Nařízení Rady (EU) 2017/1133 ze dne 20. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1133/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 164/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1133
   ze dne 20. června 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               S cílem zajistit dostatečnou a nepřerušovanou dodávku některého zboží, jež se v Unii vyrábí v nedostatečné míře, a zabránit narušení trhu, pokud jde o některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky, byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013 otevřeny autonomní celní kvóty (1). Produkty a výrobky v rámci těchto celních kvót mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami. Z uvedených důvodů je nutné otevřít s účinkem ode dne 1. července 2017 celní kvóty s nulovou sazbou pro příslušný objem týkající se sedmi nových produktů a výrobků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               U pěti dalších výrobků by se měly zvýšit objemy celních kvót, neboť toto zvýšení je v zájmu hospodářských subjektů a Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V případě jednoho výrobku by se zvýšení objemu celních kvót mělo týkat pouze druhé poloviny roku 2017, zatímco pro stávající celní kvótu uvedeného výrobku by mělo být stanoveno datum ukončení 31. prosince 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Jelikož změny týkající se celních kvót na dotčené produkty a výrobky stanovené v tomto nařízení musí být použitelné ode dne 1. července 2017, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost bezodkladně,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 a 09.2870 stanovené v příloze I tohoto nařízení se vkládají podle pořadí kódů (KN) uvedených ve druhém sloupci tabulky v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 a 09.2860 se nahrazují řádky uvedenými v příloze II tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. července 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Lucemburku dne 20. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         H. DALLI
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Pořadové číslo
                  
                  
                     Kód KN
                  
                  
                     Kód TARIC
                  
                  
                     Popis zboží
                  
                  
                     Kvóta na období
                  
                  
                     Objem kvóty
                  
                  
                     Clo v rámci kvóty (%)
                  
               
               
                  
                     „09.2828
                  
                  
                     2712 20 90
                  
                  
                      
                  
                  
                     Parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje
                  
                  
                     1.7.–31.12.
                  
                  
                     60 000  tun
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     09.2842
                  
                  
                     2932 12 00
                  
                  
                      
                  
                  
                     2-Furaldehyd (furfural)
                  
                  
                     1.7.–31.12.
                  
                  
                     5 000  tun
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     09.2844
                  
                  
                     ex 3824 99 92
                  
                  
                     71
                  
                  
                     Směsi obsahující:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 2-chlorpropenu (CAS RN 557-98-2),
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 14 % hmotnostních (Z)-1-chlorpropenu (CAS RN 16136-84-8),
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních 2-chlorpropanu (CAS RN 75-29-6),
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 nejvýše 6 % hmotnostních 3-chlorpropenu (CAS RN 107-05-1) a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 nejvýše 1 % hmotnostních ethylchloridu (CAS RN 75-00-3)
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     1.7.–31.12.
                  
                  
                     3 000  tun
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     09.2846
                  
                  
                     ex 3907 40 00
                  
                  
                     25
                  
                  
                     Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce λ = 400 nm (podle ISO 13468-2)
                  
                  
                     1.7.–31.12.
                  
                  
                     800 tun
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     09.2848
                  
                  
                     ex 5505 10 10
                  
                  
                     10
                  
                  
                     Odpad ze syntetických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) z nylonu nebo jiných polyamidů (PA6 a PA66)
                  
                  
                     1.7.–31.12.
                  
                  
                     5 000  tun
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     09.2870
                  
                  
                     ex 7019 40 00
                  
                  
                     60
                  
                  
                     Tkaniny ze skleněného vlákna typu E:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 o hmotnosti 20 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 209 g/m2,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 impregnované silanem,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 o obsahu vlhkosti 0,13 % hmotnostních nebo méně a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 s více než 3 dutými vlákny z 100 000  vláken,
                              
                           
                        
                     
                     pro použití při výrobě desek, rolí nebo laminátů prepregu pro výrobu desek tištěných spojů v automobilovém průmyslu (2)
                  
                  
                     1.7.–31.12.
                  
                  
                     3 000  km
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     ex 7019 52 00
                  
                  
                     20
                  
               
               
                  
                     09.2850
                  
                  
                     ex 8414 90 00
                  
                  
                     70
                  
                  
                     Kompresorové kolo z hliníkové slitiny:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 o průměru 20 mm nebo větším, avšak nejvýše 130 mm a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 o hmotnosti 5 g nebo vyšší, avšak nejvýše 800 g
                              
                           
                        
                     
                     pro použití při výrobě spalovacích motorů (2)
                  
                  
                     1.7.–31.12.
                  
                  
                     2 950 000  kusů
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     09.2868
                  
                  
                     ex 8714 10 90
                  
                  
                     60
                  
                  
                     Písty pro závěsné systémy, o průměru nejvýše 55 mm, ze slinuté oceli
                  
                  
                     1.7.–31.12.
                  
                  
                     1 000 000  kusů
                  
                  
                     0 %“
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Pořadové číslo
                  
                  
                     Kód KN
                  
                  
                     Kód TARIC
                  
                  
                     Popis zboží
                  
                  
                     Kvóta na období
                  
                  
                     Objem kvóty
                  
                  
                     Clo v rámci kvóty (%)
                  
               
               
                  
                     „09.2860
                  
                  
                     ex 2933 69 80
                  
                  
                     30
                  
                  
                     1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)
                  
                  
                     1.1.–31.12.
                  
                  
                     600 tun
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     09.2658
                  
                  
                     ex 2933 99 80
                  
                  
                     73
                  
                  
                     5-Acetoacetylaminobenzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)
                  
                  
                     1.1.–31.12.
                  
                  
                     400 tun
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     09.2687
                  
                  
                     ex 3907 40 00
                  
                  
                     25
                  
                  
                     Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce λ = 400 nm (podle ISO 13468-2)
                  
                  
                     1.1.–31.12. 2017
                  
                  
                     400 tun
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     09.2629
                  
                  
                     ex 8302 49 00
                  
                  
                     91
                  
                  
                     Teleskopické hliníkové madlo používané při výrobě zavazadel (2)
                  
                  
                     1.1.–31.12.
                  
                  
                     1 500 000  kusů
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     09.2668
                  
                  
                     ex 8714 91 10
                  
                  
                     21
                  
                  
                     Rám jízdního kola, vyrobený z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvený, lakovaný a/nebo leštěný, pro použití při výrobě jízdních kol (2)
                  
                  
                     1.1.–31.12.
                  
                  
                     350 000  kusů
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     ex 8714 91 10
                  
                  
                     31
                  
               
               
                  
                     09.2669
                  
                  
                     ex 8714 91 30
                  
                  
                     21
                  
                  
                     Přední vidlice jízdního kola, vyrobená z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvená, lakovaná a/nebo leštěná, pro použití při výrobě jízdních kol (2)
                  
                  
                     1.1.–31.12.
                  
                  
                     270 000  kusů
                  
                  
                     0 %“
                  
               
               
                  
                     ex 8714 91 30
                  
                  
                     31
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.