Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/992 ze dne 12. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2148, pokud jde o vypuštění odkazů na Běloruskou republiku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 992/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 149/66
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/992
   ze dne 12. června 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2148, pokud jde o vypuštění odkazů na Běloruskou republiku
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 a 6 a čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) 2015/936 zavedlo množstevní omezení pro dovoz některých textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, které budou přidělovány podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/354 (2) zrušilo autonomní kvóty na dovoz textilu a oděvů pocházejících z Běloruské republiky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Pokud jde o textil a oděvy pocházející z Běloruské republiky, pravidla pro správu množstevních kvót stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/2148 (3) přestala být aktuální. Uvedené prováděcí nařízení by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil, zřízeného článkem 30 nařízení (EU) 2015/936,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze I prováděcího nařízení (EU) 2016/2148 se zrušuje tabulka týkající se Běloruské republiky.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 160, 25.6.2015, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/354 ze dne 15. února 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2015/936 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (Úř. věst. L 57, 3.3.2017, s. 31).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2148 ze dne 7. prosince 2016, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2017 (Úř. věst. L 333, 8.12.2016, s. 32).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.