Nařízení Komise (EU) 2017/1017 ze dne 15. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1017/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 159/48
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1017
   ze dne 15. června 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (1), a zejména na čl. 26 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příslušní zástupci evropských krmivářských odvětví po konzultaci s jinými dotčenými stranami, ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány a s přihlédnutím k příslušným zkušenostem ze stanovisek vydaných Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a k vědeckému nebo technologickému vývoji vypracovali změny katalogu pro krmné suroviny podle nařízení Komise (EU) č. 68/2013 (2). Tyto změny se týkají vyjasnění obecných ustanovení, nových položek, které se vztahují k technologickým postupům a krmným surovinám, a vylepšení stávajících položek. Dále stanoví maximální obsahy chemických nečistot, hodnoty botanické čistoty nebo hodnoty obsahu vlhkosti a povinné deklarace pro krmné suroviny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podmínky stanovené v čl. 26 odst. 4 nařízení (ES) č. 767/2009 jsou splněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               S ohledem na velmi vysoký počet změn, které mají být v nařízení (EU) č. 68/2013 provedeny, je pro účely celistvosti, jasnosti a zjednodušení vhodné nahradit přílohu uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Je vhodné snížit administrativní zátěž provozovatelů poskytnutím lhůty, která umožní bezproblémovou změnu označování, aby se předešlo zbytečnému narušení obchodních praktik.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (EU) č. 68/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Krmné suroviny označené před 11. lednem 2018 v souladu s nařízením (EU) č. 68/2013 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 68/2013 ze dne 16. ledna 2013 o katalogu pro krmné suroviny (Úř. věst. L 29, 30.1.2013, s. 1.)
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA
            
               KATALOG PRO KRMNÉ SUROVINY
            
            ČÁST A
            
               Obecná ustanovení
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        1.
                     
                     
                        Používání tohoto katalogu provozovateli krmivářských podniků je dobrovolné. Název krmné suroviny uvedený v části C se však může používat pouze pro krmnou surovinu splňující požadavky příslušné položky.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        2.
                     
                     
                        Všechny položky v seznamu krmných surovin v části C musí splňovat omezení týkající se používání krmných surovin v souladu s příslušnými právními předpisy Unie; zvláštní pozornost musí být věnována souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (1), pokud jde o krmné suroviny, které jsou geneticky modifikovanými organismy, nebo jsou z nich vyrobeny, nebo pocházejí z fermentačního procesu zahrnujícího geneticky modifikované mikroorganismy. Krmné suroviny, které sestávají z vedlejších produktů živočišného původu nebo je obsahují, musí splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (2) a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (3) a jejich používání může být předmětem omezení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (4). Provozovatelé krmivářských podniků používající krmné suroviny uvedené v katalogu musí zajistit, aby byly v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 767/2009.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        3.
                     
                     
                        „Bývalými/vyřazenými potravinami, které se již jako potraviny nepoužívají,“ se rozumí potraviny jiné než zbytky ze stravování, které byly vyrobeny pro lidskou spotřebu v plném souladu s potravinovým právem EU, které však již nejsou určeny k lidské spotřebě z praktických nebo logistických důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami a které nepředstavují žádná zdravotní rizika, jsou-li používány jako krmivo. Stanovení maximálních obsahů uvedených v příloze I bodě 1 nařízení (ES) č. 767/2009 se nepoužije na bývalé/vyřazené potraviny, které se již jako potraviny nepoužívají, a na zbytky ze stravování. Uplatní se v případě, že se dále zpracovávají jako krmiva.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        4.
                     
                     
                        V souladu se správnou praxí uvedenou v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (5) nesmějí být v krmných surovinách přítomny chemické nečistoty pocházející z výrobního procesu ani pomocné technické látky, pokud v katalogu není stanoven specifický maximální obsah. Látky, jejichž použití v krmivech je zakázáno, nesmějí být obsaženy a nestanoví se pro ně maximální obsahy. V zájmu transparentnosti se ke krmným surovinám, které obsahují přípustná rezidua, doplní příslušné informace poskytnuté provozovateli krmivářských podniků v souvislosti s obvyklými obchodními transakcemi.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        5.
                     
                     
                        V souladu se správnou praxí uvedenou v článku 4 nařízení (ES) č. 183/2005, s uplatněním zásady ALARA (6) a aniž je dotčeno použití nařízení (ES) č. 183/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (7), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (8) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (9), je vhodné v Katalogu pro krmné suroviny stanovit maximální obsahy chemických nečistot pocházejících z výrobního procesu nebo z pomocných technických látek, které jsou přítomny v množství 0,1 % nebo více. V katalogu mohou být rovněž stanoveny maximální obsahy chemických nečistot a pomocných technických látek, které jsou přítomny v množství nižším než 0,1 %, pokud se tak považuje za vhodné pro správnou obchodní praxi. Pokud není v části B nebo C této přílohy stanoveno jinak, je maximální obsah vyjádřen v hmotnostních procentech (10).
                        Specifické maximální obsahy chemických nečistot a pomocných technických látek jsou stanoveny buď v rámci popisu postupu v části B, nebo v rámci popisu krmné suroviny v části C, nebo na konci příslušné kategorie v části C. Kromě případů, kdy je specifický maximální obsah stanoven v části C, se jakýkoli maximální obsah stanovený v části B pro určitý postup použije na jakoukoli krmnou surovinu uvedenou v části C, pokud popis uvedené krmné suroviny obsahuje odkaz na tento postup a pokud postup, o který se jedná, odpovídá popisu v části B.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        6.
                     
                     
                        Krmné suroviny neuvedené v části C kapitole 12, které byly vyrobeny fermentací a/nebo ve kterých jsou přirozeně přítomny mikroorganismy, mohou být uváděny na trh s živými mikroorganismy, pokud určené užití krmných surovin a krmných směsí, které je obsahují,
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    není množení mikroorganismů a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    není spojeno s funkcí vykonávanou mikroorganismem (mikroorganismy) podle přílohy I nařízení (ES) č. 1831/2003.
                                 
                              
                           
                        
                        Tvrzení o přítomnosti mikroorganismů ani o jakékoliv funkci z toho vyplývající nesmí být u krmných surovin ani krmných směsí, které je obsahují, uváděna.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        7.
                     
                     
                        Botanická čistota krmných surovin nesmí být nižší než 95 %. Botanické nečistoty, jako například zbytky jiných olejnatých semen nebo olejnatých plodů, pocházející z předchozího procesu zpracování však nesmějí překročit 0,5 % pro každý druh olejnatého semene nebo plodu. Odchylně od těchto obecných pravidel se v seznamu krmných surovin v části C stanoví specifická hodnota.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        8.
                     
                     
                        Obecný název/pojem označující jeden nebo více postupů uvedený v posledním sloupci glosáře postupů v části B se připojí (11) k názvu krmné suroviny, aby bylo zřejmé, že byla podrobena příslušnému postupu nebo postupům. Krmná surovina, jejíž název je kombinací názvu uvedeného v části C a obecného názvu/pojmu jednoho nebo více postupů uvedených v části B, se považuje za zahrnutou do katalogu a její označení obsahuje povinné deklarace vztahující se na tuto krmnou surovinu, které jsou v příslušném případě uvedeny v posledním sloupci částí B a C. Je-li specifická metoda použitá při zmíněném postupu uvedena v posledním sloupci části B, uvede se v názvu krmné suroviny.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        9.
                     
                     
                        Pokud se výrobní postup krmné suroviny odlišuje od popisu příslušného postupu uvedeného v glosáři postupů v části B, uvede se výrobní postup v popisu dotčené krmné suroviny.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        10.
                     
                     
                        U řady krmných surovin lze používat synonymní výrazy. Tyto synonymní výrazy jsou uvedeny v hranatých závorkách ve sloupci „Název“ v položce pro dotčenou krmnou surovinu v seznamu krmných surovin v části C.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        11.
                     
                     
                        V popisu krmných surovin v seznamu krmných surovin v části C se namísto slova „vedlejší výrobek“ používá slovo „výrobek“, aby se zohlednila situace na trhu a jazyk používaný v praxi provozovateli krmivářských podniků pro zdůraznění obchodní hodnoty krmných surovin.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        12.
                     
                     
                        Botanický název rostliny se uvádí pouze v popisu první položky v seznamu krmných surovin v části C týkajících se uvedené rostliny.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        13.
                     
                     
                        Základní zásadou pro povinné označování analytických složek určitých krmných surovin v katalogu je to, zda určitý výrobek obsahuje vysokou koncentraci určité složky, nebo zda výrobní postup změnil nutriční vlastnosti výrobku.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        14.
                     
                     
                        V čl. 15 písm. g) nařízení (ES) č. 767/2009 ve spojení s bodem 6 přílohy I uvedeného nařízení jsou stanoveny požadavky na označování, pokud jde o obsah vlhkosti. V čl. 16 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení ve spojení s jeho přílohou V jsou stanoveny požadavky na označování, pokud jde o další analytické složky. Kromě toho bod 5 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009 vyžaduje deklaraci obsahu popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové, pokud překročí 2,2 % obecně, nebo pokud u určitých krmných surovin překročí obsah stanovený v příslušném oddíle přílohy V uvedeného nařízení. Některé položky v seznamu krmných surovin v části C se však od uvedených pravidel následujícím způsobem odchylují:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    povinné deklarace uvedené v příslušném oddíle přílohy V nařízení (ES) č. 767/2009 se nahrazují povinnými deklaracemi týkajícími se analytických složek v seznamu krmných surovin v části C;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    je-li sloupec týkající se povinných deklarací v seznamu krmných surovin v části C ponechán prázdný, pokud jde o analytické složky, které by musely být deklarovány v souladu s příslušným oddílem přílohy V nařízení (ES) č. 767/2009, nemusí být žádná z těchto složek uvedena v označení. Pokud však jde o obsah popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové, není-li v seznamu krmných surovin v části C stanoven žádný obsah, musí být obsah deklarován, pokud překročí 2,2 %;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    je-li ve sloupci „Povinné deklarace“ v seznamu krmných surovin v části C uvedena jedna nebo více specifických hodnot obsahu vlhkosti, použijí se uvedené hodnoty namísto hodnot v bodě 6 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009. Je-li však obsah vlhkosti nižší než 14 %, není jeho deklarace povinná. Není-li v uvedeném sloupci stanoven žádný specifický obsah vlhkosti, použije se bod 6 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        15.
                     
                     
                        Provozovatel krmivářského podniku, který uvádí tvrzení, že daná krmná surovina má více vlastností, než jsou vlastnosti uvedené ve sloupci „Popis“ v seznamu krmných surovin v části C, nebo odkazuje na postup uvedený v části B, který lze považovat za tvrzení (např. ochrana v bachoru), musí splňovat ustanovení článku 13 nařízení (ES) č. 767/2009. Krmné suroviny mohou dále splňovat zvláštní účel výživy v souladu s články 9 a 10 nařízení (ES) č. 767/2009.
                     
                  
               
            
            ČÁST B
            
               Glosář postupů
            
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        Technologický postup
                     
                     
                        Definice
                     
                     
                        Obecný název/pojem
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        frakcionace vzduchem/oddělování vzduchem
                     
                     
                        oddělení částic prostřednictvím proudu vzduchu
                     
                     
                        frakcionovaný vzduchem/oddělený vzduchem
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        aspirace
                     
                     
                        postup pro odstranění prachu, jemných částic a dalších částic se suspendovanými jemnými podíly obilovin z volně loženého zrna přepravou prostřednictvím proudu vzduchu
                     
                     
                        aspirovaný
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        blanšírování
                     
                     
                        postup sestávající z tepelného ošetření organického materiálu varem nebo párou za účelem denaturace přírodních enzymů, změkčení tkáně a odstranění pachutí, po kterém následuje ponoření do studené vody, aby byl proces vaření zastaven
                     
                     
                        blanšírovaný
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        bělení
                     
                     
                        odstranění přirozeně se vyskytující barvy chemickými nebo fyzikálními postupy nebo použitím bělicí hlinky
                     
                     
                        bělený
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        zchlazení
                     
                     
                        snížení teploty pod teplotu okolí, ale nad bod mrazu pro usnadnění konzervace
                     
                     
                        zchlazený
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        řezání
                     
                     
                        zmenšení velikosti částic s použitím jednoho nebo více nožů
                     
                     
                        řezaný/nařezaný
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        čištění
                     
                     
                        odstranění předmětů (kontaminantů, např. kamenů) nebo vegetativních částí rostlin (např. úlomků slámy, slupek nebo plevele)
                     
                     
                        vyčištěný/vytříděný
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        koncentrace/zahuštění (12)
                        
                     
                     
                        odstranění vody a/nebo jiných složek
                     
                     
                        koncentrát/zahuštěný
                     
                  
                  
                     
                        9
                     
                     
                        kondenzace
                     
                     
                        přeměna látky z plynné fáze na kapalnou
                     
                     
                        kondenzovaný
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        vaření
                     
                     
                        použití tepla za účelem změny fyzikálních a chemických vlastností krmných surovin
                     
                     
                        vařený
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        šrotování/drcení
                     
                     
                        zmenšení velikosti částic za použití šrotovníku/drtiče
                     
                     
                        šrotovaný, šrot/drcený
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        krystalizace
                     
                     
                        pročištění vytvořením pevných krystalů z kapalného roztoku. Nečistoty v kapalině obvykle nejsou spojeny s mřížkovou strukturou krystalu
                     
                     
                        krystalizovaný/krystalický
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        loupání (13)
                        
                     
                     
                        úplné nebo částečné odstranění vnějších vrstev zrn, semen, plodů, ořechů apod.
                     
                     
                        loupaný, částečně loupaný
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        vylušťování/odslupkování
                     
                     
                        odstraňování vnějších obalů bobů, zrn a semen obvykle fyzikálním způsobem
                     
                     
                        vyluštěný/odslupkovaný (14)
                        
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        depektinizace
                     
                     
                        extrakce pektinů z krmné suroviny
                     
                     
                        depektinizovaný
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        desikace
                     
                     
                        proces odjímání vlhkosti
                     
                     
                        desikovaný
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        odslizení
                     
                     
                        postup používaný pro odstranění povrchové vrstvy slizu
                     
                     
                        odslizený
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        odcukření
                     
                     
                        celkové nebo částečné odstranění monosacharidů a disacharidů z melasy a jiných materiálů obsahujících cukr, chemickým nebo fyzikálním způsobem
                     
                     
                        odcukřený, částečně odcukřený
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        detoxifikace
                     
                     
                        postup, kterým se zničí toxické kontaminující látky nebo je snížena jejich koncentrace
                     
                     
                        detoxifikovaný/detoxikovaný
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                     
                        destilace
                     
                     
                        oddělování kapalných látek varem a odvodem kondenzované páry do oddělené nádoby
                     
                     
                        destilovaný/destilát
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        sušení
                     
                     
                        dehydratace umělým nebo přirozeným způsobem
                     
                     
                        přirozeně sušený nebo uměle sušený, podle situace
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        silážování
                     
                     
                        skladování krmných surovin s přidáním konzervantů či bez nich, nebo použitím anaerobních podmínek s doplňkovými látkami k silážování či bez nich
                     
                     
                        silážovaný
                     
                  
                  
                     
                        23
                     
                     
                        odpařování
                     
                     
                        snížení obsahu vody
                     
                     
                        odpařený/odparek
                     
                  
                  
                     
                        24
                     
                     
                        expanze
                     
                     
                        tepelný proces, během něhož se vnitřní obsah vody v produktu prudce změní v páru, což vede ke zvětšení objemu výrobku
                     
                     
                        expandovaný/pufovaný
                     
                  
                  
                     
                        25
                     
                     
                        lisování
                     
                     
                        odstraňování olejů/tuků lisováním
                     
                     
                        výlisek/expeler/pokrutina a olej/tuk
                     
                  
                  
                     
                        26
                     
                     
                        extrakce
                     
                     
                        odstraňování tuků/olejů z určitých materiálů pomocí organického rozpouštědla nebo odstraňování cukru nebo jiných ve vodě rozpustných složek vodným roztokem
                     
                     
                        extrahovaný/moučka/šrot a oleje/tuky, melasa/pulpa/řízky a cukr nebo jiné ve vodě rozpustné složky
                     
                  
                  
                     
                        27
                     
                     
                        extruze
                     
                     
                        tepelný proces, během něhož se vnitřní obsah vody v produktu rychle odpaří, což vede k rozštěpení výrobku, v kombinaci se specifickým tvarováním produktu průchodem definovanou matricí
                     
                     
                        extrudovaný
                     
                  
                  
                     
                        28
                     
                     
                        fermentace
                     
                     
                        proces, při němž dochází buď k produkci mikroorganismů, jako jsou například bakterie, houby nebo kvasinky, nebo k jejich použití na materiály, aby změnily jejich chemické složení nebo vlastnosti
                     
                     
                        fermentovaný
                     
                  
                  
                     
                        29
                     
                     
                        filtrace
                     
                     
                        proces průchodu kapaliny přes porézní prostředí nebo membránový filtr k odstranění pevných částic
                     
                     
                        filtrovaný
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                     
                        vločkování
                     
                     
                        zpracování/úprava vlhkého tepelně upraveného materiálu pomocí válců k vytvoření tenkých kousků materiálu
                     
                     
                        vločky
                     
                  
                  
                     
                        31
                     
                     
                        mletí mouky
                     
                     
                        zmenšení velikosti částic suchých zrn a pro účely snadnější separace jednotlivých frakcí (především mouky, otrub a middlings)
                     
                     
                        mouka, otruby, middlings (15) nebo krmná mouka, podle situace
                     
                  
                  
                     
                        32
                     
                     
                        winterizace
                     
                     
                        zchlazení oleje oddělí více nasycené části oleje a méně nasycené části oleje. Zatímco více nasycené části oleje zchlazením ztuhnou, méně nasycené části oleje jsou tekuté a lze je např. dekantovat. Winterizovaný výrobek je ztuhlý olej.
                     
                     
                        winterizovaný
                     
                  
                  
                     
                        33
                     
                     
                        fragmentace
                     
                     
                        proces dělení krmné suroviny na zlomky
                     
                     
                        fragmentovaný
                     
                  
                  
                     
                        34
                     
                     
                        smažení
                     
                     
                        proces vaření krmných surovin v oleji nebo tuku
                     
                     
                        smažený
                     
                  
                  
                     
                        35
                     
                     
                        želírování
                     
                     
                        postup pro vytvoření želé, pevného, rosolovitého materiálu, jehož konzistence může být měkká a křehká až tvrdá a tuhá, obvykle za použití želírujících látek
                     
                     
                        želírovaný
                     
                  
                  
                     
                        36
                     
                     
                        granulování/tvarování/briketování
                     
                     
                        úprava krmných surovin za účelem získání specifické velikosti částic a konzistence
                     
                     
                        granulovaný/tvarovaný/briketovaný, brikety
                     
                  
                  
                     
                        37
                     
                     
                        drcení/mletí
                     
                     
                        zmenšení velikosti částic pevných krmných surovin suchou nebo mokrou cestou
                     
                     
                        drcený, drť/mletý/šrotovaný, šrot
                     
                  
                  
                     
                        38
                     
                     
                        ohřev
                     
                     
                        způsoby tepelné úpravy/tepelného ošetření, které se provádějí za určitých podmínek, jako je například tlak a vlhkost
                     
                     
                        ohřátý/tepelně upravený/tepelně ošetřený
                     
                  
                  
                     
                        39
                     
                     
                        hydrogenace
                     
                     
                        katalytický proces, jehož cílem je nasycení dvojných vazeb olejů/tuků/mastných kyselin, prováděný za vysoké teploty pod tlakem vodíku za účelem získání částečně nebo zcela nasycených triglyceridů/mastných kyselin nebo polyolů redukcí karbonylových skupin sacharidů na hydroxylové skupiny
                     
                     
                        hydrogenovaný, částečně hydrogenovaný
                     
                  
                  
                     
                        40
                     
                     
                        hydrolýza
                     
                     
                        zmenšení velikosti molekul vhodným působením vody a buď tepla/tlaku, enzymů nebo kyselin/zásad
                     
                     
                        hydrolyzovaný
                     
                  
                  
                     
                        41
                     
                     
                        zkapalnění
                     
                     
                        přeměna z pevné nebo plynné fáze na kapalnou
                     
                     
                        zkapalněný/kapalný
                     
                  
                  
                     
                        42
                     
                     
                        macerace
                     
                     
                        zmenšování částic krmných surovin za použití mechanických prostředků, obvykle za přítomnosti vody nebo jiných kapalin
                     
                     
                        macerovaný
                     
                  
                  
                     
                        43
                     
                     
                        sladování
                     
                     
                        nakličování zrna za účelem aktivace v něm obsažených enzymů schopných štěpit škrob na fermentovatelné sacharidy a proteiny na aminokyseliny a peptidy
                     
                     
                        sladovaný/slad
                     
                  
                  
                     
                        44
                     
                     
                        rozpuštění/zkapalnění
                     
                     
                        přeměna z pevné fáze na kapalnou zahřátím
                     
                     
                        rozpuštěný/zkapalněný
                     
                  
                  
                     
                        45
                     
                     
                        mikronizace
                     
                     
                        proces zmenšení středního průměru částic pevného materiálu na velikost v řádu mikrometrů
                     
                     
                        mikronizovaný
                     
                  
                  
                     
                        46
                     
                     
                        předvaření/částečné ovaření
                     
                     
                        proces máčení ve vodě a podrobení tepelné úpravě za účelem úplné želatinizace škrobu, po němž následuje proces sušení
                     
                     
                        předvařený/částečně ovařený
                     
                  
                  
                     
                        47
                     
                     
                        pasterizace
                     
                     
                        zahřátí na kritickou teplotu po specifikovanou dobu za účelem eliminace škodlivých mikroorganismů, následované rychlým zchlazením
                     
                     
                        pasterizovaný
                     
                  
                  
                     
                        48
                     
                     
                        loupání
                     
                     
                        odstranění slupky/kůry z ovoce a zeleniny
                     
                     
                        loupaný
                     
                  
                  
                     
                        49
                     
                     
                        peletování
                     
                     
                        tvarování protlačováním otvory
                     
                     
                        pelety, peletovaný
                     
                  
                  
                     
                        50
                     
                     
                        omílání rýže
                     
                     
                        téměř úplné nebo částečné odstranění otrub a klíčků z loupané rýže
                     
                     
                        omletý
                     
                  
                  
                     
                        51
                     
                     
                        předželatinizace
                     
                     
                        přeměna škrobu za účelem významného zvýšení bobtnavosti ve studené vodě
                     
                     
                        předželatinizovaný (16)
                        
                     
                  
                  
                     
                        52
                     
                     
                        lisování (17)
                        
                     
                     
                        fyzikální odstraňování kapalin jako tuku, oleje, vody nebo šťávy z pevných materiálů
                     
                     
                        výlisek/expeler/pokrutina (u olejnatých materiálů)
                        pulpa, výlisky (u ovoce atd.)
                        řízky (u cukrovky)
                     
                  
                  
                     
                        53
                     
                     
                        rafinace
                     
                     
                        celkové nebo částečné odstraňování nečistot nebo nežádoucích složek chemickou nebo fyzikální úpravou
                     
                     
                        rafinovaný, částečně rafinovaný
                     
                  
                  
                     
                        54
                     
                     
                        pražení
                     
                     
                        ohřev krmných surovin do sucha za účelem zlepšení stravitelnosti, zvýraznění barvy a/nebo snížení přirozeně se vyskytujících antinutričních faktorů
                     
                     
                        pražený/opražený
                     
                  
                  
                     
                        55
                     
                     
                        válcování/vločkování
                     
                     
                        zmenšení velikosti částic průchodem suroviny, např. zrnin, mezi páry válců
                     
                     
                        mačkaný/vločkovaný
                     
                  
                  
                     
                        56
                     
                     
                        ochrana v bachoru
                     
                     
                        postup, jehož účelem je, buď fyzikální úpravou za použití tepla, tlaku, páry a kombinace takových podmínek a/nebo působením např. aldehydů, lignosulfonátů, hydroxidu sodného nebo organických kyselin (jako jsou kyselina propionová nebo tříslová (taninová)), chránit živiny před rozkladem v bachoru.
                        Krmné suroviny, které jsou ruminálně chráněné aldehydy, mohou obsahovat do 0,12 % volných aldehydů
                     
                     
                        ruminálně chráněný působením [doplňte]
                     
                  
                  
                     
                        57
                     
                     
                        prosévání
                     
                     
                        oddělení částic různých velikostí průchodem krmných surovin přes síto (síta) při jejich současném přetřásání nebo přesypávání
                     
                     
                        prosetý/tříděný/prosev/propad/přečištěný
                     
                  
                  
                     
                        58
                     
                     
                        odstředění
                     
                     
                        mechanické oddělení horní plovoucí vrstvy kapaliny, např. mléčného tuku
                     
                     
                        odstředěný
                     
                  
                  
                     
                        59
                     
                     
                        nakrájení na plátky
                     
                     
                        nakrájení krmných surovin na ploché kousky
                     
                     
                        nakrájený na plátky/plátkovaný/plátky
                     
                  
                  
                     
                        60
                     
                     
                        máčení/vyluhování
                     
                     
                        máčení a měkčení krmných surovin, obvykle semen, za účelem zkrácení doby vaření, snadnějšího odstranění obalu semen a umožnění nasáknutí vodou pro aktivaci procesu klíčení nebo snížení koncentrace přirozeně se vyskytujících antinutričních faktorů
                     
                     
                        máčený/vyloužený
                     
                  
                  
                     
                        61
                     
                     
                        sprejové sušení
                     
                     
                        snížení obsahu vlhkosti kapaliny tím, že se krmná surovina za účelem zvýšení poměru plochy k hmotnosti rozpráší na jemné nebo velmi jemné kapičky, kterými se prohání proud horkého vzduchu
                     
                     
                        sušený sprejově
                     
                  
                  
                     
                        62
                     
                     
                        napařování
                     
                     
                        postup používající tlakovou vodní páru pro ohřev a vaření za účelem zvýšení stravitelnosti
                     
                     
                        napařený
                     
                  
                  
                     
                        63
                     
                     
                        toastování
                     
                     
                        ohřev suchým teplem, obvykle aplikovaný na olejnatá semena, např. za účelem snížení nebo odstranění přirozeně se vyskytujících antinutričních faktorů
                     
                     
                        toastovaný
                     
                  
                  
                     
                        64
                     
                     
                        ultrafiltrace
                     
                     
                        filtrace kapalin prostřednictvím jemné membrány propustné pouze pro malé molekuly
                     
                     
                        ultrafiltrovaný
                     
                  
                  
                     
                        65
                     
                     
                        odklíčkování
                     
                     
                        proces úplného nebo částečného odstranění klíčků z drcených zrn obilovin
                     
                     
                        odklíčkovaný
                     
                  
                  
                     
                        66
                     
                     
                        mikronizace infračerveným zářením
                     
                     
                        tepelný proces používající infračervené záření pro vaření a pražení obilí, kořenů, semen nebo hlíz nebo jejich vedlejších výrobků, po němž obvykle následuje vločkování
                     
                     
                        mikronizovaný infračerveným zářením
                     
                  
                  
                     
                        67
                     
                     
                        štěpení olejů/tuků a hydrogenovaných olejů/tuků
                     
                     
                        chemický proces hydrolýzy tuků/olejů. Reakce tuků/olejů s vodou za vysokých teplot a tlaků umožňuje získat hrubé mastné kyseliny v hydrofobní fázi a glycerolovou fázi (surový glycerol) v hydrofilní fázi.
                     
                     
                        štěpený
                     
                  
                  
                     
                        68
                     
                     
                        ultrazvuková sonikace
                     
                     
                        uvolnění rozpustných sloučenin mechanickým zpracováním pomocí výkonového ultrazvuku a tepla ve vodě
                     
                     
                        sonikovaný
                     
                  
                  
                     
                        69
                     
                     
                        mechanické odstranění obalu potraviny
                     
                     
                        mechanické odstranění obalového materiálu
                     
                     
                        mechanicky rozbalený
                     
                  
               
            
            ČÁST C
            
               Seznam krmných surovin
            
            1.   Zrna obilovin a výrobky z nich získané
            
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Číslo
                     
                     
                        Název
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Povinné deklarace
                     
                  
                  
                     
                        1.1.1
                     
                     
                        ječmen
                     
                     
                        Zrna druhu Hordeum vulgare L. Výrobek může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.1.2
                     
                     
                        ječmen předželatinizovaný
                     
                     
                        Výrobek získaný z mletého nebo zlomkového ječmene úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.1.3
                     
                     
                        ječmen pražený
                     
                     
                        Výrobek získaný pražením ječmene, který je částečně pražený, světlé barvy.
                     
                     
                        škrob, pokud > 10 %
                        hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 15 %
                     
                  
                  
                     
                        1.1.4
                     
                     
                        ječné vločky
                     
                     
                        Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a vločkováním loupaného ječmene. Může obsahovat malé množství ječných plev. Výrobek může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.1.5
                     
                     
                        ječná vláknina
                     
                     
                        Výrobek z výroby ječného škrobu. Sestává z částic endospermu a převážně z vlákniny.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %
                     
                  
                  
                     
                        1.1.6
                     
                     
                        ječné plevy
                     
                     
                        Výrobek z výroby ethanolu ze škrobu po suchém mletí, přečištění a loupání ječných zrn.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %
                     
                  
                  
                     
                        1.1.7
                     
                     
                        ječné middlings (omelky, opišky)
                     
                     
                        Výrobek získaný při zpracování přečištěného loupaného ječmene na kroupy, krupičnou mouku (semolina) nebo mouku. Sestává převážně z částic endospermu s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem zbytků po přečištění zrn.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.1.8
                     
                     
                        ječný protein
                     
                     
                        Výrobek z ječmene získaný po separaci škrobu a otrub. Sestává převážně z proteinu.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        1.1.9
                     
                     
                        ječný protein krmný
                     
                     
                        Výrobek z ječmene získaný po separaci škrobu. Sestává převážně z proteinu a z částic endospermu.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 45 % nebo > 60 %
                        pokud vlhkost < 45 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    škrob
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.1.10
                     
                     
                        ječná rozpustná frakce
                     
                     
                        Výrobek z ječmene získaný po mokré extrakci proteinu a škrobu.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        1.1.11
                     
                     
                        ječné otruby
                     
                     
                        Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěných zrn loupaného ječmene. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna větší část endospermu.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.1.12
                     
                     
                        tekutý ječný škrob
                     
                     
                        Sekundární škrobová frakce z výroby škrobu z ječmene.
                     
                     
                        pokud vlhkost < 50 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    škrob
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.1.13
                     
                     
                        prosev sladovnického ječmene
                     
                     
                        Výrobek z mechanického prosévání (frakcionace podle velikosti) sestávající z nevyvinutých ječných zrn a frakcí ječných zrn oddělených před sladováním.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        hrubý popel, pokud > 2,2 %
                     
                  
                  
                     
                        1.1.14
                     
                     
                        zlomky ječného sladu a sladový prach
                     
                     
                        Výrobek sestávající z frakcí ječných zrn a sladu oddělených při výrobě sladu.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.1.15
                     
                     
                        plevy ze sladovnického ječmene
                     
                     
                        Výrobek z čištění sladovnického ječmene sestávající z frakcí plev a jemných podílů.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.1.16
                     
                     
                        ječné výpalky zahuštěné
                     
                     
                        Výrobek z výroby ethanolu z ječmene. Obsahuje tuhou krmnou frakci po destilaci.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %
                        pokud vlhkost < 65 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.1.17
                     
                     
                        ječné výpalky mokré
                     
                     
                        Výrobek z výroby ethanolu z ječmene. Obsahuje tekutou krmnou frakci po destilaci.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 45 % nebo > 70 %
                        pokud vlhkost < 45 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.1.18
                     
                     
                        slad (18)
                        
                     
                     
                        Výrobek z naklíčeného obilí, sušený, mletý a/nebo extrahovaný.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.1.19
                     
                     
                        sladový květ (18)
                        
                     
                     
                        Výrobek z klíčení sladovnických obilovin a čištění sladu sestávající z kořínků, jemných podílů obilovin, slupek a malých zlomkových zrn sladovaných obilovin. Může být mletý.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.2.1
                     
                     
                        kukuřice (19)
                        
                     
                     
                        Zrna druhu Zea mays L. ssp. mays. Výrobek může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.2.2
                     
                     
                        kukuřičné vločky (19)
                        
                     
                     
                        Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a vločkováním loupané kukuřice. Může obsahovat malé množství kukuřičných slupek.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.2.3
                     
                     
                        kukuřičné middlings (19)
                        
                     
                     
                        Výrobek z výroby mouky nebo krupičné mouky (semolina) z kukuřice. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž je odstraněno méně endospermu než u kukuřičných otrub. Může obsahovat malý podíl zlomků kukuřičných klíčků.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        škrob
                        hrubý tuk, pokud > 5 %
                     
                  
                  
                     
                        1.2.4
                     
                     
                        kukuřičné otruby (19)
                        
                     
                     
                        Výrobek z výroby mouky nebo krupičné mouky (semolina) z kukuřice. Sestává převážně z vnějších obalů a malého podílu zlomků kukuřičných klíčků, s malým podílem částic endospermu.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.2.5
                     
                     
                        kukuřičné palice (19)
                        
                     
                     
                        Vřeteno kukuřičného klasu. Může obsahovat malá množství kukuřice a toulců, které případně nebyly odstraněny během mechanizované sklizně.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.2.6
                     
                     
                        kukuřičný prosev (19)
                        
                     
                     
                        Frakce zrn kukuřice oddělených proséváním při příjmu produktu.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.2.7
                     
                     
                        kukuřičná vláknina (19)
                        
                     
                     
                        Výrobek z výroby kukuřičného škrobu. Sestává převážně z vlákniny.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 50 % nebo > 70 %
                        pokud vlhkost < 50 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubá vláknina
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.2.8
                     
                     
                        kukuřičný lepek (gluten) (19)
                        
                     
                     
                        Výrobek z výroby kukuřičného škrobu. Sestává převážně z lepku získaného během separace škrobu.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 70 % nebo > 90 %
                        pokud vlhkost < 70 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.2.9
                     
                     
                        kukuřičný lepek (gluten) krmný (19)
                        
                     
                     
                        Výrobek získaný při výrobě kukuřičného škrobu. Skládá se z otrub a kukuřičné rozpustné frakce. Výrobek může také obsahovat zlomkovou kukuřici a zbytky po extrakci oleje z kukuřičných klíčků. Mohou být přidány další výrobky získané ze škrobu a z rafinace nebo fermentace škrobových výrobků.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 40 % nebo > 65 %
                        pokud vlhkost < 40 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubá vláknina
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    škrob
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.2.10
                     
                     
                        kukuřičné klíčky (19)
                        
                     
                     
                        Výrobek z výroby krupičné mouky (semolina), mouky nebo škrobu z kukuřice. Sestává především z kukuřičných klíčků, vnějších obalů a částic endospermu.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 40 % nebo > 60 %
                        pokud vlhkost < 40 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý tuk
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.2.11
                     
                     
                        expelery z kukuřičných klíčků (19)
                        
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním zpracovaných kukuřičných klíčků, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a osemení.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                     
                  
                  
                     
                        1.2.12
                     
                     
                        extrahovaná moučka z kukuřičných klíčků (19)
                        
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí zpracovaných kukuřičných klíčků.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        1.2.13
                     
                     
                        surový olej z kukuřičných klíčků (19)
                        
                     
                     
                        Olej získaný z kukuřičných klíčků.
                     
                     
                        vlhkost, pokud > 1 %
                     
                  
                  
                     
                        1.2.14
                     
                     
                        kukuřice předželatinizovaná (19)
                        
                     
                     
                        Výrobek získaný z mleté nebo zlomkové kukuřice úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.2.15
                     
                     
                        kukuřičný výluh (19)
                        
                     
                     
                        Koncentrovaná tekutá frakce z namáčení kukuřice.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 45 % nebo > 65 %
                        pokud vlhkost < 45 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.2.16
                     
                     
                        siláž z cukrové kukuřice (19)
                        
                     
                     
                        Vedlejší výrobek odvětví zpracování cukrové kukuřice sestávající z nařezaných a zaschlých nebo vylisovaných vřeten, slupek a lůžek zrn. Vzniká nařezáním klasů, slupek a listů cukrové kukuřice s obsahem zrn cukrové kukuřice.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.2.17
                     
                     
                        drcená odklíčkovaná kukuřice (19)
                        
                     
                     
                        Výrobek získaný odklíčkováním drcené kukuřice. Sestává převážně z částic endospermu a může obsahovat malý podíl zlomků kukuřičných klíčků a částic vnějších obalů.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.2.18
                     
                     
                        kukuřičná krupice (19)
                        
                     
                     
                        Tvrdé kamínkovité části drcené kukuřice obsahující malé nebo vůbec žádné množství otrub nebo klíčků.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.3.1
                     
                     
                        proso
                     
                     
                        Zrna druhu Panicum miliaceum L.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.4.1
                     
                     
                        oves
                     
                     
                        Zrna druhu Avena sativa L. a jiných kultivarů ovsa.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.4.2
                     
                     
                        oves loupaný
                     
                     
                        Loupaná zrna ovsa. Může být ošetřený párou.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.4.3
                     
                     
                        ovesné vločky
                     
                     
                        Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a vločkováním loupaného ovsa. Může obsahovat malý podíl ovesných slupek.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.4.4
                     
                     
                        ovesné middlings
                     
                     
                        Výrobek získaný při zpracování přečištěného loupaného ovsa na ovesné kroupy a mouku. Sestává převážně z ovesných otrub a malého podílu endospermu.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.4.5
                     
                     
                        ovesné otruby
                     
                     
                        Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěných zrn loupaného ovsa. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna větší část endospermu.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.4.6
                     
                     
                        ovesné slupky
                     
                     
                        Výrobek získaný při loupání ovesných zrn.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.4.7
                     
                     
                        oves předželatinizovaný
                     
                     
                        Výrobek získaný z mletého nebo zlomkového ovsa úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.4.8
                     
                     
                        ovesné kroupy
                     
                     
                        Vyčištěný oves s odstraněnými slupkami.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.4.9
                     
                     
                        ovesná mouka
                     
                     
                        Výrobek získaný mletím ovesných zrn.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.4.10
                     
                     
                        ovesná mouka krmná
                     
                     
                        Výrobek z ovsa s vysokým obsahem škrobu, po vyloupání.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.4.11
                     
                     
                        ovesné zbytky po zpracování ovsa, krmné
                     
                     
                        Výrobek získaný při zpracování přečištěného loupaného ovsa na ovesné kroupy a mouku. Sestává převážně z ovesných otrub a malého podílu endospermu.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.5.1
                     
                     
                        semena merlíku chilského (chinoa) extrahovaná
                     
                     
                        Vyčištěná celá semena rostliny merlík chilský (Chenopodium quinoa Willd.), z nichž byl odstraněn saponin obsažený v obalové části semen.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.6.1
                     
                     
                        rýže zlomková
                     
                     
                        Část zrna rýže Oryza sativa L., která je kratší než tři čtvrtiny celého zrna. Rýže může být ovařená.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.6.2
                     
                     
                        rýže omletá
                     
                     
                        Loupaná rýže, ze které byly při omílání rýže téměř úplně odstraněny otruby a klíčky. Rýže může být ovařená.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.6.3
                     
                     
                        rýže předželatinizovaná
                     
                     
                        Výrobek získaný předželatinizováním z omleté nebo zlomkové rýže.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.6.4
                     
                     
                        rýže extrudovaná
                     
                     
                        Výrobek získaný extruzí rýžové mouky.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.6.5
                     
                     
                        rýžové vločky
                     
                     
                        Výrobek získaný vločkováním zrn nebo zlomků zrn předželatinizované rýže.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.6.6
                     
                     
                        rýže loupaná
                     
                     
                        Neopracovaná rýže (Oryza sativa L.) zbavená pouze slupek. Může být ovařená. Výsledkem procesu loupání a manipulace může být ztráta určitého množství otrub.
                     
                     
                        škrob
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.6.7
                     
                     
                        rýžový krmný šrot
                     
                     
                        Výrobek získaný šrotováním krmné rýže sestávající buď ze zelených, křídových nebo nezralých zrn odstraněných během zpracování loupané rýže mletím, nebo z běžných loupaných zrn, která jsou žlutá nebo skvrnitá.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.6.8
                     
                     
                        rýžová mouka
                     
                     
                        Výrobek získaný mletím omleté rýže. Rýže může být ovařená.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.6.9
                     
                     
                        mouka z loupané rýže
                     
                     
                        Výrobek získaný mletím loupané rýže. Rýže může být ovařená.
                     
                     
                        škrob
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.6.10
                     
                     
                        rýžové otruby
                     
                     
                        Výrobek získaný při omílání rýže, sestávající hlavně z obalových částí zrna (oplodí, osemení, jádra, aleuronu) s částí klíčku. Rýže může být ovařená nebo extrudovaná.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.6.11
                     
                     
                        rýžové otruby s uhličitanem vápenatým
                     
                     
                        Výrobek získaný při omílání rýže, sestávající hlavně z obalových částí zrna (oplodí, osemení, jádra, aleuronu) s částí klíčku. Může obsahovat do 23 % uhličitanu vápenatého použitého jako pomocná technická látka. Rýže může být ovařená.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        uhličitan vápenatý
                     
                  
                  
                     
                        1.6.12
                     
                     
                        rýžové otruby odtučněné
                     
                     
                        Rýžové otruby pocházející z extrakce oleje. Výrobek může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.6.13
                     
                     
                        olej z rýžových otrub
                     
                     
                        Olej extrahovaný ze stabilizovaných rýžových otrub.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.6.14
                     
                     
                        rýžové middlings
                     
                     
                        Výrobek z výroby rýžové mouky a škrobu získaný suchým nebo mokrým mletím a proséváním. Sestává převážně ze škrobu, proteinu, tuku a vlákniny. Rýže může být ovařená. Může obsahovat do 0,25 % sodíku a do 0,25 % síranů.
                     
                     
                        škrob, pokud > 20 %
                        hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %
                        hrubý tuk, pokud > 5 %
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.6.15
                     
                     
                        rýžové middlings s uhličitanem vápenatým
                     
                     
                        Výrobek získaný při omílání rýže, sestávající hlavně z částic aleuronové vrstvy a endospermu. Může obsahovat do 23 % uhličitanu vápenatého použitého jako pomocná technická látka. Rýže může být ovařená.
                     
                     
                        škrob
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                        hrubá vláknina
                        uhličitan vápenatý
                     
                  
                  
                     
                        1.6.16
                     
                     
                        rýže
                     
                     
                        Zrna druhu Oryza sativa L. Výrobek může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.6.17
                     
                     
                        rýžové klíčky
                     
                     
                        Výrobek získaný při omílání rýže, sestávající hlavně z klíčků.
                     
                     
                        hrubý tuk
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        1.6.18
                     
                     
                        expelery z rýžových klíčků
                     
                     
                        Výrobek zbylý z rozdrcených rýžových klíčků po odstranění oleje.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.6.20
                     
                     
                        rýžový protein
                     
                     
                        Výrobek z výroby rýžového škrobu získaný mokrým mletím-proséváním, separací, koncentrací a sušením.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        1.6.21
                     
                     
                        tekutá krmná rýže
                     
                     
                        Koncentrovaný tekutý výrobek z mokrého mletí a prosévání rýže.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.6.22
                     
                     
                        rýže předželatinizovaná
                     
                     
                        Výrobek získaný expanzí zrn nebo zlomků zrn rýže.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.6.23
                     
                     
                        rýže fermentovaná
                     
                     
                        Výrobek získaný fermentací rýže.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.6.24
                     
                     
                        rýže zdeformovaná, rýže omletá/křídová, omletá
                     
                     
                        Výrobek získaný při omílání rýže, sestávající hlavně ze zdeformovaných zrn a/nebo křídových zrn a/nebo poškozených zrn a/nebo přirozeně zbarvených zrn (zelených, červených, žlutých) a/nebo běžných loupaných zrn, celých či zlomkových. Může být ovařená.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.6.25
                     
                     
                        rýže nezralá omletá
                     
                     
                        Výrobek získaný při omílání rýže, sestávající hlavně z nezralých a/nebo křídových zrn.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.7.1
                     
                     
                        žito
                     
                     
                        Zrna druhu Secale cereale L.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.7.2
                     
                     
                        žitné middlings
                     
                     
                        Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěného žita. Sestává převážně z částic endospermu, s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem různých částí zrna.
                     
                     
                        škrob
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.7.3
                     
                     
                        žitná mouka krmná
                     
                     
                        Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěného žita. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž je odstraněno méně endospermu než u žitných otrub.
                     
                     
                        škrob
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.7.4
                     
                     
                        žitné otruby
                     
                     
                        Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěného žita. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna většina endospermu.
                     
                     
                        škrob
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.8.1
                     
                     
                        čirok [milo]
                     
                     
                        Zrna/semena druhu Sorghum bicolor (L.) Moench.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.8.2
                     
                     
                        čirok bílý
                     
                     
                        Zrna specifických kultivarů čiroku s bílým osemením.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.8.3
                     
                     
                        čirok krmný
                     
                     
                        Sušený výrobek získaný při separaci čirokového škrobu. Sestává převážně z otrub. Výrobek může také obsahovat sušené zbytky macerační vody a mohou být přidány klíčky.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        1.9.1
                     
                     
                        pšenice špalda
                     
                     
                        Zrna druhu Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.9.2
                     
                     
                        špaldové otruby
                     
                     
                        Výrobek z výroby špaldové mouky. Sestává převážně z vnějších obalů a malého podílu zlomků klíčků pšenice špaldy, s malým podílem částic endospermu.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.9.3
                     
                     
                        plevy pšenice špaldy
                     
                     
                        Výrobek získaný při loupání zrn pšenice špaldy.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.9.4
                     
                     
                        špaldové middlings
                     
                     
                        Výrobek získaný při zpracování přečištěné loupané pšenice špaldy na špaldovou mouku. Sestává převážně z částic endospermu s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem zbytků po přečištění zrn.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.10.1
                     
                     
                        tritikale
                     
                     
                        Zrna hybridu Triticum × Secale cereale L. Hybrid.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.11.1
                     
                     
                        pšenice
                     
                     
                        Zrna druhu Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a jiných kultivarů pšenice. Výrobek může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.11.2
                     
                     
                        pšeničný sladový květ
                     
                     
                        Výrobek z klíčení sladovnické pšenice a čištění sladu sestávající z kořínků, jemných podílů obilovin, slupek a malých zlomkových zrn sladované pšenice.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1.11.3
                     
                     
                        pšenice předželatinizovaná
                     
                     
                        Výrobek získaný z mleté nebo zlomkové pšenice úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.11.4
                     
                     
                        pšeničné middlings
                     
                     
                        Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěných zrn pšenice nebo loupané pšenice špaldy. Sestává převážně z částic endospermu s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem zbytků po přečištění zrn.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.11.5
                     
                     
                        pšeničné vločky
                     
                     
                        Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a vločkováním loupané pšenice. Může obsahovat malý podíl pšeničných slupek. Výrobek může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        1.11.6
                     
                     
                        pšeničná mouka krmná
                     
                     
                        Výrobek z výroby mouky nebo z výroby sladu získaný z přečištěných zrn pšenice nebo loupané pšenice špaldy. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž je odstraněno méně endospermu než u pšeničných otrub.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.11.7
                     
                     
                        pšeničné otruby (20)
                        
                     
                     
                        Výrobek z výroby mouky nebo z výroby sladu získaný z přečištěných zrn pšenice nebo loupané pšenice špaldy. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna větší část endospermu.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.11.8
                     
                     
                        pšeničná sladovaná fermentovaná drť
                     
                     
                        Výrobek získaný kombinací sladování a fermentace pšenice a pšeničných otrub. Výrobek je pak sušen a drcen.
                     
                     
                        škrob
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.11.10
                     
                     
                        pšeničná vláknina
                     
                     
                        Vláknina získaná při zpracování pšenice. Sestává převážně z vlákniny.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 60 % nebo > 80 %
                        pokud vlhkost < 60 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubá vláknina
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.11.11
                     
                     
                        pšeničné klíčky
                     
                     
                        Výrobek z mletí mouky sestávající převážně z pšeničných klíčků, mačkaných nebo v jiné formě, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a vnějších obalů.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                     
                  
                  
                     
                        1.11.12
                     
                     
                        pšeničné klíčky fermentované
                     
                     
                        Výrobek z fermentace pšeničných klíčků.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                     
                  
                  
                     
                        1.11.13
                     
                     
                        expelery z pšeničných klíčků
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním pšeničných klíčků (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a jiných kultivarů pšenice a loupané pšenice špaldy (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)), na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a osemení.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        1.11.15
                     
                     
                        pšeničný protein
                     
                     
                        Pšeničný protein získaný při výrobě škrobu nebo ethanolu, případně částečně hydrolyzovaný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        1.11.16
                     
                     
                        pšeničný lepek (gluten) krmný
                     
                     
                        Výrobek z výroby pšeničného škrobu a lepku. Sestává z otrub, ze kterých mohly být částečně odstraněny klíčky. Může být přidána pšeničná rozpustná frakce, zlomková pšenice a další výrobky získané ze škrobu a z rafinace nebo fermentace škrobových výrobků.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 45 % nebo > 60 %
                        pokud vlhkost < 45 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    škrob
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.11.18
                     
                     
                        pšeničný lepek (gluten) vitální
                     
                     
                        Pšeničný protein vyznačující se vysokou viskoelasticitou v hydratovaném stavu, s minimálně 80 % proteinu (N × 6,25) a maximálně 2 % popela v sušině.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        1.11.19
                     
                     
                        pšeničný škrob tekutý
                     
                     
                        Výrobek získaný z výroby škrobu/glukosy a lepku z pšenice.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 65 % nebo > 85 %
                        pokud vlhkost < 65 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    škrob
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.11.20
                     
                     
                        pšeničný škrob obsahující protein, částečně odcukřený
                     
                     
                        Výrobek získaný při výrobě pšeničného škrobu, sestávající hlavně z částečně zcukřeného škrobu, rozpustných proteinů a dalších rozpustných částí endospermu.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        škrob
                        veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa
                     
                  
                  
                     
                        1.11.21
                     
                     
                        pšeničná rozpustná frakce
                     
                     
                        Výrobek z pšenice získaný po mokré extrakci proteinu a škrobu. Může být hydrolyzovaný.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 55 % nebo > 85 %
                        pokud vlhkost < 55 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.11.22
                     
                     
                        pšeničné kvasnice – koncentrát
                     
                     
                        Tekutý vedlejší výrobek, který je uvolněn po fermentaci pšeničného škrobu pro výrobu alkoholu.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 60 % nebo > 80 %
                        pokud vlhkost < 60 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.11.23
                     
                     
                        prosev sladovnické pšenice
                     
                     
                        Výrobek z mechanického prosévání (frakcionace podle velikosti) sestávající z nevyvinutých pšeničných zrn a frakcí pšeničných zrn oddělených před sladováním.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.11.24
                     
                     
                        zlomky pšeničného sladu a sladový prach
                     
                     
                        Výrobek sestávající z frakcí pšeničných zrn a sladu oddělených při výrobě sladu.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.11.25
                     
                     
                        vnější obalové části sladovnické pšenice
                     
                     
                        Výrobek z čištění sladovnické pšenice sestávající z frakcí vnějších obalových částí a jemných podílů.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.12.2
                     
                     
                        obilná mouka (18)
                        
                     
                     
                        Mouka z mletí obilí.
                     
                     
                        škrob
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.12.3
                     
                     
                        koncentrát z obilného proteinu (18)
                        
                     
                     
                        Koncentrát a sušený výrobek získaný z obilí po odstranění škrobu prostřednictvím fermentace kvasinek.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        1.12.4
                     
                     
                        prosev po čištění obilných zrn (18)
                        
                     
                     
                        Výrobky z mechanického prosévání (frakcionace podle velikosti), sestávající z malých zrn a frakcí zrn, která mohou být naklíčená, oddělených před dalším zpracováním zrna. Výrobky obsahují větší množství hrubé vlákniny (např. plev) než nefrakcionované obiloviny.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        1.12.5
                     
                     
                        obilné klíčky (18)
                        
                     
                     
                        Výrobek z mletí mouky a výroby škrobu sestávající převážně z obilných klíčků, mačkaných nebo v jiné formě, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a vnějších obalů.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky),
                        hrubý tuk
                     
                  
                  
                     
                        1.12.6
                     
                     
                        obilní výpalky (18)
                        
                     
                     
                        Obilný výrobek získaný odpařením koncentrátu vyčerpaného rmutu z fermentace a destilace obilí používaného při výrobě obilných destilátů.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 45 % nebo > 70 %
                        pokud vlhkost < 45 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.12.7
                     
                     
                        zahuštěné výpalky (18)
                        
                     
                     
                        Vlhký výrobek sestávající z pevné frakce vzniklé odstředěním a/nebo filtrací vyčerpaného rmutu z fermentovaného a destilovaného obilí používaného při výrobě obilných destilátů.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %
                        pokud vlhkost < 65 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.12.8
                     
                     
                        koncentrované výpalky z destilace (18)
                        
                     
                     
                        Vlhký výrobek z výroby alkoholu fermentací a destilací pšeničné zápary a cukerného sirupu po předchozí separaci otrub a lepku. Může obsahovat devitalizované buňky a/nebo části mikroorganismů použitých při fermentaci.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %
                        pokud vlhkost < 65 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.12.9
                     
                     
                        zrna a výpalky z destilace (18)
                        
                     
                     
                        Výrobek získaný při výrobě alkoholu fermentací a destilací obilné zápary a/nebo jiných škrobnatých výrobků a výrobků obsahujících cukr. Může obsahovat devitalizované buňky a/nebo části mikroorganismů použitých při fermentaci. Může obsahovat 2 % síranů. Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 60 % nebo > 80 %
                        pokud vlhkost < 60 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.12.10
                     
                     
                        lihovarské výpalky sušené
                     
                     
                        Výrobek z destilace alkoholu získaný sušením pevných zbytků fermentovaných obilovin. Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        1.12.11
                     
                     
                        lihovarské výpalky tmavé (18); [sušená zrna a výpalky z destilace] (18)
                        
                     
                     
                        Výrobek z destilace alkoholu získaný sušením pevných zbytků fermentovaných obilovin, do kterých byl přidán výpalkový sirup nebo zahuštěný vyčerpaný rmut. Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        1.12.12
                     
                     
                        pivovarské mláto (18)
                        
                     
                     
                        Pivovarský výrobek, který se skládá ze zbytků sladu a nesladovaných obilovin a jiných škrobnatých výrobků, které mohou obsahovat určité částice z chmelu. V typickém případě se uvádí na trh ve vlhkém stavu, může být ale také prodáván sušený. Může obsahovat do 0,3 % dimethylpolysiloxanu, do 1,5 % enzymů a do 1,8 % bentonitu.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %
                        pokud vlhkost < 65 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.12.13
                     
                     
                        mláto z výroby whisky (18)
                        
                     
                     
                        Pevný výrobek z výroby whisky z obiloviny. Sestává ze zbytků z horkovodní extrakce sladované obiloviny. V typickém případě se uvádí na trh ve vlhkém stavu poté, co byl extrakt odstraněn usazením.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %
                        pokud vlhkost < 65 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.12.14
                     
                     
                        lisované mláto
                     
                     
                        Pevný výrobek získaný při výrobě piva, sladového výtažku a whiskového destilátu. Sestává ze zbytků horkovodní extrakce mletého sladu a případně dalších cukerných nebo na škrob bohatých doplňků. V typickém případě se uvádí na trh ve vlhkém stavu poté, co byl extrakt odstraněn lisováním.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %
                        pokud vlhkost < 65 %:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hrubý protein (dusíkaté látky)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        1.12.15
                     
                     
                        výpalky
                     
                     
                        Výrobek zbylý v destilačním přístroji z první (rmutové) destilace sladových destilátů.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %
                     
                  
                  
                     
                        1.12.16
                     
                     
                        výpalkový sirup
                     
                     
                        Výrobek z první (rmutové) destilace sladových destilátů vyrobený odpařením výpalku zbylého v destilačním přístroji.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 45 % nebo > 70 %
                        pokud vlhkost < 45 %:
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
               
            
            2.   Olejnatá semena, olejnaté plody a výrobky z nich získané
            
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Číslo
                     
                     
                        Název
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Povinné deklarace
                     
                  
                  
                     
                        2.1.1
                     
                     
                        babassové expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním ořechů palmy babassu odrůd Orbignya.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.2.1
                     
                     
                        semeno lničky
                     
                     
                        Semena druhu Camelina sativa L. Crantz.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2.2.2
                     
                     
                        lničkové expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen lničky.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.2.3
                     
                     
                        lničkový extrahovaný šrot (moučka)
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lničkových expelerů.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.3.1
                     
                     
                        kakaové slupky
                     
                     
                        Slupky sušených a pražených bobů Theobroma cacao L.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.3.2
                     
                     
                        kakaové vyluštěné lusky
                     
                     
                        Výrobek získaný zpracováním bobů Theobroma cacao L.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.3.3
                     
                     
                        kakaový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí sušených a pražených bobů Theobroma cacao L., ze kterých byla odstraněna část slupek.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.4.1
                     
                     
                        kokosové expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním sušených jader (endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy Cocos nucifera L.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.4.2
                     
                     
                        kokosové expelery hydrolyzované
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním a enzymatickou hydrolýzou sušených jader (endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy Cocos nucifera L.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.4.3
                     
                     
                        kokosový extrahovaný šrot (moučka)
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí sušených jader (endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy Cocos nucifera L.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.5.1
                     
                     
                        bavlníkové semeno
                     
                     
                        Semena bavlníku Gossypium spp., ze kterých byla odstraněna vlákna. Výrobek může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2.5.2
                     
                     
                        bavlníkový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí bavlníkových semen, ze kterých byla odstraněna vlákna a část slupek. (Hrubá vláknina nejvýše 22,5 % v sušině.) Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.5.3
                     
                     
                        bavlníkové expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním bavlníkových semen, ze kterých byla odstraněna vlákna.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                        hrubý tuk
                     
                  
                  
                     
                        2.6.1
                     
                     
                        podzemnicové částečně loupané expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním částečně loupaných plodů podzemnice olejné Arachis hypogaea L. a jiných druhů rodu Arachis.
                        (Obsah hrubé vlákniny nejvýše 16 % v sušině.)
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.6.2
                     
                     
                        podzemnicový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí podzemnicových částečně loupaných expelerů. (Obsah hrubé vlákniny nejvýše 16 % v sušině.)
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.6.3
                     
                     
                        podzemnicové loupané expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním loupaných plodů podzemnice olejné.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.6.4
                     
                     
                        podzemnicový loupaný extrahovaný šrot (moučka)
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí podzemnicových loupaných expelerů.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.7.1
                     
                     
                        kapokové expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen kapoku (Ceiba pentadra L. Gaertn.).
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.8.1
                     
                     
                        lněné semeno
                     
                     
                        Semena lnu Linum usitatissimum L. (botanická čistota nejméně 93 %) celá, mačkaná nebo drcená. Výrobek může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2.8.2
                     
                     
                        lněné expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním lněných semen.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.8.3
                     
                     
                        lněný extrahovaný šrot (moučka)
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lněných expelerů. Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.8.4
                     
                     
                        lněné expelery krmné
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním lněných semen. Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,3 % surových lecitinů
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2 % mýdlových kalů
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.8.5
                     
                     
                        lněný extrahovaný šrot (moučka) krmný
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lněných expelerů. Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,3 % surových lecitinů
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2 % mýdlových kalů
                                 
                              
                           
                        
                        Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.9.1
                     
                     
                        hořčičné otruby
                     
                     
                        Výrobek ze zpracování hořčice (Brassica juncea L.). Sestává z částic vnějších obalů a z částí zrn.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.9.2
                     
                     
                        extrahovaný šrot (moučka) z hořčičných semen
                     
                     
                        Výrobek získaný extrakcí těkavého hořčičného oleje z hořčičných semen.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.10.1
                     
                     
                        semeno nigeru
                     
                     
                        Semena nigeru Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2.10.2
                     
                     
                        nigerové expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen nigeru. (Popel nerozpustný v HCl nejvýše 3,4 %.)
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.11.1
                     
                     
                        olivová pulpa
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí lisovaných oliv Olea europea L. co možná nejvíce zbavených částí pecek.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                        hrubý tuk
                     
                  
                  
                     
                        2.11.2
                     
                     
                        krmný olivový extrahovaný šrot odtučněný
                     
                     
                        Výrobek z výroby olivového oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů olivové pulpy co možná nejvíce zbavených částí pecek. Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,3 % surových lecitinů
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2 % mýdlových kalů
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.11.3
                     
                     
                        olivový extrahovaný šrot odtučněný
                     
                     
                        Výrobek z výroby olivového oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů olivové pulpy co možná nejvíce zbavených částí pecek.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.12.1
                     
                     
                        palmojádrové expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním jader palmy Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), ze kterých byla co možná nejvíce odstraněna tvrdá skořápka.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                        hrubý tuk
                     
                  
                  
                     
                        2.12.2
                     
                     
                        palmojádrový extrahovaný šrot (moučka)
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí jader palmy, ze kterých byla co možná nejvíce odstraněna tvrdá skořápka.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.13.1
                     
                     
                        tykvové (dýňové) semeno
                     
                     
                        Semena druhu Cucurbita pepo L. a rostlin rodu Cucurbita.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2.13.2
                     
                     
                        tykvové (dýňové) expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen druhu Cucurbita pepo L. a rostlin rodu Cucurbita.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                     
                  
                  
                     
                        2.14.1
                     
                     
                        řepkové semeno (21)
                        
                     
                     
                        Semena řepky Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., indické Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz a Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Botanická čistota nejméně 94 %. Výrobek může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2.14.2
                     
                     
                        řepkové expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen řepky. Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.14.3
                     
                     
                        řepkový extrahovaný šrot (moučka)
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou řepkových expelerů. Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.14.4
                     
                     
                        řepkové semeno extrudované
                     
                     
                        Výrobek získaný z celého semene řepky úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem zvyšujícím želatinizaci škrobu. Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                     
                  
                  
                     
                        2.14.5
                     
                     
                        řepkoproteinový koncentrát
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný oddělením proteinové frakce řepkových expelerů nebo semene řepky.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.14.6
                     
                     
                        řepkové expelery krmné
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen řepky. Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,3 % surových lecitinů
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2 % mýdlových kalů
                                 
                              
                           
                        
                        Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.14.7
                     
                     
                        řepkový extrahovaný šrot (moučka) krmný
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou řepkových expelerů. Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,3 % surových lecitinů
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2 % mýdlových kalů
                                 
                              
                           
                        
                        Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.15.1
                     
                     
                        saflorové semeno
                     
                     
                        Semena safloru Carthamus tinctorius L.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2.15.2
                     
                     
                        saflorový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí částečně loupaných semen safloru.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.15.3
                     
                     
                        saflorové slupky
                     
                     
                        Výrobek získaný loupáním semen safloru.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.16.1
                     
                     
                        sezamové semeno
                     
                     
                        Semena druhu Sesamum indicum L.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2.17.1
                     
                     
                        částečně loupané sezamové semeno
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný odstraněním části slupek.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.17.2
                     
                     
                        sezamové slupky
                     
                     
                        Výrobek získaný loupáním sezamových semen.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.17.3
                     
                     
                        sezamové expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen sezamu. (Popel nerozpustný v HCl nejvýše 5 %.)
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                        hrubý tuk
                     
                  
                  
                     
                        2.18.1
                     
                     
                        sójové boby toastované
                     
                     
                        Sójové boby (Glycine max L. Merr.) podrobené vhodné tepelné úpravě. (Aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.) Výrobek může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2.18.2
                     
                     
                        sójové expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen sóji.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.18.3
                     
                     
                        sójový extrahovaný šrot (moučka)
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný ze sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě. (Aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.)
                        Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                        pokud > 8 % v sušině
                     
                  
                  
                     
                        2.18.4
                     
                     
                        sójový loupaný extrahovaný šrot (moučka)
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný z loupaných sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě. (Aktivita ureázy nejvýše 0,5 mg N/g × min.) Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.18.5
                     
                     
                        sójové slupky
                     
                     
                        Výrobek získaný loupáním sójových bobů.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.18.6
                     
                     
                        sójové boby extrudované
                     
                     
                        Výrobek získaný ze sójových bobů úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem zvyšujícím želatinizaci škrobu. Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                     
                  
                  
                     
                        2.18.7
                     
                     
                        sójoproteinový koncentrát
                     
                     
                        Výrobek získaný z loupaných odtučněných sójových bobů po další extrakci nebo enzymatické úpravě za účelem snížení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových. Může obsahovat inaktivované enzymy.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.18.8
                     
                     
                        sójová extrahovaná pulpa [pasta ze sójových bobů]
                     
                     
                        Výrobek získaný při extrakci sójových bobů pro výrobu potravin.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.18.9
                     
                     
                        sójová melasa
                     
                     
                        Výrobek získaný při zpracování sójových bobů.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                     
                  
                  
                     
                        2.18.10
                     
                     
                        vedlejší výrobek ze zpracování sójových bobů
                     
                     
                        Výrobky získané při zpracování sójových bobů pro výrobu potravin ze sójových bobů.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.18.11
                     
                     
                        sójové boby
                     
                     
                        Sójové boby (Glycine max L. Merr.).
                     
                     
                        aktivita ureázy, pokud > 0,4 mg N/g × min.
                     
                  
                  
                     
                        2.18.12
                     
                     
                        sójové vločky
                     
                     
                        Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a mačkáním loupaných sójových bobů. (Aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.)
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.18.13
                     
                     
                        sójový extrahovaný šrot (moučka) krmný
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný ze sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě. (Aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.) Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,3 % surových lecitinů
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,5 % mýdlových kalů
                                 
                              
                           
                        
                        Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                        pokud > 8 % v sušině
                     
                  
                  
                     
                        2.18.14
                     
                     
                        sójový loupaný extrahovaný šrot (moučka) krmný
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný z loupaných sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě. (Aktivita ureázy nejvýše 0,5 mg N/g × min.) Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,3 % surových lecitinů
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,5 % mýdlových kalů
                                 
                              
                           
                        
                        Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.18.15
                     
                     
                        fermentovaný sójoproteinový koncentrát
                     
                     
                        Výrobek získaný z loupaných odtučněných sójových bobů po mikrobiální fermentaci za účelem snížení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových. Může také obsahovat devitalizované buňky mikroorganismů použitých při fermentaci a/nebo jejich části.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.19.1
                     
                     
                        slunečnicové semeno
                     
                     
                        Semena slunečnice Helianthus annuus L. Výrobek může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2.19.2
                     
                     
                        slunečnicové expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen slunečnice.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý tuk
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.19.3
                     
                     
                        slunečnicový extrahovaný šrot (moučka)
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou slunečnicových expelerů. Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.19.4
                     
                     
                        slunečnicový loupaný extrahovaný šrot (moučka)
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů ze slunečnicových semen, z nichž byly zcela nebo částečně odstraněny slupky. Hrubá vláknina nejvýše 27,5 % v sušině.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.19.5
                     
                     
                        slupky ze slunečnicových semen
                     
                     
                        Výrobek získaný loupáním slunečnicových semen.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.19.6
                     
                     
                        slunečnicový extrahovaný šrot (moučka) krmný
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou slunečnicových expelerů. Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,3 % surových lecitinů
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2 % mýdlových kalů
                                 
                              
                           
                        
                        Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        2.19.7
                     
                     
                        slunečnicový loupaný extrahovaný šrot (moučka) krmný
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů ze slunečnicových semen, z nichž byly zcela nebo částečně odstraněny slupky. Pouze pokud je vyroben v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci, může výrobek obsahovat do:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1 % sumy použité bělicí hlinky a filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,3 % surových lecitinů
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2 % mýdlových kalů
                                 
                              
                           
                        
                        Hrubá vláknina nejvýše 27,5 % v sušině.
                        Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.19.8
                     
                     
                        frakce slunečnicového extrahovaného šrotu (moučky) s vysokým obsahem proteinu a nízkým obsahem celulosy
                     
                     
                        Výrobek ze zpracování slunečnicového extrahovaného šrotu (moučky) získaný drcením a frakcionací (proséváním a frakcionací vzduchem) slunečnicového loupaného extrahovaného šrotu (moučky).
                        Obsah hrubého proteinu (dusíkatých látek) nejméně: 45 % na bázi obsahu vlhkosti 8 %.
                        Obsah hrubé vlákniny nejvýše: 8 % na bázi obsahu vlhkosti 8 %.
                        Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.19.9
                     
                     
                        frakce slunečnicového extrahovaného šrotu (moučky) s vysokým obsahem celulosy
                     
                     
                        Výrobek ze zpracování slunečnicového extrahovaného šrotu (moučky) získaný drcením a frakcionací (proséváním a frakcionací vzduchem) slunečnicového loupaného extrahovaného šrotu (moučky).
                        Obsah hrubé vlákniny nejméně: 38 % na bázi obsahu vlhkosti 8 %.
                        Obsah hrubého proteinu (dusíkatých látek) nejméně: 17 % na bázi obsahu vlhkosti 8 %.
                        Může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.20.1
                     
                     
                        rostlinný olej a tuk (22)
                        
                     
                     
                        Olej a tuk získané z olejnatých semen nebo olejnatých plodů (s výjimkou ricinového oleje z ricinovníku), může být odslizený, rafinovaný a/nebo hydrogenovaný.
                     
                     
                        vlhkost, pokud > 1 %
                     
                  
                  
                     
                        2.20.2
                     
                     
                        použité rostlinné oleje z potravinářských závodů
                     
                     
                        Rostlinné oleje, které provozovatelé potravinářských podniků použili v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004 pro účely vaření a které nebyly ve styku s masem, živočišnými tuky, rybami nebo vodními živočichy.
                     
                     
                        vlhkost, pokud > 1 %
                     
                  
                  
                     
                        2.21.1
                     
                     
                        surové lecitiny
                     
                     
                        Výrobek získaný při odstraňování slizovitých látek ze surového oleje z olejnatých semen a olejnatých plodů působením vody. Při odstraňování slizovitých látek ze surového oleje mohou být přidány kyselina citronová, kyselina fosforečná, hydroxid sodný nebo enzymy.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2.22.1
                     
                     
                        konopné semeno
                     
                     
                        Kontrolovaná semena odrůd Cannabis sativa L. s maximálním obsahem tetrahydrokanabinolu podle nařízení (ES) č. 1782/2003.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2.22.2
                     
                     
                        konopné expelery
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen konopí.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        2.22.3
                     
                     
                        konopný olej
                     
                     
                        Olej získaný lisováním rostlin a semen konopí.
                     
                     
                        vlhkost, pokud > 1 %
                     
                  
                  
                     
                        2.23.1
                     
                     
                        makové semeno
                     
                     
                        Semena druhu Papaver somniferum L.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2.23.2
                     
                     
                        makový extrahovaný šrot (moučka)
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí expelerů z makových semen.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
               
            
            3.   Semena luskovin a výrobky z nich získané
            
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Číslo
                     
                     
                        Název
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Povinné deklarace
                     
                  
                  
                     
                        3.1.1
                     
                     
                        boby toastované
                     
                     
                        Semena rostliny Phaseolus spp. nebo Vigna spp. podrobená vhodné tepelné úpravě. Výrobek může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3.1.2
                     
                     
                        bobový proteinový koncentrát
                     
                     
                        Výrobek získaný z oddělené plodové vody z bobů při výrobě škrobu.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        3.2.1
                     
                     
                        lusky svatojánského chleba
                     
                     
                        Sušené plody stromu rohovníku Ceratonia siliqua L. obsahující semena svatojánského chleba.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        3.2.3
                     
                     
                        šrotovaný svatojánský chléb
                     
                     
                        Výrobek získaný šrotováním sušených plodů (lusků) stromu rohovníku, z nichž byla odstraněna semena svatojánského chleba.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        3.2.4
                     
                     
                        prášek ze svatojánského chleba [mouka ze svatojánského chleba]
                     
                     
                        Výrobek získaný mikronizací sušených plodů (lusků) stromu rohovníku, z nichž byla odstraněna semena svatojánského chleba.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa
                     
                  
                  
                     
                        3.2.5
                     
                     
                        klíčky svatojánského chleba
                     
                     
                        Klíčky semen svatojánského chleba ze stromu rohovníku.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        3.2.6
                     
                     
                        expelery z klíčků svatojánského chleba
                     
                     
                        Výrobek z výroby oleje získaný lisováním klíčků rohovníku.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        3.2.7
                     
                     
                        semeno svatojánského chleba
                     
                     
                        Semena (zrna) získaná z lusků svatojánského chleba, která sestávají z endospermu, slupek a klíčků.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        3.2.8
                     
                     
                        slupky svatojánského chleba
                     
                     
                        Slupky ze semen svatojánského chleba získané loupáním semen stromu rohovníku.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        3.3.1
                     
                     
                        cizrna
                     
                     
                        Semena rostliny Cicer arietinum L.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3.4.1
                     
                     
                        ervil
                     
                     
                        Semena rostliny Ervum ervilia L.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3.5.1
                     
                     
                        semeno pískavice
                     
                     
                        Semena pískavice (Trigonella foenum-graecum).
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3.6.1
                     
                     
                        guarová moučka
                     
                     
                        Výrobek získaný odstraněním slizových látek extrakcí ze semen guarových bobů Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        3.6.2
                     
                     
                        guarová moučka z klíčků
                     
                     
                        Výrobek získaný odstraněním slizových látek extrakcí z klíčků semen guarových bobů.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        3.7.1
                     
                     
                        bob koňský
                     
                     
                        Semena rostliny Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. a var. minuta (Alef.) Mansf.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3.7.2
                     
                     
                        vločky z bobu koňského
                     
                     
                        Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a mačkáním loupaného bobu koňského.
                     
                     
                        škrob
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        3.7.3
                     
                     
                        obalové blány bobu koňského [bobové slupky]
                     
                     
                        Výrobek získaný loupáním semen bobu koňského, sestávající hlavně z vnějších obalů.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        3.7.4
                     
                     
                        bob koňský loupaný
                     
                     
                        Výrobek získaný loupáním semen bobu koňského, sestávající hlavně z endospermů bobu koňského.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        3.7.5
                     
                     
                        protein z bobu koňského
                     
                     
                        Výrobek získaný mletím (šrotováním) bobu koňského a jeho frakcionací vzduchem.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        3.8.1
                     
                     
                        čočka
                     
                     
                        Semena rostliny Lens culinaris a.o. Medik.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3.8.2
                     
                     
                        slupky čočky
                     
                     
                        Výrobek získaný loupáním semen čočky.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        3.9.1
                     
                     
                        sladká lupina
                     
                     
                        Semena rostliny Lupinus spp. s nízkým obsahem hořkých semen.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3.9.2
                     
                     
                        sladká lupina loupaná
                     
                     
                        Loupaná semena lupiny.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        3.9.3
                     
                     
                        obalové blány lupiny [lupinové slupky]
                     
                     
                        Výrobek získaný loupáním semen lupiny, sestávající hlavně z vnějších obalů.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        3.9.4
                     
                     
                        lupinová pulpa
                     
                     
                        Výrobek získaný po extrakci složek lupiny.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        3.9.5
                     
                     
                        lupinové middlings
                     
                     
                        Výrobek získaný při výrobě lupinové mouky z lupiny. Sestává převážně z částí kotyledonu a malého podílu slupek.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        3.9.6
                     
                     
                        lupinový protein
                     
                     
                        Výrobek získaný z oddělené plodové vody z lupiny při výrobě škrobu nebo po mletí a frakcionaci vzduchem.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        3.9.7
                     
                     
                        lupinový protein (moučka)
                     
                     
                        Výrobek ze zpracování lupiny pro výrobu moučky s vysokým obsahem proteinu.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        3.10.1
                     
                     
                        fazole mungo
                     
                     
                        Boby druhu Vigna radiata L.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3.11.1
                     
                     
                        hrách
                     
                     
                        Semena rostliny Pisum spp. Výrobek může být ruminálně chráněný.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3.11.2
                     
                     
                        hrachové otruby
                     
                     
                        Výrobek získaný při výrobě hrachové mouky z loupaného hrachu. Sestává hlavně ze slupek odstraněných při loupání a čištění hrachu.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        3.11.3
                     
                     
                        hrachové vločky
                     
                     
                        Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a mačkáním loupaných semen hrachu.
                     
                     
                        škrob
                     
                  
                  
                     
                        3.11.4
                     
                     
                        hrachová mouka
                     
                     
                        Výrobek získaný při mletí hrachu.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        3.11.5
                     
                     
                        hrachové slupky
                     
                     
                        Výrobek získaný při výrobě hrachové mouky z loupaného hrachu. Sestává hlavně ze slupek odstraněných při loupání a čištění a malého podílu endospermu.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        3.11.6
                     
                     
                        hrách loupaný
                     
                     
                        Loupaná semena hrachu.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        3.11.7
                     
                     
                        hrachové middlings
                     
                     
                        Výrobek získaný při výrobě hrachové mouky. Sestává převážně z částí kotyledonu a malého podílu slupek.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        3.11.8
                     
                     
                        propad po čištění hrachu
                     
                     
                        Výrobek z mechanického čištění sestávající ze zlomků hrachových zrn oddělených před dalším zpracováním.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        3.11.9
                     
                     
                        hrachový protein
                     
                     
                        Výrobek získaný z oddělené plodové vody z hrachu při výrobě škrobu nebo po mletí a frakcionaci vzduchem, případně částečně hydrolyzovaný.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        3.11.10
                     
                     
                        hrachová pulpa
                     
                     
                        Výrobek získaný mokrou extrakcí škrobu a proteinu z hrachu. Sestává hlavně z vnitřní vlákniny a škrobu.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 70 % nebo > 85 %
                        škrob
                        hrubá vláknina
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                     
                  
                  
                     
                        3.11.11
                     
                     
                        hrachová rozpustná frakce
                     
                     
                        Výrobek získaný mokrou extrakcí škrobu a proteinu z hrachu. Sestává hlavně z rozpustných proteinů a oligosacharidů.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 60 % nebo > 85 %
                        veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                     
                  
                  
                     
                        3.11.12
                     
                     
                        hrachová vláknina
                     
                     
                        Výrobek získaný extrakcí po umletí a prosetí loupaného hrachu.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        3.12.1
                     
                     
                        vikve
                     
                     
                        Semena rostliny Vicia sativa L. var. sativa a dalších odrůd.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3.13.1
                     
                     
                        hrachor
                     
                     
                        Semena rostliny Lathyrus sativus L. podrobená vhodné tepelné úpravě.
                     
                     
                        metoda tepelné úpravy
                     
                  
                  
                     
                        3.14.1
                     
                     
                        vikev monantha
                     
                     
                        Semena rostliny Vicia monanthos Desf.
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
            4.   Hlízy, kořeny a výrobky z nich získané
            
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Číslo
                     
                     
                        Název
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Povinné deklarace
                     
                  
                  
                     
                        4.1.1
                     
                     
                        cukrovka
                     
                     
                        Kořen rostliny Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4.1.2
                     
                     
                        cukrovkové skrojky
                     
                     
                        Čerstvý výrobek z výroby cukru sestávající hlavně z očištěných částí cukrovky a případně částí listů řepy.
                     
                     
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině
                        vlhkost, pokud < 50 %
                     
                  
                  
                     
                        4.1.3
                     
                     
                        cukr (řepný) [sacharosa]
                     
                     
                        Cukr získaný vodní extrakcí z cukrovky.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4.1.4
                     
                     
                        řepná melasa
                     
                     
                        Sirupovitý výrobek získaný při výrobě nebo rafinaci cukru z cukrovky. Může obsahovat do 0,5 % odpěňovacích látek, do 0,5 % změkčovadel, do 2 % síranů a do 0,25 % siřičitanů.
                     
                     
                        veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa
                        vlhkost, pokud > 28 %
                     
                  
                  
                     
                        4.1.5
                     
                     
                        řepná melasa částečně odcukřená a/nebo zbavená betainu
                     
                     
                        Výrobek získaný po další vodní extrakci sacharosy a/nebo betainu z řepné melasy. Může obsahovat do 2 % síranů a do 0,25 % siřičitanů.
                     
                     
                        veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa
                        vlhkost, pokud > 28 %
                     
                  
                  
                     
                        4.1.6
                     
                     
                        melasa z isomaltulosy
                     
                     
                        Nekrystalizovaná frakce z výroby isomaltulosy enzymatickou přeměnou sacharosy z cukrovky.
                     
                     
                        vlhkost, pokud > 40 %
                     
                  
                  
                     
                        4.1.7
                     
                     
                        cukrovarské řízky vyloužené
                     
                     
                        Výrobek z výroby cukru sestávající z řízků cukrovky, z nichž byl vodní extrakcí získán cukr. Obsah vlhkosti nejméně: 82 %. Obsah cukru je nízký a blíží se nule v důsledku fermentace (kyselina mléčná).
                     
                     
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině
                        vlhkost, pokud < 82 % nebo > 92 %
                     
                  
                  
                     
                        4.1.8
                     
                     
                        cukrovarské řízky lisované
                     
                     
                        Výrobek z výroby cukru sestávající z řízků cukrovky, z nichž byl vodní extrakcí získán cukr a které byly mechanicky lisovány. Obsah vlhkosti nejvýše: 82 %. Obsah cukru je nízký a blíží se nule v důsledku fermentace (kyselina mléčná). Může obsahovat do 1 % síranů.
                     
                     
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině
                        vlhkost, pokud < 65 % nebo > 82 %
                     
                  
                  
                     
                        4.1.9
                     
                     
                        cukrovarské řízky lisované melasové
                     
                     
                        Výrobek z výroby cukru sestávající z řízků cukrovky, z nichž byl vodní extrakcí získán cukr, které byly mechanicky lisovány a k nimž byla přidána melasa. Obsah vlhkosti nejvýše: 82 %. Obsah cukru se snižuje v důsledku fermentace (kyselina mléčná). Může obsahovat do 1 % síranů.
                     
                     
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině
                        vlhkost, pokud < 65 % nebo > 82 %
                     
                  
                  
                     
                        4.1.10
                     
                     
                        cukrovarské řízky sušené
                     
                     
                        Výrobek z výroby cukru sestávající z řízků cukrovky, z nichž byl vodní extrakcí získán cukr a které byly mechanicky lisovány a sušeny. Může obsahovat do 2 % síranů.
                     
                     
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                        veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa, pokud > 10,5 %
                     
                  
                  
                     
                        4.1.11
                     
                     
                        cukrovarské řízky sušené melasové
                     
                     
                        Výrobek z výroby cukru sestávající z řízků cukrovky, z nichž byl vodní extrakcí získán cukr, byly mechanicky lisovány a sušeny a byla k nim přidána melasa. Může obsahovat do 0,5 % odpěňovacích látek a do 2 % síranů.
                     
                     
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                        veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa
                     
                  
                  
                     
                        4.1.12
                     
                     
                        cukerný sirup
                     
                     
                        Výrobek získaný zpracováním cukru a/nebo melasy. Může obsahovat do 0,5 % síranů a do 0,25 % siřičitanů.
                     
                     
                        veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa
                        vlhkost, pokud > 35 %
                     
                  
                  
                     
                        4.1.13
                     
                     
                        cukrovarské řízky vařené
                     
                     
                        Výrobek z výroby jedlého sirupu z cukrovky, může být lisovaný nebo sušený.
                     
                     
                        pokud sušený:
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                        pokud lisovaný:
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině
                        vlhkost, pokud < 50 %
                     
                  
                  
                     
                        4.1.14
                     
                     
                        fruktooligosacharidy
                     
                     
                        Výrobek získaný z cukru cukrovky enzymatickým procesem.
                     
                     
                        vlhkost, pokud > 28 %
                     
                  
                  
                     
                        4.1.15
                     
                     
                        řepná melasa bohatá na betain, tekutá/sušená (23)
                        
                     
                     
                        Výrobek získaný po vodní extrakci cukru a další filtraci řepné melasy. Výsledný výrobek obsahuje složky melasy a vyšší množství přirozeně se vyskytujícího betainu než standardní melasa. Může být sušený.
                        Může obsahovat do 0,5 % odpěňovacích látek, do 0,5 % změkčovadel, do 2 % síranů a do 0,25 % siřičitanů.
                     
                     
                        obsah betainu
                        veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa
                        vlhkost, pokud > 14 %
                     
                  
                  
                     
                        4.1.16
                     
                     
                        isomaltulosa
                     
                     
                        Isomaltulosa jako krystalický monohydrát. Získává se enzymatickou přeměnou sacharosy z cukrovky.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4.2.1
                     
                     
                        šťáva z červené řepy
                     
                     
                        Šťáva z lisování červené řepy (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) s následnou koncentrací a pasterizací, která si zachovává typickou zeleninovou chuť a aroma.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 50 % nebo > 60 %
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                     
                  
                  
                     
                        4.3.1
                     
                     
                        mrkev
                     
                     
                        Kořeny žluté nebo červené mrkve druhu Daucus carota L.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4.3.2
                     
                     
                        slupky z napařené mrkve
                     
                     
                        Vlhký výrobek z průmyslového zpracování mrkve sestávající ze slupek odstraněných z kořene mrkve napařením, do kterého může být přidán jako pomocná látka želatinový mrkvový škrob. Obsah vlhkosti nejvýše: 97 %.
                     
                     
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                        vlhkost, pokud > 97 %
                     
                  
                  
                     
                        4.3.3
                     
                     
                        oškrabky z mrkve
                     
                     
                        Vlhký výrobek získaný z mechanické separace při zpracování mrkve a zbytků mrkve. Výrobek mohl být podroben tepelné úpravě. Obsah vlhkosti nejvýše: 97 %.
                     
                     
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                        vlhkost, pokud > 97 %
                     
                  
                  
                     
                        4.3.4
                     
                     
                        mrkvové vločky
                     
                     
                        Výrobek získaný vločkováním kořenů žluté nebo červené mrkve, které jsou následně usušeny.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4.3.5
                     
                     
                        mrkev sušená
                     
                     
                        Kořeny žluté nebo červené mrkve, bez ohledu na způsob úpravy, které jsou následně usušeny.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        4.3.6
                     
                     
                        krmná mrkev sušená
                     
                     
                        Výrobek sestávající z vnitřní dužniny a vnějších slupek, které jsou usušené.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        4.4.1
                     
                     
                        čekankový kořen
                     
                     
                        Kořeny rostliny Cichorium intybus L.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4.4.2
                     
                     
                        čekankové skrojky
                     
                     
                        Čerstvý výrobek ze zpracování čekanky. Sestává převážně z očištěných částí čekanky a částí listů.
                     
                     
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                        vlhkost, pokud < 50 %
                     
                  
                  
                     
                        4.4.3
                     
                     
                        čekankové semeno
                     
                     
                        Semena rostliny Cichorium intybus L.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4.4.4
                     
                     
                        čekankové řízky lisované
                     
                     
                        Výrobek z výroby inulinu z kořenů rostliny Cichorium intybus L. sestávající z extrahovaných a mechanicky lisovaných řízků čekanky. Čekankové (rozpustné) sacharidy a voda byly částečně odstraněny. Může obsahovat do 1 % síranů a do 0,2 % siřičitanů.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                        vlhkost, pokud < 65 % nebo > 82 %
                     
                  
                  
                     
                        4.4.5
                     
                     
                        čekankové řízky sušené
                     
                     
                        Výrobek z výroby inulinu z kořenů rostliny Cichorium intybus L. sestávající z extrahovaných a mechanicky lisovaných řízků čekanky, které jsou následně usušeny. Čekankové (rozpustné) sacharidy a voda byly částečně extrahovány. Může obsahovat do 2 % síranů a do 0,5 % siřičitanů.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                     
                  
                  
                     
                        4.4.6
                     
                     
                        prášek z kořenů čekanky
                     
                     
                        Výrobek získaný řezáním, sušením a mletím kořenů čekanky. Může obsahovat do 1 % protispékavých látek.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                     
                  
                  
                     
                        4.4.7
                     
                     
                        čekanková melasa
                     
                     
                        Výrobek získaný při výrobě inulinu a oligofruktosy z čekanky. Čekanková melasa sestává z organického rostlinného materiálu a minerálních látek. Může obsahovat do 0,5 % odpěňovacích látek.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý popel
                        vlhkost, pokud < 20 % nebo > 30 %
                     
                  
                  
                     
                        4.4.8
                     
                     
                        čekanková vináza
                     
                     
                        Vedlejší výrobek ze zpracování čekanky získaný po separaci inulinu a oligofruktosy a eluaci iontů. Čekanková vináza sestává z organického rostlinného materiálu a minerálních látek. Může obsahovat do 1 % odpěňovacích látek.
                     
                     
                        hrubý protein (dusíkaté látky)
                        hrubý popel
                        vlhkost, pokud < 30 % nebo > 40 %
                     
                  
                  
                     
                        4.4.9
                     
                     
                        inulin (24)
                        
                     
                     
                        Inulin je fruktan extrahovaný např. z kořenů rostlin Cichorium intybus L., Inula helenium nebo Helianthus tuberosus; surový inulin může obsahovat do 1 % síranů a do 0,5 % siřičitanů.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4.4.10
                     
                     
                        oligofruktosový sirup
                     
                     
                        Výrobek získaný částečnou hydrolýzou inulinu z rostliny Cichorium intybus L; surový oligofruktosový sirup může obsahovat do 1 % síranů a do 0,5 % siřičitanů.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 20 % nebo > 30 %
                     
                  
                  
                     
                        4.4.11
                     
                     
                        oligofruktosa sušená
                     
                     
                        Výrobek získaný částečnou hydrolýzou inulinu z rostliny Cichorium intybus L. a následným sušením.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4.5.1
                     
                     
                        česnek sušený
                     
                     
                        Bílý až žlutý prášek z čistého mletého česneku druhu Allium sativum L.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4.6.1
                     
                     
                        maniok [tapioka] [kasava]
                     
                     
                        Kořeny rostliny Manihot esculenta Crantz, bez ohledu na způsob úpravy.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 60 % nebo > 70 %
                     
                  
                  
                     
                        4.6.2
                     
                     
                        maniok sušený [tapioka sušená] [kasava sušená]
                     
                     
                        Kořeny manioku, bez ohledu na způsob úpravy, které jsou následně usušeny.
                     
                     
                        škrob
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                     
                  
                  
                     
                        4.7.1
                     
                     
                        cibulová pulpa
                     
                     
                        Vlhký výrobek získaný ze zpracování cibule (rodu Allium) a sestávající ze slupek a celých cibulí. Pokud je získán z výroby cibulového oleje, obsahuje převážně vařené zbytky cibule.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                     
                  
                  
                     
                        4.7.2
                     
                     
                        cibule smažená
                     
                     
                        Oloupané a rozdrobené kousky cibule, které jsou poté usmaženy.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                        hrubý tuk
                     
                  
                  
                     
                        4.7.3
                     
                     
                        cibulová rozpustná frakce sušená
                     
                     
                        Sušený výrobek získaný ze zpracování čerstvé cibule. Získává se extrakcí alkoholem a/nebo vodou, vodní nebo alkoholová frakce je oddělena a sprejově sušena. Sestává hlavně ze sacharidů.
                     
                     
                        hrubá vláknina
                     
                  
                  
                     
                        4.8.1
                     
                     
                        brambory
                     
                     
                        Hlízy rostliny Solanum tuberosum L.
                     
                     
                        vlhkost, pokud < 72 % nebo > 88 %
                     
                  
                  
                     
                        4.8.2
                     
                     
                        brambory loupané
                     
                     
                        Brambory, z nichž byla odstraněna slupka napařením.
                     
                     
                        škrob
                        hrubá vláknina
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                     
                  
                  
                     
                        4.8.3
                     
                     
                        slupky z napařených brambor
                     
                     
                        Vlhký výrobek z průmyslového zpracování brambor sestávající ze slupek odstraněných z hlízy bramboru napařením, do kterého může být přidán jako pomocná látka želatinový bramborový škrob. Může být rozmačkaný.
                     
                     
                        vlhkost, pokud > 93 %
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                     
                  
                  
                     
                        4.8.4
                     
                     
                        odřezky ze syrových brambor
                     
                     
                        Výrobek získaný z loupaných nebo neloupaných brambor při přípravě bramborových výrobků pro lidskou spotřebu.
                     
                     
                        vlhkost, pokud > 88 %
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                     
                  
                  
                     
                        4.8.5
                     
                     
                        oškrabky z brambor
                     
                     
                        Výrobek získaný z mechanické separace při zpracování brambor a zbytků brambor. Výrobek mohl být podroben tepelné úpravě.
                     
                     
                        vlhkost, pokud > 93 %
                        popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině
                     
                  
                  
                     
                        4.8.6
                     
                     
                        brambory mačkané