Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1110 ze dne 22. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro udělování povolení poskytovatelům služeb hlášení údajů a související oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1110/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 162/3
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1110
      ze dne 22. června 2017,
      kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro udělování povolení poskytovatelům služeb hlášení údajů a související oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 61 odst. 5 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Je vhodné stanovit společné standardní formuláře, šablony a postupy, aby byl zajištěn shodný výklad a prosazování pravidel ze strany příslušných orgánů členských států při udělování povolení k poskytování služeb hlášení údajů, jakož i zaručen efektivní tok informací. V zájmu usnadnění komunikace mezi žadateli a příslušnými orgány by příslušné orgány měly určit kontaktní místo a zveřejnit o něm informace na svých internetových stránkách.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Organizační požadavky na schválené systémy pro uveřejňování informací, poskytovatele konsolidovaných obchodních informací a schválené mechanismy pro hlášení obchodů se v některých ohledech vzájemně liší. Proto by žadatel měl mít povinnost uvést ve své žádosti pouze informace potřebné pro její posouzení, které se týkají těch služeb hlášení údajů, jež má v úmyslu poskytovat.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Aby příslušné orgány mohly posoudit, zda změny ve vedoucím orgánu poskytovatele služeb hlášení údajů mohou ohrozit jeho účinné, řádné a obezřetné vedení a patřičné zohledňování zájmů jeho zákazníků a integrity trhu, měly by být stanoveny jasné lhůty pro podávání informací o těchto změnách.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V případech, kdy je změna ve vedoucím orgánu způsobena faktory, nad nimiž poskytovatel služeb hlášení údajů nemá kontrolu, by mělo být možné, aby poskytovatel služeb hlášení údajů oznámil změnu až poté, co nabyla účinku.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  V zájmu konzistentnosti a zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a ustanovení směrnice 2014/65/EU použila od stejného data.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Orgán ESMA uspořádal k návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace. Analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů neprovedl, neboť by to bylo nepřiměřené s ohledem na jejich rozsah a dopad.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Orgán ESMA požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Určení kontaktního místa
      Příslušné orgány určí kontaktní místo pro příjem veškerých informací od žadatelů, kteří žádají o povolení k poskytování služeb hlášení údajů. Kontaktní údaje určeného kontaktního místa zveřejňují příslušné orgány na svých internetových stránkách a pravidelně je aktualizují.
      Článek 2
      Poskytnutí informací a podání oznámení příslušnému orgánu
      1.   Žadatel o povolení k poskytování služeb hlášení údajů podle ustanovení hlavy V směrnice 2014/65/EU poskytne příslušnému orgánu veškeré informace podle čl. 61 odst. 2 směrnice 2014/65/EU, a to prostřednictvím formuláře žádosti uvedeného v příloze I.
      2.   Žadatel oznámí příslušnému orgánu údaje o všech členech svého vedoucího orgánu prostřednictvím formuláře oznámení uvedeného v příloze II.
      3.   Žadatel v předloženém formuláři jasně uvede, ke kterému konkrétnímu požadavku podle ustanovení hlavy V směrnice 2014/65/EU se formulář vztahuje a ve kterém přiloženém dokumentu je příslušná informace poskytnuta.
      4.   Žadatel v předloženém formuláři uvede, zda se určitý požadavek podle ustanovení hlavy V směrnice 2014/65/EU nebo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 (3), na služby hlášení údajů, pro něž žádá o povolení, nevztahuje.
      5.   Příslušné orgány na svých internetových stránkách uvedou, zda řádně vyplněné formuláře žádosti, oznámení a veškeré související doplňkové informace mají být předkládány v tištěné nebo elektronické podobě nebo obojí formou.
      Článek 3
      Přijetí žádosti
      Do deseti pracovních dnů od přijetí žádosti zašle příslušný orgán žadateli v tištěné nebo elektronické podobě nebo obojí formou potvrzení o přijetí žádosti včetně kontaktních údajů kontaktního místa určeného podle článku 1.
      Článek 4
      Žádost o doplňkové informace
      Příslušný orgán může žadateli zaslat žádost o informace, v níž uvede, jaké další informace jsou nutné, aby bylo možné pokračovat v posouzení žádosti.
      Článek 5
      Oznámení změn ve složení vedoucího orgánu
      1.   Poskytovatel služeb hlášení údajů oznámí příslušnému orgánu v tištěné nebo elektronické podobě nebo obojí formou veškeré změny ve složení vedoucího orgánu před tím, než tyto změny nabudou účinku.
      Pokud v důvodných případech není možné oznámení podat předtím, než změna nabude účinku, musí být oznámení podáno do deseti pracovních dnů po změně.
      2.   Poskytovatel služeb hlášení údajů oznámí informace o změně uvedené v odstavci 1 prostřednictvím formuláře oznámení uvedeného v příloze III.
      Článek 6
      Oznámení rozhodnutí o udělení či neudělení povolení
      Příslušný orgán žadatele informuje v tištěné nebo elektronické podobě nebo obojí formou o svém rozhodnutí o udělení nebo neudělení povolení.
      Článek 7
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 3. ledna 2018.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 22. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
         (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 126).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Formulář žádosti o povolení k poskytování služeb hlášení údajů
         
         
         Text obrazu
         
            Referenční číslo:
            Datum:
            Podavatel:
            Jméno žadatele:
            Adresa:
            Identifikační kód právnické osoby (je-li přidělen):
            (Kontaktní údaje pověřené kontaktní osoby žadatele)
            Jméno a příjmení:
            Telefon:
            E-mail:
            Adresát:
            Členský stát:
            Příslušný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje určeného kontaktního místa příslušného orgánu)
            Adresa:
            Telefon:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte jméno],
            v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1110 (1), přikládáme žádost o povolení.
            — Osoba zastupující žadatele odpovědná za zpracování žádosti:
            Jméno a příjmení:
            Funkce/pozice:
            Telefon:
            E-mail:
            Datum:
            Podpis:
         
         
         Text obrazu
         
            — Povaha žádosti (zaškrtněte odpovídající variantu/varianty):
            Povolení – schválený systém pro uveřejňování informací (APA)
            Povolení – poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (CTP)
            Povolení – schválený mechanismus pro hlášení obchodů (ARM)
            Obsah
            Uveďte prosím informace požadované podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 (2). Uveďte tyto informace v příslušném oddíle nebo uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.
            Informace o organizaci (článek 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571)
            Informace o správě a řízení společnosti (článek 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571)
            Informace o střetech zájmů (článek 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571)
            Informace o organizačních požadavcích na externí zajištění činností (článek 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571
            Informace o kontinuitě činností a záložních zařízeních (článek 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571)
            Informace o testování a kapacitě (článek 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571)
            Informace o bezpečnosti (článek 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571)
            Informace o nakládání s neúplnými nebo potenciálně chybnými údaji schválenými systémy pro uveřejňování informací a poskytovateli konsolidovaných obchodních informací (článek 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571)
            Informace o nakládání s neúplnými nebo potenciálně chybnými údaji schválenými mechanismy pro hlášení obchodů (článek 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571)
            Informace o konektivitě schválených mechanismů pro hlášení obchodů (článek 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571)
            Informace o dalších službách zajišťovaných poskytovateli konsolidovaných obchodních informací (článek 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571)
            Informace o způsobech uveřejnění (kapitola 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571)
            Poznámky:
            (1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1110 ze dne 22. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro udělování povolení poskytovatelům služeb hlášení údajů a související oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Úř. věst. L 162, 23.6.2017, s. 3).
            (2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 126).
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Formulář pro oznámení seznamu členů vedoucího orgánu
         
         
         Text obrazu
         
            Referenční číslo:
            Datum:
            Podavatel:
            Jméno žadatele:
            Adresa:
            Identifikační kód právnické osoby (je-li přidělen):
            (Kontaktní údaje pověřené kontaktní osoby žadatele)
            Jméno a příjmení:
            Telefon:
            E-mail:
            Adresát:
            Členský stát:
            Příslušný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje určeného kontaktního místa příslušného orgánu)
            Adresa:
            Telefon:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte jméno],
            v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1110 (1), přikládáme oznámení týkající se členů vedoucího orgánu.
            — Osoba zastupující žadatele odpovědná za zpracování žádosti:
            Jméno a příjmení:
            Funkce/pozice:
            Telefon:
            E-mail:
            Datum:
            Podpis:
         
         
         Text obrazu
         
            — Seznam členů vedoucího orgánu
            Člen 1
            Jméno a příjmení
            Datum a místo narození
            Osobní vnitrostátní identifikační číslo nebo jeho ekvivalent
            Soukromá adresa:
            Kontaktní údaje (telefon a e-mail)
            Pozice
            K oznámení je přiložen životopis: Ano/Ne
            Odborná praxe a další relevantní zkušenosti
            Vzdělání a příslušná odborná příprava
            K oznámení je připojen výpis z rejstříku trestů NEBO vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán provést šetření podle čl. 4 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 (2)
            Vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán provést šetření podle čl. 4 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571
            Minimální doba (přibližně), kterou bude osoba věnovat plnění svých funkcí u poskytovatele služeb hlášení údajů
            Prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou existovat nebo v budoucnu nastat při plnění úkolů, a o tom, jak budou tyto střety řešeny
            Další informace relevantní pro posouzení, zda má daný člen dostatečně dobrou pověst, dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti a věnuje výkonu svých povinností dostatek času v souladu s čl. 63 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (3)
            Datum nástupu do funkce
            [Uveďte tyto informace zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.]
            Člen [N]
            Jméno a příjmení
            Datum a místo narození
            Osobní vnitrostátní identifikační číslo nebo jeho ekvivalent
            Soukromá adresa:
            Kontaktní údaje (telefon a e-mail)
            Pozice
            K oznámení je přiložen životopis: Ano/Ne
            Odborná praxe a další relevantní zkušenosti
            Vzdělání a příslušná odborná příprava
            K oznámení je připojen výpis z rejstříku trestů NEBO vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán provést šetření podle čl. 4 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571
         
         
         Text obrazu
         
            Vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán provést šetření podle čl. 4 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571
            Minimální doba (přibližně), kterou bude osoba věnovat plnění svých funkcí u poskytovatele služeb hlášení údajů
            Prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou existovat nebo v budoucnu nastat při plnění úkolů, a o tom, jak budou tyto střety řešeny
            Další informace relevantní pro posouzení, zda má daný člen dostatečně dobrou pověst, dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti a věnuje výkonu svých povinností dostatek času v souladu s čl. 63 odst. 3 směrnice 2014/65/EU.
            Datum nástupu do funkce
            Poznámky:
            (1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1110 ze dne 22. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro udělování povolení poskytovatelům služeb hlášení údajů a související oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Úř. věst. L 162, 23.6.2017, s. 3).
            (2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 126).
            (3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            Formulář pro oznámení změn ve složení vedoucího orgánu
         
         
         Text obrazu
         
            Referenční číslo:
            Datum:
            Podavatel:
            Název poskytovatele služeb hlášení údajů:
            Adresa:
            Identifikační kód právnické osoby (je-li přidělen):
            (Kontaktní údaje pověřené kontaktní osoby poskytovatele služeb hlášení údajů)
            Jméno a příjmení:
            Telefon:
            E-mail:
            Adresát:
            Členský stát:
            Příslušný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje určeného kontaktního místa příslušného orgánu)
            Adresa:
            Telefon:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte jméno],
            v souladu s článkem 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1110 (1), přikládáme oznámení změn ve složení vedoucího orgánu.
            — Osoba zastupující poskytovatele služeb hlášení údajů odpovědná za vypracování oznámení:
            Jméno a příjmení:
            Funkce/pozice:
            Telefon:
            E-mail:
            Datum:
            Podpis:
         
         
         Text obrazu
         
            — Informace o členech, jejichž působení ve vedoucím orgánu končí
            Člen 1
            Jméno a příjmení
            Kontaktní údaje (telefon a e-mail)
            Pozice
            Datum ukončení funkce ve vedoucím orgánu
            Důvody ukončení funkce ve vedoucím orgánu
            Člen [N]
            Jméno a příjmení
            Kontaktní údaje (telefon a e-mail)
            Pozice
            Datum ukončení funkce ve vedoucím orgánu
            Důvody ukončení funkce ve vedoucím orgánu
            — Informace o nových členech vedoucího orgánu
            Člen 1
            Jméno a příjmení
            Datum a místo narození
            Osobní vnitrostátní identifikační číslo nebo jeho ekvivalent
            Soukromá adresa:
            Kontaktní údaje (telefon a e-mail)
            Pozice
            K oznámení je přiložen životopis: Ano/Ne
            Odborná praxe a další relevantní zkušenosti
            Vzdělání a příslušná odborná příprava
            K oznámení je připojen výpis z rejstříku trestů NEBO vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán provést šetření podle čl. 4 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 (2)
            Vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán provést šetření podle čl. 4 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571
            Minimální doba (přibližně), kterou bude osoba věnovat plnění svých funkcí u poskytovatele služeb hlášení údajů
            Prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou existovat nebo v budoucnu nastat při plnění úkolů, a o tom, jak budou tyto střety řešeny
            Další informace relevantní pro posouzení, zda má daný člen dostatečně dobrou pověst, dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti a věnuje výkonu svých povinností dostatek času v souladu s čl. 63 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (3).
            Datum nástupu do funkce
            [Uveďte tyto informace zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.]
         
         
         Text obrazu
         
            Člen [N]
            Jméno a příjmení
            Datum a místo narození
            Osobní vnitrostátní identifikační číslo nebo jeho ekvivalent
            Soukromá adresa:
            Pozice
            K oznámení je přiložen životopis: Ano/Ne
            Odborná praxe a další relevantní zkušenosti
            Vzdělání a příslušná odborná příprava
            K oznámení je připojen výpis z rejstříku trestů NEBO vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán provést šetření podle čl. 4 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571
            Vlastní prohlášení o bezúhonnosti a povolení pro příslušný orgán provést šetření podle čl. 4 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571
            Minimální doba (přibližně), kterou bude osoba věnovat plnění svých funkcí u poskytovatele služeb hlášení údajů
            Prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou existovat nebo v budoucnu nastat při plnění úkolů, a o tom, jak budou tyto střety řešeny
            Další informace relevantní pro posouzení, zda má daný člen dostatečně dobrou pověst, dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti a věnuje výkonu svých povinností dostatek času v souladu s čl. 63 odst. 3 směrnice 2014/65/EU.
            Datum nástupu do funkce
            [Uveďte tyto informace zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují.]
            — Úplný aktualizovaný seznam členů vedoucího orgánu
            Poznámky:
            (1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1110 ze dne 22. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro udělování povolení poskytovatelům služeb hlášení údajů a související oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Úř. věst. L 162, 23:6:2017, s. 3).
            (2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 126).
            (3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
            Jméno
            Pozice
            Datum nástupu do funkce
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.