Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1085 ze dne 19. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1085/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 156/19
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1085
   ze dne 19. června 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (2) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 25. listopadu 2016. Podpis dohody jménem Evropské unie byl schválen rozhodnutím Rady (EU) 2016/1995 (3) a uzavření dohody rozhodnutím Rady (EU) 2017/730 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle dohody má Evropská unie navýšit stávající objem celní kvóty EU přidělený Brazílii o 78 000 tun pro „surový třtinový cukr, určený k rafinaci“, čísla položek v sazebníku 1701.13.10 a 1701.14.10, přičemž současná sazba v rámci kvóty ve výši 98 EUR za tunu bude zachována, a navýšit stávající objem celní kvóty EU přidělený „kterékoli třetí zemi“ o 36 000 tun pro „surový třtinový cukr, určený k rafinaci“, čísla položek v sazebníku 1701.13.10 a 1701.14.10, přičemž současná sazba v rámci kvóty ve výši 98 EUR za tunu bude zachována.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Pokud jde o 78 000 tun přidělených Brazílii v rámci celní kvóty EU, stanoví dále dohoda, že Evropská unie nezávisle použije během prvních šesti let, během nichž je tento objem k dispozici, vázanou sazbu v rámci kvóty nejvýše 11 EUR za tunu a v sedmém roce vázanou sazbu v rámci kvóty nejvýše 54 EUR za tunu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízením Komise (ES) č. 891/2009 (5) se stanoví otevření a správa některých celních kvót v odvětví cukru, včetně těch, které pocházejí z Brazílie nebo z kterékoli třetí země. Za účelem provedení celních kvót na cukr stanovených v dohodě je nutné změnit uvedené nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Navrhované změny by se měly použít ode dne vstupu dohody v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 891/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne vstupu dohody v platnost.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (Úř. věst. L 108, 26.4.2017, s. 3).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1995 ze dne 11. listopadu 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (Úř. věst. L 308, 16.11.2016, s. 1).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/730 ze dne 25. dubna 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (Úř. věst. L 108, 26.4.2017, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I nařízení (ES) č. 891/2009 se část I: Koncesní cukr CXL nahrazuje tímto zněním:
      
         
            „Část I: Koncesní cukr CXL
         
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Třetí země
                  
                  
                     Pořadové číslo
                  
                  
                     Kód KN
                  
                  
                     Množství (v tunách)
                  
                  
                     Sazba v rámci kvóty (EUR/tunu)
                  
               
               
                  
                     Austrálie
                  
                  
                     09.4317
                  
                  
                     1701 13 10  a 1701 14 10
                  
                  
                     9 925
                  
                  
                     98
                  
               
               
                  
                     Kuba
                  
                  
                     09.4319
                  
                  
                     1701 13 10  a 1701 14 10
                  
                  
                     68 969
                  
                  
                     98
                  
               
               
                  
                     Kterákoli třetí země
                  
                  
                     09.4320
                  
                  
                     1701 13 10  a 1701 14 10
                  
                  
                     289 977  (1)
                     
                  
                  
                     98
                  
               
               
                  
                     Indie
                  
                  
                     09.4321
                  
                  
                     1701
                  
                  
                     10 000
                  
                  
                     0
                  
               
            
         
         
            
         
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Třetí země
                  
                  
                     Pořadové číslo
                  
                  
                     Kód KN
                  
                  
                     Hospodářský rok
                  
                  
                     Množství (v tunách)
                  
                  
                     Sazba v rámci kvóty (EUR/tunu)
                  
               
               
                  
                     Brazílie
                  
                  
                     09.4318
                  
                  
                     1701 13 10  a 1701 14 10
                  
                  
                     od 2016/17 do 2023/24
                  
                  
                     334 054
                  
                  
                     98
                  
               
               
                  
                     09.4318
                  
                  
                     1701 13 10  a 1701 14 10
                  
                  
                     od roku
                     2024/25
                  
                  
                     412 054
                  
                  
                     98
                  
               
               
                  
                     09.4329
                  
                  
                     1701 13 10  a 1701 14 10
                  
                  
                     2016/17
                  
                  
                     19 500
                  
                  
                     11
                  
               
               
                  
                     2017/18
                  
                  
                     78 000
                  
                  
                     11
                  
               
               
                  
                     2018/19
                  
                  
                     78 000
                  
                  
                     11
                  
               
               
                  
                     2019/20
                  
                  
                     78 000
                  
                  
                     11
                  
               
               
                  
                     2020/21
                  
                  
                     78 000
                  
                  
                     11
                  
               
               
                  
                     2021/22
                  
                  
                     78 000
                  
                  
                     11
                  
               
               
                  
                     2022/23
                  
                  
                     58 500
                  
                  
                     11
                  
               
               
                  
                     09.4330
                  
                  
                     1701 13 10  a 1701 14 10
                  
                  
                     2022/23
                  
                  
                     19 500
                  
                  
                     54
                  
               
               
                  
                     2023/24
                  
                  
                     58 500
                  
                  
                     54“
                  
               
            
         
      
      
      
         (1)  Pro hospodářský rok 2016/17 činí množství 262 977 tun.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.