Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1092 ze dne 20. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/670, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1092/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 158/8
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1092
   ze dne 20. června 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/670, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (2), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,
   po konzultaci Výboru pro ochranná opatření a Výboru pro společná pravidla pro vývoz,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Po vstupu prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/670 (3) v platnost vznesly hospodářské subjekty a příslušné vnitrostátní orgány určité připomínky. Po pečlivé analýze těchto připomínek se dospělo k závěru, že je vhodné provést určité změny v přílohách prováděcího nařízení (EU) 2016/670.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Měl by být objasněn postup vydávání kontrolního dokladu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               S výrobky, které podléhají předchozí kontrole a spadají do harmonizovaného systému (dále jen „HS“) čísla 7318, se obvykle obchoduje v četných, ale relativně malých transakcích, které často probíhají na základě systému „just-in-time“. S ohledem na zvláštnosti tohoto obchodního modelu a s cílem minimalizovat veškerá zbytečná omezení a nenarušovat činnosti společností působících v tomto odvětví, zejména v příhraničních oblastech, měl by být dovoz těchto výrobků, jejichž čistá hmotnost nepřesahuje 5 000 kg, vyloučen z oblasti působnosti prováděcího nařízení (EU) 2016/670.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Ukázalo se, že v příloze I se vyskytují administrativní chyby. Proto je nezbytné v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2016/670 zrušit číslo HS 7303 a mělo by být doplněno číslo HS 7229.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Na základě připomínek příslušných vnitrostátních orgánů je rovněž nezbytné aktualizovat kontaktní údaje v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/670.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vnitrostátní orgány by měly být podporovány v tom, aby přijímaly elektronické verze kontrolního dokladu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Prováděcí nařízení (EU) 2016/670 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 1 odstavci 1 se poslední věta nahrazuje tímto:
               „Tato kontrola se použije na dovoz, jehož čistá hmotnost přesahuje 2 500 kg pro každý jednotlivý kód TARIC a 5 000 kg pro každý jednotlivý kód TARIC podléhající předchozí kontrole a spadající pod kód HS 7318.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 2 se odstavec 9 se nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „9.
                        
                        
                           Kromě papírové verze mohou vnitrostátní orgány vytvářet elektronické verze kontrolního dokladu, aby usnadnily manipulaci s tímto dokladem a jeho předávání.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 11. července 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16.
   
      (2)  Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 33.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/670 ze dne 28. dubna 2016, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí (Úř. věst. L 115, 29.4.2016, s. 37).
   
   
      PŘÍLOHA I
      „
            PŘÍLOHA I
            
               Seznam výrobků, které podléhají předchozí kontrole Unie
            
            7207 11 14
            7208
            7209
            7210
            7211
            7212
            7213
            7214
            7215
            7216
            7217
            7219
            7220
            7221
            7222
            7223
            7225
            7226
            7227
            7228
            7229
            7301
            7302
            7304
            7305
            7306
            7307 19 10
            7307 23
            7307 91 00
            7307 93 11
            7307 93 19
            7307 99 80
            7318 12 90
            7318 14 91
            7318 14 99
            7318 15 42
            7318 15 58
            7318 15 68
            7318 15 82
            7318 15 88
            7318 15 95
            7318 16 40
            7318 16 92
            7318 16 99
            7318 19 00
            7318 21 00
            7318 22 00
         “
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      „
            PŘÍLOHA II
            
               
                  СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
               
            
            
               
                  LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
               
            
            
               
                  SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
               
            
            
               
                  LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
               
            
            
               
                  LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
               
            
            
               
                  PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
               
            
            
               
                  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
               
            
            
               
                  LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
               
            
            
               
                  LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
               
            
            
               
                  POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA
               
            
            
               
                  ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
               
            
            
               
                  VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
               
            
            
               
                  ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
               
            
            
               
                  AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
               
            
            
               
                  LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI
               
            
            
               
                  LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
               
            
            
               
                  WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
               
            
            
               
                  LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
               
            
            
               
                  LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
               
            
            
               
                  ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
               
            
            
               
                  SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
               
            
            
               
                  LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
               
            
            
               
                  FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
               
            
            
               BELGIQUE/BELGIË
            
            
               
               
                  
                     
                        Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
                     
                  
                  
                     
                        Direction générale du potentiel économique
                     
                  
                  
                     
                        Service des licences
                     
                  
                  
                     
                        rue du Progrès 50
                     
                  
                  
                     
                        B-1210 Bruxelles
                     
                  
                  
                     
                        Fax (32-2) 277 50 63
                     
                  
               
            
            
               
               
                  
                     
                        Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
                     
                  
                  
                     
                        Middenstand & Energie
                     
                  
                  
                     
                        Algemene Directie Economisch Potentieel
                     
                  
                  
                     
                        Dienst Vergunningen
                     
                  
                  
                     
                        Vooruitgangstraat 50
                     
                  
                  
                     
                        B-1210 Brussel
                     
                  
                  
                     
                        Fax (32-2) 277 50 63
                     
                  
               
            
            
               БЪЛГАРИЯ
            
            
               
               
                  
                     
                        Министерство на икономиката
                     
                  
                  
                     
                        дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“
                     
                  
                  
                     
                        ул. „Славянска“ № 8
                     
                  
                  
                     
                        1052 София
                     
                  
                  
                     
                        Факс: (359-2) 981 50 41
                     
                  
                  
                     
                        Fax (359-2) 980 47 10
                     
                  
               
            
            
               ČESKÁ REPUBLIKA
            
            
               
               
                  
                     
                        Ministerstvo průmyslu a obchodu
                     
                  
                  
                     
                        Licenční správa
                     
                  
                  
                     
                        Na Františku 32
                     
                  
                  
                     
                        110 15 Praha 1
                     
                  
                  
                     
                        Fax +420 224212133
                     
                  
               
            
            
               DANMARK
            
            
               
               
                  
                     
                        Danish Business Authority
                     
                  
                  
                     
                        Ministry of Industry, Business and Financial Affairs
                     
                  
                  
                     
                        Langelinie Allé 17
                     
                  
                  
                     
                        DK-2100 Copenhagen O
                     
                  
                  
                     
                        Phone: +45 3529 1500
                     
                  
                  
                     
                        E-mail: importregistreri@erst.dk
                     
                  
               
            
            
               DEUTSCHLAND
            
            
               
               
                  
                     
                        Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,
                     
                  
                  
                     
                        (BAFA)
                     
                  
                  
                     
                        Frankfurter Straße 29—35
                     
                  
                  
                     
                        D-65760 Eschborn 1
                     
                  
                  
                     
                        Fax (49) 6196 90 88 00
                     
                  
                  
                     
                        Email: einfuhr@bafa.bund.de
                     
                  
               
            
            
               EESTI
            
            
               
               
                  
                     
                        Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
                     
                  
                  
                     
                        Harju 11
                     
                  
                  
                     
                        EE-15072 Tallinn
                     
                  
                  
                     
                        Faks: +372 631 3660
                     
                  
               
            
            
               IRELAND
            
            
               
               
                  
                     
                        Department of Jobs, Enterprise and Innovation
                     
                  
                  
                     
                        Import/Export Licensing Unit
                     
                  
                  
                     
                        23 Kildare Street
                     
                  
                  
                     
                        IE- Dublin 2
                     
                  
                  
                     
                        Fax: + 353-1-631 25 62
                     
                  
               
            
            
               ΕΛΛΑΔΑ
            
            
               
               
                  
                     
                        Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
                     
                  
                  
                     
                        Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής
                     
                  
                  
                     
                        Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων
                     
                  
                  
                     
                        Τμήμα Β': Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών
                     
                  
                  
                     
                        Οδός Κορνάρου 1
                     
                  
                  
                     
                        GR 105 63 Αθήνα
                     
                  
                  
                     
                        Τηλ..: +30 210 3286041-43
                     
                  
                  
                     
                        Φαξ: +30 210 3286094
                     
                  
                  
                     
                        Email: e3a@mnec.gr
                     
                  
               
            
            
               ESPAÑA
            
            
               
               
                  
                     
                        Ministerio de Economía y Competitividad
                     
                  
                  
                     
                        Secretaría de Estado de Comercio
                     
                  
                  
                     
                        Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea y Comercio Internacional de Productos Industriales
                     
                  
                  
                     
                        Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid
                     
                  
                  
                     
                        (+ 34) 91 349 36 70
                     
                  
                  
                     
                        vigilanciasiderurgica@comercio.mineco.es
                     
                  
               
            
            
               FRANCE
            
            
               
               
                  
                     
                        Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
                     
                  
                  
                     
                        Direction générale des entreprises
                     
                  
                  
                     
                        Bureau des matériaux
                     
                  
                  
                     
                        67, rue Barbès
                     
                  
                  
                     
                        BP 80001
                     
                  
                  
                     
                        94201 Ivry-sur-Seine Cedex
                     
                  
                  
                     
                        Tél +33.1.79.84.33.52
                     
                  
                  
                     
                        surveillance-acier.dge@finances.gouv.fr
                     
                  
               
            
            
               REPUBLIKA HRVATSKA
            
            
               
               
                  
                     
                        Ministarstvo financija
                     
                  
                  
                     
                        Carinska uprava
                     
                  
                  
                     
                        Alexandera von Humboldta 4a
                     
                  
                  
                     
                        10000 Zagreb
                     
                  
                  
                     
                        Tel. (385) 1 6211321
                     
                  
                  
                     
                        Fax (385) 1 6211014
                     
                  
               
            
            
               ITALIA
            
            
               
               
                  
                     
                        Ministero dello Sviluppo Economico
                     
                  
                  
                     
                        Direzione Generale per la Politica Commerciale
                     
                  
                  
                     
                        DIV. III
                     
                  
                  
                     
                        Viale America, 341
                     
                  
                  
                     
                        I-00144 Roma
                     
                  
                  
                     
                        Fax (39) 06 59 93 26 36
                     
                  
                  
                     
                        E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it
                     
                  
               
            
            
               ΚΥΠΡΟΣ
            
            
               
               
                  
                     
                        Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
                     
                  
                  
                     
                        Υπηρεσία Εμπορίου
                     
                  
                  
                     
                        Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
                     
                  
                  
                     
                        Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6
                     
                  
                  
                     
                        CY-1421 Λευκωσία
                     
                  
                  
                     
                        Φαξ (357) 22 37 54 43, (357) 22 37 51 20
                     
                  
                  
                     
                        pevgeniou@mcit.gov.cy
                     
                  
               
            
            
               LATVIJA
            
            
               
               
                  
                     
                        Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
                     
                  
                  
                     
                        K. Valdemāra iela 3
                     
                  
                  
                     
                        LV-1395 Rīga
                     
                  
                  
                     
                        Fakss: +371-67 828 121
                     
                  
                  
                     
                        licencesana@mfa.gov.lv
                     
                  
               
            
            
               LIETUVA
            
            
               
               
                  
                     
                        Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
                     
                  
                  
                     
                        Investicijų ir eksporto departamentas
                     
                  
                  
                     
                        Gedimino pr. 38/2
                     
                  
                  
                     
                        LT-01104 Vilnius
                     
                  
                  
                     
                        Faks. +370 706 64 762
                     
                  
                  
                     
                        vienaslangelis@ukmin.lt
                     
                  
               
            
            
               LUXEMBOURG
            
            
               
               
                  
                     
                        Ministère de l'économie et du commerce extérieur
                     
                  
                  
                     
                        Office des licences
                     
                  
                  
                     
                        BP 113
                     
                  
                  
                     
                        L-2011 Luxembourg
                     
                  
                  
                     
                        Fax (352) 46 61 38
                     
                  
               
            
            
               MAGYARORSZÁG
            
            
               
               
                  
                     
                        Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
                     
                  
                  
                     
                        Németvölgyi út 37-39.
                     
                  
                  
                     
                        HU-1124 Budapest
                     
                  
                  
                     
                        Fax +36-1 4585 828
                     
                  
                  
                     
                        E-mail: keo@mkeh.gov.hu
                     
                  
               
            
            
               MALTA
            
            
               
               
                  
                     
                        Commerce Department
                     
                  
                  
                     
                        Trade Services Directorate
                     
                  
                  
                     
                        Lascaris Bastions
                     
                  
                  
                     
                        Daħlet Ġnien is-Sultan
                     
                  
                  
                     
                        Valletta
                     
                  
                  
                     
                        VLT 1933
                     
                  
               
            
            
               NEDERLAND
            
            
               
               
                  
                     
                        Belastingdienst/Douane Groningen
                     
                  
                  
                     
                        Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)
                     
                  
                  
                     
                        Postadres: Postbus 3070, 6401 DN Heerlen
                     
                  
                  
                     
                        Bezoekadres: Kempkensberg 12, Groningen
                     
                  
                  
                     
                        Telefoonnummer: 088 – 1512122
                     
                  
               
            
            
               ÖSTERREICH
            
            
               
               
                  
                     
                        Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
                     
                  
                  
                     
                        Abteilung C2/9 – Außenwirtschaftskontrolle
                     
                  
                  
                     
                        A- 1011 Wien, Stubenring 1
                     
                  
                  
                     
                        POST.C29@bmwfw.gv.at
                     
                  
                  
                     
                        Fax: 01/71100/8048366
                     
                  
               
            
            
               POLSKA
            
            
               
               
                  
                     
                        Ministerstwo Rozwoju
                     
                  
                  
                     
                        Plac Trzech Krzyży 3/5
                     
                  
                  
                     
                        00-507 Warszawa
                     
                  
                  
                     
                        Polska
                     
                  
                  
                     
                        Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22
                     
                  
               
            
            
               PORTUGAL
            
            
               
               
                  
                     
                        Ministério das Finanças
                     
                  
                  
                     
                        Autoridade Tributária e Aduaneira
                     
                  
                  
                     
                        Rua da Alfândega, n.o 5, r/c
                     
                  
                  
                     
                        P-1149-006 Lisboa
                     
                  
                  
                     
                        Tel: (+ 351)218813843
                     
                  
                  
                     
                        Fax(+ 351) 218813986
                     
                  
                  
                     
                        dsl@at.gov.pt
                     
                  
               
            
            
               ROMÂNIA
            
            
               
               
                  
                     
                        Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
                     
                  
                  
                     
                        Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene
                     
                  
                  
                     
                        Calea Victoriei nr. 152, sector 1
                     
                  
                  
                     
                        București cod 010096
                     
                  
                  
                     
                        Tel. +40 21 40 10 552
                     
                  
                  
                     
                        Fax +40 21 40 10 594
                     
                  
                  
                     
                        E-mail: cristi.diaconeasa@dce.gov.ro
                     
                  
                  
                     
                        paul.onucu@dce.gov.ro
                     
                  
               
            
            
               SLOVENIJA
            
            
               
               
                  
                     
                        Ministrstvo za finance
                     
                  
                  
                     
                        Finančna uprava Republike Slovenije
                     
                  
                  
                     
                        Finančni urad Kranj
                     
                  
                  
                     
                        Oddelek za TARIC
                     
                  
                  
                     
                        Spodnji Plavž 6c
                     
                  
                  
                     
                        SI-4270 Jesenice
                     
                  
                  
                     
                        Tel: +386 4 202 75 83
                     
                  
                  
                     
                        Fax: +386 4 202 49 69
                     
                  
                  
                     
                        E-mail: taric.fu@gov.si
                     
                  
               
            
            
               SLOVENSKO
            
            
               
               
                  
                     
                        Ministerstvo hospodárstva
                     
                  
                  
                     
                        Mierová 19
                     
                  
                  
                     
                        827 15 Bratislava 212
                     
                  
                  
                     
                        Slovenská republika
                     
                  
                  
                     
                        Fax (421-2) 43 42 39 15
                     
                  
               
            
            
               SUOMI/FINLAND
            
            
               
               
                  
                     
                        Tulli
                     
                  
                  
                     
                        PL 512
                     
                  
                  
                     
                        FI-00101 Helsinki
                     
                  
                  
                     
                        Sähköposti: ennakkotarkkailu@tulli.fi
                     
                  
               
            
            
               
               
                  
                     
                        Tullen
                     
                  
                  
                     
                        PB 512
                     
                  
                  
                     
                        FI-00101 Helsingfors
                     
                  
                  
                     
                        E-mail: ennakkotarkkailu@tulli.fi
                     
                  
               
            
            
               SVERIGE
            
            
               
               
                  
                     
                        Kommerskollegium
                     
                  
                  
                     
                        Box 6803
                     
                  
                  
                     
                        S-113 86 Stockholm
                     
                  
                  
                     
                        Fax (46-8) 30 67 59
                     
                  
                  
                     
                        registrator@kommers.se
                     
                  
               
            
            
               UNITED KINGDOM
            
            Department for International Trade
            Import Licensing Branch
            enquiries.ilb@trade.gsi.gov.uk
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.