Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1125 ze dne 22. června 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1125/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 163/10
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1125
   ze dne 22. června 2017,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 druhou možnost a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnicí Komise 2008/127/ES (2) byly pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola zařazeny jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3). Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 637/2012 (4) vyžaduje, aby dotčené členské státy zajistily, že oznamovatel, na jehož žádost byly pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola zařazeny, předloží další potvrzující informace o rovnocennosti specifikací komerčně vyráběného technického materiálu se specifikacemi zkušebního materiálu použitého pro toxikologickou dokumentaci a o toxikologickém profilu látky do dne 1. května 2013 a do dne 31. května 2014 v uvedeném pořadí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 29. dubna 2013 a 6. května 2014 předložil oznamovatel informace zpravodajskému členskému státu, Řecku, a to za účelem splnění povinnosti předložit další informace uvedené v 1. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Řecko posoudilo informace předložené oznamovatelem včetně některých dalších informací souvisejících s prvně předloženými informacemi, které byly předloženy během hodnotícího procesu. Své posouzení předložilo ve formě dodatků k návrhu zprávy o posouzení ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) v říjnu roku 2013 a listopadu roku 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               S členskými státy, žadatelem a úřadem byly provedeny konzultace, a poté byli vyzváni k předložení připomínek k posouzení zpravodajského členského státu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Ve světle informací předložených oznamovatelem, posouzení těchto informací zpravodajským členským státem a připomínek předložených k posouzení členskými státy a EFSA má Komise za to, že potvrzující informace nebyly poskytnuty, protože informace předložené oznamovatelem nestačí k učinění závěru o rovnocennosti specifikací komerčně vyráběného technického materiálu se specifikacemi zkušebního materiálu použitého pro toxikologickou dokumentaci a o toxikologickém profilu látky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Komise vyzvala oznamovatele, aby se ke stanovisku Komise vyjádřil.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Navzdory argumentům, které oznamovatel předložil, však Komise dospěla k závěru, že předložené informace jsou neúplné a neumožňují dospět k závěru o rovnocennosti specifikací komerčně vyráběného technického materiálu se specifikacemi zkušebního materiálu použitého pro toxikologickou dokumentaci a o toxikologickém profilu látky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Proto je vhodné schválení uvedené účinné látky odejmout.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Členským státům by na odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedenou účinnou látku měl být poskytnut určitý čas.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               U přípravků na ochranu rostlin obsahujících uvedenou účinnou látku, v jejichž případě členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělí odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději dne 14. října 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Odnětí schválení
   Povolení týkající se účinné látky pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola se odnímá.
   Článek 2
   Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
   V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se zrušuje řádek 251, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola.
   Článek 3
   Přechodná opatření
   Členské státy odejmou povolení pro přípravky na ochranu rostlin, které obsahují pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola jako účinnou látku nejpozději do 14. října 2017.
   Článek 4
   Odkladná lhůta
   Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dne 14. října 2018.
   Článek 5
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Komise 2008/127/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých účinných látek (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 89).
   
      (3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 637/2012 ze dne 13. července 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek síran železnatý, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej a pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola (Úř. věst. L 186, 14.7.2012, s. 20).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.