Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/998 ze dne 12. června 2017, kterým se po dvousté šedesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 998/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 150/5
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/998
   ze dne 12. června 2017,
   kterým se po dvousté šedesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 7. června 2017 rozhodl o změně jednoho záznamu v seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. června 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      Identifikační údaje u záznamu „Al-Nusrah Front for the People of the Levant (také známa jako a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network; g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Další informace: a) působí v Sýrii; b) dříve na seznamu uvedena od 30. května 2013 do 13. května 2014 jako aka of Al-Qaida in Iraq. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 14.5.2014.“ v oddíle „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ přílohy I nařízení (ES) č. 881/2002 se nahrazují tímto:
      
         „Al-Nusrah Front for the People of the Levant (také známa jako a) Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network; g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; h) Jabhat Fath al Sham; i) Jabhat Fath al-Sham; j) Jabhat Fatah al-Sham; k) Jabhat Fateh Al-Sham; l) Fatah al-Sham Front; m) Fateh al-Sham Front); n) Conquest of the Levant Front; o) The Front for the Liberation of al Sham; p) Front for the Conquest of Syria/the Levant; q) Front for the Liberation of the Levant; r) Front for the Conquest of Syria). Další informace: a) působí v Syrské arabské republice; b) Irák; c) dříve na seznamu uvedena od 30. května 2013 do 13. května 2014 jako přezdívka Al-Kajdá v Iráku. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 14.5.2014.“
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.