Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1018 ze dne 29. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, jež mají oznamovat investiční podniky, organizátoři trhu a úvěrové instituce (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1018/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 155/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1018
   ze dne 29. června 2016,
   kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, jež mají oznamovat investiční podniky, organizátoři trhu a úvěrové instituce
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 34 odst. 8 třetí pododstavec a čl. 35 odst. 11 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Je důležité upřesnit informace, které by měly investiční podniky, organizátoři trhu a – vyžaduje-li to směrnice 2014/65/EU, úvěrové instituce – oznamovat příslušným orgánům svého domovského členského státu, pokud si přejí poskytovat investiční služby nebo vykonávat investiční činnosti a doplňkové služby v jiném členském státě, aby se vytvořily jednotné požadavky na informace a subjekty mohly využívat možnosti poskytovat služby v celé Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozsah a obsah informací, které mají svému domovskému příslušnému orgánu sdělovat investiční podniky, úvěrové instituce nebo organizátoři trhu, kteří si přejí poskytovat investiční služby nebo vykonávat investiční činnosti a doplňkové služby nebo opatření pro usnadnění přístupu a obchodování, se liší v závislosti na účelu a formě pasových práv. Z důvodů jasnosti je proto vhodné definovat různé druhy pasového oznámení pro účely tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Ze stejných důvodů je rovněž důležité vyjasnit informace, které by měly předkládat investiční podniky nebo organizátoři trhu provozující mnohostranný obchodní systém (MOS) či organizovaný obchodní systém (OTF), pokud si na území jiného členského státu přejí usnadňovat přístup k uvedeným systémům a obchodování na uvedených systémech dálkovými uživateli, členy nebo účastníky usazenými v tomto jiném členském státě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V případě jakékoli změny v údajích pasového oznámení, včetně jakéhokoli odnětí nebo zrušení povolení k poskytování investičních služeb a činností, by příslušné orgány domovského i hostitelského členského státu měly obdržet aktualizované informace. Tyto informace by měly zajistit, aby uvedené příslušné orgány mohly učinit informované rozhodnutí v souladu s jejich pravomocemi a povinnostmi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Za relevantní je třeba považovat změny názvu, adresy a kontaktních údajů investičních podniků v domovském členském státě, a měly by proto být oznamovány jako oznámení o změně údajů pobočky nebo jako oznámení o změně údajů vázaného zástupce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Je důležité, aby příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu spolupracovaly při boji proti praní peněz. Toto nařízení, a zejména sdělení plánu činností investičního podniku, by měly příslušnému orgánu hostitelského členského státu usnadnit posouzení toho, zda mají systémy a kontrolní mechanismy pro předcházení praní peněz a financování terorismu, které zavedla pobočka usazená na jeho území, včetně dovedností, znalostí a bezúhonnosti osoby pověřené vykazováním o praní peněz této pobočky, odpovídající úroveň, jakož i dohled nad uvedenými systémy a mechanismy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Ustanovení tohoto nařízení jsou úzce propojena, jelikož se zabývají oznámeními souvisejícími s volným pohybem investičních služeb a činností a s výkonem práva na usazování, které se použijí na investiční podniky, organizátory trhu a – je-li tak stanoveno – na úvěrové instituce. Za účelem zajištění souladu mezi uvedenými ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a usnadnění komplexního pohledu a jednoduchého přístupu k nim osobám, na něž se tyto povinnosti vztahují, je žádoucí zařadit všechny regulační technické normy pro oznamování informací podle hlavy II kapitoly III směrnice 2014/65/EU do jediného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Z důvodů jednotnosti a s cílem zajistit řádné fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní ustanovení provádějící směrnici 2014/65/EU použila od stejného data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Orgán ESMA v souladu s článkem 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2) uskutečnil otevřené veřejné konzultace o uvedených návrzích regulačních technických norem, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 uvedeného nařízení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Oblast působnosti
   1.   Toto nařízení se vztahuje na investiční podniky a organizátory trhu provozující mnohostranný obchodní systém (MOS) či organizovaný obchodní systém (OTF).
   2.   Toto nařízení se použije rovněž na úvěrové instituce povolené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (3), které poskytují jednu nebo více investičních služeb nebo vykonávají investiční činnosti a které hodlají využívat vázané zástupce na základě těchto práv:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               práva volného pohybu investičních služeb a činností v souladu s čl. 34 odst. 5 směrnice 2014/65/EU;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               práva na zřízení pobočky v souladu s čl. 35 odst. 7 směrnice 2014/65/EU.
            
         
      
   
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               „pasovým oznámením investičních služeb a činností“ oznámení podané v souladu s čl. 34 odst. 2 nebo 5 směrnice 2014/65/EU;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               „pasovým oznámením pobočky“ nebo „pasovým oznámením vázaného zástupce“ oznámení podané v souladu s čl. 35 odst. 2 směrnice 2014/65/EU nebo v souladu s čl. 35 odst. 7 směrnice 2014/65/EU;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               „oznámením za účelem přijetí opatření pro usnadnění přístupu k systému MOS nebo OTF“ oznámení podané v souladu s čl. 34 odst. 7 směrnice 2014/65/EU;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               „pasovým oznámením“ se rozumí pasové oznámení investičních služeb a činností, pasové oznámení pobočky, pasové oznámení vázaného zástupce nebo oznámení za účelem přijetí opatření pro usnadnění přístupu k systému MOS nebo OTF.
            
         
      
   
   Článek 3
   Informace, jež má obsahovat pasové oznámení investičních služeb a činností
   1.   Investiční podniky zajistí, aby pasové oznámení investičních služeb a činností podané podle čl. 34 odst. 2 směrnice 2014/65/EU obsahovalo tyto informace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               název, adresu a kontaktní údaje investičního podniku spolu se jménem určené kontaktní osoby v investičním podniku;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               plán činností zahrnující tyto položky:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           podrobnosti o konkrétních investičních službách a činnostech a o doplňkových službách, které mají být poskytovány v hostitelském členském státě, a o finančních nástrojích, které mají být použity, a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           potvrzení toho, zda investiční podnik hodlá využívat vázané zástupce usazené v jeho domovském členském státě za účelem poskytování služeb v hostitelském členském státě, a pokud ano, jména, adresy a kontaktní údaje těchto vázaných zástupců a investiční služby nebo činnosti, doplňkové služby a finanční nástroje, jež budou tito zástupci poskytovat.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   2.   Úvěrové instituce uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a), které podávají pasové oznámení investičních služeb a činností v souladu s čl. 34 odst. 5 směrnice 2014/65/EU, zajistí, aby takové oznámení obsahovalo informace uvedené v odst. 1 písm. a) a písm. b) bodě ii).
   Článek 4
   Informace, jež mají být oznamovány v případě změny údajů o investičních službách a činnostech
   Investiční podniky a ty úvěrové instituce, jež jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. a), zajistí, aby oznámení o změně údajů podle čl. 34 odst. 4 směrnice 2014/65/EU obsahovalo podrobnosti o veškerých změnách informací uvedených v prvním pasovém oznámení investičních služeb a činností.
   Článek 5
   Informace, jež mají být oznamovány ohledně opatření pro usnadnění přístupu k systému MOS nebo OTF
   Investiční podniky a organizátoři trhu podávající oznámení o opatřeních pro usnadnění přístupu k systému MOS nebo OTF podle čl. 34 odst. 7 směrnice 2014/65/EU zajistí, aby takové oznámení obsahovalo tyto informace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               název, adresu a kontaktní údaje investičního podniku nebo organizátora trhu spolu se jménem určené kontaktní osoby v investičním podniku nebo v organizátorovi trhu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               stručný popis příslušných opatření, jež mají být zavedena, a datum, od kterého budou tato opatření v hostitelském členském státě přijata;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               stručný popis obchodního modelu systému MOS nebo OTF včetně druhu obchodovaných finančních nástrojů, druhu účastníků a marketingového přístupu používaného systémem MOS nebo OTF k oslovení dálkových uživatelů, členů nebo účastníků.
            
         
      
   
   Článek 6
   Informace, jež má obsahovat pasové oznámení pobočky nebo pasové oznámení vázaného zástupce
   1.   Investiční podniky a ty úvěrové instituce, jež jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. b), zajistí, aby pasové oznámení pobočky nebo pasové oznámení vázaného zástupce podané podle čl. 35 odst. 2, případně čl. 35 odst. 7 směrnice 2014/65/EU obsahovalo tyto informace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               název, adresu a kontaktní údaje investičního podniku nebo úvěrové instituce v domovském členském státě a jméno určené kontaktní osoby v investičním podniku nebo v úvěrové instituci;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jméno, adresu a kontaktní údaje pobočky nebo vázaného zástupce, od nichž je možné získat dokumenty, v hostitelském členském státě;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               jména osob odpovědných za vedení pobočky nebo vázaného zástupce;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               odkaz na adresu – elektronickou či jinou – veřejného rejstříku, v němž je vázaný zástupce zapsán, a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               plán činností.
            
         
      
   
   2.   Plán činností podle odst. 1 písm. e) obsahuje tyto položky:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               seznam investičních služeb a činností, doplňkových služeb a finančních nástrojů, které mají být poskytovány;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               přehled vysvětlující, jakým způsobem bude pobočka nebo vázaný zástupce přispívat ke strategii investičního podniku, úvěrové instituce nebo skupiny, a uvádějící, zda je investiční podnik členem skupiny a jaké budou hlavní funkce pobočky nebo vázaného zástupce;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               popis druhu zákazníků nebo protistran, s nimiž bude pobočka nebo vázaný zástupce obchodovat, a toho, jak investiční podnik nebo úvěrová instituce uvedené klienty a protistrany získá a jak s nimi bude obchodovat;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               tyto informace o organizační struktuře pobočky nebo vázaného zástupce:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           funkční, zeměpisné a právní vztahy podřízenosti, jestliže se používá maticová organizační struktura;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           popis způsobu, jakým pobočka nebo vázaný zástupce zapadá do podnikové struktury investičního podniku nebo úvěrové instituce, nebo skupiny, pokud je investiční podnik nebo úvěrová instituce členem skupiny;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           pravidla pro podávání zpráv ústředí ze strany pobočky nebo vázaného zástupce;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               údaje o osobách vykonávajících klíčové funkce v rámci pobočky nebo vázaného zástupce, včetně osob odpovědných za každodenní provoz pobočky nebo vázaného zástupce, činnost compliance a vyřizování stížností;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               údaje o veškerých dohodách o externím zajištění činností, jež mají zásadní význam pro fungování pobočky nebo vázaného zástupce;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               souhrnné údaje o systémech a kontrolních opatřeních, které budou zavedeny, včetně:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           opatření, která budou zavedena na ochranu finančních prostředků a majetku zákazníků;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           opatření pro dodržování pravidel pro výkon činnosti a dalších povinností, které spadají do pravomoci příslušného orgánu hostitelského členského státu podle čl. 35 odst. 8 směrnice 2014/65/EU, a pro vedení záznamů podle čl. 16 odst. 6 uvedené směrnice;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           interních opatření pro kontrolu zaměstnanců, které zahrnují kontroly obchodování na vlastní účet;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iv)
                        
                        
                           opatření pro splnění povinností v oblasti boje proti praní peněz;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           v)
                        
                        
                           podrobností o dohodách o externím zajištění činností a jiných ujednáních se třetími stranami v souvislosti s investičními službami nebo činnostmi vykonávanými pobočkou nebo vázaným zástupcem;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           vi)
                        
                        
                           názvu, adresy a kontaktních údajů akreditovaného systému pro odškodnění, jehož je investiční podnik nebo úvěrová instituce členem;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               předpokládané výkazy zisků a ztrát a peněžních toků během počátečního období 36 měsíců.
            
         
      
   
   3.   Pokud má být v hostitelském členském státě zřízena pobočka, která v tomto členském státě hodlá využívat vázané zástupce v souladu s čl. 35 odst. 2 písm. c) směrnice 2014/65/EU, musí plán činností podle odst. 1 písm. e) zahrnovat také informace o totožnosti, adrese a kontaktních údajích každého takového vázaného zástupce.
   Článek 7
   Informace, jež mají být oznamovány v případě změny údajů pobočky nebo vázaného zástupce
   1.   Investiční podniky a ty úvěrové instituce, jež jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. b), zajistí, aby oznámení o změně údajů podle čl. 35 odst. 10 směrnice 2014/65/EU obsahovalo podrobnosti o veškerých změnách informací uvedených v prvním pasovém oznámení pobočky nebo vázaného zástupce.
   2.   Investiční podniky a ty úvěrové instituce, jež jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. b), zajistí, aby veškeré změny pasového oznámení pobočky nebo pasového oznámení vázaného zástupce, které se týkají ukončení provozu pobočky nebo ukončení využití vázaného zástupce, obsahovaly tyto informace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jméno osoby nebo osob, které budou odpovědné za proces ukončení činnosti pobočky nebo vázaného zástupce;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               harmonogram plánovaného ukončení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               podrobnosti a postupy navrhované k ukončení obchodní činnosti, včetně podrobností o tom, jak budou chráněny zájmy zákazníků, jak budou vyřizovány stížnosti a jak budou vypořádány veškeré nesplacené závazky.
            
         
      
   
   Článek 8
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od prvně uvedeného data v čl. 93 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2014/65/EU.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.