Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/993 ze dne 12. června 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 993/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 149/67
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/993
   ze dne 12. června 2017,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů, které nejsou uvedeny v příloze IV, a proto je Rada zařadila na seznam a vztahuje se na ně zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 12. června 2017 se Rada rozhodla vyjmout jednu osobu a jeden subjekt ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, stanoveného v příloze II rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 (2). Ostatní položky byly aktualizovány. Příloha V uvedeného nařízení by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. června 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA V
            
               Seznam osob, subjektů a orgánů uvedených v čl. 6 odst. 2
            
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Fyzické osoby uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a):
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Jméno (a případná další používaná jména)
                                 
                                 
                                    Identifikační údaje
                                 
                                 
                                    Důvody
                                 
                              
                              
                                 
                                    1.
                                 
                                 
                                    CHON Chi Bu
                                    (také znám jako CHON Chi-bu)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Člen Generálního úřadu pro atomovou energii, bývalý technický ředitel střediska v Yongbyonu. Fotografie jej spojují s jaderným reaktorem v Sýrii před tím, než byl bombardován Izraelem v roce 2007.
                                 
                              
                              
                                 
                                    2.
                                 
                                 
                                    CHU Kyu-Chang
                                    (také znám jako JU Kyu-Chang, JU Kyu Chang)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 25.11.1928
                                    Místo narození: provincie Jižní Hamgyo'ng, KLDR
                                 
                                 
                                    Bývalý člen komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem národní obrany KLDR před tím, než byla reformována do podoby komise pro státní záležitosti. Bývalý ředitel odboru pro zbraně ústředního výboru Korejské strany pracujících. Podle dostupných informací byl v roce 2013 přítomen na válečné lodi spolu s KIM Čong-unem. Ředitel odboru pro strojírenský průmysl Korejské strany pracujících. V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen náhradníkem ústředního výboru Korejské strany pracujících. Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    3.
                                 
                                 
                                    HYON Chol-hae (také znám jako HYON Chol Hae)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 1934
                                    Místo narození: Mandžurie, Čína
                                 
                                 
                                    Maršál Korejské lidové armády od dubna 2016. Náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku Korejské lidové armády (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila). V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen členem ústředního výboru Korejské strany pracujících.
                                 
                              
                              
                                 
                                    4.
                                 
                                 
                                    KIM Yong-chun (také znám jako Young-chun, KIM Yong Chun)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 4.3.1935
                                    Číslo pasu: 554410660
                                 
                                 
                                    Maršál Korejské lidové armády. Bývalý místopředseda komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem národní obrany KLDR před tím, než byla reformována do podoby komise pro státní záležitosti. Bývalý ministr lidových ozbrojených sil, zvláštní poradce zesnulého Kim Čong-ila pro otázky jaderné strategie. V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen členem ústředního výboru Korejské strany pracujících.
                                 
                              
                              
                                 
                                    5.
                                 
                                 
                                    O Kuk-Ryol (také znám jako O Kuk Ryol)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 1931
                                    Místo narození: provincie Ťi-lin, Čína
                                 
                                 
                                    Bývalý místopředseda komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem národní obrany KLDR před tím, než byla reformována do podoby komise pro státní záležitosti, vykonávající dohled nad pořizováním vyspělých technologií ze zahraničí pro jaderný a balistický program. V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen členem ústředního výboru Korejské strany pracujících.
                                 
                              
                              
                                 
                                    6.
                                 
                                 
                                    PAEK Se-bong (také znám jako PAEK Se Bong)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 1946
                                 
                                 
                                    Bývalý předseda druhého hospodářského výboru (odpovědný za balistický program) ústředního výboru Korejské strany pracujících. Člen komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem národní obrany KLDR před tím, než byla reformována do podoby komise pro státní záležitosti. Povýšen do hodnosti generálmajora.
                                 
                              
                              
                                 
                                    7.
                                 
                                 
                                    PAK Jae-gyong (také znám jako Chae-Kyong, PAK Jae Gyong)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 1933
                                    Číslo pasu: 554410661
                                 
                                 
                                    Náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových ozbrojených sil a náměstek ředitele úřadu pro logistiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila). Byl přítomen při inspekci velení strategických raketových sil provedené Kim Čong-unem.
                                 
                              
                              
                                 
                                    8.
                                 
                                 
                                    RYOM Yong
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (subjekt označený Organizací spojených národů) pověřený mezinárodními vztahy.
                                 
                              
                              
                                 
                                    9.
                                 
                                 
                                    SO Sang-kuk (také znám jako SO Sang Kuk)
                                 
                                 
                                    Datum narození: mezi lety 1932 a 1938
                                 
                                 
                                    Vedoucí katedry jaderné fyziky, Univerzita Kim Ir-sena.
                                 
                              
                              
                                 
                                    10.
                                 
                                 
                                    Generálporučík KIM Yong Chol
                                    (také znám jako: KIM Yong-Chol, KIM Young-Chol, KIM Young-Cheol, KIM Young-Chul)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 1946
                                    Místo narození: Pyongan-Pukto, KLDR
                                 
                                 
                                    Byl zvolen členem ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a ústředního výboru Korejské strany pracujících, místopředseda pro vztahy mezi oběma Korejemi. Bývalý velitel Generálního úřadu pro průzkum. V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících povýšen na ředitele odboru jednotné fronty.
                                 
                              
                              
                                 
                                    11.
                                 
                                 
                                    PAK To-Chun (také znám jako PAK To Chun)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 9.3.1944
                                    Místo narození: Rangrim, provincie Jagang, KLDR
                                 
                                 
                                    Člen Národní rady bezpečnosti. Je odpovědný za zbrojní průmysl. Podle dostupných informací je velitelem úřadu pro jadernou energii. Tento orgán má rozhodující význam pro program KLDR týkající se jaderných zbraní a odpalovacích zařízení pro rakety. Vyfotografován s osobami podílejícími se na testu vodíkové bomby a vypuštění družice.
                                 
                              
                              
                                 
                                    12.
                                 
                                 
                                    CHOE Kyong-song (také znám jako CHOE Kyong song)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Generálplukovník Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem národní obrany KLDR. Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    13.
                                 
                                 
                                    CHOE Yong-ho (také znám jako CHOE Yong Ho)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Generálplukovník Korejské lidové armády / generál vzdušných sil Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem národní obrany KLDR. Velitel vzdušných a protivzdušných sil Korejské lidové armády. Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    14.
                                 
                                 
                                    HONG Sung-Mu
                                    (také znám jako HUNG Sun Mu, HONG Sung Mu)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 1.1.1942
                                 
                                 
                                    Náměstek ředitele Ministerstva zbrojního průmyslu. Odpovědný za vývoj programů konvenčních zbraní a raket, včetně balistických raket. Jedna z hlavních osob odpovědných za průmyslový vývoj programů jaderných zbraní. Z titulu své funkce je odpovědný za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    15.
                                 
                                 
                                    JO Kyongchol (také znám jako JO Kyong Chol)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Generál Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem národní obrany KLDR. Ředitel velení pro vojenskou bezpečnost. Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Doprovázel Kim Čong-una na nejrozsáhlejším cvičení dělostřelecké palby s dlouhým dosahem.
                                 
                              
                              
                                 
                                    16.
                                 
                                 
                                    KIM Chun-sam (také znám jako KIM Chun Sam)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Generálporučík, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Ředitel operačního odboru vojenského velitelství Korejské lidové armády a první náměstek vojenského velitelství. Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    17.
                                 
                                 
                                    KIM Chun-sop (také znám jako KIM Chun Sop)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Bývalý člen komise národní obrany, která byla reformována do podoby komise pro státní záležitosti, jež je klíčovým orgánem národní obrany KLDR. Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Zachycen na snímcích ze společného fotografování osob, které přispěly k úspěšnému testu balistické rakety odpálené z ponorky v květnu 2015.
                                 
                              
                              
                                 
                                    18.
                                 
                                 
                                    KIM Jong-gak (také znám jako KIM Jong Gak)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 20.7.1941
                                    Místo narození: Pchjongjang, KLDR
                                 
                                 
                                    Vicemaršál Korejské lidové armády, rektor Vojenské univerzity Kim Ir-sena, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem národní obrany KLDR. Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    19.
                                 
                                 
                                    KIM Rak Kyom
                                    (také znám jako KIM Rak-gyom, KIM Rak Gyom)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Armádní generál, velitel strategických sil (také známých jako strategické raketové síly), které nyní údajně zahrnují čtyři jednotky strategických a taktických raket, včetně brigády raket KN-08 (mezikontinentální balistické rakety). EU označila tyto strategické síly kvůli jejich zapojení do činností, které významně přispívají k šíření zbraní hromadného ničení nebo jejich nosičů. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem národní obrany KLDR. Podle sdělovacích prostředků se KIM v dubnu 2016 s KIM Čong-unem zúčastnil motorové zkoušky mezikontinentální balistické rakety. Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Nařídil cvičné odpalování balistických raket.
                                 
                              
                              
                                 
                                    20.
                                 
                                 
                                    KIM Won-hong (také znám jako KIM Won Hong)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 7.1.1945
                                    Místo narození: Pchjongjang, KLDR
                                    Číslo pasu: 745310010
                                 
                                 
                                    Generál, ředitel odboru pro státní bezpečnost. Ministr pro státní bezpečnost. Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem národní obrany KLDR před tím, než byla refromována do podoby komise pro státní záležitosti; obě tyto komise jsou klíčovými orgány národní obrany KLDR. Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    21.
                                 
                                 
                                    PAK Jong-chon (také znám jako PAK Jong Chon)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Generálplukovník (generálporučík) Korejské lidové armády, velitel korejských lidových ozbrojených sil, zástupce náčelníka štábu a ředitel odboru velení palebných sil. Náčelník vojenského velitelství a ředitel odboru velení dělostřelectva. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem národní obrany KLDR. Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    22.
                                 
                                 
                                    RI Jong-su (také znám jako RI Jong Su)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Viceadmirál. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem národní obrany KLDR. Vrchní velitel korejského námořnictva, které je zapojeno do vývoje programů balistických raket a do rozvoje jaderných kapacit námořních sil KLDR. Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    23.
                                 
                                 
                                    SON Chol-ju (také znám jako Son Chol Ju)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Generálplukovník Korejské lidové armády a politický ředitel vzdušných a protivzdušných sil, které dohlíží na vývoj modernizovaných protileteckých raket. Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    24.
                                 
                                 
                                    YUN Jong-rin (také znám jako YUN Jong Rin)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Generál, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a člen komise národní obrany, které byla klíčovým orgánem národní obrany KLDR před tím, než byla reformována do podoby komise pro státní záležitosti; obě tyto komise jsou klíčovými orgány národní obrany KLDR. Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    25.
                                 
                                 
                                    PAK Yong-sik (také znám jako PAK Yong Sik)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Armádní generál, člen odboru pro státní bezpečnost, ministr lidových ozbrojených sil. Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem národní obrany KLDR před tím, než byla reformována do podoby komise pro státní záležitosti; obě tyto komise jsou klíčovými orgány národní obrany KLDR. Zúčastnil se testování balistických raket v březnu 2016. Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    26.
                                 
                                 
                                    HONG Yong Chil
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Náměstek ředitele Ministerstva zbrojního průmyslu. Ministerstvo zbrojního průmyslu, jež bylo označeno Radou bezpečnosti OSN dne 2. března 2016, se účastní klíčových aktivit raketového programu KLDR. Toto ministerstvo je odpovědné za dohledn nad vývojem balistických raket KLDR, včetně Taepo Dong-2, nad výrobou zbraní a nad programy výzkumu a vývoje. Ministerstvu podléhají druhý hospodářský výbor a druhá akademie přírodních věd – rovněž označené v srpnu 2010. Ministerstvo v uplynulých letech pracovalo na vývoji pozemní mobilní mezikontinentální balistické rakety KN-08. HONG doprovázel KIM Čong-una na řadě událostí souvisejících s rozvojem jaderného programu a programu balistických raket KLDR a je považován za osobu, která hrála významnou roli v jaderné zkoušce provedené KLDR dne 6. ledna 2016. Náměstek ředitele ústředního výboru Korejské strany pracujících. Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. V dubnu 2016 se zúčastnil pozemního testu nového typu raketového motoru pro mezikontinentální balistické rakety.
                                 
                              
                              
                                 
                                    27.
                                 
                                 
                                    RI Hak Chol
                                    (také znám jako RI Hak Chul, RI Hak Cheol)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 19.1.1963 nebo 8.5.1966
                                    Číslo pasu: 381320634; PS-563410163
                                 
                                 
                                    Prezident společnosti Green Pine Associated Corporation (‚Green Pine‘). Podle Výboru pro sankce OSN společnost Green Pine převzala řadu činností společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Společnost Green Pine je rovněž zodpovědná za zhruba polovinu vývozu zbraní a souvisejícího materiálu z KLDR. Společnost Green Pine byla označena jako subjekt podléhající sankcím za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu z KLDR. Green Pine se specializuje na výrobu vojenských námořních plavidel a výzbroje, například ponorek, vojenských lodí a raketových systémů, a vyváží torpéda a poskytuje technickou pomoc íránským společnostem působícím v oblasti obrany. Společnost Green Pine byla označena Radou bezpečnosti OSN.
                                 
                              
                              
                                 
                                    28.
                                 
                                 
                                    YUN Chang Hyok
                                 
                                 
                                    Datum narození: 9.8.1965
                                 
                                 
                                    Náměstek ředitele střediska družicové kontroly Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu (NADA). Na úřad NADA se vztahují sankce uložené rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2270 (2016) z důvodu jeho účasti na vývoji vědy a technologií týkajících se vesmíru, včetně vypouštění družic a nosných raket. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2270 (2016) odsoudila vypuštění družice KLDR dne 7. února 2016 z důvodu využití technologie balistických raket a závažného porušení rezolucí 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) a 2094 (2013). Z titulu své funkce je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    29.
                                 
                                 
                                    RI Myong Su
                                 
                                 
                                    Datum narození: 1937
                                    Místo narození: Myongchon, Severní Hamgyong, KLDR
                                 
                                 
                                    Místopředseda ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a náčelník štábu lidových ozbrojených sil. V této funkci má Ri Myong Su klíčové postavení, pokud jde o otázky národní obrany, a je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    30.
                                 
                                 
                                    SO Hong Chan
                                 
                                 
                                    Datum narození: 30.12.1957
                                    Místo narození: Kangwon, KLDR
                                    Číslo pasu: PD836410105
                                    Pas platný do: 27.11.2021
                                 
                                 
                                    První náměstek ministra lidových ozbrojených sil, člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a generálplukovník lidových ozbrojených sil. V této funkci je So Hong Chan odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    31.
                                 
                                 
                                    WANG Chang Uk
                                 
                                 
                                    Datum narození: 29.5.1960
                                 
                                 
                                    Ministr průmyslu a jaderné energetiky. V této funkci je Wang Chang Uk odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                              
                                 
                                    32.
                                 
                                 
                                    JANG Chol
                                 
                                 
                                    Datum narození: 31.3.1961
                                    Místo narození: Pchjongjang, KLDR
                                    Číslo pasu: 563310042
                                 
                                 
                                    Předseda Státní akademie věd, organizace věnující se rozvoji technologických a vědeckých kapacit KDLR. V této funkci má Jang Chol klíčové postavení pro rozvoj jaderné činnosti KLDR a je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Právnické osoby, subjekty a orgány uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a):
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Jméno (a případné další používané názvy)
                                 
                                 
                                    Identifikační údaje
                                 
                                 
                                    Důvody
                                 
                              
                              
                                 
                                    1.
                                 
                                 
                                    Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Dceřiná společnost společnosti Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený Radou bezpečnosti OSN dne 24.4.2009). Provozuje zařízení na výrobu práškového hliníku, který lze použít v raketách.
                                 
                              
                              
                                 
                                    2.
                                 
                                 
                                    Korean Ryengwang Trading Corporation
                                 
                                 
                                    Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR
                                 
                                 
                                    Dceřiná společnost společnosti Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený Radou bezpečnosti OSN dne 24.4.2009).
                                 
                              
                              
                                 
                                    3.
                                 
                                 
                                    Sobaeku United Corp. (také známa jako Sobaeksu United Corp.)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Státní podnik podílející se na výzkumu a pořizování citlivých výrobků nebo zařízení. Vlastní několik ložisek přírodního grafitu, která zásobují touto surovinou dvě zpracovatelská zařízení vyrábějící mimo jiné grafitové bloky, které lze použít v raketách.
                                 
                              
                              
                                 
                                    4.
                                 
                                 
                                    Středisko jaderného výzkumu v Yongbyonu
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Výzkumné středisko, které se podílí na výrobě plutonia pro vojenské účely. Středisko je podřízeno Generálnímu úřadu pro atomovou energii (subjekt označený Radou bezpečnosti OSN dne 16.7.2009).
                                 
                              
                              
                                 
                                    6.
                                 
                                 
                                    Strategické raketové síly
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    V rámci národních ozbrojených sil KLDR je tento subjekt zapojen do vývoje a operačního provádění programů v oblasti balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Fyzické osoby uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b):
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Jméno (a případná další používaná jména)
                                 
                                 
                                    Identifikační údaje
                                 
                                 
                                    Důvody
                                 
                              
                              
                                 
                                    1.
                                 
                                 
                                    JON Il-chun (také znám jako JON Il Chun)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 24.8.1941
                                 
                                 
                                    V únoru 2010 byl KIM Tong-un zbaven funkce ředitele úřadu 39, který je mimo jiné pověřen nákupem zboží z diplomatických zastoupení KLDR, čímž dochází k obcházení sankcí. Nahradil jej JON Il-chun. Představitel komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem národní obrany KLDR před tím, než byla reformována do podoby komise pro státní záležitosti; v březnu 2010 byl zvolen generálním ředitelem Státní rozvojové banky. V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen náhradníkem ústředního výboru Korejské strany pracujících.
                                 
                              
                              
                                 
                                    2.
                                 
                                 
                                    KIM Tong-un (také znám jako KIM Tong Un)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Bývalý ředitel úřadu 39 ústředního výboru Korejské strany pracujících, který se podílí na financování šíření zbraní. V roce 2011 byl údajně odpovědný za úřad 38 pověřený získáváním finančních prostředků pro vedení a elitu.
                                 
                              
                              
                                 
                                    3.
                                 
                                 
                                    KIM Il-Su (také znám jako Kim Il Su)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 2.9.1965
                                    Místo narození: Pchjongjang, KLDR
                                 
                                 
                                    Vedoucí pracovník v zajišťovacím odboru společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu a bývalý zplnomocněný hlavní zástupce společnosti KNIC v Hamburku, jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.
                                 
                              
                              
                                 
                                    4.
                                 
                                 
                                    KANG Song-Sam (také znám jako KANG Song Sam)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 5.7.1972
                                    Místo narození: Pchjongjang, KLDR
                                 
                                 
                                    Bývalý zplnomocněný zástupce společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Hamburku, nadále jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.
                                 
                              
                              
                                 
                                    5.
                                 
                                 
                                    CHOE Chun-Sik (také znám jako CHOE Chun Sik)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 23.12.1963
                                    Místo narození: Pchjongjang, KLDR
                                    Číslo pasu: 745132109
                                    Pas platný do: 12.2.2020
                                 
                                 
                                    Ředitel v zajišťovacím odboru společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu, jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.
                                 
                              
                              
                                 
                                    6.
                                 
                                 
                                    SIN Kyu-Nam (také znám jako SIN Kyu Nam)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 12.9.1972
                                    Místo narození: Pchjongjang, KLDR
                                    Číslo pasu: PO472132950
                                 
                                 
                                    Ředitel v zajišťovacím odboru společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu a bývalý zplnomocněný zástupce společnosti KNIC v Hamburku, jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.
                                 
                              
                              
                                 
                                    7.
                                 
                                 
                                    PAK Chun-San (také znám jako PAK Chun San)
                                 
                                 
                                    Datum narození: 18.12.1953
                                    Místo narození: Pchjongjang, KLDR
                                    Číslo pasu: PS472220097
                                 
                                 
                                    Ředitel v zajišťovacím odboru společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu alespoň do prosince 2015 a bývalý zplnomocněný hlavní zástupce společnosti KNIC v Hamburku, nadále jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.
                                 
                              
                              
                                 
                                    8.
                                 
                                 
                                    SO Tong Myong
                                 
                                 
                                    Datum narození: 10.9.1956
                                 
                                 
                                    Prezident společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) a předseda jejího výkonného řídícího výboru (červen 2012); generální ředitel společnosti Korea National Insurance Corporation (září 2013), jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        Právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b):
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Jméno (a případné další používané názvy)
                                 
                                 
                                    Identifikační údaje
                                 
                                 
                                    Důvody
                                 
                              
                              
                                 
                                    1.
                                 
                                 
                                    Korea National Insurance Corporation (KNIC) a její pobočky (také známa jako Korea Foreign Insurance Company)
                                 
                                 
                                    Haebangsan-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR
                                    Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburk
                                    Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londýn SE30LW
                                 
                                 
                                    Korea National Insurance Corporation (KNIC), státem vlastněná a ovládaná společnost, vytváří podstatné příjmy, včetně deviz, jež by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                                    Kromě toho je sídlo KNIC v Pchjongjangu napojeno na úřad 39 Korejské strany pracujících, jež je označeným subjektem.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.