Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1119 ze dne 22. června 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. června 2017 do 10. června 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 v rámci celních kvót pro odvětví mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1119/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 162/48
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1119
   ze dne 22. června 2017,
   kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. června 2017 do 10. června 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 v rámci celních kvót pro odvětví mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením Komise (ES) č. 2535/2001 (2) byly otevřeny roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. června 2017 do 10. června 2017 na podobdobí od 1. července 2017 do 31. prosince 2017, převyšují u některých kvót dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a stanovit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. června 2017 do 10. června 2017 na podobdobí od 1. července 2017 do 31. prosince 2017, nedosahují u některých kvót dostupných množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 2535/2001 na podobdobí od 1. července 2017 do 31. prosince 2017, se vztahuje koeficient přidělení uvedený v příloze tohoto nařízení.
   2.   Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 2535/2001 a která je třeba přičíst k podobdobí od 1. ledna 2018 do 30. června 2018, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. června 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         I.A
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Koeficient přidělení – žádosti podané pro podobdobí od 1.7.2017 do 31.12.2017
                  (v %)
               
               
                  Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1.1.2018 do 30.6.2018
                  (v kg)
               
            
            
               
                  09.4590
               
               
                  —
               
               
                  34 268 500
               
            
            
               
                  09.4591
               
               
                  —
               
               
                  2 680 000
               
            
            
               
                  09.4592
               
               
                  —
               
               
                  9 219 000
               
            
            
               
                  09.4593
               
               
                  —
               
               
                  2 706 500
               
            
            
               
                  09.4594
               
               
                  —
               
               
                  10 003 500
               
            
            
               
                  09.4595
               
               
                  —
               
               
                  5 302 500
               
            
            
               
                  09.4596
               
               
                  —
               
               
                  9 653 400
               
            
            
               
                  09.4599
               
               
                  —
               
               
                  5 680 000
               
            
         
      
      
         I.F
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Produkty pocházející ze Švýcarska
               
            
            
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Koeficient přidělení – žádosti podané pro podobdobí od 1.7.2017 do 31.12.2017
                  (v %)
               
               
                  Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1.1.2018 do 30.6.2018
                  (v kg)
               
            
            
               
                  09.4155
               
               
                  —
               
               
                  847 200
               
            
         
      
      
         I.H
      
      
         
         
         
            
               
                  Produkty pocházející z Norska
               
            
            
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Koeficient přidělení – žádosti podané pro podobdobí od 1.7.2017 do 31.12.2017
                  (v %)
               
            
            
               
                  09.4179
               
               
                  —
               
            
         
      
      
         I.I
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Produkty pocházející z Islandu
               
            
            
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Koeficient přidělení – žádosti podané pro podobdobí od 1.7.2017 do 31.12.2017
                  (v %)
               
               
                  Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1.1.2018 do 30.6.2018
                  (v kg)
               
            
            
               
                  09.4205
               
               
                  —
               
               
                  175 000
               
            
            
               
                  09.4206
               
               
                  —
               
               
                  0
               
            
         
      
      
         I.K
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Produkty pocházející z Nového Zélandu
               
            
            
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Koeficient přidělení – žádosti podané pro podobdobí od 1.7.2017 do 31.12.2017
                  (v %)
               
               
                  Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1.9.2017 do 31.12.2017
                  (v kg)
               
            
            
               
                  09.4514
               
               
                  —
               
               
                  7 000 000
               
            
            
               
                  09.4515
               
               
                  —
               
               
                  4 000 000
               
            
            
               
                  09.4182
               
               
                  —
               
               
                  33 612 000
               
            
            
               
                  09.4195
               
               
                  —
               
               
                  40 980 000
               
            
         
      
      
         I.L
      
      
         
         
         
            
               
                  Produkty pocházející z Ukrajiny
               
            
            
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Koeficient přidělení – žádosti podané pro podobdobí od 1.7.2017 do 31.12.2017
                  (v %)
               
            
            
               
                  09.4600
               
               
                  —
               
            
            
               
                  09.4601
               
               
                  —
               
            
            
               
                  09.4602
               
               
                  0,584795
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.