Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1111 ze dne 22. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro předkládání informací o sankcích a opatřeních v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1111/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 162/14
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1111
      ze dne 22. června 2017,
      kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro předkládání informací o sankcích a opatřeních v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 71 odst. 7 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Je vhodné stanovit společné postupy a formuláře, jež budou příslušné orgány používat k předkládání informací Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“), pokud jde o sankce a opatření uvedené v článku 71 směrnice 2014/65/EU.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  S cílem usnadnit příslušným orgánům a orgánu ESMA vzájemnou komunikaci a zabránit zbytečným prodlevám či případům nepředložení informací by měl každý příslušný orgán pro potřeby komunikace o předmětných sankcích a opatřeních určit vyhrazené kontaktní místo.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  K tomu, aby orgán ESMA správně identifikoval a evidoval všechny požadované informace o sankcích a opatřeních, jež příslušné orgány uloží, měly by tyto orgány předkládat informace podrobné a harmonizované a používat k tomu vyhrazené formuláře.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  K tomu, aby byly ve výroční zprávě o sankcích a opatřeních, již má orgán ESMA zveřejňovat v souladu s článkem 71 směrnice 2014/65/EU, uváděny smysluplné informace, měly by příslušné orgány tyto informace uvádět na vyhrazených formulářích, v nichž přesně uvedou, která ustanovení směrnice 2014/65/EU v podobě provedené do vnitrostátních právních předpisů byla porušena.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Z důvodů jednotnosti a za účelem hladkého fungování finančních trhů je nutné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní předpisy, kterými se provádí směrnice 2014/65/EU, použily od stejného data.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložil orgán ESMA.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  V souvislosti s návrhem prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, orgán ESMA neprováděl otevřené veřejné konzultace, ani neanalyzoval potenciální související náklady a přínosy, jež ze zavedení standardních formulářů a postupů pro relevantní příslušné orgány plynou, neboť by to bylo vzhledem k rozsahu a dopadu uvedených norem nepřiměřené, vezme-li se v úvahu, že tyto prováděcí technické normy jsou určeny pouze příslušným vnitrostátním orgánům členských států, a nikoli účastníkům trhu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Orgán ESMA si vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Kontaktní místa
      1.   Každý příslušný orgán určí jedno kontaktní místo pro komunikaci ohledně veškerých otázek, jež se týkají předkládání informací v souladu s články 2 až 6.
      Kontaktní místa určená podle prvního pododstavce příslušné orgány oznámí orgánu ESMA.
      2.   Orgán ESMA určí kontaktní místo pro komunikaci podle odstavce 1.
      3.   Kontaktní místo uvedené v odstavci 2 zveřejní orgán ESMA na své internetové stránce.
      Článek 2
      Postup a formuláře pro předkládání informací
      1.   Příslušné orgány předkládají orgánu ESMA informace uvedené v čl. 71 odst. 3 druhém pododstavci a v čl. 71 odst. 5 směrnice 2014/65/EU za pomoci rozhraní systému informačních technologií, jejž orgán ESMA zřídil za účelem přijímání, uchovávání, zveřejňování a výměny těchto informací.
      2.   Informace uvedené v odstavci 1 se orgánu ESMA předkládají formou zprávy na formuláři, jejž stanoví příloha I tohoto nařízení.
      Článek 3
      Zneplatnění a aktualizace zpráv
      1.   Chce-li příslušný orgán zneplatnit zprávu, kterou již orgánu ESMA v souladu s článkem 2 předložil, zruší tuto zprávu a zašle zprávu novou.
      2.   Chce-li příslušný orgán aktualizovat zprávu, kterou již orgánu ESMA v souladu s článkem 2 předložil, předloží aktualizovanou zprávu.
      Článek 4
      Lhůty
      1.   Příslušné orgány oznamují orgánu ESMA uložené, avšak nezveřejněné správní sankce, včetně údajů o případném odvolání proti této sankci a o jeho výsledku, a za tímto účelem předkládají příslušnou zprávu do deseti pracovních dnů ode dne, kdy bylo rozhodnuto sankci nezveřejňovat.
      2.   Příslušné orgány oznamují orgánu ESMA informace o trestních sankcích, včetně pravomocného soudního rozhodnutí, a za tímto účelem předkládají příslušnou zprávu do deseti pracovních dnů ode dne, kdy tyto informace obdrží.
      Článek 5
      Každoroční předkládání souhrnných informací o sankcích a opatřeních
      Příslušné orgány předkládají orgánu ESMA informace uvedené v čl. 71 odst. 4 prvním pododstavci směrnice 2014/65/EU, a to na formuláři, jejž stanoví příloha II tohoto nařízení. Na tomto formuláři uvedou v souladu s článkem 71 směrnice 2014/65/EU informace o všech sankcích a opatřeních, jež uložily za předchozí kalendářní rok.
      Formulář podle prvního pododstavce je vyplňován elektronicky a je orgánu ESMA zasílán e-mailem každoročně do 31. března.
      Článek 6
      Každoroční předkládání anonymních souhrnných údajů o trestních vyšetřováních a sankcích
      Pokud členské státy v souladu s článkem 70 směrnice 2014/65/EU stanoví trestní sankce za porušení předpisů specifikovaných v uvedeném článku, předkládají příslušné orgány orgánu ESMA údaje uvedené v čl. 71 odst. 4 druhém pododstavci směrnice 2014/65/EU, a to na formuláři, jejž stanoví příloha III tohoto nařízení. Na tomto formuláři uvedou v souladu s čl. 71 odst. 4 druhým pododstavcem směrnice 2014/65/EU údaje o veškerých trestních vyšetřováních a trestních sankcích, jež provedly, resp. uložily za předchozí kalendářní rok.
      Formulář podle prvního pododstavce je vyplňován elektronicky a je orgánu ESMA zasílán e-mailem každoročně do 31. března.
      Článek 7
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 3. ledna 2018.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 22. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Formulář k předkládání informací podle čl. 71 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 71 odst. 5 směrnice 2014/65/EU
         
         Informace podle čl. 71 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 71 odst. 5 směrnice 2014/65/EU:
         
            
            
            
            
               
                  
                     Pole
                  
                  
                     Popis
                  
                  
                     Druh
                  
               
               
                  
                     Identifikátor sankce
                  
                  
                     Identifikační kód přidělený příslušným orgánem pro účely oznamování sankcí a opatření
                  
                  
                     Nepovinný údaj
                  
               
               
                  
                     Právní rámec
                  
                  
                     Zkratka legislativního aktu Unie, podle nějž byly sankce či opatření uloženy
                  
                  
                     Povinný údaj
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Zkratka členského státu příslušného orgánu, který sankci či opatření oznamuje
                  
                  
                     Povinný údaj
                  
               
               
                  
                     Identifikační kód subjektu
                  
                  
                     Identifikační kód, který jednoznačně identifikuje subjekt, jemuž byly sankce či opatření uloženy
                  
                  
                     Povinný údaj (pouze u sankcí či opatření vůči investičním podnikům)
                  
               
               
                  
                     Povaha sankce
                  
                  
                     Údaj, zda je oznamována sankce trestní, nebo správní
                  
                  
                     Povinný údaj (pouze u sankcí)
                  
               
               
                  
                     Identifikační klíč orgánu
                  
                  
                     Identifikátor orgánu, který sankci či opatření oznamuje
                  
                  
                     Povinný údaj
                  
               
               
                  
                     Právní rámec subjektu
                  
                  
                     Zkratka legislativního aktu Unie, který se vztahuje na subjekt, jemuž byly sankce či opatření uloženy
                  
                  
                     Povinný údaj
                  
               
               
                  
                     Úplný název subjektu
                  
                  
                     Úplný název subjektu, jemuž byly sankce či opatření uloženy
                  
                  
                     Povinný údaj (pouze u právnických osob)
                  
               
               
                  
                     Úplný název osoby
                  
                  
                     Úplná jména fyzických osob, jimž byly sankce či opatření uloženy
                  
                  
                     Povinný údaj (pouze u fyzických osob)
                  
               
               
                  
                     Příslušný orgán, který sankci uložil
                  
                  
                     Zkratka příslušného orgánu, který sankci či opatření uložil
                  
                  
                     Povinný údaj
                  
               
               
                  
                     Obsah sankce/opatření
                  
                  
                     Znění sankce či opatření spolu s relevantními souvisejícími údaji (včetně odvolání a jeho výsledku, jakož i pravomocných soudních rozhodnutí ve věci uložených trestních sankcí) v hlavním jazyce
                  
                  
                     Povinný údaj
                  
               
               
                  
                     Obsah sankce/opatření
                  
                  
                     Znění sankce či opatření spolu s relevantními souvisejícími údaji (včetně odvolání a jeho výsledku, jakož i pravomocných soudních rozhodnutí ve věci uložených trestních sankcí) v jiném jazyce
                  
                  
                     Nepovinný údaj
                  
               
               
                  
                     Datum
                  
                  
                     Datum, kdy příslušný orgán sankci či opatření uložil
                  
                  
                     Povinný údaj
                  
               
               
                  
                     Datum ukončení platnosti
                  
                  
                     Datum, k němuž sankce či opatření pozbývá účinnosti
                  
                  
                     Nepovinný údaj
                  
               
               
                  
                     Zveřejnění
                  
                  
                     Informace, zda příslušný orgán sankci či opatření zveřejnil
                  
                  
                     Povinný údaj
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Formulář k předkládání souhrnných informací o všech sankcích a opatřeních, jež příslušné orgány uložily
         
         
         Text obrazu
         
            Souhrnné informace o všech sankcích a opatřeních, jež uložil [název příslušného orgánu] v [rok] podle článku … [předpis] …
            ODESÍLATEL:
            Členský stát:
            Příslušný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            ADRESÁT:
            ESMA
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],
            v souladu s čl. 71 odst. 4 prvním pododstavcem směrnice 2014/65/EU Vám tímto předkládáme souhrnné informace o veškerých sankcích a opatřeních, jež [název příslušného orgánu] uložil v roce [rok]:
         
         
         Text obrazu
         
            (1) Uveďte hodnotu v eurech nebo v národní měně. Pokud se příslušná sankce týká nejen porušení příslušného článku směrnice 2014/65/EU či nařízení (EU) č. 600/2014, ale i jiných ustanovení, uveďte ke každé hodnotě údaj „SOUHRNNÁ ČÁSTKA“.
            (2) Jelikož sankce/opatření mohou být uloženy na základě více legislativních ustanovení, nemusí součet jednotlivých řádků (počet sankcí či opatření/hodnota pokut) odpovídat celkovému počtu uložených sankcí/opatření anebo celkové hodnotě uložených pokut.
            S pozdravem
            [podpis]
            Porušené články směrnice 2014/65/EU provedené do vnitrostátních předpisů, nebo porušené články nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (1)
            Počet sankcí/opatření uložených ve vykazovaném období
            Hodnota správních pokut uložených ve vykazovaném období
            [číslo článku, odstavec, pododstavec]
            [počet sankcí/opatření]
            [hodnota pokut (1)]
            Sankce/opatření celkem
            [celkový počet sankcí/opatření (2)]
            [celková hodnota pokut (1) (2)]
            (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            Formulář k předkládání anonymních souhrnných údajů o veškerých provedených trestních vyšetřováních a uložených trestních sankcích
         
         
         Text obrazu
         
            Anonymní souhrnné údaje o veškerých trestních vyšetřováních a trestních sankcích, jež byly v [rok] provedeny, resp. uloženy podle článku … [předpis] …
            ODESÍLATEL:
            Členský stát:
            Příslušný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            ADRESÁT:
            ESMA
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],
            v souladu s čl. 71 odst. 4 druhým pododstavcem směrnice 2014/65/EU Vám tímto předkládáme anonymní souhrnné informace o veškerých trestních vyšetřováních a sankcích, jež byly v roce [rok] provedeny, resp. uloženy v [členský stát].
            Trestní vyšetřování:
            (1) Jelikož se trestní vyšetřování mohou zakládat na více legislativních ustanoveních, nemusí součet jednotlivých řádků odpovídat celkovému počtu trestních vyšetřování.
            Případy porušení článků směrnice 2014/65/EU, jež jsou provedeny do vnitrostátních předpisů, nebo případy porušení článků nařízení (EU) č. 600/2014, jež byly předmětem vyšetřování
            Počet trestních vyšetřování ve vykazovaném období
            [číslo článku, odstavec, pododstavec]
            [počet trestních vyšetřování]
            Trestní vyšetřování celkem
            [celkový počet trestních vyšetřování (1)]
         
         
         Text obrazu
         
            Uložené trestní sankce:
            (2) Uveďte hodnotu v eurech nebo v národní měně. Pokud se příslušná trestní sankce týká nejen porušení příslušného článku směrnice 2014/65/EU či nařízení (EU) č. 600/2014, ale i jiných ustanovení, uveďte ke každé hodnotě údaj „SOUHRNNÁ ČÁSTKA“.
            (3) Jelikož trestní sankce mohou být uloženy na základě více legislativních ustanovení, nemusí součet jednotlivých řádků (počet trestních sankcí/hodnota) odpovídat celkovému počtu trestních sankcí/celkové hodnotě uložených pokut.
            S pozdravem
            [podpis]
            Porušené články směrnice 2014/65/EU, jež jsou provedeny do vnitrostátních předpisů, nebo porušené články nařízení (EU) č. 600/2014
            Počet trestních sankcí uložených ve vykazovaném období
            Hodnota trestních pokut uložených ve vykazovaném období
            [číslo článku, odstavec, pododstavec]
            [počet trestních sankcí]
            [hodnota trestních pokut (2)]
            Trestní sankce celkem
            [celkový počet trestních sankcí (3)]
            [celková hodnota trestních pokut (2) (3)]
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.