Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1112 ze dne 22. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1112/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 162/22
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1112
   ze dne 22. června 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (1), a zejména na čl. 27 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 27 odst. 1 písm. a) směrnice 92/83/EHS osvobodí členské státy od spotřební daně líh, který byl plně denaturován v souladu s požadavky některého členského státu, pokud byly tyto požadavky řádně oznámeny a schváleny v souladu s podmínkami stanovenými v odstavcích 3 a 4 uvedeného článku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Denaturační prostředky, které používají jednotlivé členské státy k úplné denaturaci lihu podle čl. 27 odst. 1 písm. a) směrnice 92/83/EHS, jsou uvedeny v příloze nařízení Komise (ES) č. 3199/93 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1867 (3) změnilo nařízení (ES) č. 3199/93 zavedením jednotného společného postupu úplné denaturace lihu. Tímto společným postupem bylo použití jednoho litru isopropylalkoholu, jednoho litru ethyl(methyl)ketonu a jednoho gramu denatonium-benzoátu na jeden hektolitr absolutního ethanolu. Úmyslem bylo rovněž nahradit všechny různé postupy denaturace používané v jednotlivých členských státech, aby se zamezilo daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a zneužití daňového režimu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Postup při přijímání prováděcího nařízení (EU) 2016/1867 nebyl v souladu s čl. 27 odst. 3 a 4 směrnice 92/83/EHS. Toto prováděcí nařízení by proto mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Do 15. března 2017 některé členské státy oznámily Komisi denaturační prostředky pro úplnou denaturaci lihu, které od 1. srpna 2017 hodlají použít pro účely čl. 27 odst. 1 písm. a).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Do 15. března 2017 předala Komise veškerá obdržená oznámení ostatním členským státům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Jeden členský stát vznesl námitku podle čl. 27 odst. 4 směrnice 92/83/EHS na základě toho, že postup úplné denaturace lihu obsahujícího jeden litr isopropylalkoholu, jeden litr ethyl(methyl)ketonu a jeden gram denatonium-benzoátu na jeden hektolitr absolutního ethanolu může být zneužit, a proto nesplňuje požadavky čl. 27 odst. 1 směrnice 92/83/EHS týkající se předcházení daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Členské státy, které Komisi neoznámily svůj záměr používat nové denaturační prostředky, by měly nadále uplatňovat postupy již obsažené v příloze nařízení (ES) č. 3199/93 před jeho pozměněním prováděcím nařízením (EU) 2016/1867.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Postupy, které již nejsou uvedeny v příloze nařízení (ES) č. 3199/93, lze podle čl. 27 odst. 1 písm. b) směrnice 92/83/EHS používat v členském státu, v němž jsou povoleny, k výrobě denaturovaného lihu používaného pro výrobu jakéhokoli výrobku, který není určen pro lidskou spotřebu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Nařízení (ES) č. 3199/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem ohledně použitelných ustanovení za těchto zvláštních okolností, mělo by být prováděcí nařízení (EU) 2016/1867 výslovně zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Z důvodů právní jistoty by se toto nařízení mělo používat od téhož dne jako prováděcí nařízení (EU) 2016/1867, a mělo by proto vstoupit v platnost co nejdříve.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (ES) č. 3199/93 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Prováděcí nařízení (EU) 2016/1867 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Článek 1 se použije ode dne 1. srpna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 3199/93 ze dne 22. listopadu 1993 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně (Úř. věst. L 288, 23.11.1993, s. 12).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1867 ze dne 20. října 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně (Úř. věst. L 286, 21.10.2016, s. 32).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA
            Seznam produktů s uvedením registračního čísla Chemical Abstracts Service (CAS), které jsou povoleny pro úplnou denaturaci lihu:
            
               
               
               
                  
                     
                        aceton
                     
                     
                        CAS: 67-64-1
                     
                  
                  
                     
                        barvivo C.I. reactive red 24
                     
                     
                        CAS: 70210-20-7
                     
                  
                  
                     
                        krystalová violeť (C.I. č. 42555)
                     
                     
                        CAS: 548-62-9
                     
                  
                  
                     
                        denatonium-benzoát
                     
                     
                        CAS: 3734-33-6
                     
                  
                  
                     
                        ethanol
                     
                     
                        CAS: 64-17-5
                     
                  
                  
                     
                        fluorescein
                     
                     
                        CAS: 2321-07-5
                     
                  
                  
                     
                        přiboudlina
                     
                     
                        CAS: 8013-75-0
                     
                  
                  
                     
                        benzín (včetně bezolovnatého benzínu)
                     
                     
                        CAS: 86290-81-5
                     
                  
                  
                     
                        isopropylalkohol
                     
                     
                        CAS: 67-63-0
                     
                  
                  
                     
                        petrolej
                     
                     
                        CAS: 8008-20-6
                     
                  
                  
                     
                        olej do lamp
                     
                     
                        CAS: 64742-47-8 a 64742-48-9
                     
                  
                  
                     
                        methanol
                     
                     
                        CAS: 67-56-1
                     
                  
                  
                     
                        ethyl(methyl)keton (2-butanon)
                     
                     
                        CAS: 78-93-3
                     
                  
                  
                     
                        methyl(isobutyl)keton
                     
                     
                        CAS: 108-10-1
                     
                  
                  
                     
                        methyl(isopropyl)keton
                     
                     
                        CAS: 563-80-4
                     
                  
                  
                     
                        methylová violeť
                     
                     
                        CAS: 8004-87-3
                     
                  
                  
                     
                        methylenová modř (52015)
                     
                     
                        CAS: 61-73-4
                     
                  
                  
                     
                        solventní nafta
                     
                     
                        CAS: 8030-30-6
                     
                  
                  
                     
                        terpentýnový olej
                     
                     
                        CAS: 8006-64-2
                     
                  
                  
                     
                        technický benzín
                     
                     
                        CAS: 92045-57-3
                     
                  
                  
                     
                        terc-butylalkohol
                     
                     
                        CAS: 75-65-0
                     
                  
                  
                     
                        thiofen
                     
                     
                        CAS: 110-02-1
                     
                  
                  
                     
                        thymolová modř
                     
                     
                        CAS: 76-61-9
                     
                  
               
            
            Výraz „absolutní ethanol“ v této příloze má stejný význam jako výraz „čistý alkohol“ používaný Mezinárodní unií pro čistou a užitou chemii.
            Ve všech těchto členských státech lze k denaturovanému lihu přidat barvivo, aby získal charakteristickou barvu, díky které je okamžitě rozpoznatelný.
            I.   Společný postup denaturace pro plně denaturovaný líh používaný v Belgii, Dánsku, Německu, Estonsku, Irsku, Řecku, Španělsku, Francii, Itálii, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Maďarsku, na Maltě, v Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, na Slovensku a ve Finsku:
            
            Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        1,0 litru isopropylalkoholu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        1,0 litru ethyl(methyl)ketonu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        1,0 gramu denatonium-benzoátu.
                     
                  
               
            
            II.   Zvýšená koncentrace látek u společného postupu denaturace pro plně denaturovaný líh používaného v těchto členských státech:
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           v Bulharsku, České republice, Rumunsku a Spojeném království
                        
                        Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    3,0 litru isopropylalkoholu,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    3,0 litru ethyl(methyl)ketonu,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,0 gramu denatonium-benzoátu.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           v Chorvatsku
                        
                        Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:
                        minimálně
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,0 litru isopropylalkoholu,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,0 litru ethyl(methyl)ketonu,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,0 gramu denatonium-benzoátu.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           ve Švédsku
                        
                        Na jeden hektolitr absolutního ethanolu:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,0 litru isopropylalkoholu,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2,0 litru ethyl(methyl)ketonu,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,0 gramu denatonium-benzoátu.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            III.   Další postupy denaturace pro plně denaturovaný líh používané v některých členských státech:
            
            Na jeden hektolitr absolutního ethanolu některá z těchto směsí:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           v České republice
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    1.
                                 
                                 
                                    0,4 litru solventní nafty,
                                    0,2 litru petroleje,
                                    0,1 litru technického benzínu.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    2.
                                 
                                 
                                    3,0 litru terc-butyl(ethyl)etheru,
                                    1,0 litru isopropylalkoholu,
                                    1,0 litru bezolovnatého benzínu,
                                    10 miligramů fluoresceinu.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           v Řecku
                        
                        Denaturován může být pouze líh nízké kvality (přední a zadní podíly z destilace), s koncentrací alkoholu min. 93 % objemových a nepřesahující 96 % objemových.
                        Na jeden hektolitr vodného alkoholu o obsahu 93 % objemových se přidávají tyto látky:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2,0 litru methanolu,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1,0 litru terpentýnového oleje,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    0,50 litru oleje do lamp,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    0,40 gramu methylenové modři.
                                 
                              
                           
                        
                        Při teplotě 20 °C by měl konečný produkt ve své nezměněné podobě dosáhnout 93 % objemových.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           ve Finsku – povolené do 31.12.2018
                        
                        Na jeden hektolitr absolutního ethanolu některá z těchto směsí:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    1.
                                 
                                 
                                    2,0 litru ethyl(methyl)ketonu,
                                    3,0 litru methyl(isobutyl)ketonu.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    2.
                                 
                                 
                                    2,0 litru acetonu,
                                    3,0 litru methyl(isobutyl)ketonu.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.