Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/991 ze dne 12. června 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o objem celní kvóty Unie pro čerstvé jahody pocházející z Egypta

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 991/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 149/64
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/991
   ze dne 12. června 2017,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o objem celní kvóty Unie pro čerstvé jahody pocházející z Egypta
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě produktů, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference, a o zrušení nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95 (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutím (EU) 2017/768 (2) Rada schválila podpis jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímní provádění protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen „protokol“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Text protokolu, který je připojen k rozhodnutí (EU) 2017/768, stanoví zvýšení objemu celní kvóty Unie vztahující se na čerstvé jahody pocházející z Egypta určené k propuštění do volného oběhu v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 747/2001 za účelem zvýšení celních kvót stanovených v protokolu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Zvýšení celní kvóty by mělo platit od 1. července 2013, kdy se protokol začne prozatímně provádět v souladu s článkem 8 odst. 3, do jeho vstupu v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze IV k nařízení (ES) č. 747/2001 se řádek celní kvóty s pořadovým číslem 09.1799 nahrazuje tímto:
   
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  „09.1799
               
               
                  0810 10 00
               
               
                   
               
               
                  Jahody, čerstvé
               
               
                  Od 1.10.2010 do 30.4.2011
               
               
                  10 000
               
               
                  Výjimka“.
               
            
            
               
                  Od 1.10.2011 do 30.4.2012
               
               
                  10 300
               
            
            
               
                  Od 1.10.2012 do 30.4.2013
               
               
                  10 609
               
            
            
               
                  Od 1.10.2013 do 30.4.2014
               
               
                  11 021
               
            
            
               
                  Od 1.10.2014 do 30.4.2015
               
               
                  11 349
               
            
            
               
                  Od 1.10.2015 do 30.4.2016 a pro každé následující období od 1.10. do 30.4.
               
               
                  11 687
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. července 2013.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2.
   
      (2)  Úř. věst. L 115, 4.5.2017, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.