Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1091 ze dne 10. dubna 2017, kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o seznam látek, které mohou být přidávány do obilných příkrmů a potravin pro malé děti a do potravin pro zvláštní lékařské účely (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1091/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 158/5
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1091
   ze dne 10. dubna 2017,
   kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o seznam látek, které mohou být přidávány do obilných příkrmů a potravin pro malé děti a do potravin pro zvláštní lékařské účely
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (1), a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha nařízení (EU) č. 609/2013 stanoví seznam Unie obsahující látky, které mohou být přidávány do jedné nebo více kategorií potravin uvedených v čl. 1 odst. 1. V souladu s článkem 22 uvedeného nařízení se seznam Unie použije ode dne použitelnosti dotčených aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 11 téhož nařízení. Seznam Unie lze měnit v souladu s požadavky stanovenými v článku 16 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku z 6. ledna 2006 (2) dospěl k závěru, že použití bisglycinátu železnatého jako zdroje železa v potravinách určených pro širokou veřejnost, doplňcích stravy a potravinách pro zvláštní výživu, včetně potravin určených pro kojence a malé děti, nepředstavuje bezpečnostní riziko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Bisglycinát železnatý nebyl zařazen do přílohy nařízení (EU) č. 609/2013 pro použití jako zdroj železa v obilných příkrmech a potravinách pro malé děti, neboť není dokončen přezkum pravidel použitelných na tyto výrobky. Ačkoliv tento přezkum vyžaduje další vědecká posouzení, která probíhají, ale nebudou v brzké době dokončena, není z hlediska správné administrativní praxe vhodné dále zdržovat aktualizaci seznamu Unie, pokud jde o zařazení bisglycinátu železnatého jako zdroje železa v obilných příkrmech a potravinách pro malé děti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise v návaznosti na žádost vyzvala úřad, aby vydal stanovisko k bezpečnosti a biologické dostupnosti vápenaté soli fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) jako zdroje vápníku přidávaného pro výživové účely do potravin, doplňků stravy a potravin pro zvláštní lékařské účely. Úřad ve svém stanovisku ze dne 26. dubna 2016 (3) dospěl k závěru, že použití této látky v uvedených kategoriích potravin nepředstavuje za předpokladu, že jsou dodrženy určité podmínky upřesněné ve stanovisku, žádné bezpečnostní riziko. Úřad uvedl, že by se tato látka významně podílela na celkovém průměrném denním příjmu vápníku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Příloha nařízení (EU) č. 609/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Zúčastněné strany byly konzultovány a předložené připomínky byly vzaty v úvahu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (EU) č. 609/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35.
   
      (2)  EFSA AFC Panel (EFSA Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food), Opinion related to Ferrous bisglycinate as a source of iron for use in the manufacturing of foods and in food supplements, The EFSA Journal (2006) 299, s. 1–17.
   
      (3)  EFSA ANS Panel (EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food), 2016, Scientific Opinion on Calcium phosphoryl oligosaccharides (POs-Ca®) as a source of calcium added for nutritional purposes to food, food supplements and foods for special medical purposes, EFSA Journal 2016;14(6):4488.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha nařízení (EU) č. 609/2013 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  u látky „vápník“ se za položku „L-pyroglutaman vápenatý“ doplňuje nová položka, která zní:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              „vápenatá sůl fosforylovaných oligosacharidů
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                              X“
                           
                           
                               
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  u látky „železo“ se položka „bisglycinát železnatý“ nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              „bisglycinát železnatý
                           
                           
                              X
                           
                           
                              X
                           
                           
                              X
                           
                           
                              X“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.