Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1105 ze dne 12. června 2017, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1105/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 160/1
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1105
      ze dne 12. června 2017,
      kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (1), a zejména na článek 88 uvedeného nařízení,
      po konzultaci s výborem zřízeným podle čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) 2015/848,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V zájmu zajištění jednotných podmínek provádění nařízení (EU) 2015/848 je třeba stanovit několik formulářů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V souladu s článkem 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Irsko a Spojené království účastnily přijímání nařízení (EU) 2015/848. Irsko a Spojené království se tudíž účastní přijímání tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastnilo přijímání nařízení (EU) 2015/848. Dánsko se tudíž neúčastní přijímání tohoto nařízení,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      1.   V příloze I tohoto nařízení je v souladu s čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2015/848 stanoven standardní formulář oznámení, který se použije k informování známých zahraničních věřitelů o zahájení insolvenčního řízení.
      2.   V příloze II tohoto nařízení je v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení (EU) 2015/848 stanoven standardní formulář přihlášky, který mohou použít zahraniční věřitelé pro přihlašování pohledávek.
      3.   V příloze III tohoto nařízení je v souladu s čl. 64 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2015/848 stanoven standardní formulář, který mohou insolvenční správci jmenovaní ve vztahu ke členům skupiny použít ke vznášení námitek v rámci koordinačního řízení proti skupině.
      4.   V příloze IV tohoto nařízení je v souladu s čl. 27 odst. 4 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2015/848 stanoven standardní formulář, který se použije k elektronickému podávání jednotlivých žádostí o informace prostřednictvím portálu evropské e-justice.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. června 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
         V Bruselu dne 12. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19.
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            BG
         
         Съобщение за производство по несъстоятелност
         
            ES
         
         Anuncio de procedimiento de insolvencia
         
            CS
         
         Oznámení o insolvenčním řízení
         
            DA
         
         Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
         
            DE
         
         Mitteilung über ein insolvenzverfahren
         
            EN
         
         Notice of insolvency proceedings
         
            ET
         
         Maksejõuetusmenetluse teatis
         
            EL
         
         Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
         
            FR
         
         Note concernant la procédure d'insolvabilité
         
            GA
         
         Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
         
            HR
         
         Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
         
            IT
         
         Avviso di procedura d'insolvenza
         
            LV
         
         Paziņojums par maksātnespējas procedūru
         
            LT
         
         Pranešimas apie nemokumo bylą
         
            HU
         
         Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
         
            MT
         
         Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
         
            NL
         
         Kennisgeving van insolventieprocedure
         
            PL
         
         Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
         
            PT
         
         Aviso sobre processo de insolvência
         
            RO
         
         Notificare privind procedura de insolvență
         
            SK
         
         Oznam o insolvenčnom konaní
         
            SL
         
         Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
         
            FI
         
         Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
         
            SV
         
         Underrättelse om insolvensförfaranden
         (Čl. 54 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19).
         
         Text obrazu
         
            DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VĚŘITELE
            V souladu s článkem 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení vás informujeme, že vůči vašemu dlužníkovi (uvedenému pod bodem 1 tohoto formuláře) bylo v jiném členském státě Evropské unie zahájeno insolvenční řízení (1).
            Veškeré pohledávky vůči dlužníkovi přihlašujte níže uvedeným způsobem.
            Je možné, že jsou-li splněny podmínky pro přihlášení pohledávky podle vnitrostátního práva, budete později samostatným oznámením vyzváni k přihlášení veškerých pohledávek vůči dlužníkovi.
            Pohledávky nemusíte přihlašovat jednotlivě.
            Pokud jste vyzváni k přihlášení pohledávek, můžete tak učinit pomocí standardního formuláře pro přihlášení pohledávek,
            který je připojen k tomuto oznámení nebo
            jejž lze stáhnout z tohoto odkazu:
            Jazyk
            Pohledávky lze přihlašovat v kterémkoliv úředním jazyce orgánů Evropské unie. Nezávisle na tom můžete být později vyzváni k předložení překladu do úředního jazyka členského státu, který řízení zahájil, nebo pokud má tento členský stát více úředních jazyků, do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků místa, kde bylo insolvenční řízení zahájeno, nebo do jiného jazyka, který daný členský stát označil za přijatelný (jazyky, které členské státy uvedly, lze nalézt zde: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] (2)).
            Další informace
            Více informací o insolvenčním řízení v členských státech lze nalézt pod tímto odkazem: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en (2)]
            Relevantní informace o konkrétním insolvenčním řízení, jehož se toto oznámení týká, můžete sledovat prostřednictvím této internetové stránky na portálu evropské e-justice: […] (2) (3),
            (1) „Insolvenčními řízeními“ se rozumějí řízení ve smyslu článku 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19). Seznam těchto řízení je uveden v příloze A uvedeného nařízení.
            (2) Při vyplňování formuláře vždy uvádějte odkaz, který skutečně vede na příslušnou stránku na portálu evropské e-justice.
            (3) Upozorňujeme, že tato funkce portálu evropské e-justice bude k dispozici až od 26. června 2019 (viz článek 92 nařízení (EU) 2015/848).
         
         
         Text obrazu
         
            POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ TOHOTO FORMULÁŘE
            Tento standardní formulář oznámení vyplní soud příslušný pro insolvenční řízení proti dlužníkovi nebo insolvenční správce jmenovaný pro tato řízení tímto soudem.
            Formulář musí být zaslán známým věřitelům, kteří mají sídlo v jiných členských státech.
            Jazyk tohoto formuláře
            Tento formulář oznámení se v souladu s čl. 55 odst. 5 nařízení (EU) 2015/848 předává v úředním jazyce státu, který řízení zahájil, nebo pokud má tento členský stát více úředních jazyků, v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků místa, kde bylo insolvenční řízení zahájeno, nebo v jiném jazyce, který daný stát označil za přijatelný, pokud lze předpokládat, že tomuto jazyku mohou zahraniční věřitelé snáze porozumět.
            Způsoby oznámení
            V zájmu zajištění hladkého předávání informací věřitelům, kteří mají bydliště nebo sídlo v jiném členském státě Evropské unie, se v souvislosti s povinností informovat věřitele nepoužije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování písemností (1).
            Pokyny ke specifickým bodům formuláře
            Oddíl II formuláře je třeba vyplnit pouze tehdy, pokud tímto oznámením rovněž vyzýváte věřitele, aby přihlásil své pohledávky vůči dlužníkovi. V případě, že oddíl II nevyplníte, musíte zahraničním věřitelům zaslat další oznámení, jakmile těmto věřitelům podle použitelného insolvenčního práva vznikne povinnost jednotlivě přihlásit své pohledávky v rámci řízení.
            Při vyplňování oddílů formuláře vezměte v úvahu, že:
            — poskytnutí informací v bodech označených hvězdičkou (*) je povinné,
            — poskytnutí informací v bodech označených dvojitou hvězdičkou (**) je povinné za určité podmínky. Tato podmínka je uvedena buď v daném bodě v závorkách, nebo ve větě předcházející danému bodu,
            — poskytnutí informací v bodech bez označení není povinné.
            Pokud při vyplňování tohoto formuláře odkazujete na některý členský stát, použijte tyto kódy zemí: Rakousko (AT), Belgie (BE), Bulharsko (BG), Kypr (CY), Česká republika (CZ), Německo (DE), Estonsko (EE), Řecko (EL) Španělsko (ES), Finsko (FI), Francie (FR), Chorvatsko (HR), Maďarsko (HU), Irsko (IE), Itálie (IT), Litvy (LT), Lucembursko (LU), Lotyšsko (LV), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Švédsko (SE), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Spojené království (UK).
            V bodě 1.2 se „registračním číslem“ rozumí individuální identifikační číslo přidělené danému subjektu nebo osobě podle vnitrostátního práva. Je-li dlužníkem společnost nebo právnická osoba, jedná se o číslo uvedené v příslušném vnitrostátním rejstříku (podniků nebo sdružení). Je-li dlužníkem fyzická osoba samostatně výdělečně činná (podnikatel), jedná se o identifikační číslo, pod nímž tato osoba vykonává svou podnikatelskou nebo profesní činnost v členském státě, ve kterém bylo insolvenční řízení zahájeno. Pokud se v souladu s vnitrostátním insolvenčním právem členského státu, v němž bylo insolvenční řízení zahájeno, pro identifikaci fyzické osoby samostatně výdělečně činné použije daňové identifikační číslo nebo osobní identifikační číslo dlužníka, mělo by být uvedeno toto číslo.
            (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 (Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 79).
         
         
         Text obrazu
         
            V bodě 2.1 je potřeba uvést „druh insolvenčního řízení“ s odkazem na příslušné vnitrostátní řízení podle přílohy A nařízení (EU) 2015/848, které bylo zahájeno, a případně na jakýkoli příslušný poddruh tohoto řízení zahájeného v souladu s vnitrostátním právem.
            V bodě 2.3 se „soudem, který insolvenční řízení zahájil,“ rozumí soudní orgán nebo jiný příslušný subjekt členského státu, který je podle vnitrostátního práva oprávněn zahájit insolvenční řízení, potvrdit zahájení takového řízení nebo v průběhu takového řízení rozhodovat.
            Datum nebo poslední den lhůty v bodě 5 nesmí činit méně než 30 dní od zveřejnění oznámení o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku státu, který řízení zahájil, nebo pokud informace týkající se dlužníka nejsou uvedeny ve vnitrostátním rejstříku, ode dne obdržení tohoto oznámení ze strany věřitele.
         
         
         Text obrazu
         
            ODDÍL I
            Podrobnosti věci
            1. DLUŽNÍK
            1.1. Jméno (*)
            1.1.1. Název (je-li dlužníkem společnost nebo právnická osoba):
            nebo
            1.1.2. Příjmení:
            1.1.3. Jméno (jména):
            (je-li dlužníkem fyzická osoba)
            1.2. Registrační číslo (vyplní se, jestliže existuje podle vnitrostátního práva členského státu, v němž bylo insolvenční řízení zahájeno): (**)
            1.3. Adresa (pokud se nepoužije bod 1.5) (**):
            1.3.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
            1.3.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
            1.3.3. Země:
            1.4. Jiná adresa:
            1.4.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
            1.4.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
            1.4.3. Země:
            1.5. Datum a místo narození (vyplní se, pokud je dlužníkem fyzická osoba a jeho adresa je chráněna) (**):
            1.6. Další informace týkající se totožnosti dlužníka:
            1.6.1. Osobní identifikační číslo dlužníka:
            1.6.2. Jméno a příjmení matky za svobodna:
            1.6.3. Jméno a příjmení otce:
            1.6.4. Státní příslušnost:
            1.6.5. Jiné (upřesněte):
            Body označené hvězdičkou (*): poskytnutí informací je povinné.
            Body označené dvojitou hvězdičkou (**): poskytnutí informací je povinné za určité podmínky.
            Body bez označení: poskytnutí informací je nepovinné.
         
         
         Text obrazu
         
            2. PŘÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
            2.1. Druh zahájeného insolvenčního řízení, které se týká dlužníka (*):
            2.2. Datum zahájení insolvenčního řízení (ve smyslu nařízení (EU) 2015/848) (*):
            2.3. Soud (1), který zahájil insolvenční řízení (*)
            2.3.1. Název:
            2.3.2. Adresa:
            2.3.2.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
            2.3.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
            2.3.2.3. Země:
            2.4. Referenční číslo věci (pokud existuje) (**):
            2.5. Insolvenční správce jmenovaný v řízení (byl-li jmenován) (**):
            2.5.1. Jméno:
            2.5.2. Adresa:
            2.5.2.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
            2.5.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
            2.5.2.3. Země:
            2.5.2.4. E-mailová adresa:
            Body označené hvězdičkou (*): poskytnutí informací je povinné.
            Body označené dvojitou hvězdičkou (**): poskytnutí informací je povinné za určité podmínky.
            Body bez označení: poskytnutí informací je nepovinné.
            (1) V souladu s čl. 2 bodem 6 podbodem ii) nařízení (EU) 2015/848 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení se „soudem“ v tomto bodě rozumí soudní orgán nebo jiný příslušný subjekt členského státu, který je oprávněn zahájit insolvenční řízení, potvrdit zahájení takového řízení nebo v průběhu takového řízení rozhodovat.
         
         
         Text obrazu
         
            ODDÍL II
            Informace týkající se přihlášky pohledávek
            3. ORGÁN NEBO SUBJEKT POVĚŘENÝ PŘIJÍMAT PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK (*)
            Soud uvedený v bodě 2.3 tohoto formuláře
            nebo
            Insolvenční správce uvedený v bodě 2.5 tohoto formuláře
            nebo
            Subjekt nebo orgán pověřený přijímat pohledávky je jiný než osoba/subjekt uvedené v bodě 2.3 nebo 2.5 tohoto formuláře. Jeho údaje:
            3.1. Název (vyplní se, pouze pokud subjektem nebo orgánem pověřeným přijímat pohledávky není soud uvedený v bodě 2.3 ani insolvenční správce uvedený v bodě 2.5 tohoto formuláře) (**):
            3.2. Adresa (vyplnit pouze, pokud subjektem nebo orgánem pověřeným přijímat pohledávky není soud uvedený v bodě 2.3 ani insolvenční správce uvedený v bodě 2.5 tohoto formuláře) (**):
            3.2.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
            3.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
            3.2.3. Země:
            3.3. Telefon:
            3.4. E-mail:
            4. KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDEK, JÍMŽ LZE PŘIHLÁSIT POHLEDÁVKY (*)
            Poštou (na poštovní adresu uvedenou v bodě 3)
            Pouze doporučeně
            nebo
            Faxem (na faxové číslo):
            nebo
            E-mailem (na e-mailovou adresu):
            Body označené hvězdičkou (*): poskytnutí informací je povinné.
            Body označené dvojitou hvězdičkou (**): poskytnutí informací je povinné za určité podmínky.
            Body bez označení: poskytnutí informací je nepovinné.
         
         
         Text obrazu
         
            Pouze v souladu s technickou normou (upřesněte):
            nebo
            Jiné (upřesněte):
            5. LHŮTY PRO PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVEK (POKUD BYLY STANOVENY) (**)
            Pohledávky musí být přihlášeny do:
            nebo
            odkaz na kritéria pro výpočet této lhůty:
            6. DŮSLEDKY NEPŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVEK VE LHŮTĚ UVEDENÉ V BODĚ 5 (*)
            Budete muset uhradit veškeré dodatečné náklady spojené s pozdním přihlášením.
            Budete vyloučeni z účasti na rozdělení majetku (prozatímním nebo konečném), ke kterému došlo před podáním (nebo přijetím) vaší pohledávky.
            Ztratíte hlasovací právo v rámci rozhodovacích procesu nebo na schůzích věřitelů, které jste před přihlášením pohledávky měli.
            Budete muset podat individuální žádost u soudu o přijetí pohledávky.
            Na dluh založený na vaší pohledávce bude v souvislosti s tímto řízením pohlíženo jako na zaniklý.
            Vaše žádost nemusí být v řízení zohledněna.
            Přijdete o zajištěná nebo přednostní práva spojená s pohledávkou.
            Jiné (upřesněte):
            7. DALŠÍ PODMÍNKY, KTERÉ MUSÍ BÝT PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ POHLEDÁVKY SPLNĚNY
            Podle práva použitelného na insolvenční řízení musí být částka pohledávky (bod 6.1.8 standardního formuláře „Přihláška pohledávky“) a náklady vyplývající z uplatňování této pohledávky (bod 6.4.3 standardního formuláře „Přihláška pohledávky“) uvedeny v měně členského státu, ve kterém bylo insolvenční řízení zahájeno. Tato měna je následující:
            euro (EUR) bulharský lev (BGN) česká koruna (CZK) chorvatská kuna (HRK) maďarský forint (HUF) polský zlotý (PLN) rumunský leu (RON) švédská koruna (SEK) britská libra (GBP)
            Body označené hvězdičkou (*): poskytnutí informací je povinné.
            Body označené dvojitou hvězdičkou (**): poskytnutí informací je povinné za určité podmínky.
            Body bez označení: poskytnutí informací je nepovinné.
         
         
         Text obrazu
         
            Jiné (upřesněte):
            8. POVINNOST VĚŘITELŮ, JEJICHŽ POHLEDÁVKY JSOU PŘEDNOSTNÍ NEBO ZAJIŠTĚNÉ VĚCNÝM PRÁVEM (*)
            Při přihlášení pohledávky musíte výslovně uvést konkrétní povahu pohledávky, nebo
            pohledávky musíte přihlásit, nebo
            pohledávky nemusíte přihlásit, nebo
            musíte přihlásit pouze tu část pohledávek, která není kryta hodnotou zajištění nebo není přednostní, nebo
            musíte uvést částku, do jejíž výše jsou pohledávky pravděpodobně zajištěny]
            jiné (upřesněte):
            9. POHLEDÁVKY S NIŽŠÍM POŘADÍM
            Pohledávky s nižším pořadím a podřízené pohledávky se přihlašují pouze v případě, že to insolvenční soud výslovně požaduje.
            10. DALŠÍ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PRO VĚŘITELE RELEVANTNÍ
            Body označené hvězdičkou (*): poskytnutí informací je povinné.
            Body označené dvojitou hvězdičkou (**): poskytnutí informací je povinné, ale vztahuje se na ně podmínka.
            Body bez označení: poskytnutí informací je nepovinné.
         
         
         Text obrazu
         
            ODDÍL III
            Datum a podpis
            Toto oznámení předkládá:
            Jméno:
            Za
            soud příslušný pro insolvenční řízení
            insolvenčního správce jmenovaného pro insolvenční řízení
            V dne
            Podpis a/nebo razítko
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            BG
         
         Предявяване на вземания
         
            ES
         
         Presentación de créditos
         
            CS
         
         Přihláška pohledávky
         
            DA
         
         Anmeldelse af fordringer
         
            DE
         
         Forderungsanmeldung
         
            ET
         
         Nõuete esitamine
         
            EL
         
         Αναγγελία απαιτήσεων
         
            EN
         
         Lodgement of claims
         
            FR
         
         Production de créances
         
            GA
         
         Taisceadh éileamh
         
            HR
         
         Prijava tražbina
         
            IT
         
         Insinuazione di crediti
         
            LV
         
         Prasījumu iesniegšana
         
            LT
         
         Reikalavimų pateikimas
         
            HU
         
         Követelések előterjesztése
         
            MT
         
         Tressiq ta' pretensjonijiet
         
            NL
         
         Indiening van schuldvorderingen
         
            PL
         
         Zgłoszenie wierzytelności
         
            PT
         
         Reclamação de créditos
         
            RO
         
         Depunerea cererilor de admitere a creanțelor
         
            SK
         
         Prihláška pohľadávok
         
            SL
         
         Prijava terjatev
         
            FI
         
         Saatavien ilmoittaminen
         
            SV
         
         Anmälan av fordringar
         (Čl. 55 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19).
         
            
               S odkazem na níže uvedené insolvenční řízení přihlašuji svou pohledávku (své pohledávky) za majetkovou podstatou:
            
         
         
         Text obrazu
         
            POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ TOHOTO FORMULÁŘE
            Tento standardní formulář přihlášky by se měl používat pro přihlašování pohledávek v souladu s kapitolou IV nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení. Žádosti o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka by měly být podány v souladu s vnitrostátním právem.
            Použití tohoto standardního formuláře přihlášky pro přihlašování pohledávek je nepovinné. Při přihlašování pohledávek jiným způsobem než pomocí tohoto standardního formuláře však musí pohledávka obsahovat všechny údaje uvedené v tomto formuláři jako povinné.
            Jazyk
            Pohledávky lze přihlašovat v kterémkoliv úředním jazyce orgánů Evropské unie. Nezávisle na tom můžete být později vyzváni k předložení překladu do úředního jazyka státu, který řízení zahájil, nebo pokud má tento členský stát více úředních jazyků, do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků místa, kde bylo insolvenční řízení zahájeno, nebo do jiného jazyka, který daný členský stát označil za přijatelný (jazyky, které členské státy uvedly, lze nalézt zde: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en (1)]
            Pokud při vyplňování tohoto formuláře odkazujete na některý členský stát, použijte tyto kódy zemí: Rakousko (AT), Belgie (BE), Bulharsko (BG), Kypr (CY), Česká republika (CZ), Německo (DE), Estonsko (EE), Řecko (EL) Španělsko (ES), Finsko (FI), Francie (FR), Chorvatsko (HR), Maďarsko (HU), Irsko (IE), Itálie (IT), Litvy (LT), Lucembursko (LU), Lotyšsko (LV), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Švédsko (SE), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Spojené království (UK).
            Při vyplňování oddílů formuláře vezměte v úvahu, že:
            — Poskytnutí informací v bodech označených hvězdičkou (*) je povinné.
            — Poskytnutí informací v bodech označených dvojitou hvězdičkou (**) je povinné za určité podmínky. Tato podmínka je uvedena v daném bodě v závorkách.
            — Poskytnutí informací v bodech bez označení není povinné.
            Pokud přihlašujete několik pohledávek zároveň, musíte vyplnit body 6 až 10 pro každou žádost zvlášť.
            Relevantní informace k bodům 1 a 2 naleznete v oddíle I formuláře, kterým vám bylo zahraniční insolvenční řízení oznámeno. Tento formulář má záhlaví „Oznámení o insolvenčním řízení“ a zaslal vám jej zahraniční soud, který insolvenční řízení zahájil, nebo insolvenční správce, kterého tento soud pro dané řízení jmenoval.
            V bodě 1.1 se „soudem, který řízení zahájil,“ rozumí soudní orgán nebo jiný příslušný subjekt členského státu, který je podle vnitrostátního práva oprávněn zahájit insolvenční řízení, potvrdit zahájení takového řízení nebo v průběhu takového řízení rozhodovat.
            Bod 1.2 se vyplní pouze v případě, že insolvenční řízení mají referenční čísla v členském státě, v němž byla zahájena. Bod 1.3 se vyplní pouze v případě, že byl pro dané řízení jmenován insolvenční správce.
            V bodech 2.2 a 3.3 se „registračním číslem“ rozumí individuální identifikační číslo přidělené danému subjektu nebo osobě podle vnitrostátního práva. Je-li dlužníkem společnost nebo právnická osoba, jedná se o číslo uvedené v příslušném vnitrostátním rejstříku (podniků nebo sdružení). Je-li dlužníkem fyzická osoba samostatně výdělečně činná (podnikatel), jedná se o identifikační číslo, pod nímž tato osoba vykonává svou podnikatelskou nebo profesní činnost v členském státě, ve kterém bylo insolvenční řízení zahájeno. Pokud se v souladu s vnitrostátním insolvenčním právem členského státu, v němž bylo insolvenční řízení zahájeno, pro identifikaci fyzické osoby samostatně výdělečně činné použije daňové identifikační číslo nebo osobní identifikační číslo dlužníka, mělo by být uvedeno toto číslo.
            (1) Při vyplňování formuláře uveďte prosím vždy odkaz, který skutečně vede na příslušnou stránku na portálu evropské e-justice.
         
         
         Text obrazu
         
            V bodě 4 označte první možnost vztahující se k osobě, kterou věřitel uvedl v bodě 3, pouze pokud je věřitelem fyzická osoba. Označíte-li druhou možnost vztahující se k jiné osobě než osobě uvedené v bodě 3, měli byste vyplnit body 4.1 až 4.6 (body 4.1, 4.2 a 4.6 jsou povinná pole).
            V bodě 6.2 se „datem vzniku pohledávky“ rozumí okamžik vzniku povinnosti dlužníka vůči věřiteli (uzavření smlouvy, vznik škody či újmy). V bodě 6.3 se „datem splatnosti pohledávky“ rozumí okamžik, kdy vznikla dlužníkovi povinnost provést plnění na základě závazku (platba nabyla splatnosti). Zákonné sankce za zpoždění platby, které se počítají jako procentuální podíl nárokované částky, by měly být uplatňovány jako zákonný úrok (viz bod 6.1.3).
            K bodu 7: máte-li přednostní postavení, náleží vám dluhy, které podle vnitrostátních právních předpisů mají být uhrazeny přednostně před určitými jinými kategoriemi dluhů. V bodě 8 odkazuje věcné zajištění na jakoukoliv případnou záruku vašeho nároku vůči dlužníkovi. Tato záruka může mít různé formy, například pevně stanovený poplatek vztahující se na určitý majetek nebo zástavní právo ke skupině aktiv.
            V bodě 9 u započtení uvede věřitel, je-li finanční institucí a požaduje-li započtení vůči dlužníkovi, rovněž podrobnosti o číslech dotyčných účtů. Body 9.1 až 9.5 je třeba vyplnit pouze v případě, že požadujete započtení.
            Bod 10: k formuláři musí být připojeny kopie veškerých podkladů.
         
         
         Text obrazu
         
            PŘÍLOHA II
            1. PŘÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
            1.1. Název soudu, který insolvenční řízení zahájil (*):
            1.2. Referenční číslo věci (pokud existuje) (**):
            1.3. Jméno insolvenčního správce jmenovaného v řízení (byl-li jmenován) (**):
            2. DLUŽNÍK
            2.1. Jméno (*)
            2.1.1. Název (je-li dlužníkem společnost nebo právnická osoba):
            nebo
            2.1.2. Příjmení:
            2.1.3. Jméno (jména):
            (je-li dlužníkem fyzická osoba)
            2.2. Registrační číslo (vyplní se, jestliže existuje podle vnitrostátního práva členského státu, kde jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka): (**)
            2.3. Adresa (pokud se nepoužije bod 2.4) (**):
            2.3.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
            2.3.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
            2.3.3. Země:
            2.4. Datum a místo narození (vyplní se, jestliže je dlužník fyzickou osobou a jeho adresa je chráněna) (**):
            3. INFORMACE O VĚŘITELI, KTERÝ VLASTNÍ POHLEDÁVKU/POHLEDÁVKY
            3.1. Jméno*
            3.1.1. Jméno:
            3.1.2. Právní zástupce:
            (je-li věřitelem společnost nebo právnická osoba):
            nebo
            3.1.3. Příjmení:
            3.1.4. Jméno (jména):
            (je-li věřitelem fyzická osoba)
            Body označené hvězdičkou (*): poskytnutí informací je povinné.
            Body označené dvojitou hvězdičkou (**): poskytnutí informací je povinné za určité podmínky.
            Body bez označení: poskytnutí informací je nepovinné.
         
         
         Text obrazu
         
            PŘÍLOHA II
            3.2. Poštovní adresa (*):
            3.2.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
            3.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
            3.2.3. Země:
            3.3. Osobní identifikační číslo nebo identifikační číslo (pokud existuje):
            3.4. Kontaktní osoba
            3.4.1. Jméno (pokud je to jiná osoba, než která vyplňuje formulář):
            3.4.2. E-mailová adresa:
            3.4.3. Telefonní číslo:
            3.5. Referenční číslo věřitele:
            4. INFORMACE O OSOBĚ, KTERÁ PŘIHLAŠUJE POHLEDÁVKU JMÉNEM VĚŘITELE UVEDENÉHO V BODĚ 3
            Je to tatáž osoba, jež je uvedena v bodě 3,
            nebo
            Je to jiná osoba, než je uvedena v bodě 3. Její údaje jsou:
            4.1. Jméno (*)
            4.2. Poštovní adresa*:
            4.2.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
            4.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
            4.2.3. Země:
            4.3. E-mailová adresa:
            4.4. Telefonní číslo:
            4.5. Fax:
            4.6. Její vztah k věřiteli uvedenému v bodě 3 (*):
            advokát (na základě plné moci), nebo
            ředitel nebo jiný zástupce věřitele, který je zákonně zmocněn použitelným právem obchodních společností, nebo
            Body označené hvězdičkou (*): poskytnutí informací je povinné.
            Body označené dvojitou hvězdičkou (**): poskytnutí informací je povinné za určité podmínky.
            Body bez označení: poskytnutí informací je nepovinné.
         
         
         Text obrazu
         
            PŘÍLOHA II
            zaměstnanec věřitele, nebo
            asociace pro ochranu věřitelů, nebo
            insolvenční správce jmenovaný v územním/vedlejším řízení, nebo
            insolvenční správce jmenovaný v hlavním řízení, nebo
            jiný (upřesněte):
            5. ÚDAJE O BANKOVNÍM ÚČTU, KAM BY MĚLY BÝT V SOUVISLOSTI S PŘIHLÁŠENÝMI POHLEDÁVKAMI PŘEVEDENY PROSTŘEDKY NA ZÁKLADĚ ROZVRHOVÉHO USNESENÍ
            5.1. Jméno majitele účtu:
            5.2. Členský stát, ve kterém je účet veden (uveďte kód země):
            5.3. Číslo účtu:
            5.3.1. IBAN:
            5.3.2. BIC:
            6. PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY
            6.1. Výše pohledávky (*):
            6.1.1. Jistina (*):
            6.1.2. Nárokují se úroky? (*)
            Ne
            Ano
            6.1.3. Pokud ano, jedná se o:
            Smluvní úroky, nebo
            Zákonné úroky
            Jde-li o zákonné úroky, vypočítají se podle (uveďte příslušný právní předpis):
            6.1.4. Úroky splatné od: (datum (dd/mm/rrrr) nebo událost)
            do (datum (dd/mm/rrrr) nebo událost).
            6.1.5. Úroková sazba
            6.1.5.1. … % od (datum) do (datum)
            6.1.5.2. … % od (datum) do (datum)
            6.1.5.3. … % od (datum) do (datum)
            Body označené hvězdičkou (*): poskytnutí informací je povinné.
            Body označené dvojitou hvězdičkou (**): poskytnutí informací je povinné za určité podmínky.
            Body bez označení: poskytnutí informací je nepovinné.
         
         
         Text obrazu
         
            PŘÍLOHA II
            6.1.6. Kapitalizovaná částka úroků:
            6.1.7. Celková výše pohledávky (bod 6.1.1 + 6.1.6) (*):
            6.1.8. Měna (*):
            euro (EUR) bulharský lev (BGN) česká koruna (CZK) chorvatská kuna (HRK) maďarský forint (HUF) polský zlotý (PLN) rumunský leu (RON) švédská koruna (SEK) britská libra (GBP) jiná (uveďte kód ISO):
            6.2. Datum vzniku pohledávky (*):
            6.3. Datum splatnosti pohledávky (pokud se liší od data v bodě 6.2):
            6.4. Náklady, které vznikly v důsledku uplatnění této pohledávky před zahájením insolvenčního řízení (vyplňte, je-li uplatňována) (**):
            6.4.1. Výše těchto nákladů:
            6.4.2. Podrobnosti o těchto nákladech:
            6.4.3. Měna:
            euro (EUR) bulharský lev (BGN) česká koruna (CZK) chorvatská kuna (HRK) maďarský forint (HUF) polský zlotý (PLN) rumunský leu (RON) švédská koruna (SEK) britská libra (GBP) jiná (uveďte kód ISO):
            6.5. Druh pohledávky (*):
            pohledávka se týká smluvního závazku dlužníka
            odpovědnost dlužníka je důsledkem úmyslného protiprávního jednání
            pohledávka vyplývá z jiného nesmluvního závazku
            pohledávka se týká věcného práva věřitele
            [výše nedoplatku zákonného výživného, které dlužník v rozporu se svými povinnostmi úmyslně nezaplatil]
            pohledávky vyplývající z pracovní smlouvy
            daňová pohledávka
            pohledávky týkající se pojistného odváděného správě sociálního zabezpečení
            jiný (upřesněte)
            7. NÁROKUJETE PŘEDNOSTNÍ POSTAVENÍ?*
            Ne
            Ano
            Pokud ano, upřesněte:
            Body označené hvězdičkou (*): poskytnutí informací je povinné.
            Body označené dvojitou hvězdičkou (**): poskytnutí informací je povinné za určité podmínky.
            Body bez označení: poskytnutí informací je nepovinné.
         
         
         Text obrazu
         
            PŘÍLOHA II
            8. NÁROKUJETE
            věcné zajištění
            výhradu vlastnictví
            jiné právo na oddělené uspokojení z některých položek dlužníka?
            8.1. Popis majetku krytého zajištěním, výhradou vlastnictví nebo jiným uplatněným právem zaručujícím oddělené uspokojení:
            8.2. Datum formálního vzniku poplatku, hypotéky, jiné záruky (upřesněte), výhrady vlastnictví nebo jiného práva na oddělené uspokojení:
            8.3. Pokud byly záruka, výhrada vlastnictví nebo jiné právo na oddělené uspokojení zaregistrovány u odpovídajícího veřejného orgánu, datum a místo registrace a registrační číslo: (*)
            9. MÁ DLUŽNÍK VŮČI VÁM (VĚŘITELI) NÁROK, JENŽ MŮŽE VÉST K ZAPOČTENÍ? (*)
            Ano (podrobnosti uveďte níže)
            Ne
            9.1. Výše pohledávky dlužníka ke dni zahájení insolvenčního řízení, která může vést k započtení vůči věřiteli:
            9.2. Datum vzniku pohledávky dlužníka uvedené v bodě 9.1:
            9.3. Nárokovaná částka po uplatňovaném započtení (body 6.1.7 až 9.1):
            9.4. Měna:
            euro (EUR) bulharský lev (BGN) česká koruna (CZK) chorvatská kuna (HRK) maďarský forint (HUF) polský zlotý (PLN) rumunský leu (RON) švédská koruna (SEK) britská libra (GBP) jiná (uveďte kód ISO):
            9.5. Identifikace pohledávky dlužníka, vůči níž požaduje věřitel započtení:
            10. SEZNAM PŘILOŽENÝCH KOPIÍ PODKLADŮ:
            Body označené hvězdičkou (*): poskytnutí informací je povinné.
            Body označené dvojitou hvězdičkou (**): poskytnutí informací je povinné za určité podmínky.
            Body bez označení: poskytnutí informací je nepovinné.
            Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé a úplné.
            V , dne
            Podpis
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            Námitka týkající se koordinačního řízení proti skupině
         
         Čl. 64 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19).
         
            
               Já, níže podepsaný, vykonávající funkci insolvenčního správce jmenovaného ve vztahu k členovi skupiny společností, jejíž členská společnost byla v souladu s čl. 63 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení informována o žádosti o zahájení „koordinačního řízení proti skupině“,
            
         
         
            
               podávám námitku proti
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     ☐
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                       zahrnutí insolvenčního řízení, pro něž jsem byl jmenován, do koordinačního řízení proti skupině,
                                    
                                 
                                 
                                    nebo
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     ☐
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                       navržené osobě koordinátora.
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
         Text obrazu
         
            PŘÍLOHA III
            1. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ PROTI ČLENOVI SKUPINY SPOLEČNOSTÍ, PRO NĚŽ JSEM BYL JMENOVÁN (*)
            1.1. Druh zahájeného insolvenčního řízení, které se týká dlužníka:
            1.2. Datum zahájení insolvenčního řízení (ve smyslu nařízení (EU) 2015/848):
            1.3. Soud, který zahájil insolvenční řízení:
            1.3.1. Název:
            1.3.2. Adresa:
            1.3.2.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
            1.3.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
            1.3.2.3. Země:
            1.4. Referenční číslo věci (pokud existuje):
            1.5. Moje kontaktní údaje:
            1.5.1. Jméno:
            1.5.2. Adresa:
            1.5.2.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
            1.5.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
            1.5.2.3. Země:
            1.5.3. E-mailová adresa:
            1.6. DLUŽNÍK:
            1.6.1. Jméno/název:
            1.6.2. Registrační číslo (pokud existuje):
            1.6.3. Adresa:
            1.6.3.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
            1.6.3.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
            1.6.3.3. Země:
         
         
         Text obrazu
         
            PŘÍLOHA III
            2. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE POŽADOVANÉHO „KOORDINAČNÍHO ŘÍZENÍ PROTI SKUPINĚ“
            2.1. Soud, u něhož byla podána žádost o zahájení koordinačního řízení proti skupině (jemuž musí být tato námitka zaslána)
            2.1.1. Název (*):
            2.1.2. Adresa (*):
            2.1.2.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
            2.1.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
            2.1.2.3. Země:
            2.1.3. E-mail:
            2.1.4. Fax:
            2.2. Referenční číslo věci u soudu, u něhož byla podána žádost o zahájení koordinačního řízení proti skupině (*):
            2.3. Navržená osoba koordinátora skupiny:
            2.3.1. Jméno:
            2.3.2. Adresa:
            2.3.2.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
            2.3.2.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
            2.3.2.3. Země:
            3. DATUM OBDRŽENÍ OZNÁMENÍ OD SOUDU UVEDENÉHO V BODĚ 2.1 ŽÁDOSTI O ZAHÁJENÍ KOORDINAČNÍHO ŘÍZENÍ PROTI SKUPINĚ (*)
            4. PŘIPOMÍNKY NA PODPORU NÁMITKY
            5. SEZNAM PŘILOŽENÝCH KOPIÍ PODKLADŮ (POKUD JSOU)
            V , dne
            Podpis
         
         
         Text obrazu
         
            PŘÍLOHA III
            DŮLEŽITÉ INFORMACE
            Použití tohoto standardního formuláře pro podání námitek je nepovinné.
            Námitka se musí podat u soudu uvedeného v bodě 2.1 tohoto formuláře.
            Námitku musí podat insolvenční správce jmenovaný ve vztahu k členovi skupiny uvedenému v žádosti o zahájení koordinačního řízení proti skupině.
            Námitka musí být podána do 30 dní od obdržení oznámení o žádosti o zahájení koordinačního řízení proti skupině podané tímto insolvenčním správcem.
            Před přijetím rozhodnutí o účasti či neúčasti na koordinačním řízení proti skupině musí insolvenční správce získat veškerá povolení, která mohou být nezbytná podle práva státu, který zahájil řízení, pro něž byl insolvenční správce jmenován.
            Poskytnutí informací v bodech označených hvězdičkou (*) je povinné.
            V bodě 1.1 formuláře je potřeba uvést „druh insolvenčního řízení“ s odkazem na příslušné vnitrostátní řízení uvedené v příloze A nařízení (EU) 2015/848, které bylo zahájeno, a případně na jakýkoli příslušný poddruh tohoto řízení zahájeného v souladu s vnitrostátním právem.
            V bodě 1.3 se „soudem, který insolvenční řízení zahájil,“ rozumí soudní orgán nebo jiný příslušný subjekt členského státu, který je podle vnitrostátního práva oprávněn zahájit insolvenční řízení, potvrdit zahájení takového řízení nebo v průběhu takového řízení rozhodovat.
            V bodě 1.6.2 se „registračním číslem“ rozumí individuální identifikační číslo přidělené danému subjektu nebo osobě podle vnitrostátního práva. Je-li dlužníkem společnost nebo právnická osoba, jedná se o číslo uvedené v příslušném vnitrostátním rejstříku (podniků nebo sdružení).
            Upozorňujeme, že body 4 a 5 může být nutné vyplnit, pouze pokud podáváte námitku proti navržené osobě koordinátora.
         
      
      
      
         PŘÍLOHA IV
         
         Text obrazu
         
            ŽÁDOST O PŘÍSTUP K INFORMACÍM
            O přístup k informacím týkajícím se některých fyzických osob uvedených v insolvenčních rejstřících v [názvy dotčených členských států (1)] je nutné požádat příslušný orgán. V [názvy dotčených členských států (2)] musíte mít rovněž legitimní zájem, abyste mohli k těmto informacím získat přístup. (Čl. 27 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení.)
            Uvedené členské státy mohou zpřístupnění těchto informací podmínit těmito podmínkami pouze tehdy, týkají-li se tzv. „dlužníků-spotřebitelů“, tj. dlužníků-fyzických osob, které nejsou samostatně výdělečně činné nebo které takovou činnost vykonávají, ale insolvenční řízení, které se na ně vztahuje, se této činnosti netýká (čl. 27 odst. 3 nařízení (EU) 2015/848).
            O přístup k těmto informacím můžete požádat příslušné orgány dotčených členských států prostřednictvím níže uvedeného formuláře.
            Tento formulář lze vyplnit v kterémkoli úředním jazyce Evropské unie. Totéž se týká jazyka, v němž jsou sepsány nebo do něhož jsou přeloženy přiložené podklady.
            Žádost příslušnému orgánu kteréhokoli dotčeného členského státu můžete podat elektronicky prostřednictvím portálu evropské e-justice: klikněte na tlačítko „Odeslat“ ve spodní části formuláře.
            Portál evropské e-justice poskytuje podporu pouze při elektronickém podání žádosti. Poté co žádost podáte u příslušného orgánu dotčeného členského státu, bude veškerá vaše komunikace s orgány tohoto členského státu (včetně poskytnutí požadovaných informací, je-li vaše žádost posouzena kladně) probíhat bilaterálně s využitím kontaktní adresy, kterou jste uvedli při vyplňování formuláře.
            Upozorňujeme, že po podání žádosti:
            — vám musí dožádaný orgán odpovědět do 3 pracovních dnů;
            — po vás nesmí být požadován překlad podkladů odůvodňujících vaši žádost či uhrazení nákladů na překlad, které mohou příslušnému orgánu vzniknout.
            (1) Formulář na internetové stránce portálu evropské e-justice musí skutečně zohledňovat seznam těch členských států, které se rozhodly využít možnosti stanovené v čl. 27 odst. 4 nařízení (EU) 2015/848 o poskytování přístupu k informacím na základě podání individuálních žádostí k jejich orgánům.
            (2) Formulář na internetové stránce portálu evropské e-justice musí skutečně zohledňovat seznam těch členských států, které se rozhodly využít možnosti stanovené v čl. 27 odst. 4 nařízení (EU) 2015/848 o poskytování přístupu k informacím na základě odůvodnění legitimního zájmu žadatele na požadovaných informacích.
         
         
         Text obrazu
         
            PŘÍLOHA IV
            1. ČLENSKÝ STÁT, KTERÉMU BY MĚLA BÝT ŽÁDOST ZASLÁNA
            2. ŽADATEL
            2.1. Jméno
            2.1.1. Příjmení:
            2.1.2. Jméno (jména):
            2.2. Kontaktní údaje:
            2.2.1. E-mail:
            nebo
            2.2.2. Fax:
            nebo
            2.2.3. Poštovní adresa:
            2.2.3.1. Ulice a číslo/poštovní přihrádka:
            2.2.3.2. Místo a poštovní směrovací číslo:
            2.2.3.3. Země:
            3. DLUŽNÍK, O NĚMŽ SE POŽADUJÍ INFORMACE
            3.1. Jméno
            3.1.1. Příjmení:
            3.1.2. Jméno (jména):
            3.2. Další informace, které mohou usnadnit identifikaci dlužníka (vyplňte tento bod pouze tehdy, pokud máte takové informace k dispozici; ovšem pokud další informace neposkytnete, nemusí být daná osoba identifikována):
            3.2.1. Osobní identifikační číslo dlužníka:
            3.2.2. Místo a datum narození:
            3.2.3. Státní příslušnost:
            4. LEGITIMNÍ ZÁJEM ODŮVODŇUJÍCÍ ŽÁDOST O PŘÍSTUP K INFORMACÍM (1)
            4.1. Stručný popis skutkových okolností, které odůvodňují váš legitimní zájem o přístup k požadovaným informacím:
            4.2. Počet kopií podkladů připojených k žádosti:
            (1) Toto pole je třeba vyplnit pouze tehdy, pokud dožádaný členský stát podmiňuje vyhovění vaší žádosti odůvodněním legitimního zájmu (tyto členské státy jsou: [názvy dotčených členských států]).
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.