Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1086 ze dne 19. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 634/2007, pokud jde o charakteristiku selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1086/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 156/22
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1086
   ze dne 19. června 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 634/2007, pokud jde o charakteristiku selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením Komise (ES) č. 634/2007 (2) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 427/2013 (3) se povoluje selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako doplňková látka.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise obdržela žádost o změnu podmínek povolení, pokud jde o charakteristiku uvedené doplňkové látky. K žádosti byly přiloženy příslušné podpůrné údaje. Komise žádost zaslala Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Žadatel původně žádal o zařazení obsahu selenocysteinu do charakteristiky doplňkové látky, ale nakonec tuto změnu stáhl; proto se žádost týká pouze zvýšení maximálního obsahu selenu ve stávajícím povolení doplňkové látky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Úřad ve svém stanovisku ze dne 20. října 2016 (4) dospěl k závěru, že požadovaná změna neovlivní bezpečnost a účinnost produktu, a připomněl riziko pro bezpečnost uživatelů výrobku. Stávající právní akt o povolení obsahuje ustanovení, které se zabývá odpovídajícím řešení tohoto rizika.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z posouzení pozměněného přípravku vyplývá, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (ES) č. 634/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení (ES) č. 634/2007
   Ve čtvrtém sloupci přílohy nařízení (ES) č. 634/2007 se text mezi nadpisem „Charakteristika doplňkové látky:“ a nadpisem „Analytická metoda“ nahrazuje tímto:
   „Organický selen, zejména selenomethionin (63 %) s obsahem 2 000–3 500 mg Se/kg (97–99 % organického selenu)“.
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 634/2007 ze dne 7. června 2007 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako doplňkové látky (Úř. věst. L 146, 8.6.2007, s. 14).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 427/2013 ze dne 8. května 2013 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 1750/2006, (ES) č. 634/2007 a (ES) č. 900/2009, pokud jde o maximální přidané množství kvasinek obohacených selenem (Úř. věst. L 127, 9.5.2013, s. 20).
   
      (4)  EFSA Journal 2016;14(11):4624.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.