Nařízení Rady (EU, Euratom) 2017/1123 ze dne 20. června 2017, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1123/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 163/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ RADY (EU, Euratom) 2017/1123
      ze dne 20. června 2017,
      kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 312 této smlouvy,
      s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
      po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
      v souladu se zvláštním legislativním postupem,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V prvních letech provádění víceletého finančního rámce na období 2014–2020 stanoveného v nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (1) byly v zájmu řešení nových výzev, které vznikly v evropském sousedství a vyžádaly si urychlená a komplexní opatření na úrovni Unie s cílem vyrovnat se s jejich rozsáhlými humanitárními a bezpečnostními důsledky, široce využívány zvláštní nástroje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Okolnosti, které si vyžádaly tato mimořádná opatření a nutnost podniknout další kroky, nepominuly, jak vyplynulo z výše nového čerpání prostředků z rozpětí a zvláštních nástrojů v rámci rozpočtu na rok 2017, čímž se snižuje dostupnost rozpočtových prostředků pro řešení takových situací ve zbývajícím období víceletého finančního rámce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  S cílem uplatňovat zvláštní a maximální možnou flexibilitu a zajistit dostatečný objem prostředků na platby, aby mohla Unie plnit své závazky v souladu s článkem 323 Smlouvy o fungování Evropské unie, je třeba zvýšit maximální částky stanovené pro úpravu stropů plateb na roky 2019–2020 v rámci celkového rozpětí pro platby.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V zájmu zachování dostatečné kapacity k tomu, aby Unie mohla reagovat na nepředvídané události, zejména s ohledem na nové výzvy, by rezerva na pomoc při mimořádných událostech a nástroj pružnosti měly být posíleny, dočasná omezení ohledně tvorby celkového rozpětí pro závazky by měla být odstraněna a celkové rozpětí pro závazky by mělo být rozšířeno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  S cílem zajistit zvláštní a maximální možnou flexibilitu by mělo být rovněž stanoveno, že nevyužité částky z Fondu solidarity Evropské unie a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci se poskytnou na nástroj pružnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Zvláštní nástroje uvedené v článcích 9 až 15 zajistí flexibilitu víceletého finančního rámce a budou přijaty za účelem zajištění hladkého průběhu rozpočtového procesu. Prostředky na závazky mohou být zapsány do rozpočtu nad stropy příslušných okruhů stanovených ve víceletém finančním rámci, pokud je nezbytné využít prostředky z rezervy na pomoc při mimořádných událostech, Fondu solidarity Evropské unie, nástroje pružnosti, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, rozpětí pro nepředvídané události, zvláštní flexibility pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí a posílení výzkumu a celkového rozpětí pro závazky na růst a zaměstnanost, zejména zaměstnanost mladých lidí, a na opatření v oblasti migrace a bezpečnosti v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2012/2002 (*1), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 (*2) a Interinstitucionální dohodou o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (*3).
                  
                     (*1)  Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3)."

                  
                     (*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855)."

                  
                     (*3)  Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Roční úpravy nesmějí v letech 2018–2020 přesáhnout původní strop plateb pro příslušný rok o tyto maximální částky (v cenách roku 2011):
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              2018 – 7 miliard EUR,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              2019 – 11 miliard EUR,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              2020 – 13 miliard EUR.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „f)
                           
                           
                              výpočet částek, které mají být podle čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce poskytnuty na nástroj pružnosti.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Roční výše této rezervy se stanovuje na 300 milionů EUR (v cenách roku 2011) a může být využita až do roku n + 1 v souladu s finančním nařízením. Tato rezerva se do souhrnného rozpočtu Unie zapisuje jako předběžná položka. Část roční částky vyplývající z předchozího roku bude čerpána jako první. Ta část roční částky z roku n, jež se nevyužije ani v roce n + 1, propadá.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  Článek 11 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 11
                  Nástroj pružnosti
                  1.   Nástroj pružnosti má v daném rozpočtovém roce umožnit financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů. S výhradou druhého pododstavce činí strop pro roční částku disponibilní pro nástroj pružnosti 600 milionů EUR (v cenách roku 2011).
                  Každý rok počínaje rokem 2017 se roční částka poskytnutá na nástroj pružnosti zvýší o:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              částku rovnající se části roční částky pro Fond solidarity Evropské unie, která v předchozím roce v souladu s čl. 10 odst. 1 propadla;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              částku rovnající se části roční částky pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, která v předchozím roce propadla.
                           
                        
                     
                  
                  Částky poskytnuté na nástroj pružnosti podle druhého pododstavce se použijí v souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku.
                  2.   Nevyužitou část roční částky nástroje pružnosti lze využít až do roku n + 3. Část roční částky vyplývající z předchozích let bude využita jako první, a to podle stáří. Ta část roční částky, jež se nevyužije ani v roce n + 3, propadá.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  Článek 14 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 14
                  Celkové rozpětí pro závazky na růst a zaměstnanost, zejména zaměstnanost mladých lidí, a na opatření v oblasti migrace a bezpečnosti
                  1.   Rozpětí pod stropy, které víceletý finanční rámec stanoví u prostředků na závazky, představuje celkové rozpětí víceletého finančního rámce pro závazky, jež má být k dispozici nad rámec stropů stanovených ve víceletém finančním rámci pro roky 2016 až 2020 pro cíle politiky týkající se růstu a zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých lidí, a opatření v oblasti migrace a bezpečnosti.
                  2.   Komise každý rok v rámci technické úpravy podle článku 6 vypočte částku, která je k dispozici. Evropský parlament a Rada mohou toto celkové rozpětí víceletého finančního rámce nebo jeho část uvolnit v rámci rozpočtového procesu podle článku 314 Smlouvy o fungování EU.“
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Lucemburku dne 20. června 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předsedkyně
            
            H. DALLI
         
      
      
      
         (1)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.