Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1008 ze dne 15. června 2017 o povolení přípravku Lactococcus lactis (PCM B/00039), Carnobacterium divergens (PCM KKP 2012p), Lactobacillus casei (PCM B/00080), Lactobacillus plantarum (PCM B/00081) a Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení JHJ Ltd) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1008/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 153/16
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1008
      ze dne 15. června 2017
      o povolení přípravku Lactococcus lactis (PCM B/00039), Carnobacterium divergens (PCM KKP 2012p), Lactobacillus casei (PCM B/00080), Lactobacillus plantarum (PCM B/00081) a Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení JHJ Ltd)
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku Lactococcus lactis (PCM B/00039), Carnobacterium divergens (PCM KKP 2012p), Lactobacillus casei (PCM B/00080), Lactobacillus plantarum (PCM B/00081) a Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p). Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Zmíněná žádost se týká povolení přípravku Lactococcus lactis (PCM B/00039), Carnobacterium divergens (PCM KKP 2012p), Lactobacillus casei (PCM B/00080), Lactobacillus plantarum (PCM B/00081) a Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 12. července 2016 (2) k závěru, že přípravek Lactococcus lactis (PCM B/00039), Carnobacterium divergens (PCM KKP 2012p), Lactobacillus casei (PCM B/00080), Lactobacillus plantarum (PCM B/00081) a Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p) nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví ani na životní prostředí a že může zlepšit zootechnické výsledky u výkrmu kuřat. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Posouzení přípravku Lactococcus lactis (PCM B/00039), Carnobacterium divergens (PCM KKP 2012p), Lactobacillus casei (PCM B/00080), Lactobacillus plantarum (PCM B/00081) a Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 15. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
      
         (2)  EFSA Journal 2016; 14(9): 4555.
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Identifikační číslo doplňkové látky
                  
                  
                     Jméno držitele povolení
                  
                  
                     Doplňková látka
                  
                  
                     Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda
                  
                  
                     Druh nebo kategorie zvířat
                  
                  
                     Maximální stáří
                  
                  
                     Minimální obsah
                  
                  
                     Maximální obsah
                  
                  
                     Jiná ustanovení
                  
                  
                     Konec platnosti povolení
                  
               
               
                  
                     CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %
                  
               
               
                  
                     
                        Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry
                     
                  
               
               
               
                  
                     4b1892
                  
                  
                     JHJ Ltd
                  
                  
                     
                        Lactococcus lactis (PCM B/00039), Carnobacterium divergens (PCM KKP 2012p), Lactobacillus casei (PCM B/00080), Lactobacillus plantarum (PCM B/00081) a Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p)
                  
                  
                     
                        Složení doplňkové látky
                     
                     Přípravek Lactococcus lactis (PCM B/00039), Carnobacterium divergens (PCM KKP 2012p), Lactobacillus casei (PCM B/00080), Lactobacillus plantarum (PCM B/00081) a Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p) obsahující nejméně 1,2 × 109 CFU/g bakterií mléčného kvašení (LAB) celkem a Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p) 1 × 107 CFU/g
                     s minimálním složením:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Lactococcus lactis (PCM B/00039) ≥ 5 × 108 CFU/g,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Carnobacterium divergens (PCM KKP 2012p) ≥ 3 × 108 CFU/g,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Lactobacillus casei (PCM B/00080) ≥ 1 x 108 CFU/g
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Lactobacillus plantarum (PCM B/00081) ≥ 3 × 108 CFU/g,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p) ≥ 1 × 107 CFU/g.
                              
                           
                        
                     
                     
                        Charakteristika účinné látky
                     
                     Vitální buňky Lactococcus lactis (PCM B/00039), Carnobacterium divergens (PCM KKP 2012p), Lactobacillus casei (PCM B/00080), Lactobacillus plantarum (PCM B/00081) a Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p).
                     
                        Analytická metoda
                         (1)
                     
                     Pro stanovení počtu Lactococcus lactis (PCM B/00039) a Carnobacterium divergens (PCM KKP 2012p) v doplňkové látce a krmivech:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 metoda kultivace na agaru MRS (de Man, Rogosa a Sharpe) (ISO 15214).
                              
                           
                        
                     
                     Pro stanovení počtu Lactobacilli v doplňkové látce a krmivech:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787).
                              
                           
                        
                     
                     Pro stanovení počtu Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p) v doplňkové látce a krmivech:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 metoda kultivace na glukózovém agaru s kvasničným extraktem a chloramfenikolem (CGYE) (EN 15789).
                              
                           
                        
                     
                     Pro identifikaci Lactobacilli, Lactococcus lactis (PCM B/00039) a Carnobacterium divergens (PCM KKP 2012p):
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE).
                              
                           
                        
                     
                     Pro identifikaci Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p):
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 polymerázová řetězová reakce (PCR).
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
                  
                     —
                  
                  
                     5 × 108 (LAB)
                     5 × 106 (Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p))
                  
                  
                     —
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 1.
                              
                              
                                 V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 2.
                              
                              
                                 Použití je povoleno v krmivech obsahujících tato povolená kokcidiostatika: narasin/nikarbazin, salinomycinát sodný, diklazuril, dekochinát nebo maduramicin amonný.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 3.
                              
                              
                                 Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest a pokožky.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     6. července 2027
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.