Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o podporu na přístavní a letištní infrastrukturu, prahové hodnoty oznamovací povinnosti pro podporu na kulturu a zachování kulturního dědictví a pro podporu na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu a režimy regionální provozní podpory pro nejvzdálenější regiony, a mění se nařízení (EU) č. 702/2014, pokud jde o výpočet způsobilých nákladů (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1084/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 156/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1084
      ze dne 14. června 2017,
      kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o podporu na přístavní a letištní infrastrukturu, prahové hodnoty oznamovací povinnosti pro podporu na kulturu a zachování kulturního dědictví a pro podporu na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu a režimy regionální provozní podpory pro nejvzdálenější regiony, a mění se nařízení (EU) č. 702/2014, pokud jde o výpočet způsobilých nákladů
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (1), a zejména na čl. 1 odst. 1 písm. a) bod xiv) a čl. 1 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,
      po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (2) prohlašuje, že určité kategorie podpory jsou slučitelné s vnitřním trhem a jsou vyňaty z povinnosti být před svým poskytnutím oznámeny Komisi. V nařízení (EU) č. 651/2014 bylo oznámeno, že Komise má v úmyslu přezkoumat oblast působnosti uvedeného nařízení s cílem zahrnout do této oblasti další kategorie podpory, zejména podporu na letištní a přístavní infrastrukturu, jakmile budou shromážděny dostatečné zkušenosti z praxe.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Vzhledem ke zkušenostem, které Komise získala, a aby se zjednodušila a vyjasnila pravidla státní podpory a také snížila administrativní zátěž v souvislosti s oznamováním nekomplikovaných opatření státní podpory a Komise se mohla zaměřit na případy, které potenciálně nejvíce narušují hospodářskou soutěž, měla by být podpora na přístavní a letištní infrastrukturu zahrnuta do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 651/2014.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Investiční podpora na regionální letiště s průměrným ročním pohybem do 3 milionů cestujících může v závislosti na specifikách každého letiště jak zlepšit dostupnost určitých regionů, tak posílit místní rozvoj. Tato investiční podpora tudíž podporuje priority strategie Evropa 2020, jež přispívá k dalšímu hospodářskému růstu a plnění cílů, které jsou ve společném zájmu Unie. Ze zkušeností získaných při uplatňování Pokynů ke státní podpoře letišť a leteckých společností (3) se ukazuje, že jsou-li splněny určité podmínky, nevede investiční podpora na regionální letiště k nepřiměřenému narušení obchodu a hospodářské soutěže. Měla by se tedy na ni vztahovat bloková výjimka z nařízení (EU) č. 651/2014, jsou-li uvedené podmínky splněny. Nebylo by vhodné stanovit prahovou hodnotu oznamovací povinnosti z hlediska výše podpory, jelikož dopad opatření podpory na hospodářskou soutěž závisí hlavně na velikosti letiště, a nikoli na výši investice.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Podmínky vynětí investiční podpory z oznamovací povinnosti by měly být zaměřeny na omezení narušení hospodářské soutěže, jež by na vnitřním trhu podkopávala rovné podmínky, a to zejména tím, že bude zajištěna přiměřenost výše podpory. Aby byla investiční podpora přiměřená, měly by být splněny dvě podmínky. Intenzita podpory by neměla překročit maximální povolenou intenzitu podpory, jež se liší podle velikosti letiště. Kromě toho by výše podpory neměla přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. U velmi malých letišť do 200 000 cestujících ročně by u investiční podpory mělo být požadováno splnění pouze jedné z uvedených podmínek. Podmínky slučitelnosti by měly zajišťovat otevřený a nediskriminační přístup k infrastruktuře. Vynětí by se nemělo vztahovat na investiční podporu poskytovanou letištím umístěným v blízkosti stávajícího letiště, z něhož jsou provozovány pravidelné letecké služby, jelikož podpora takovým letištím znamená vyšší riziko narušení hospodářské soutěže, a měla by být tudíž oznámena Komisi; výjimkou jsou případy, kdy je podpora poskytnuta velmi malým letištím do 200 000 cestujících ročně, u nichž je nepravděpodobné, že by podpora měla za následek výrazné narušení hospodářské soutěže.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Provozní podpora velmi malým letištím do 200 000 cestujících ročně nevede k nepřiměřenému narušení obchodu a hospodářské soutěže, jsou-li splněny určité podmínky. Podmínky slučitelnosti by měly zejména zajišťovat, aby výše podpory nepřesáhla provozní ztráty a přiměřený zisk a aby existoval otevřený a nediskriminační přístup k infrastruktuře. Kromě toho by podpora neměla být poskytnuta za podmínky, že provozovatel letiště uzavře dohody s jednou nebo více leteckými společnostmi týkající se letištních poplatků, plateb za marketing nebo jiných finančních aspektů činností této letecké společnosti na uvedeném letišti. Dohody mezi letištěm, které má k dispozici veřejné zdroje, a leteckou společností mohou za určitých okolností představovat státní podporu dotčené letecké společnosti (4), a na takovou podporu by se měla i nadále plně vztahovat oznamovací povinnost podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Námořní přístavy mají strategický význam pro řádné fungování vnitřního trhu a upevnění hospodářské, sociální a územní soudržnosti, jak se uvádí mimo jiné ve strategii Evropa 2020 a v bílé knize Komise nazvané „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ (5). Jak je zdůrazněno ve sdělení „Přístavy jako motor růstu“ (6), účinné fungování přístavů ve všech přímořských regionech Unie si žádá efektivní veřejné a soukromé investice. Investice jsou nezbytné zejména k přizpůsobení přístupové infrastruktury k přístavům a přístavní infrastruktury většímu objemu a složitosti loďstva, použití infrastruktury pro alternativní paliva a přísnějším požadavkům na environmentální profil. Nedostatek kvalitní přístavní infrastruktury vede k dopravní přetíženosti a dodatečným nákladům pro zasílatele, dopravce i spotřebitele.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Důležitým cílem dopravní politiky Unie je rozvoj vnitrozemských přístavů a jejich začlenění do multimodální dopravy. Předpisy Unie se výslovně zaměřují na posílení intermodality v dopravě a přechod k oborům dopravy, jež jsou šetrnější k životnímu prostředí, např. k železniční a námořní/vnitrozemské vodní dopravě.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Podmínky vynětí podpory na přístavy z oznamovací povinnosti by měly být zaměřeny na omezení narušení hospodářské soutěže, jež by na vnitřním trhu podkopávala rovné podmínky, a to zejména tím, že bude zajištěna přiměřenost výše podpory. Aby byla podpora přiměřená, měly by být splněny dvě podmínky. Intenzita podpory by neměla překročit maximální povolenou intenzitu podpory, jež se u námořních přístavů liší podle velikosti investičního projektu. Kromě toho by výše podpory neměla přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice, s výjimkou velmi nízkých částek podpory, u nichž je v zájmu snížení administrativní zátěže vhodný zjednodušený přístup. Podmínky slučitelnosti by měly také zajišťovat, aby jakákoli koncese nebo jiné pověření třetí strany k výstavbě, modernizaci, provozu nebo pronájmu podporované přístavní infrastruktury byly udělovány podle zásad hospodářské soutěže, transparentnosti, nediskriminace a bezpodmínečnosti, aniž by v příslušných případech byly dotčeny předpisy Unie o zadávání veřejných zakázek a koncesí. Zajištěn by měl být rovněž rovný a nediskriminační přístup k infrastruktuře.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Investice zahrnuté do pracovních plánů koridorů hlavní sítě stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 (7) jsou projekty společného zájmu se zvláštním strategickým zájmem pro Unii. Námořní přístavy, jež jsou součástí těchto sítí, představují místa vstupu a výstupu zboží přepravovaného do a z Unie. Vnitrozemské přístavy, jež jsou součástí těchto sítí, jsou klíčovými faktory, které umožňují multimodalitu sítě. Pro investice zaměřené na zlepšení výkonnosti těchto přístavů by proto měla platit vyšší prahová hodnota oznamovací povinnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Na základě zkušeností získaných při uplatňování nařízení (EU) č. 651/2014 a nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (8) je rovněž vhodné upravit některá ustanovení uvedených nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Zejména v případě režimů regionální provozní podpory pro nejvzdálenější regiony se ukázalo, že uplatňovat různá pravidla pro náhradu dodatečných nákladů na dopravu a náhradu dalších dodatečných nákladů je v praxi obtížné a nevhodné pro řešení strukturálních znevýhodnění uvedených v článku 349 Smlouvy, tj. odlehlosti, ostrovní povahy, malé rozlohy, složitého povrchu a podnebí a hospodářské závislosti na malém množství produktů, přičemž neměnnost a spolupůsobení těchto faktorů vážným způsobem ohrožuje rozvoj těchto regionů, a že uvedená ustanovení by tudíž měla být nahrazena metodou, která se bude vztahovat na všechny dodatečné náklady. Provádění opatření regionální investiční a provozní podpory v nejvzdálenějších regionech, z kterých mají mimo jiné prospěch podniky činné v odvětví rybolovu, by mělo být v souladu se závazky Unie vyplývajícími z mezinárodních dohod, jichž je smluvní stranou. Z těchto opatření regionální investiční a provozní podpory by proto neměla těžit plavidla, která provádějí nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, nebo se podílejí na nadměrném rybolovu, nebo na zvyšování rybolovné kapacity plavidel.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Vzhledem k omezeným negativním účinkům podpory na kulturu a zachování kulturního dědictví a podpory na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu na hospodářskou soutěž by se měly zvýšit prahové hodnoty oznamovací povinnosti pro podporu v uvedených oblastech.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Pro zjednodušení výpočtu způsobilých nákladů podle nařízení (EU) č. 651/2014 a nařízení (EU) č. 702/2014 na operace, které jsou alespoň částečně financovány z fondu Unie, u něhož je možné použít zjednodušené vykazování nákladů, by měla být přizpůsobena ustanovení týkající se způsobilých nákladů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  V rámci nástroje pro malé a střední podniky, který je součástí programu Horizont 2020, uvedeného v čl. 22 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (9) může být projektům udělena značka kvality – pečeť excelence Evropské komise. Takové projekty mohou být vzhledem k omezené výši podpory, která činí nejvýše 2,5 milionu EUR na projekt, a ke skutečnosti, že jsou zaměřeny výhradně na malé a střední podniky, vyňaty z oznamovací povinnosti v souladu s pravidly nařízení (EU) č. 651/2014.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Nařízení (EU) č. 651/2014 a nařízení (EU) č. 702/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (EU) č. 651/2014 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 1 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 1 se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          písmena k) a l) se nahrazují tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „k)
                                                   
                                                   
                                                      podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      l)
                                                   
                                                   
                                                      podpora na místní infrastrukturu;“;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          doplňují se nová písmena m) a n), která znějí:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „m)
                                                   
                                                   
                                                      podpora na regionální letiště;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      n)
                                                   
                                                   
                                                      podpora na přístavy.“;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:
                              „Toto nařízení se nepoužije na:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          podporu poskytnutou v odvětví rybolovu a akvakultury, na niž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 (*1), s výjimkou podpory na vzdělávání, podpory přístupu malých a středních podniků k financování, podpory v oblasti výzkumu a vývoje, podpory na inovace určené malým a středním podnikům, podpory pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením, regionální investiční podpory v nejvzdálenějších regionech a režimů regionální provozní podpory;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          podporu poskytnutou v odvětví zemědělské prvovýroby, s výjimkou regionální investiční podpory v nejvzdálenějších regionech, režimů regionální provozní podpory, podpory na poradenství ve prospěch malých a středních podniků, podpory rizikového financování, podpory výzkumu a vývoje, podpory na inovace určené malým a středním podnikům, podpory na ochranu životního prostředí, podpory na vzdělávání a podpory pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          podporu poskytnutou v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh v následujících případech:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      i)
                                                   
                                                   
                                                      je-li výše podpory stanovena na základě ceny nebo množství těchto produktů získaných od prvovýrobců nebo uvedených na trh dotyčnými podniky;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      ii)
                                                   
                                                   
                                                      je-li poskytnutí podpory závislé na podmínce, že bude zčásti nebo zcela předána prvovýrobcům;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d)
                                       
                                       
                                          podporu k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů podle rozhodnutí Rady 2010/787/EU (*2);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          e)
                                       
                                       
                                          kategorie regionální podpory uvedené v článku 13.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 (*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1)."

                              
                                 (*2)  Rozhodnutí Rady 2010/787/EU ze dne 10. prosince 2010 o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů (Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 24).“;"

                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              odstavec 4 se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          písmeno a) se nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „a)
                                                   
                                                   
                                                      režimy podpory, které výslovně nevylučují vyplacení jednotlivé podpory ve prospěch podniku, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora poskytnutá týmž členským státem prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz; výjimku představují režimy podpory na náhradu škod způsobených některými přírodními pohromami;“;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          písmeno c) se nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „c)
                                                   
                                                   
                                                      podporu určenou podnikům v obtížích, s výjimkou režimů podpory na náhradu škod způsobených některými přírodními pohromami, režimů podpory na zahájení činnosti a režimů regionální provozní podpory, za předpokladu, že se v rámci těchto režimů nedostává podnikům v obtížích příznivějšího zacházení než jiným podnikům.“;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Článek 2 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              bod 39 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „39)
                                       
                                       
                                          „provozním ziskem“ se rozumí kladný rozdíl mezi diskontovanými výnosy a diskontovanými provozními náklady za dobu ekonomické životnosti investice. Mezi provozní náklady patří takové náklady, jako např. osobní náklady, náklady na materiál, smluvní služby, komunikaci, energii, údržbu, nájemné, správní náklady, ale nepatří k nim odpisy a finanční náklady, pokud se na ně vztahovala investiční podpora. Diskontováním výnosů a provozních nákladů s použitím vhodné diskontní sazby se umožní dosažení přiměřeného zisku;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              bod 42 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „42)
                                       
                                       
                                          „regionální provozní podporou“ se rozumí podpora určená ke snížení běžných výdajů podniku. K těmto výdajům patří např. osobní náklady, náklady na materiál, smluvní služby, komunikaci, energii, údržbu, nájemné, správní náklady, ale nepatří k nim odpisy a finanční náklady, pokud byly při poskytnutí investiční podpory zahrnuty do způsobilých nákladů;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              bod 48 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „48)
                                       
                                       
                                          „řídce osídlenými oblastmi“ se rozumí regiony NUTS 2 s méně než 8 obyvateli na km2 nebo regiony NUTS 3 s méně než 12,5 obyvatele na km2 nebo oblasti, které Komise jako takové uznala individuálními rozhodnutími o mapách regionální podpory platnými v době poskytnutí podpory;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              vkládá se nový bod 48a, který zní:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „48a)
                                       
                                       
                                          „velmi řídce osídlenými oblastmi“ se rozumí regiony NUTS 2 s méně než 8 obyvateli na km2 nebo oblasti, které Komise jako takové uznala individuálními rozhodnutími o mapách regionální podpory platnými v době poskytnutí podpory;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              bod 55 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „55)
                                       
                                       
                                          „oblastmi způsobilými k získání provozní podpory“ se rozumí nejvzdálenější region podle článku 349 Smlouvy, řídce osídlená oblast nebo velmi řídce osídlená oblast.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              vkládá se nový bod 61a, který zní:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „61a)
                                       
                                       
                                          „přemístěním“ se rozumí převedení stejné nebo podobné činnosti, nebo její části z provozovny v jedné smluvní straně Dohody o EHP (původní provozovny) do provozovny, ve které se podporovaná investice uskutečňuje v jiné smluvní straně Dohody o EHP (podporované provozovny). O převedení se jedná, jestliže výrobek nebo služba v původní a v podporované provozovně slouží alespoň částečně stejným účelům a splňuje požadavky nebo potřeby stejného druhu zákazníků a ve stejné nebo podobné činnosti v jedné z původních provozoven příjemce v EHP dojde ke ztrátě pracovních míst;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              g)
                           
                           
                              za bod 143 se doplňují nové názvy a body 144) až 165), které znějí:
                              
                                 „Definice v oblasti podpory na regionální letiště
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          144)
                                       
                                       
                                          „letištní infrastrukturou“ se rozumí infrastruktura a vybavení, jejichž prostřednictvím letiště poskytuje letištní služby leteckým společnostem a různým poskytovatelům služeb, včetně přistávacích a vzletových drah, terminálů, odbavovacích ploch, pojezdových drah, centralizované infrastruktury pro pozemní odbavování a jakýchkoli dalších zařízení, která přímo podporují letecké služby, vyjma infrastruktury a vybavení, které jsou nutné především pro provádění jiných než leteckých činností;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          145)
                                       
                                       
                                          „leteckou společností“ se rozumí letecká společnost s platnou provozní licencí vydanou členským státem nebo členem společného evropského leteckého prostoru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (*3);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          146)
                                       
                                       
                                          „letištěm“ se rozumí subjekt nebo skupina subjektů, který/á vykonává hospodářskou činnost spočívající v poskytování letištních služeb leteckým společnostem;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          147)
                                       
                                       
                                          „letištními službami“ se rozumí služby, které leteckým společnostem poskytuje letiště nebo některá z jeho dceřiných společností s cílem zajistit odbavení letadel od přistání po vzlet a odbavení cestujících a nákladu, aby letecké společnosti mohly poskytovat služby letecké dopravy, včetně poskytování služeb pozemního odbavování a poskytování centralizované infrastruktury pro pozemní odbavování;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          148)
                                       
                                       
                                          „průměrným ročním pohybem cestujících“ se rozumí číselný údaj stanovený na základě příletů a odletů v přepravě cestujících během dvou účetních období, která předcházejí účetnímu období, v němž byla podpora poskytnuta;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          149)
                                       
                                       
                                          „centralizovanou infrastrukturou pro pozemní odbavování“ se rozumí infrastruktura, kterou obvykle provozuje provozovatel letiště a jež je za úplatu dána k dispozici různým poskytovatelům služeb pozemního odbavování působícím na letišti, vyjma vybavení vlastněného nebo provozovaného poskytovateli služeb pozemního odbavování;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          150)
                                       
                                       
                                          „vysokorychlostním vlakem“ se rozumí vlak, který může dosáhnout rychlosti přes 200 km/h;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          151)
                                       
                                       
                                          „službami pozemního odbavování“ se rozumí služby poskytované uživatelům letiště na letištích, které jsou popsány v příloze směrnice Rady 96/67/ES (*4);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          152)
                                       
                                       
                                          „jinými než leteckými činnostmi“ se rozumí komerční služby poskytované leteckým společnostem nebo jiným uživatelům letiště, včetně doplňkových služeb cestujícím, zasílatelům nebo jiným poskytovatelům služeb, pronájmu kanceláří a obchodů, parkovišť a hotelů;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          153)
                                       
                                       
                                          „regionálním letištěm“ se rozumí letiště s průměrným ročním pohybem do 3 milionů cestujících;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 Definice v oblasti podpory na přístavy
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          154)
                                       
                                       
                                          „přístavem“ se rozumí areál pozemku a vodní plochy, který tvoří taková infrastruktura a zařízení, jež mají umožnit především příjem plavidel, jejich nakládku a vykládku, skladování zboží, převzetí a dodávku tohoto zboží a nalodění a vylodění cestujících, posádky a dalších osob, a další infrastruktura nezbytná pro dopravce v přístavu;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          155)
                                       
                                       
                                          „námořním přístavem“ se rozumí přístav určený především pro příjem námořních plavidel;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          156)
                                       
                                       
                                          „vnitrozemským přístavem“ se rozumí přístav jiný než námořní přístav určený pro příjem plavidel vnitrozemské plavby;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          157)
                                       
                                       
                                          „přístavní infrastrukturou“ se rozumí infrastruktura a zařízení pro poskytování přístavních služeb spojených s dopravou, například kotviště používaná ke kotvení lodí, přístavní hráze, mola a plovoucí pontonové rampy v přílivových oblastech, přístavní bazény, násypy a rekultivované plochy, infrastruktura pro alternativní paliva a infrastruktura pro sběr lodního odpadu a zbytků lodního nákladu;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          158)
                                       
                                       
                                          „přístavní superstrukturou“ se rozumí povrchové úpravy (např. pro skladování), pevná zařízení (např. sklady a budovy terminálu), jakož i pohyblivá zařízení (např. jeřáby) umístěné v přístavu pro poskytování přístavních služeb spojených s dopravou;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          159)
                                       
                                       
                                          „přístupovou infrastrukturou“ se rozumí druh infrastruktury potřebný pro zajištění přístupu a vstupu uživatelů po zemi či po moři nebo řece do přístavu nebo v areálu přístavu, jako jsou silnice, železniční tratě, kanály a zdymadla;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          160)
                                       
                                       
                                          „bagrováním pod vodou“ se rozumí odstranění sedimentů ze dna vodní přístupové cesty do přístavu nebo v areálu přístavu;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          161)
                                       
                                       
                                          „infrastrukturou pro alternativní paliva“ se rozumí pevná, pohyblivá nebo příbřežní přístavní infrastruktura, která přístavu umožňuje dodávat plavidlům zdroje energie, jako jsou elektrická energie, vodík, biopaliva ve smyslu čl. 2 písmene i) směrnice 2009/28/ES, syntetická a parafinická paliva, zemní plyn, včetně biomethanu, v plynné formě (stlačený zemní plyn (CNG)) a zkapalněné formě (zkapalněný zemní plyn (LNG)) a zkapalněný ropný plyn (LPG), které slouží alespoň zčásti jako náhrada zdrojů fosilní ropy v dodávkách energie pro dopravu a které mají potenciál přispívat k její dekarbonizaci a zvyšovat environmentální profil odvětví dopravy;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          162)
                                       
                                       
                                          „plavidly“ se rozumí plovoucí konstrukce s vlastním pohonem nebo bez něj, s jedním nebo několika výtlakovými trupy;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          163)
                                       
                                       
                                          „námořními plavidy“ se rozumí plavidla jiná než ta, která se plaví výlučně nebo hlavně ve vnitrozemských vodách nebo ve vodách uvnitř chráněných vod nebo k nim těsně přiléhajících;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          164)
                                       
                                       
                                          „plavidly vnitrozemské plavby“ se rozumí plavidla určená výlučně nebo hlavně k plavbě ve vnitrozemských vodách nebo ve vodách uvnitř chráněných vod nebo k nim těsně přiléhajících;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          165)
                                       
                                       
                                          „infrastrukturou pro sběr lodního odpadu a zbytků lodního nákladu“ se rozumí pevná, plovoucí nebo pohyblivá přístavní zařízení, která jsou schopna lodní odpad nebo zbytky lodního nákladu ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES (*5) přijímat.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 (*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3)."

                              
                                 (*4)  Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství (Úř. věst. L 272, 25.10.1996, s. 36)."

                              
                                 (*5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81).“;"

                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V článku 4 se odstavec 1 mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              písmeno z) se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „z)
                                       
                                       
                                          u investiční podpory na kulturu a zachování kulturního dědictví: 150 milionů EUR na projekt; u provozní podpory na kulturu a zachování kulturního dědictví: 75 milionů EUR ročně na podnik;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              písmeno bb) se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „bb)
                                       
                                       
                                          u investiční podpory na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu: 30 milionů EUR nebo celkové náklady přesahující 100 milionů EUR na projekt; u provozní podpory na sportovní infrastrukturu: 2 miliony EUR na infrastrukturu ročně;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              doplňují se nová písmena dd), ee) a ff), která znějí:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „dd)
                                       
                                       
                                          u podpory na regionální letiště: intenzity podpory a výše podpory stanovené v článku 56a;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ee)
                                       
                                       
                                          u investiční podpory na námořní přístavy: způsobilé náklady 130 milionů EUR na projekt (nebo 150 milionů EUR na projekt v námořním přístavu zahrnutém do pracovního plánu koridoru hlavní sítě podle článku 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 (*6)); pokud jde o bagrování pod vodou, je projekt definován jako veškeré bagrování pod vodou provedené během jednoho kalendářního roku;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ff)
                                       
                                       
                                          u podpory na vnitrozemské přístavy: způsobilé náklady 40 milionů EUR na projekt (nebo 50 milionů EUR na projekt ve vnitrozemském přístavu zahrnutém do pracovního plánu koridoru hlavní sítě podle článku 47 nařízení (EU) č. 1315/2013); pokud jde o bagrování pod vodou, je projekt definován jako veškeré bagrování pod vodou provedené během jednoho kalendářního roku.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 (*6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).“;"

                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  V čl. 5 odst. 2 se doplňuje nové písmeno k), které zní:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „k)
                           
                           
                              podpora ve formě prodeje nebo pronájmu hmotného majetku pod úrovní tržních sazeb, pokud je hodnota stanovena buď nezávislým odborným posudkem před transakcí, nebo odkazem na veřejně dostupnou, pravidelně aktualizovanou a obecně uznávanou referenční hodnotu.“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V článku 6 se odstavec 5 mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              písmeno a) se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „a)
                                       
                                       
                                          regionální provozní podpora a regionální urbanistická podpora, jsou-li splněny příslušné podmínky stanovené v článcích 15 a 16;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              písmeno d) se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „d)
                                       
                                       
                                          podpora na úhradu dodatečných nákladů na zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením a podpora na náhradu nákladů na asistenci poskytovanou znevýhodněným pracovníkům, jsou-li splněny příslušné podmínky stanovené v článcích 34 a 35;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  Článek 7 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odstavci 1 se doplňuje nová věta, která zní:
                              „Výši způsobilých nákladů lze vypočítat v souladu se zjednodušeným vykazováním nákladů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (*7) za předpokladu, že daná operace je alespoň částečně financována z fondu Unie, u něhož je možné použít toto zjednodušené vykazování nákladů, a daná kategorie nákladů je způsobilá podle příslušného ustanovení o vynětí.
                              
                                 (*7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).“;"

                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 3 se první věta nahrazuje tímto:
                              „Podpora splatná v budoucnu, včetně podpory splatné v několika splátkách, se diskontuje na svou hodnotu v okamžiku poskytnutí.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              odstavec 4 se zrušuje;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  V článku 8 se doplňuje nový odstavec 7, který zní:
                  „7.   Odchylně od odstavců 1 až 6 se při určování toho, zda jsou dodrženy limity pro regionální provozní podporu v nejvzdálenějších regionech stanovené v čl. 15 odst. 4, přihlíží pouze k regionální provozní podpoře v nejvzdálenějších regionech realizované podle tohoto nařízení.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  Článek 12 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 12
                  Kontrola
                  1.   Aby mohla Komise kontrolovat podporu, která je tímto nařízením vyňata z oznamovací povinnosti, jsou členské státy, respektive v případě podpory poskytnuté na projekty Evropské územní spolupráce členský stát, v němž se nachází řídicí orgán, povinny vést podrobné záznamy s informacemi a podklady, které jsou nezbytné k ověření, zda jsou splněny všechny podmínky tohoto nařízení. Tyto záznamy se uchovávají po dobu deseti let ode dne poskytnutí podpory ad hoc nebo ode dne, kdy byla v rámci příslušného režimu poskytnuta poslední podpora.
                  2.   V případě režimů, v jejichž rámci je daňová podpora poskytována automaticky, např. u režimů na základě daňových přiznání příjemců, a před poskytnutím podpory se neprovádí ověření, zda jsou u každého příjemce splněny všechny podmínky slučitelnosti, členské státy pravidelně alespoň následně a na základě vzorku ověřují, zda jsou splněny všechny podmínky slučitelnosti, a vyvozují nezbytné závěry. Členské státy uchovávají podrobné záznamy o ověřování alespoň po dobu deseti let ode dne provedení kontroly.
                  3.   Komise si může od každého členského státu vyžádat veškeré informace a podklady, které považuje za nezbytné ke kontrole uplatňování tohoto nařízení, včetně informací uvedených v odstavcích 1 a 2. Dotčený členský stát poskytne Komisi požadované informace a podklady ve lhůtě dvaceti pracovních dnů od obdržení žádosti, nebo ve lhůtě delší, která může být stanovena v žádosti.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9)
               
               
                  Článek 13 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 13
                  Rozsah regionální podpory
                  Tento oddíl se nepoužije na:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              podporu ve prospěch činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí nebo v odvětví výroby syntetických vláken;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              podporu v odvětví dopravy, jakož i v odvětví související infrastruktury, a podporu ve výrobě a distribuci energie a v oblasti energetické infrastruktury, s výjimkou režimů regionální investiční podpory v nejvzdálenějších regionech a regionální provozní podpory;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              regionální podporu ve formě režimů, které jsou zaměřeny na omezený počet zvláštních odvětví hospodářské činnosti; za režimy zaměřené na zvláštní odvětví hospodářské činnosti se nepovažují režimy zaměřené na cestovní ruch, širokopásmovou infrastrukturu nebo zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              regionální provozní podporu poskytnutou podnikům, jejichž hlavní činnosti spadají do sekce K „Peněžnictví a pojišťovnictví“ klasifikace NACE Rev. 2, nebo podnikům, které provádějí činnosti v rámci skupiny a jejichž hlavní činnosti spadají do třídy 70.10 „Činnosti vedení podniků“ nebo 70.22 „Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení“ klasifikace NACE Rev. 2.“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10)
               
               
                  Článek 14 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odst. 6 druhém pododstavci se první věta nahrazuje tímto:
                              „V případě pořízení majetku provozovny ve smyslu čl. 2 bodu 49 nebo 51 se zohlední pouze náklady na nákup majetku od třetích osob, které nejsou spřízněny s kupujícím.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 7 se první věta nahrazuje tímto:
                              „V případě podpory poskytnuté velkým podnikům na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za předcházející tři účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              doplňují se nové odstavce 16 a 17, které znějí:
                              „16.   Příjemce potvrdí, že neprovedl přemístění do provozovny, do které se má počáteční investice, na niž se podpora požaduje, uskutečnit, během dvou let předcházejících žádosti o podporu a zaváže se, že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice, na niž se podpora požaduje.
                              17.   V odvětví rybolovu a akvakultury nesmí být podpora poskytnuta podnikům, které se dopustily jednoho nebo více porušení předpisů uvedeného v čl. 10 odst. 1) písm. a) až d) a čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (*8) a na operace uvedené v článku 11 uvedeného nařízení.
                              
                                 (*8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).“;"

                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11)
               
               
                  Článek 15 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 15
                  Regionální provozní podpora
                  1.   Režimy regionální provozní podpory v nejvzdálenějších regionech, řídce osídlených oblastech a velmi řídce osídlených oblastech jsou slučitelné s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy a jsou vyňaty z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v tomto článku a v kapitole I.
                  2.   V řídce osídlených oblastech poskytují režimy regionální provozní podpory náhradu za dodatečné náklady na dopravu zboží, které bylo vyrobeno v oblastech způsobilých k získání provozní podpory, jakož i dodatečné náklady na dopravu zboží, které je v těchto oblastech dále zpracováváno, a to za následujících podmínek:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              podpora musí být předem objektivně vyčíslitelná na základě pevně stanovené částky nebo sazby za tunu/kilometr nebo jinou relevantní jednotku;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              dodatečné náklady na dopravu zboží jsou vypočteny na základě trasy zboží uvnitř státních hranic dotčeného členského státu za použití dopravních prostředků, jež jsou pro příjemce spojeny s nejnižšími náklady.
                           
                        
                     
                  
                  Intenzita podpory nepřesáhne 100 % dodatečných nákladů na dopravu zboží stanovených v tomto odstavci.
                  3.   Ve velmi řídce osídlených oblastech režimy regionální provozní podpory předcházejí nebo snižují vylidňování za těchto podmínek:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              příjemci vyvíjejí v dotčené oblasti svou hospodářskou činnost;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              roční výše podpory na příjemce v rámci všech režimů provozní podpory nepřesáhne 20 % nákladů na pracovní sílu, které za rok vzniknou příjemci v dotčené oblasti.
                           
                        
                     
                  
                  4.   V nejvzdálenějších regionech poskytují režimy provozní podpory náhradu za dodatečné provozní náklady, které v uvedených regionech vznikly v přímém důsledku jednoho či více trvalých znevýhodnění uvedených v článku 349 Smlouvy, za předpokladu, že příjemci vyvíjejí v některém z nejvzdálenějších regionů svou hospodářskou činnost, pokud roční výše podpory na příjemce v rámci všech režimů provozní podpory uplatňovaných v rámci tohoto nařízení nepřesáhne jakýkoli z následujících procentních podílů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              35 % hrubé přidané hodnoty, kterou za rok vytvoří příjemce v dotyčném nejvzdálenějším regionu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              40 % nákladů na pracovní sílu, které za rok vzniknou příjemci v dotyčném nejvzdálenějším regionu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              30 % ročního obratu, jehož příjemce dosáhl v dotyčném nejvzdálenějším regionu.“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12)
               
               
                  V článku 21 se odstavec 16 mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              úvodní věta se nahrazuje tímto:
                              „Opatření v oblasti rizikového financování, jímž jsou způsobilým podnikům poskytnuty záruky či půjčky nebo jímž jsou do způsobilých podniků provedeny kvazikapitálové investice strukturované jako dluh, musí splňovat tyto podmínky:“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              písmeno b) se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „b)
                                       
                                       
                                          v případě půjček a kvazikapitálových investic strukturovaných jako dluh musí být při výpočtu maximální výše investic pro účely odstavce 9 zohledněna nominální výše nástroje;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  13)
               
               
                  V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Způsobilým podnikem je jakýkoli nekotovaný malý podnik v době do pěti let od své registrace, který splňuje tyto podmínky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              nepřevzal činnost jiného podniku;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              dosud nerozděloval zisk;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              nevznikl spojením podniků.
                           
                        
                     
                  
                  Pokud jde o způsobilé podniky, které nepodléhají registraci, lze za počátek pětiletého období způsobilosti považovat buď okamžik, kdy podnik zahájil svou hospodářskou činnost, nebo kdy mu vznikla daňová povinnost z hospodářské činnosti.
                  Odchylně od písmene c) prvního pododstavce jsou podniky vzniklé spojením podniků způsobilých pro podporu podle tohoto článku rovněž považovány za způsobilé podniky, a to do pěti let od registrace nejstaršího podniku, který se spojení účastnil.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  14)
               
               
                  V článku 25 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Podpora na projekty v oblasti výzkumu a vývoje, včetně projektů, které obdržely značku kvality – pečeť excelence v rámci nástroje pro malé a střední podniky, který je součástí programu Horizont 2020, je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v tomto článku a v kapitole I.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  15)
               
               
                  V čl. 31 odst. 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „b)
                           
                           
                              provozní náklady školitelů a školených osob přímo spojené s projektem vzdělávání, např. cestovní výdaje, náklady na ubytování, výdaje na materiál a vybavení přímo spojené s projektem, odpisy nástrojů a vybavení vrozsahu, který připadá na jejich výlučné používání pro projekt vzdělávání;“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  16)
               
               
                  V článku 52 se vkládá se nový odstavec 2a, který zní:
                  „2a.   Namísto stanovení způsobilých nákladů podle odstavce 2 lze maximální výši podpory na projekt stanovit na základě výběrového řízení ve smyslu odstavce 4.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  17)
               
               
                  Článek 53 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „a)
                                       
                                       
                                          muzea, archivy, knihovny, umělecká a kulturní centra či prostory, divadla, kina, opery, koncertní síně, další organizace pořádající živá vystoupení, filmové archivy a další podobná umělecká a kulturní zařízení, organizace a instituce;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              odstavec 8 se nahrazuje tímto:
                              „8.   U podpory, která nepřesahuje 2 miliony EUR, lze alternativně k použití metod uvedených v odstavcích 6 a 7 stanovit maximální výši podpory jako 80 % způsobilých nákladů.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              v odstavci 9 se první věta nahrazuje tímto:
                              „Pokud jde o činnosti definované v odst. 2 písm. f), maximální výše podpory nepřesáhne buď rozdíl mezi způsobilými náklady a diskontovanými výnosy z projektu, nebo 70 % způsobilých nákladů.“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  18)
               
               
                  V čl. 54 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
                  „V obou případech nesmí maximální výdaje, pro něž platí povinná územní vázanost, v žádném případě překročit 80 % z celkového rozpočtu produkce.
                  Členský stát může rovněž vyžadovat, aby produkční činnosti na projektech, jež mají být způsobilé z hlediska podpory, dosáhly na dotyčném území určitého minimálního objemu, tento objem však nesmí překročit 50 % z celkového rozpočtu produkce.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  19)
               
               
                  V článku 55 se odstavec 12 nahrazuje tímto:
                  „12.   U podpory, která nepřesahuje 2 miliony EUR, lze alternativně k použití metod uvedených v odstavcích 10 a 11 stanovit maximální výši podpory jako 80 % způsobilých nákladů.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  20)
               
               
                  Za článek 56 se vkládají nové oddíly 14 a 15, které znějí:
                  „ODDÍL 14
                  
                  
                     
                        Podpora na regionální letiště
                     
                  
                  Článek 56a
                  Podpora na regionální letiště
                  1.   Investiční podpora na letiště je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 3 až 14 tohoto článku a v kapitole I.
                  2.   Provozní podpora na letiště je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 3, 4, 10 a 15 až 18 tohoto článku a v kapitole I.
                  3.   Letiště musí být otevřené všem potenciálním uživatelům. V případě fyzického omezení kapacity se přidělování provádí podle relevantních, objektivních, transparentních a nediskriminačních kritérií.
                  4.   Podpora se neposkytne na přemístění stávajících letišť či na vytvoření nového letiště pro přepravu cestujících, včetně přeměny stávajícího malého letiště na letiště pro přepravu cestujících.
                  5.   Dotčená investice nesmí přesáhnout rámec toho, co je na základě přiměřených odhadů objemu provozu nutné pro splnění střednědobého očekávaného objemu provozu.
                  6.   Investiční podpora se neposkytne letišti, jež se nachází ve vzdálenosti do 100 km nebo 60 minut jízdy autem, autobusem, vlakem nebo vysokorychlostním vlakem od stávajícího letiště, z něhož jsou provozovány pravidelné letecké služby ve smyslu čl. 2 bodu 16 nařízení (ES) č. 1008/2008.
                  7.   Odstavce 5 a 6 se nepoužijí na letiště s průměrným ročním pohybem do 200 000 cestujících během dvou účetních období předcházejících roku, v němž je podpora skutečně poskytnuta, pokud se nepředpokládá, že investiční podpora do uplynutí dvou účetních období po poskytnutí podpory povede ke zvýšení průměrného ročního pohybu nad 200 000 cestujících. Investiční podpora poskytovaná těmto letištím musí být buď v souladu s odstavcem 11, nebo s odstavci 13 a 14.
                  8.   Odstavec 6 se nepoužije v případě, že investiční podpora je poskytnuta letišti vzdálenému méně než 100 km od stávajících letišť, z nichž jsou provozovány pravidelné letecké služby ve smyslu čl. 2 bodu 16 nařízení (ES) č. 1008/2008, za podmínky, že cesta mezi každým z těchto jiných stávajících letišť a letištěm, kterému je poskytována podpora, nevyhnutelně vyžaduje buď celkovou dobu na cestu prostředky námořní dopravy nejméně 90 minut, nebo použití letecké dopravy.
                  9.   Investiční podpora se neposkytne letištím s průměrným ročním pohybem nad 3 miliony cestujících během dvou účetních období předcházejících roku, v němž je podpora skutečně poskytnuta. Od investiční podpory se neočekává, že povede ke zvýšení průměrného ročního pohybu na letišti nad 3 miliony cestujících během dvou účetních období následujících po poskytnutí podpory.
                  10.   Podpora se neposkytne letištím s průměrným ročním objemem nákladní dopravy větším než 200 000 tun během dvou účetních období předcházejících roku, v němž je podpora skutečně poskytnuta. Od podpory se neočekává, že povede ke zvýšení průměrného ročního objemu nákladní dopravy na letišti nad 200 000 tun během dvou účetních období následujících po poskytnutí podpory.
                  11.   Výše investiční podpory nepřesáhne výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante na základě odůvodněných odhadů, nebo uplatněním mechanismu zpětného vyžádání.
                  12.   Způsobilými náklady jsou náklady související s investicemi do letištní infrastruktury, včetně nákladů na plánování.
                  13.   Výše investiční podpory nesmí přesáhnout:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              50 % způsobilých nákladů v případě letišť s průměrným ročním pohybem od jednoho do 3 milionů cestujících během dvou účetních období předcházejících roku, v němž je podpora skutečně poskytnuta;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              75 % způsobilých nákladů v případě letišť s průměrným ročním pohybem do jednoho milionu cestujících během dvou účetních období předcházejících roku, v němž je podpora skutečně poskytnuta.
                           
                        
                     
                  
                  14.   Maximální intenzity podpory stanovené v odstavci 13 se mohou v případě letišť nacházejících se v odlehlých regionech zvýšit o 20 procentních bodů.
                  15.   Provozní podpora se neposkytne letištím s průměrným ročním pohybem větším než 200 000 cestujících během dvou účetních období předcházejících roku, v němž je podpora skutečně poskytnuta.
                  16.   Výše provozní podpory nesmí přesáhnout částku, která je nezbytná k pokrytí provozních ztrát a vygenerování přiměřeného zisku za příslušné období. Podpora se poskytne buď ve formě předem stanovených pravidelných splátek, které se během období, pro které je podpora poskytována, nesmí zvyšovat, nebo ve formě následně stanovených částek vycházejících ze zjištěných provozních ztrát.
                  17.   Provozní podpora nesmí být vyplacena za žádný kalendářní rok, během něhož roční pohyb letiště přesáhne 200 000 cestujících.
                  18.   Poskytnutí provozní podpory nesmí být podmíněno uzavřením dohod s konkrétními leteckými společnostmi týkajících se letištních poplatků, plateb za marketing nebo jiných finančních aspektů činností těchto leteckých společností na uvedeném letišti.
                  
                     ODDÍL 15
                  
                  
                     
                        Podpora na přístavy
                     
                  
                  Článek 56b
                  Podpora na námořní přístavy
                  1.   Podpora na námořní přístavy je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v tomto článku a v kapitole I.
                  2.   Způsobilými náklady jsou tyto náklady, včetně nákladů na plánování:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              investice do výstavby, náhrady či modernizace infrastruktury přístavu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              investice do výstavby, náhrady či modernizace přístupové infrastruktury;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              náklady na bagrování pod vodou.
                           
                        
                     
                  
                  3.   Náklady na činnosti, které nesouvisí s dopravou, včetně nákladů na průmyslová výrobní zařízení působící v přístavu, kanceláře nebo obchody, jakož i náklady na superstrukturu přístavu, nejsou způsobilé.
                  4.   Výše podpory nepřesáhne výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice nebo bagrování pod vodou. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante na základě odůvodněných odhadů, nebo uplatněním mechanismu zpětného vyžádání.
                  5.   Intenzita podpory na investici uvedenou v odst. 2 písm. a) nesmí překročit:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              100 % způsobilých nákladů v případě, že celkové způsobilé náklady na projekt jsou nejvýše 20 milionů EUR;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              80 % způsobilých nákladů v případě, že celkové způsobilé náklady na projekt jsou vyšší než 20 milionů EUR a nejvýše 50 milionů EUR;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              60 % způsobilých nákladů v případě, že celkové způsobilé náklady na projekt jsou vyšší než 50 milionů EUR a nejvýše se rovnají částce stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. ee).
                           
                        
                     
                  
                  Intenzita podpory nesmí překročit 100 % způsobilých nákladů stanovených v odst. 2 písm. b) a c) až do výše stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. ee).
                  6.   V případě investic, které jsou realizovány v podporovaných oblastech splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy, lze intenzity podpory stanovené v odst. 5 prvním pododstavci písm. b) a c) navýšit o 10 procentních bodů a v případě investic, které jsou realizovány v podporovaných oblastech splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy, o 5 procentních bodů.
                  7.   Jakákoli koncese nebo jiné pověření třetí strany k výstavbě, modernizaci, provozování nebo pronájmu podporované přístavní infrastruktury se udělují podle zásad hospodářské soutěže, transparentnosti, nediskriminace a bezpodmínečnosti.
                  8.   Podporovaná přístavní infrastruktura je k dispozici uživatelům, kteří o to projeví zájem, za rovných a nediskriminačních tržních podmínek.
                  9.   U podpory, která nepřesahuje 5 milionů EUR, lze alternativně k použití metod uvedených v odstavcích 4, 5 a 6 stanovit maximální výši podpory jako 80 % způsobilých nákladů.
                  Článek 56c
                  Podpora na vnitrozemské přístavy
                  1.   Podpora na vnitrozemské přístavy je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v tomto článku a v kapitole I.
                  2.   Způsobilými náklady jsou tyto náklady, včetně nákladů na plánování:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              investice do výstavby, náhrady či modernizace infrastruktury přístavu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              investice do výstavby, náhrady či modernizace přístupové infrastruktury;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              náklady na bagrování pod vodou.
                           
                        
                     
                  
                  3.   Náklady na činnosti, které nesouvisí s dopravou, včetně nákladů na průmyslová výrobní zařízení působící v přístavu, kanceláře nebo obchody, jakož i náklady na superstrukturu přístavu, nejsou způsobilé.
                  4.   Výše podpory nepřesáhne výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice nebo bagrování pod vodou. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante na základě odůvodněných odhadů, nebo uplatněním mechanismu zpětného vyžádání.
                  5.   Maximální intenzita podpory nesmí překročit 100 % způsobilých nákladů stanovených v čl. 4 odst. 1) písm. ff).
                  6.   Jakákoli koncese nebo jiné pověření třetí strany k výstavbě, modernizaci, provozování nebo pronájmu podporované přístavní infrastruktury se udělují podle zásad hospodářské soutěže, transparentnosti, nediskriminace a bezpodmínečnosti.
                  7.   Podporovaná přístavní infrastruktura je k dispozici uživatelům, kteří o to projeví zájem, za rovných a nediskriminačních tržních podmínek.
                  8.   U podpory, která nepřesahuje 2 miliony EUR, lze alternativně k použití metod uvedených v odstavcích 4 a 5 stanovit maximální výši podpory jako 80 % způsobilých nákladů.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  21)
               
               
                  Článek 58 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                              „1.   Toto nařízení se použije na jednotlivou podporu poskytnutou před vstupem příslušných ustanovení tohoto nařízení v platnost, pokud tato podpora splňuje veškeré podmínky stanovené v tomto nařízení, s výjimkou článku 9.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              vkládá se nový odstavec 3a, který zní:
                              „3a.   Jednotlivá podpora, jež byla poskytnuta v době od 1. července 2014 do 9. července 2017 v souladu s ustanoveními tohoto nařízení ve znění použitelném v době poskytnutí podpory, je slučitelná s vnitřním trhem a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy. Jednotlivá podpora, jež byla poskytnuta přede dnem 1. července 2014 v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, s výjimkou článku 9, ve znění použitelném buď přede dnem 10. července 2017, nebo po tomto datu, je slučitelná s vnitřním trhem a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              doplňuje se nový odstavec 5, který zní:
                              „5.   Dojde-li ke změně tohoto nařízení, jakýkoli režim podpory vyňatý podle tohoto nařízení ve znění použitelném v době vstupu daného režimu v platnost zůstává vyňatý po dobu opravného období šesti měsíců.“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  22)
               
               
                  V příloze II se část II nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  23)
               
               
                  Příloha III se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              poznámka pod čarou 2 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „(2)
                                       
                                       
                                          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v poznámce pod čarou 3 se první věta nahrazuje tímto:
                              „Hrubý grantový ekvivalent, nebo – v případě opatření podle článků 16, 21, 22 nebo 39 tohoto nařízení – výše investice.“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Článek 2
      V čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 702/2014 se doplňuje nová věta, která zní:
      
         „Výši způsobilých nákladů lze vypočítat v souladu se zjednodušeným vykazováním nákladů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (*9) za předpokladu, že daná operace je alespoň částečně financována z EZFRV a daná kategorie nákladů je způsobilá podle příslušného ustanovení o vynětí.
      
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 14. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Margrethe VESTAGER
            
               členka Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).
      
         (3)  Úř. věst. C 99, 4.4.2014, s. 3.
      
         (4)  Viz zejména bod 3.5 Pokynů ke státní podpoře letišť a leteckých společností.
      
         (5)  KOM(2011) 144.
      
         (6)  COM(2013) 295.
      
         (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).
      
         (8)  Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1).
      
         (9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            „ČÁST II
            
               údaje poskytované prostřednictvím zavedené počítačové aplikace Komise podle článku 11
            
            Uveďte, podle kterého ustanovení obecného nařízení o blokových výjimkách se opatření podpory provádí.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Primární cíl – obecné cíle (seznam)
                     
                     
                        Cíle (seznam)
                     
                     
                        Maximální intenzita podpory v % nebo maximální roční výše podpory v národní měně (v plné výši)
                     
                     
                        Malé a střední podniky – bonusy v %
                     
                  
                  
                     
                        Regionální podpora – investiční podpora (1) (článek 14)
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Režim podpory
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora ad hoc
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        Regionální podpora – provozní podpora (článek 15)
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Náklady na dopravu zboží ve způsobilých oblastech (čl. 15 odst. 2 písm. a))
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Dodatečné náklady v nejvzdálenějších regionech (čl. 15 odst. 2 písm. b))
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Regionální urbanistická podpora (článek 16)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        …. národní měna
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        Podpora malých a středních podniků (články 17 – 18 – 19–20)
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Investiční podpora určená malým a středním podnikům (článek 17)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 18)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na účast malých a středních podniků na veletrzích (článek 19)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na náklady spolupráce vzniklé malým a středním podnikům, které se účastní projektů v rámci Evropské územní spolupráce (článek 20)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        Podpora malých a středních podniků – přístup k financování (články 21–22)
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora rizikového financování (článek 21)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        …národní měna
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na zahájení činnosti (článek 22)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        …národní měna
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora malých a středních podniků – podpora určená alternativním obchodním platformám zaměřeným na malé a střední podniky (článek 23)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %; v případě opatření podpory na zahájení činnosti: … národní měna
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora malých a středních podniků – podpora na náklady spojené s výběrem vhodného subjektu pro investice (článek 24)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        Podpora na výzkum, vývoj a inovaci (články 25–30)
                     
                     
                        Podpora na výzkumné a vývojové-projekty (článek 25)
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Základní výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. a))
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Průmyslový výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. b))
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Experimentální vývoj (čl. 25 odst. 2 písm. c))
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Studie proveditelnosti (čl. 25 odst. 2 písm. d))
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu (článek 26)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora určená inovačním klastrům (článek 27)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na inovace určená malým a středním podnikům (článek 28)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na inovace postupů a organizační inovace (článek 29)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora výzkumu a vývoje v odvětví rybolovu a akvakultury (článek 30)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na vzdělávání (článek 31)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        Podpora pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením (články 32–35)
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 32)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 33)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na úhradu dodatečných nákladů na zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením (článek 34)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na úhradu nákladů na asistenci poskytovanou znevýhodněným pracovníkům (článek 35)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        Podpora na ochranu životního prostředí (články 36–49)
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími environmentálními normami, než jsou normy Unie, nebo zvyšovat ochranu životního prostředí v případě, že norma Unie neexistuje (článek 36)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Investiční podpora na včasné přizpůsobení se budoucím normám Unie (článek 37)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti (článek 38)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Investiční podpora na projekty ke zvýšení energetické účinnosti budov (článek 39)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        …národní měna
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Investiční podpora na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie (článek 40)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Investiční podpora energie z obnovitelných zdrojů (článek 41)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Provozní podpora elektrické energie z obnovitelných zdrojů (článek 42)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Provozní podpora energie z obnovitelných zdrojů v malých zařízeních (článek 43)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora v podobě úlev na ekologických daních podle směrnice 2003/96/ES (článek 44)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Investiční podpora na sanaci kontaminovaných lokalit (článek 45)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Investiční podpora na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení (článek 46)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Investiční podpora na recyklaci a opětovné použití odpadu (článek 47)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Investiční podpora na energetickou infrastrukturu (článek 48)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na ekologické studie (článek 49)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Režimy podpory na náhradu škod způsobených některými přírodními pohromami (článek 50)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Maximální intenzita podpory
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        Druh přírodní pohromy
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    zemětřesení
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    lavina
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    sesuv půdy
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    záplavy
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    tornádo
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    hurikán
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    sopečná erupce
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    požár lesní a další vegetace
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        K přírodní pohromě došlo ve dnech
                     
                     
                        dd/mm/rrrr až dd/mm/rrrr
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Sociální podpora na dopravu obyvatel odlehlých regionů (článek 51)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na širokopásmovou infrastrukturu (článek 52)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        …národní měna
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na kulturu a zachování kulturního dědictví (článek 53)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Režimy podpory audiovizuálních děl (článek 54)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu (článek 55)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Investiční podpora na místní infrastrukturu (článek 56)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na regionální letiště (článek 56a)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na námořní přístavy (článek 56b)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ☐
                                 
                                 
                                    Podpora na vnitrozemské přístavy (článek 56c)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        … %
                     
                     
                        … %
                     
                  
               
            
         
         
         
            (1)  V případě regionální podpory ad hoc, která doplňuje podporu poskytnutou v rámci jednoho či více režimů podpory, uveďte jak intenzitu podpory v rámci režimu, tak intenzitu podpory ad hoc.“
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.