Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1005 ze dne 15. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a lhůty pro oznámení a zveřejnění pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1005/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 153/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1005
   ze dne 15. června 2017,
   kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a lhůty pro oznámení a zveřejnění pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 32 odst. 3 a čl. 52 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 2014/65/EU zavádí systém pro včasné a efektivní zveřejňování a oznamování případů pozastavení obchodování s finančními nástroji, zrušení pozastavení obchodování a stažení z obchodování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Zveřejnění výše uvedených informací provozovateli obchodních systémů a příslušnými orgány na internetových stránkách zajišťuje snadný přístup, aniž by vznikaly významné další náklady. Zveřejnění na internetových stránkách by proto mělo být primárním způsobem zveřejnění a souběžného rozšíření příslušných informací v Unii. Aby informace byly současně zpřístupněny všem osobám, mělo by být zveřejnění jinými prostředky možné pouze současně se zveřejněním na internetových stránkách nebo po něm.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Vzhledem k potřebě rychlé a přesné komunikace umožňující fungování výměny informací a spolupráce stanovené ve směrnici 2014/65/EU je třeba pro uvedená oznámení a zveřejnění zavést jednotné formáty a lhůty, aby všechny relevantní informace byly oznámeny a zveřejněny snadno a účinně. Uplatňováním těchto formátů a lhůt by nemělo být dotčeno použití jiných formátů nebo lhůt za mimořádných a nepředvídatelných okolností, kdy by formáty a lhůty stanovené tímto nařízením nebyly vhodné vzhledem k velkému rozsahu a naléhavosti komunikace z důvodu například uzavření celého trhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V zájmu konzistentnosti a zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a ustanovení směrnice 2014/65/EU použila od stejného data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Orgán ESMA uspořádal k návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Oblast působnosti
   Toto nařízení stanoví formát a lhůty pro tato oznámení a zveřejnění:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               zveřejnění rozhodnutí organizátora trhu provozujícího regulovaný trh nebo investičního podniku či organizátora trhu provozujícího mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém o pozastavení obchodování s finančním nástrojem, případně se souvisejícími deriváty, o jeho (jejich) stažení z obchodování nebo o zrušení pozastavení obchodování;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               oznámení rozhodnutí podle písmene a) příslušnému orgánu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zveřejnění rozhodnutí příslušného orgánu o pozastavení obchodování s finančním nástrojem, případně se souvisejícími deriváty, o jeho (jejich) stažení z obchodování nebo o zrušení pozastavení obchodování;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               oznámení rozhodnutí příslušného orgánu o pozastavení obchodování s finančním nástrojem, případně se souvisejícími deriváty, o jeho (jejich) stažení z obchodování nebo o zrušení pozastavení obchodování orgánu ESMA a ostatním příslušným orgánům;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               oznámení rozhodnutí vyrozuměného příslušného orgánu, zda se bude řídit rozhodnutím podle písmene d), orgánu ESMA a ostatním příslušným orgánům.
            
         
      
   
   Článek 2
   Definice pojmu „provozovatel obchodního systému“
   Pro účely tohoto nařízení se „provozovatelem obchodního systému“ rozumí kterýkoli z těchto subjektů:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               organizátor trhu provozující regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               investiční podnik provozující mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém.
            
         
      
   
   Článek 3
   Formát zveřejnění a oznámení prováděných provozovateli obchodních systémů
   1.   Provozovatelé obchodních systémů zveřejňují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) na svých internetových stránkách ve formátu uvedeném v tabulce 2 přílohy.
   2.   Provozovatelé obchodních systémů oznamují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) příslušnému orgánu ve standardní strojově čitelné podobě schválené příslušným orgánem ve formátu uvedeném v tabulce 2 přílohy.
   Článek 4
   Lhůty pro zveřejnění a oznámení prováděná provozovateli obchodních systémů
   1.   Provozovatelé obchodních systémů zveřejňují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) okamžitě.
   2.   Provozovatelé obchodních systémů nezveřejní rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) jinými prostředky, aniž by je nejdříve zveřejnili v souladu s čl. 3 odst. 1.
   3.   Provozovatelé obchodních systémů oznamují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) příslušnému orgánu současně s jejich zveřejněním nebo bezprostředně po něm.
   Článek 5
   Formát zveřejnění a oznámení prováděných příslušnými orgány
   1.   Příslušné orgány zveřejňují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. c) na internetových stránkách ve formátu uvedeném v tabulce 3 přílohy.
   2.   Příslušné orgány oznamují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. d) a e) ve standardní strojově čitelné podobě v příslušných formátech uvedených v tabulkách 3 a 4 přílohy.
   Článek 6
   Lhůty pro zveřejnění a oznámení prováděná příslušnými orgány
   1.   Příslušné orgány zveřejňují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. c) okamžitě.
   2.   Příslušné orgány oznamují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. d) současně s jejich zveřejněním nebo bezprostředně po něm.
   3.   Vyrozuměný příslušný orgán oznámí rozhodnutí uvedené v čl. 1 písm. e) bez zbytečného prodlení po obdržení oznámení uvedeného v čl. 1 písm. d).
   Článek 7
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 3. ledna 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Tabulka 1
      
      
         Tabulka symbolů pro použití ve všech tabulkách
      
      
         
         
         
         
            
               
                  SYMBOL
               
               
                  TYP DAT
               
               
                  DEFINICE
               
            
            
               
                  {ALPHANUM-n}
               
               
                  Až n alfanumerických znaků
               
               
                  Volný text
               
            
            
               
                  {COUNTRYCODE_2}
               
               
                  2 alfanumerické znaky
               
               
                  Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2
               
            
            
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
               
                  Formát data a času podle normy ISO 8601
               
               
                  Datum a čas v tomto formátu:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              RRRR-MM-DDThh:mm:ss.Z.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „RRRR“ představuje rok;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „MM“ měsíc;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „DD“ den;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „T“ znamená, že se má použít písmeno „T“ (time/čas)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „hh“ představuje hodinu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „mm“ minutu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „ss“ sekundu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „Z“ značí čas UTC (koordinovaný světový čas).
                           
                        
                     
                  
                  Data a časy se uvádějí v UTC.
               
            
            
               
                  {ISIN}
               
               
                  12 alfanumerických znaků
               
               
                  Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166
               
            
            
               
                  {LEI}
               
               
                  20 alfanumerických znaků
               
               
                  Identifikační kód právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442
               
            
            
               
                  {MIC}
               
               
                  4 alfanumerické znaky
               
               
                  Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383
               
            
         
      
      
         
      
      
         Tabulka 2
      
      
         Formát, kterým provozovatel obchodního systému zveřejňuje a oznamuje příslušnému orgánu své rozhodnutí pozastavit obchodování s finančním nástrojem a souvisejícími deriváty, stáhnout ho (je) z obchodování nebo zrušit pozastavení jeho (jejich) obchodování
      
      
         
         
         
         
            
               
                  POLE
               
               
                  OZNAMOVANÉ ÚDAJE
               
               
                  FORMÁT OZNÁMENÍ
               
            
            
               
                  Datum a čas zveřejnění/oznámení
               
               
                  Uvede se datum a čas zveřejnění/oznámení.
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
            
               
                  Druh opatření
               
               
                  Uvede se druh opatření.
               
               
                  Pozastavení, stažení, zrušení pozastavení
               
            
            
               
                  Důvody opatření
               
               
                  Uvedou se důvody pro dané opatření.
               
               
                  {ALPHANUM-350}
               
            
            
               
                  Účinnost od
               
               
                  Uvede se datum a čas, od kdy je opatření účinné.
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
            
               
                  Účinnost do
               
               
                  Uvede se datum a čas, do kdy je opatření účinné.
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
            
               
                  Probíhá
               
               
                  Uvede se „true“, pokud opatření již probíhá, v opačném případě „false“.
               
               
                  „True“– opatření probíhá
                  „False“– opatření neprobíhá
               
            
            
               
                  Obchodní systém
               
               
                  Uvede se kód (kódy) MIC obchodního systému (systémů) nebo jejich segmentů, jichž se opatření týká.
               
               
                  {MIC}
                  Uvádí-li se několik kódů MIC, jsou odděleny čárkami.
               
            
            
               
                  Název emitenta
               
               
                  Uvede se jméno emitenta nástroje, kterého se opatření týká.
               
               
                  {ALPHANUM-350}
               
            
            
               
                  Emitent
               
               
                  Uvede se kód LEI emitenta nástroje, kterého se opatření týká.
               
               
                  {LEI}
               
            
            
               
                  Identifikační kód nástroje
               
               
                  Uvede se kód ISIN nástroje.
               
               
                  {ISIN}
               
            
            
               
                  Úplný název nástroje
               
               
                  Uvede se název nástroje.
               
               
                  {ALPHANUM-350}
               
            
            
               
                  Související deriváty
               
               
                  Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/569 (1), kterých se opatření také týká.
               
               
                  {ISIN}
                  Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.
               
            
            
               
                  Jiné související nástroje
               
               
                  Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů, které jsou opatřením dotčeny.
               
               
                  {ISIN}
                  Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.
               
            
            
               
                  Poznámky
               
               
                  Uvedou se poznámky.
               
               
                  {ALPHANUM-350}
               
            
         
      
      
         
      
      
         Tabulka 3
      
      
         Formát, kterým příslušný orgán zveřejňuje a oznamuje rozhodnutí pozastavit obchodování s finančním nástrojem a souvisejícími deriváty, stáhnout ho (je) z obchodování nebo zrušit pozastavení jeho (jejich) obchodování
      
      
         
         
         
         
            
               
                  POLE
               
               
                  OZNAMOVANÉ ÚDAJE
               
               
                  FORMÁT OZNÁMENÍ
               
            
            
               
                  Příslušný orgán
               
               
                  Uvede se zkratka příslušného orgánu, který provádí zveřejnění/oznámení.
               
               
                  {ALPHANUM-10}
               
            
            
               
                  Členský stát příslušného orgánu
               
               
                  Uvede se kód země členského státu příslušného orgánu, který provádí zveřejnění/oznámení.
               
               
                  {COUNTRYCODE_2}
               
            
            
               
                  Provozovatel obchodního systému jako iniciátor opatření
               
               
                  Uvede se:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „true“, pokud je iniciátorem opatření provozovatel obchodního systému, nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „false“, pokud iniciátorem opatření není provozovatel obchodního systému, nýbrž příslušný orgán.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  „True“– iniciátorem je provozovatel obchodního systému
                  „False“– iniciátorem není provozovatel obchodního systému
               
            
            
               
                  Datum a čas zveřejnění/oznámení
               
               
                  Uvede se datum a čas zveřejnění/oznámení.
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
            
               
                  Druh opatření
               
               
                  Uvede se druh opatření.
               
               
                  Pozastavení, stažení, zrušení pozastavení
               
            
            
               
                  Důvody opatření
               
               
                  Uvedou se důvody pro dané opatření.
               
               
                  {ALPHANUM-350}
               
            
            
               
                  Účinnost od
               
               
                  Uvede se datum a čas, od kdy je opatření účinné.
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
            
               
                  Účinnost do
               
               
                  Uvede se datum a čas, do kdy je opatření účinné.
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
            
               
                  Probíhá
               
               
                  Uvede se „true“, pokud opatření již probíhá, v opačném případě „false“.
               
               
                  „True“– opatření probíhá
                  „False“– opatření neprobíhá
               
            
            
               
                  Obchodní systém
               
               
                  Uvede se kód (kódy) MIC obchodního systému (systémů) nebo jejich segmentů, jichž se opatření týká.
               
               
                  {MIC}
                  Uvádí-li se několik kódů MIC, jsou odděleny čárkami.
               
            
            
               
                  Název emitenta
               
               
                  Uvede se jméno emitenta nástroje, kterého se opatření týká.
               
               
                  {ALPHANUM-350}
               
            
            
               
                  Emitent
               
               
                  Uvede se kód LEI emitenta nástroje, kterého se opatření týká.
               
               
                  {LEI}
               
            
            
               
                  Identifikační kód nástroje
               
               
                  Uvede se kód ISIN nástroje.
               
               
                  {ISIN}
               
            
            
               
                  Úplný název nástroje
               
               
                  Uvede se název nástroje.
               
               
                  {ALPHANUM-350}
               
            
            
               
                  Související deriváty
               
               
                  Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/569, kterých se opatření také týká.
               
               
                  {ISIN}
                  Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.
               
            
            
               
                  Jiné související nástroje
               
               
                  Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů, které jsou opatřením dotčeny.
               
               
                  {ISIN}
                  Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.
               
            
            
               
                  Poznámky
               
               
                  Uvedou se poznámky.
               
               
                  {ALPHANUM-350}
               
            
         
      
      
         
      
      
         Tabulka 4
      
      
         Formát, kterým příslušný orgán oznamuje orgánu ESMA a ostatním příslušným orgánům své rozhodnutí o tom, zda se bude řídit rozhodnutím o pozastavení, stažení nebo zrušení pozastavení
      
      
         
         
         
         
            
               
                  POLE
               
               
                  OZNAMOVANÉ ÚDAJE
               
               
                  FORMÁT OZNÁMENÍ
               
            
            
               
                  Příslušný orgán
               
               
                  Uvede se zkratka příslušného orgánu, který oznámil původní opatření.
               
               
                  {ALPHANUM-10}
               
            
            
               
                  Členský stát příslušného orgánu
               
               
                  Uvede se kód země členského státu příslušného orgánu, který oznámil původní opatření.
               
               
                  {COUNTRYCODE_2}
               
            
            
               
                  Příslušný orgán, který iniciuje aktuální opatření
               
               
                  Uvede se zkratka příslušného orgánu, který se řídí či neřídí původním opatřením.
               
               
                  {ALPHANUM-10}
               
            
            
               
                  Členský stát příslušného orgánu, který iniciuje aktuální opatření
               
               
                  Uvede se kód země členského státu příslušného orgánu, který se řídí či neřídí původním opatřením.
               
               
                  {COUNTRYCODE_2}
               
            
            
               
                  Druh původního opatření
               
               
                  Uvede se druh původního opatření.
               
               
                  Pozastavení, stažení, zrušení pozastavení
               
            
            
               
                  Rozhodnutí řídit se původním opatřením
               
               
                  Je-li relevantní, uvede se:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „true“, pokud bylo rozhodnuto řídit se původním opatřením, nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „false“, pokud bylo rozhodnuto neřídit se původním opatřením.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  „True“– orgán se řídí původním opatřením
                  „False“– orgán se neřídí původním opatřením
               
            
            
               
                  Důvody rozhodnutí neřídit se pozastavením, stažením nebo zrušením pozastavení
               
               
                  V příslušném případě se uvedou důvody rozhodnutí orgánu, že se nebude řídit pozastavením, stažením nebo zrušením pozastavení.
               
               
                  {ALPHANUM-350}
               
            
            
               
                  Datum a čas oznámení
               
               
                  Uvede se datum a čas oznámení aktuálního opatření.
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
            
               
                  Účinnost od
               
               
                  Uvede se datum a čas, od kdy je aktuální opatření účinné.
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
            
               
                  Účinnost do
               
               
                  Uvede se datum a čas, do kdy je aktuální opatření účinné.
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
            
               
                  Probíhá
               
               
                  Uvede se „true“, pokud opatření již probíhá, v opačném případě „false“.
               
               
                  „True“– opatření probíhá
                  „False“– opatření neprobíhá
               
            
            
               
                  Obchodní systém
               
               
                  Uvede se kód (kódy) MIC obchodního systému (systémů) nebo jejich segmentů, jichž se aktuální opatření týká.
               
               
                  {MIC}
                  Uvádí-li se několik kódů MIC, jsou odděleny čárkami.
               
            
            
               
                  Název emitenta
               
               
                  Uvede se jméno emitenta nástroje, kterého se opatření týká.
               
               
                  {ALPHANUM-350}
               
            
            
               
                  Emitent
               
               
                  Uvede se kód LEI emitenta nástroje, kterého se opatření týká.
               
               
                  {LEI}
               
            
            
               
                  Identifikační kód nástroje
               
               
                  Uvede se kód ISIN nástroje.
               
               
                  {ISIN}
               
            
            
               
                  Úplný název nástroje
               
               
                  Uvede se název nástroje.
               
               
                  {ALPHANUM-350}
               
            
            
               
                  Související deriváty
               
               
                  Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů ve smyslu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/569, kterých se opatření také týká.
               
               
                  {ISIN}
                  Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.
               
            
            
               
                  Jiné související nástroje
               
               
                  Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů, které jsou opatřením dotčeny.
               
               
                  {ISIN}
                  Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.
               
            
            
               
                  Poznámky
               
               
                  Uvedou se poznámky.
               
               
                  {ALPHANUM-350}
               
            
         
      
      
      
         (1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/569 ze dne 24. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 122).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.