Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1130 ze dne 14. června 2017 o vymezení parametrů rybářských plavidel

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1130/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 169/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1130
   ze dne 14. června 2017
   o vymezení parametrů rybářských plavidel
   (přepracované znění)
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
   v souladu s řádným legislativním postupem (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Rady (EHS) č. 2930/86 (3) bylo podstatně změněno (4). Vzhledem k potřebě provést další změny by uvedené nařízení mělo být v zájmu srozumitelnosti přepracováno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V rámci společné rybářské politiky se odkazuje na parametry rybářských plavidel, jako jsou délka, šířka, prostornost, datum uvedení do provozu a výkon motoru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Za účelem sjednocení podmínek výkonu rybářského povolání v Unii je zásadní, aby byla používána stejná pravidla pro určování parametrů rybářských plavidel. Tato pravidla by měla být v souladu s normami společné rybářské politiky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Definice stanovené tímto nařízením by měly vycházet z podnětů, které již učinily odborné mezinárodní organizace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Proto je třeba přihlédnout k Úmluvě Spojených národů o rybolovu a ochraně biologického bohatství volného moře podepsané 29. dubna 1958 v Ženevě, Mezinárodní úmluvě o vyměřování lodí podepsané v Londýně dne 23. června 1969 (dále jen „úmluva z roku 1969“) a k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti rybářských plavidel podepsané v Torremolinos dne 2. dubna 1977.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Metodika podle přílohy I úmluvy z roku 1969 je v jistých případech nevhodná pro rybářská plavidla o celkové délce menší než 15 metrů. Proto se pro tato plavidla zdá být vhodná zjednodušená definice hrubé prostornosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) vypracovala normy pro motory s vnitřním spalováním, které jsou značně uplatňovány v členských státech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               S cílem přizpůsobit odkaz na příslušné mezinárodní normy ISO, kterými se stanoví požadavky pro určování stálého výkonu pohonu technickému pokroku, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přijetí nezbytných změn týkajících se odkazu na příslušnou mezinárodní normu ISO. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v Interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (5). Pro zajištění rovné účasti na vypracování aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automatický přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci,
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Obecná ustanovení
   Parametry rybářských plavidel vymezené tímto nařízením se vztahují na veškeré předpisy Unie o rybolovu.
   Článek 2
   Délka
   1.   Délka plavidla je celková délka vymezená jako přímá vzdálenost mezi krajními body na přídi a na zádi.
   Pro účely této definice:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               příď zahrnuje konstrukci vodotěsného trupu, příďovou nástavbu, příďový vazník a ohrazení paluby na přídi, je-li použito, avšak nezahrnuje čelen a bezpečnostní zábradlí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               záď zahrnuje konstrukci vodotěsného trupu, zrcadlo zádě, palubu záďové nástavby, rampu vlečných sítí a ohrazení paluby, avšak nezahrnuje bezpečnostní zábradlí, výložníky nebo ramena pro vlečení rybolovné výstroje, ústrojí pohonu, kormidla a kormidelní stroj nebo stroje a žebříky a plošiny pro potápěče.
            
         
      
   
   Celková délka se měří v metrech s přesností na dvě desetinná místa.
   2.   Pokud se v právních předpisech Unie odkazuje na délku mezi svislicemi, rozumí se jí vzdálenost mezi přední a zadní svislicí podle definice v Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti rybářských plavidel.
   Délka mezi svislicemi se měří v metrech s přesností na dvě desetinná místa.
   Článek 3
   Šířka
   Šířka plavidla odpovídá největší šířce podle definice v příloze I Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí (dále jen „úmluva z roku 1969“).
   Celková šířka se měří v metrech s přesností na dvě desetinná místa.
   Článek 4
   Prostornost
   1.   Hrubá prostornost rybářských plavidel o celkové délce 15 metrů nebo větší se vyměřuje podle přílohy I úmluvy z roku 1969.
   2.   Hrubá prostornost plavidel, jejichž celková délka je menší než 15 metrů, se vyměřuje podle vzorce uvedeného v příloze I tohoto nařízení.
   3.   Pokud se v právních předpisech Unie odkazuje na čistou prostornost, rozumí se jí čistá prostornost určená podle přílohy I úmluvy z roku 1969.
   Článek 5
   Výkon pohonu
   1.   Výkon pohonu se rovná úhrnu nejvyšších stálých výkonů na setrvačníku každého pohonného motoru, který je možné použít mechanickým, elektrickým, hydraulickým nebo jiným způsobem k pohonu plavidla. Avšak pokud je k pohonnému motoru připojena převodovka, měří se výkon na výstupní přírubě převodovky.
   Žádný výkon odebíraný pomocnými pohony se neodečítá.
   Jednotkou, kterou se vyjadřuje výkon pohonu, je kilowatt (kW).
   2.   Stálý výkon pohonného motoru se určuje v souladu s požadavky přijatými Mezinárodní organizací pro normalizaci podle její doporučené mezinárodní normy ISO 3046/1, druhé vydání, říjen 1981.
   3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7, pokud jde o změnu odstavce 2 tohoto článku za účelem přizpůsobení odkazu na příslušnou mezinárodní normu ISO technickému pokroku.
   Článek 6
   Datum uvedení do provozu
   Datum uvedení do provozu odpovídá datu prvního vydání úředního osvědčení o bezpečnosti.
   Aniž je dotčen první pododstavec, datum uvedení do provozu odpovídá datu prvního zápisu do úředního rejstříku rybářských plavidel:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               v případě, že se nevydává úřední osvědčení o bezpečnosti, nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               v případě rybářských plavidel, která byla uvedena do provozu před 1. prosincem 1986.
            
         
      
   
   Článek 7
   Výkon přenesené pravomoci
   1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
   2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 20. července 2017. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
   3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
   4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v Interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
   5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
   6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 3 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
   Článek 8
   Zrušení
   Nařízení (EHS) č. 2930/86 se zrušuje.
   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze III.
   Článek 9
   Závěrečná ustanovení
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      Ve Štrasburku dne 14. června 2017.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         A. TAJANI
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         H. DALLI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 140.
   
      (2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 16. května 2017.
   
      (3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2930/86 ze dne 22. září 1986 o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (Úř. věst. L 274, 25.9.1986, s. 1).
   
      (4)  Viz příloha II.
   
      (5)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         NOVÁ PLAVIDLA O CELKOVÉ DÉLCE MENŠÍ NEŽ 15 METRŮ
      
      Hrubá prostornost nových rybářských plavidel o celkové délce menší než 15 metrů se stanoví podle vzorce:
      GT = K1 × V
      kde K1 = 0,2 + 0,02 log10 V
      a V je objem daný vzorcem:
      V = a1 (Loa × B1 × T1)
      kde:
      
         
         
         
         
            
               
                  Loa
                  
               
               
                  =
               
               
                  celková délka (článek 2 tohoto nařízení)
               
            
            
               
                  B1
                  
               
               
                  =
               
               
                  šířka v metrech podle úmluvy z roku 1969
               
            
            
               
                  T1
                  
               
               
                  =
               
               
                  výška v metrech podle úmluvy z roku 1969
               
            
            
               
                  a1
                  
               
               
                  =
               
               
                  funkce Loa
                  
               
            
         
      
      
         PLAVIDLA O CELKOVÉ DÉLCE MENŠÍ NEŽ 15 METRŮ EXISTUJÍCÍ KE DNI 1. LEDNA 1995
      
      Hrubá prostornost rybářských plavidel existujících ke dni 1. ledna 1995 o celkové délce menší než 15 metrů se stanoví podle vzorce:
      GT = K1 × V
      kde V je objem daný vzorcem:
      V = a2 (Loa × B1 × T1)
      kde:
      
         
         
         
         
            
               
                  Loa
                  
               
               
                  =
               
               
                  celková délka (článek 2 tohoto nařízení)
               
            
            
               
                  B1
                  
               
               
                  =
               
               
                  šířka v metrech podle úmluvy z roku 1969
               
            
            
               
                  T1
                  
               
               
                  =
               
               
                  výška v metrech podle úmluvy z roku 1969
               
            
            
               
                  a2
                  
               
               
                  =
               
               
                  funkce Loa
                  
               
            
         
      
      Funkce a1 a a2 se určí na základě statistických analýz sdružených reprezentativních vzorků loďstev členských států. Tyto vzorky, stejně jako definice rozměrů B1 a T1 a prováděcí pravidla ke vzorcům budou stanoveny rozhodnutím Komise.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         ZRUŠENÉ NAŘÍZENÍ A JEHO ZMĚNA
      
      
         
         
         
            
               
                  Nařízení Rady (EHS) č. 2930/86
               
               
                  (Úř. věst. L 274, 25.9.1986, s. 1)
               
            
            
               
                  Nařízení Rady (ES) č. 3259/94
               
               
                  (Úř. věst. L 339, 29.12.1994, s. 11)
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         SROVNÁVACÍ TABULKA
      
      
         
         
         
            
               
                  Nařízení (EHS) č. 2930/86
               
               
                  Toto nařízení
               
            
            
               
                  Článek 1
               
               
                  Článek 1
               
            
            
               
                  Článek 2
               
               
                  Článek 2
               
            
            
               
                  Článek 3
               
               
                  Článek 3
               
            
            
               
                  Čl. 4 odst. 1 písm. a)
               
               
                  —
               
            
            
               
                  Čl. 4 odst. 1 písm. b)
               
               
                  Čl. 4 odst. 1
               
            
            
               
                  Čl. 4 odst. 1 písm. c)
               
               
                  Čl. 4 odst. 2
               
            
            
               
                  Čl. 4 odst. 1 písm. d)
               
               
                  —
               
            
            
               
                  Čl. 4 odst. 1 písm. e)
               
               
                  —
               
            
            
               
                  Čl. 4 odst. 2
               
               
                  Čl. 4 odst. 3
               
            
            
               
                  Článek 5
               
               
                  Článek 5
               
            
            
               
                  Článek 6
               
               
                  Článek 6
               
            
            
               
                  —
               
               
                  Článek 7
               
            
            
               
                  —
               
               
                  Článek 8
               
            
            
               
                  Čl. 7 odst. 1
               
               
                  Článek 9
               
            
            
               
                  Čl. 7 odst. 2
               
               
                  —
               
            
            
               
                  Příloha
               
               
                  Příloha I
               
            
            
               
                  —
               
               
                  Příloha II
               
            
            
               
                  —
               
               
                  Příloha III
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.