Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1113 ze dne 22. června 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky kyselina benzoová a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1113/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 162/27
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1113
   ze dne 22. června 2017,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky kyselina benzoová a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice Komise 2004/30/ES (2) zařadila kyselinu benzoovou jako účinnou látku do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Platnost schválení účinné látky kyselina benzoová, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, skončí dnem 31. ledna 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla předložena žádost o obnovení schválení kyseliny benzoové.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012. Žádost byla zpravodajským členským státem shledána úplnou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Zpravodajský členský stát připravil po konzultaci se spoluzpravodajským členským státem hodnotící zprávu o obnovení a předložil ji dne 4. ledna 2016 Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Dne 30. listopadu 2016 oznámil úřad Komisi svůj závěr (6) ohledně toho, zda lze očekávat, že kyselina benzoová splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Dne 24. ledna 2017 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva návrh zprávy o obnovení schválení kyseliny benzoové.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Žadateli byla poskytnuta možnost předložit ke zprávě o obnovení schválení připomínky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Bylo zjištěno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího kyselinu benzoovou jsou kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 splněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Proto je vhodné schválení kyseliny benzoové obnovit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Posouzení rizik pro účely obnovení schválení kyseliny benzoové vychází z omezeného počtu reprezentativních použití, která však neomezují použití, pro něž mohou být přípravky na ochranu rostlin obsahující kyselinu benzoovou povoleny. Proto je vhodné nezachovat omezení použití pouze jako dezinfekční prostředek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je nicméně nezbytné stanovit určité podmínky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               V souladu s čl. 20 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení by příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/2016 (7) byla prodloužena doba platnosti schválení kyseliny benzoové do 31. ledna 2018, aby bylo možno postup obnovení schválení této látky dokončit před uplynutím platnosti jejího schválení. Avšak vzhledem k tomu, že před tímto prodlouženým datem skončení platnosti bylo přijato rozhodnutí o obnovení schválení, mělo by se toto nařízení začít používat ode dne 1. září 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Obnovení schválení účinné látky
   Schválení účinné látky kyselina benzoová, specifikované v příloze I, se obnovuje za podmínek stanovených v uvedené příloze.
   Článek 2
   Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
   Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
   Článek 3
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. září 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Komise 2004/30/ES ze dne 10. března 2004, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek kyseliny benzoové, flazasulfuronu a pyraklostrobinu (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 50).
   
      (3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
   
      (6)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzoic acid. EFSA Journal 2016;14(12):4657, 14 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4657. Dostupné na http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4657.
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2016 ze dne 17. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek acetamiprid, kyselina benzoová, flazasulfuron, mekoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxykarbazon, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyraklostrobin, chinoxyfen, thiakloprid, thiram, ziram a zoxamid (Úř. věst. L 312, 18.11.2016, s. 21).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Obecný název, identifikační čísla
               
               
                  Název podle IUPAC
               
               
                  Čistota (1)
                  
               
               
                  Datum schválení
               
               
                  Konec platnosti schválení
               
               
                  Zvláštní ustanovení
               
            
            
               
                  Kyselina benzoová
                  CAS 65-85-0
                  CIPAC 622
               
               
                  Kyselina benzoová
               
               
                  ≥ 990 g/kg
               
               
                  1. září 2017
               
               
                  31. srpna 2032
               
               
                  Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o obnovení schválení kyseliny benzoové, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                  Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.
                  Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.
               
            
         
      
      
      
         (1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  v části A se zrušuje položka 79 pro kyselinu benzoovou;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  v části B se doplňuje nová položka, která zní:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Číslo
                           
                           
                              Obecný název, identifikační čísla
                           
                           
                              Název podle IUPAC
                           
                           
                              Čistota (1)
                              
                           
                           
                              Datum schválení
                           
                           
                              Konec platnosti schválení
                           
                           
                              Zvláštní ustanovení
                           
                        
                        
                           
                              „115
                           
                           
                              Kyselina benzoová
                              CAS 65-85-0
                              CIPAC 622
                           
                           
                              Kyselina benzoová
                           
                           
                              ≥ 990 g/kg
                           
                           
                              1. září 2017
                           
                           
                              31. srpna 2032
                           
                           
                              Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o obnovení schválení kyseliny benzoové, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                              Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.
                              Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
      
         (1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.