Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1097 ze dne 20. června 2017, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1097/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 158/34
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1097
   ze dne 20. června 2017,
   kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením Komise (ES) č. 539/2007 (2) byly otevřeny roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví vajec a vaječného albuminu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. června 2017 na podobdobí od 1. července do 30. září 2017, nedosahují dostupných množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 539/2007 a která je třeba přičíst k podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. června 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 19).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017
                  (v kg ekvivalentu vajec ve skořápkách)
               
            
            
               
                  09.4015
               
               
                  27 000 000
               
            
            
               
                  09.4401
               
               
                  278 421
               
            
            
               
                  09.4402
               
               
                  2 945 000
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.