Nařízení Rady (EU) 2017/1134 ze dne 20. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1134/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 164/6
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1134
   ze dne 20. června 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Produkce a výroba 69 zemědělských produktů a průmyslových výrobků, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 (1), je v Unii nedostatečná nebo neexistuje. Je proto v zájmu Unie u těchto produktů a výrobků zcela pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               S ohledem na technický vývoj produktů a výrobků a ekonomické trendy na trhu je nutno změnit podmínky pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u 71 produktů a výrobků, které jsou v současné době uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Sazební zařazení některých produktů a výrobků bylo změněno tak, aby odvětví mohlo plně využívat výhod aktuálně platných pozastavení. Kromě toho by příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 měla být aktualizována i proto, že její znění je v některých případech nutno harmonizovat či vyjasnit. Změny podmínek souvisejí se změnami popisu produktů nebo výrobků, jejich sazebního zařazení nebo požadavků na jejich konečné užití. Pozastavení, u nichž je nezbytné změny provést, by měla být v seznamu pozastavení v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 zrušena a změněná pozastavení by měla být do uvedeného seznamu vložena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               U dvou produktů/výrobků, které jsou v současné době uvedeny v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, již není v zájmu Unie udržovat pozastavení všeobecných cel celního sazebníku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V zájmu jasnosti by měly být záznamy pozměněné tímto nařízením označeny hvězdičkou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Jelikož se změny týkající se pozastavení u dotčených produktů a výrobků stanovených v tomto nařízení mají použít ode dne 1. července 2017, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost bezodkladně,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               vkládají se řádky s produkty a výrobky uvedenými v příloze I tohoto nařízení v pořadí kódů KN uvedených v prvním sloupci tabulky v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               zrušují se řádky s produkty a výrobky, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. července 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Lucemburku dne 20. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         H. DALLI
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Kód KN
               
               
                  TARIC
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Všeobecná celní sazba
               
               
                  Doplňková jednotka
               
               
                  Předpokládané datum povinného přezkumu
               
            
            
               
                  *ex 2818 30 00
               
               
                  30
               
               
                  Hydroxid-oxid hlinitý ve formě boehmitu nebo pseudo-boehmitu (CAS RN 1318-23-6)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  ex 2825 70 00
               
               
                  20
               
               
                  Kyselina molybdenová (CAS RN 7782-91-4)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 2842 10 00
               
               
                  40
               
               
                  Hlinitokřemičitan (CAS RN 1318–02–1) se zeolitovou strukturou aluminofosfátu 18 (AEI) pro použití při výrobě katalytických přípravků (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 2905 11 00
                  ex 2905 19 00
               
               
                  20
                  35
               
               
                  Methyl-methansulfonát (CAS RN 66-27-3)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2905 22 00
               
               
                  20
               
               
                  3,7-Dimethylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2909 30 90
               
               
                  15
               
               
                  {[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzen (CAS RN 1092536-54-3)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2909 30 90
               
               
                  25
               
               
                  1,2-Difenoxyethan (CAS RN 104-66-5) ve formě prášku nebo ve vodné disperzi obsahující 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních 1,2-difenoxyethanu
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 2909 60 00
               
               
                  40
               
               
                  1,4-di(2-terc-butylperoxyisopropyl)benzen (CAS RN 2781-00-2) nebo směs isomerů 1,4-di(2-terc-butylperoxyisopropyl)benzen a 1,3-di(2-terc-butylperoxyisopropyl)benzen (CAS RN 25155-25-3)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2017
               
            
            
               
                  ex 2912 19 00
               
               
                  10
               
               
                  Undekanal (CAS RN 112-44-7)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2915 12 00
               
               
                  10
               
               
                  Vodný roztok obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 84 % hmotnostních mravenčanu cesného (CAS RN 3495-36-1)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 2916 14 00
               
               
                  30
               
               
                  Allyl-methakrylát (CAS RN 96-05-9) a jeho izomery o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující alespoň:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              0,01 % nebo více, avšak nejvýše 0,02 % allylalkoholu (CAS RN 107-18-6),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              0,01 % nebo více, avšak nejvýše 0,1 % kyseliny methakrylové (CAS RN 79-41-4) a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1 % 4-methoxyfenolu (CAS RN 150-76-5)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  ex 2916 39 90
               
               
                  33
               
               
                  Methyl-4′-(brommethyl)bifenyl-2-karboxylát (CAS RN 114772-38-2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2916 39 90
               
               
                  73
               
               
                  (2,4-Dichlorfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 53056-20-5)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 2920 29 00
                  ex 2920 90 70
               
               
                  50
                  50
               
               
                  Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  *ex 2920 29 00
                  ex 2920 90 70
               
               
                  60
                  40
               
               
                  Fosetyl-natrium (CAS RN 39148-16-8) ve formě vodného roztoku obsahujícího 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních fosetyl-natria pro použití při výrobě pesticidů (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2922 19 00
               
               
                  40
               
               
                  (R)-1-((4-amino-2-brom-5-fluorfenyl)amino)-3-(benzyloxy)propan-2-ol-4-methylbenzensulfonát (CAS RN 1294504-64-5)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2924 29 70
               
               
                  30
               
               
                  4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzensulfonát sodný (CAS RN 84029-45-8)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2924 29 70
               
               
                  50
               
               
                  N-Benzyloxykarbonyl-L-terc-leucin, isopropylaminová sůl (CAS RN 1621085-33-3)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2926 90 70
               
               
                  30
               
               
                  4,5-Dichlor-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 2931 90 00
               
               
                  05
               
               
                  Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e)ke kapitole 29 KN
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 2932 14 00
                  ex 2940 00 00
               
               
                  10
                  40
               
               
                  1,6-Dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-chlor-4-deoxy-α-D-galaktopyranosid (CAS RN 56038-13-2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2019
               
            
            
               
                  ex 2932 99 00
               
               
                  13
               
               
                  (4-Chlor-3-(4-ethoxybenzyl)fenyl)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)methanon (CAS RN 1103738-30-2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2932 99 00
               
               
                  18
               
               
                  4-(4-Brom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl)fenoxy)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2933 19 90
               
               
                  45
               
               
                  5-Amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)fenyl]-1H-pyrazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2933 19 90
               
               
                  55
               
               
                  5-Methyl-1-(naftalen-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2933 29 90
               
               
                  75
               
               
                  2,2′-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan]-dihydrochlorid (CAS RN 27776-21-2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2933 39 99
               
               
                  10
               
               
                  2-Aminopyridin-4-ol-hydrochlorid (CAS RN 1187932-09-7)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2933 39 99
               
               
                  33
               
               
                  5-(3-chlorfenyl)-3-methoxypyridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2933 39 99
               
               
                  41
               
               
                  2-Chlor-6-(3-fluor-5-isobutoxyfenyl)nikotinová kyselina (CAS RN 1897387-01-7)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2933 39 99
               
               
                  46
               
               
                  Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) pro použití při výrobě pesticidů (1)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 2933 59 95
                  ex 2933 99 80
               
               
                  88
                  51
               
               
                  Dikvat-dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) ve vodném roztoku pro použití při výrobě herbicidů (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2933 99 80
               
               
                  42
               
               
                  (S)-2,2,4-Trimethylpyrrolidin-hydrochlorid (CAS RN 1897428-40-8)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2933 99 80
               
               
                  44
               
               
                  (2S,3S,4R)-Methyl-3-ethyl-4-hydroxypyrrolidin-2-karboxy-4-methylbenzensulfonát (CAS RN 1799733-43-9)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 2933 99 80
               
               
                  53
               
               
                  kalium-(S)-5-(terc-butoxykarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-karboxylát (CUS0133723-1)(5)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  *ex 2933 99 80
               
               
                  72
               
               
                  1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyklononan (CAS RN 96556-05-7)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  ex 2934 99 90
               
               
                  46
               
               
                  4-Methoxy-5-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitril (CAS RN 675126-26-8)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2934 99 90
               
               
                  47
               
               
                  Thidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) pro použití při výrobě pesticidů (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2934 99 90
               
               
                  49
               
               
                  Cytidin-5′-(fosforečnan sodný) (CAS RN 6757-06-8)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2934 99 90
               
               
                  53
               
               
                  4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 2935 90 90
               
               
                  30
               
               
                  6-Aminopyridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 3204 16 00
               
               
                  30
               
               
                  Přípravky založené na barvivu Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) s obsahem barviva 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních a obsahující jednu nebo více následujících látek:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              barvivo Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              1-naftalensulfonová kyselina, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, disodná sůl (CAS RN 250688-43-8) nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azobenzoová kyselina, sodná sůl (CAS RN 906532-68-1)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2019
               
            
            
               
                  ex 3204 17 00
               
               
                  22
               
               
                  Barvivo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 169 50 % hmotnostních nebo více
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 3204 17 00
               
               
                  24
               
               
                  Barvivo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 57:1 50 % hmotnostních nebo více
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  *ex 3215 90 70
               
               
                  30
               
               
                  Barva v zásobníku na jedno použití, obsahující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních amorfního oxidu křemičitého nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              3,8 % hmotnostních nebo více barviva C.I. Solvent Black 7 v organických rozpouštědlech
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při vyznačování integrovaných obvodů (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  *ex 3506 91 10
                  ex 3506 91 90
               
               
                  50
                  50
               
               
                  Přípravek obsahující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních styren-butadienových kopolymerů nebo styren-isoprenových kopolymerů a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních pinenových polymerů nebo pentadienových kopolymerů
                           
                        
                     
                  
                  rozpuštěných v:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              methylethylketonu (CAS RN 78-93-3)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              heptanu (CAS RN 142-82-5) a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              toluenu (CAS RN 108-88-3) nebo lehké alifatické solventní naftě (CAS RN 64742-89-8)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  ex 3811 21 00
               
               
                  11
               
               
                  Dispergátor a inhibitor oxidace obsahující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o-aminopolyisobutylenfenol (CAS RN 78330-13-9),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů,
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 3811 21 00
               
               
                  19
               
               
                  Aditiva obsahující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              směs na bázi polyisobutylen-sukcinimidu a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              více než 30 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů,
                           
                        
                     
                  
                  s celkovým číslem alkality vyšším než 40, pro použití při výrobě mazacích oleju (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2019
               
            
            
               
                  ex 3811 29 00
               
               
                  75
               
               
                  Inhibitor oxidace obsahující hlavně směs izomerů 1-(terc-dodecylthio)propan-2-olu (CAS RN 67124-09-8) pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)
               
               
                  0 % (2)
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 3811 90 00
               
               
                  50
               
               
                  Inhibitor koroze obsahující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              polyisobutenyljantarovou kyselinu a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              více než 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 20 % hmotnostních minerálních olejů
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě směsí aditiv pro paliva (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 3815 90 90
               
               
                  40
               
               
                  Katalyzátor:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              obsahující oxid molybdenu a oxidy dalších kovů, v matrici oxidu křemičitého,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              ve formě dutých válcovitých těles o délce 4 mm nebo větší, avšak nejvýše 12 mm,
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě kyseliny akrylové (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  ex 3824 99 92
               
               
                  25
               
               
                  Přípravek obsahující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních diethyl-karbonátu (CAS RN 105-58-8)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních ethylen-karbonátu (CAS RN 96-49-1)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních hexafluorfosforečnanu lithného (CAS RN 21324-40-3)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních ethyl-methyl-karbonátu (CAS RN 623-53-0)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní vinylen-karbonátu (CAS RN 872-36-6)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní 4-fluor-1,3-dioxolan-2-onu (CAS RN 114435-02-8)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              nejvýše 1 % hmotnostní 1,5,2,4-Dioxadithian-2,2,4,4-tetroxidu (CAS RN 99591-74-9)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 3824 99 92
               
               
                  27
               
               
                  4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) v organickém rozpouštědle
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 3824 99 92
               
               
                  30
               
               
                  Vodný roztok mravenčanu cesného a mravenčanu draselného obsahující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 84 % hmotnostních mravenčanu cesného (CAS RN 3495-36-1),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 76 % hmotnostních mravenčanu draselného (CAS RN 590-24-1) a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též s obsahem nejvýše 9 % hmotnostních aditiv
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 3824 99 92
               
               
                  40
               
               
                  Roztok 2-chlor-5-(chlormethyl)-pyridinu (CAS RN 70258-18-3) v organickém rozpouštědle
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 3824 99 92
               
               
                  69
               
               
                  Přípravek obsahující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92 % hmotnostních bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) (CAS RN 5945-33-5),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních oligomerů bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              nejvýše 1 % trifenylfosfátu (CAS RN 115-86-6)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  ex 3824 99 93
               
               
                  45
               
               
                  Natrium-hydrogen-(3-amino-1,5-naftalendisulfonát) (CAS RN 4681-22-5) obsahující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              nejvýše 20 % hmotnostních síranu sodného,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              nejvýše 10 % hmotnostních chloridu sodného
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 3824 99 96
               
               
                  70
               
               
                  Prášek obsahující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              28 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 51 % hmotnostních mastku (CAS RN 14807-96-6)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              30,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 48 % hmotnostních oxidu křemičitého (křemene) (CAS RN 14808-60-7)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              17 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 3824 99 96
               
               
                  74
               
               
                  Směs s nestechiometrickým složením:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s krystalickou strukturou,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s obsahem spinelu vzniklého tavením MgO a Al2O3 s příměsemi z křemičitých fází a hlinitanů, z čehož nejméně 75 % hmotnostních sestává z frakcí s velikostí zrn od 1 do 3 mm a nejvýše 25 % sestává z frakcí s velikostí zrn od 0 do 1 mm
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 3824 99 96
               
               
                  80
               
               
                  Směs obsahující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              64 % nebo více, avšak nejvýše 74 % hmotnostních amorfního oxidu křemičitého (CAS RN 7631-86-9)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              25 % nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních butanonu (CAS RN 78-93-3) a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              nejvýše 1 % hmotnostní 3-[(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilanu (CAS RN 2530-83-8)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 3901 10 10
                  ex 3901 90 80
               
               
                  20
                  50
               
               
                  Vysokohustotní lineární polyethylen-1-buten/LLDPE (CAS RN 25087-34-7) ve formě prášku
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s indexem tání (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 g/10 min. nebo více, avšak nejvýše 24 g/10 min.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o hustotě (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 nebo více, avšak nejvýše 0,926 g/cm3 a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s teplotou měknutí dle Vicataminimálně 94 °C
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  m3
                  
               
               
                  31.12.2019
               
            
            
               
                  ex 3906 90 90
               
               
                  53
               
               
                  Polyakrylamidový prášek s průměrnou velikostí částic menší než 2 mikrony a s bodem tání vyšším než 260 °C, obsahující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              75 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních polyakrylamidu, a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních polyethylenglykolu
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 3906 90 90
               
               
                  63
               
               
                  Kopolymer (dimethoxymethylsilyl)propylmethakrylátu, butylakrylátu, allylmethakrylátu, methylmethakrylátu a cyklosiloxanů (CAS RN 143106–82–5)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 3910 00 00
               
               
                  45
               
               
                  Dimethylsiloxan, polymer s koncovou hydroxyskupinou s viskozitou 38–45 mPa · s (CAS RN 70131–67–8)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 3910 00 00
               
               
                  55
               
               
                  Přípravek obsahující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních polydimethylsiloxanu s koncovou vinylskupinou (CAS RN 68083-19-2)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních dimethylvinylovaného a trimethylovaného oxidu křemičitého (CAS RN 68988-89-6) a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních kyseliny křemičité, sodné soli, produktů reakce s chlortrimethylsilanem a isopropylalkoholem (CAS RN 68988-56-7)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 3913 90 00
               
               
                  30
               
               
                  Protein chemicky nebo enzymaticky modifikovaný karboxylací a/nebo ftalací, též hydrolyzovaný, s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) menší než 350 000
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  ex 3920 99 59
               
               
                  70
               
               
                  Tetrafluorethylenový film, balený v rolích:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o tloušťce 50 μm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s bodem tání 260 °C a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s hustotou 1,75 (ASTM D792)
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě polovodičových zařízení (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 3921 13 10
               
               
                  10
               
               
                  Fólie z polyurethanové pěny, o tloušťce 3 mm (± 15 %) a hustotě 0,09435 nebo větší, avšak nejvýše 0,10092
               
               
                  0 %
               
               
                  m3
                  
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  ex 3921 19 00
               
               
                  50
               
               
                  Porézní membrána z polytetrafluorethylenu (PTFE) laminovaná na polyesterovou netkanou textilii získanou technologií spunbond
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o celkové tloušťce větší než 0,05 mm, avšak nejvýše 0,20 mm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s tlakem způsobujícím průnik vody mezi 5 a 200 kPa, podle normy ISO 811, a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s propustností vzduchu 0,08 cm3/cm2/s nebo více, podle normy ISO 5636–5
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 3923 10 90
               
               
                  10
               
               
                  Pouzdro s fotomaskami nebo destičkami:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              sestávající z antistatických materiálů nebo směsných termoplastů, které mu dodávají speciální elektrostatický výboj (ESD) a vlastnosti umožňující uvolňování částic,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              neporézní struktury odolné proti odření nebo s povrchovými vlastnostmi odolnými nárazům,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              vybavené speciálně vytvořeným zadržovacím systémem, který chrání fotomasku nebo destičky před povrchovým nebo kosmetickým poškozením a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též s těsnícím spojem,
                           
                        
                     
                  
                  typu používaného ve fotolitografických výrobách nebo jiné výrobě polovodičů na uskladnění fotomasek nebo destiček
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 3926 30 00
                  ex 8708 29 10
                  ex 8708 29 90
               
               
                  10
                  10
                  10
               
               
                  Plastový kryt vnějšího zpětného zrcátka pro motorová vozidla, opatřený úchyty
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 3926 90 97
               
               
                  20
               
               
                  Pouzdra, součásti pouzder, válce, přepínače, rámy, kryty a ostatní části z akrylonitril-butadien-styrenu druhu používané k výrobě dálkového ovládání
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2019
               
            
            
               
                  ex 3926 90 97
                  ex 8512 90 90
               
               
                  77
                  10
               
               
                  Silikonový oddělovací prstenec, s vnitřním průměrem 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), typu používaného v senzorových systémech na podporu parkování v automobilech
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 4016 99 57
               
               
                  10
               
               
                  Sací hadice pro přívod vzduchu do spalovací části motoru obsahující alespoň:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              jednu pružnou kaučukovou hadici,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              jednu plastovou hadici a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              kovové svorky,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též s rezonátorem
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 4016 99 57
               
               
                  20
               
               
                  Pryžový nárazníkový pásek potažený silikonem o délce nejvýše 1 200  mm a s nejméně pěti plastovými úchytkami, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 5911 90 99
                  ex 8421 99 90
               
               
                  30
                  92
               
               
                  Části a součásti zařízení na čištění vody pomocí reverzní osmózy, obsahující v podstatě membrány na plastové bázi, uložené uvnitř tkaných nebo netkaných textilních materiálů, které jsou navinuté okolo perforovaného válce a uzavřené válcovitým plastovým pouzdrem o tloušťce stěny nepřesahující 4 mm, též uložené ve válci o tloušťce stěny 5 mm nebo větší
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  *ex 5911 90 99
               
               
                  40
               
               
                  Vícevrstvé netkané polyesterové leštící polštářky, impregnované polyurethanem
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2019
               
            
            
               
                  ex 6805 30 00
               
               
                  10
               
               
                  Čisticí prostředek na hroty sond sestávající z polymerní matrice obsahující brusné částice na substrátu pro použití při výrobě polovodičů (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 7318 19 00
               
               
                  30
               
               
                  Spojovací tyč pro hlavní brzdový válec se závity na obou koncích, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 7410 11 00
                  ex 8507 90 80
                  ex 8545 90 90
               
               
                  10
                  60
                  30
               
               
                  Role laminátové fólie z grafitu a mědi:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o šířce 610 mm nebo větší, avšak nejvýše 620 mm, a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o průměru 690 mm nebo větším, však nejvýše 710 mm
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě lithium-iontových akumulátorových baterií (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 7607 11 90
                  ex 7607 11 90
               
               
                  47
                  57
               
               
                  Hliníkové fólie ve svitcích:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o čistotě 99,99 % hmotnostních,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o tloušťce 0,021 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,2 mm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o šířce 500 mm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s povrchovou oxidovou vrstvou o tloušťce 3 až 4 nm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              a s kubickou strukturou větší než 95 %
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 7607 19 90
                  ex 8507 90 80
               
               
                  10
                  80
               
               
                  List ve tvaru role, který tvoří laminát z lithia a manganu spojený s hliníkem:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o šířce 595 mm nebo větší, avšak nejvýše 605 mm, a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o průměru 690 mm nebo větším, však nejvýše 710 mm
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě katod pro lithium-iontové akumulátorové baterie (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 7616 99 10
                  ex 8708 99 10
                  ex 8708 99 97
               
               
                  30
                  60
                  50
               
               
                  Hliníková vzpěra motoru
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o výšce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o šířce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o délce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,
                           
                        
                     
                  
                  s alespoň dvěma upevňovacími otvory, vyrobená z hliníkových slitin ENAC-46100 nebo ENAC-42100 (na základě normy EN:1706) s těmito vlastnostmi:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              vnitřní pórovitost nejvýše 1 mm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              vnější pórovitost nejvýše 2 mm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              tvrdost podle Rockwella HRB 10 nebo vyšší
                           
                        
                     
                  
                  typu používaného při výrobě systémů zavěšení motorů v motorových vozidlech
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2019
               
            
            
               
                  *ex 8108 90 30
               
               
                  20
               
               
                  Tyče, pruty a dráty ze slitiny titanu a hliníku obsahující 1 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní hliníku, pro použití při výrobě tlumičů výfuku a výfukových potrubí podpoložek 8708 92  nebo 8714 10 40  (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2017
               
            
            
               
                  *ex 8108 90 50
               
               
                  10
               
               
                  Slitiny titanu a hliníku s obsahem hliníku 1 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní, v deskách nebo svitcích o tloušťce 0,49 mm nebo větší, avšak nejvýše 3,1 mm, šířce 1 000  mm nebo větší, avšak nejvýše 1 254  mm, určené k výrobě výrobků podpoložky 8714 10  (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  *ex 8108 90 50
               
               
                  35
               
               
                  Desky, plechy a pásy ze slitiny titanu
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 8301 60 00
                  ex 8413 91 00
                  ex 8419 90 85
                  ex 8438 90 00
                  ex 8468 90 00
                  ex 8476 90 90
                  ex 8479 90 70
                  ex 8481 90 00
                  ex 8503 00 99
                  ex 8515 90 80
                  ex 8536 90 95
                  ex 8537 10 98
                  ex 8708 91 20
                  ex 8708 91 99
                  ex 8708 99 10
                  ex 8708 99 97
               
               
                  20
                  40
                  30
                  20
                  20
                  20
                  83
                  30
                  70
                  30
                  95
                  70
                  10
                  20
                  50
                  40
               
               
                  Bloky kláves ze silikonu nebo plastu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též se součástmi z kovu, plastu, epoxydové pryskyřice vyztužené skleněnými vlákny nebo z dřeva,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též potištěné nebo s povrchovou úpravou,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též s elektrickými vodivými prvky,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též s fólií s tlačítky přilepenou ke klávesnici,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též s ochrannou fólií,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              jedno- nebo vícevrstvé
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 8409 91 00
                  ex 8409 99 00
               
               
                  30
                  50
               
               
                  Sběrné výfukové potrubí se spirálovou součástí plynové turbíny turbodmychadla:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s žáruvzdorností nejvýše 1 050  °C a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s průměrem otvoru ponechaného pro zavedení turbínového kola 30 mm nebo více, avšak nejvýše 110 mm
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  ex 8409 99 00
               
               
                  40
               
               
                  Plastový nebo hliníkový kryt hlavy válců obsahující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              snímač polohy vačkové hřídele (CMPS),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              kovové konzoly pro upevnění k motoru a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              dvě nebo více těsnění,
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 8411 99 00
               
               
                  65
               
               
                  Spirálová součást plynové turbíny turbodmychadla:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s žáruvzdorností nejvýše 1 050  °C a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s průměrem otvoru pro turbínu 30 mm nebo více, avšak nejvýše 110 mm
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 8413 30 20
               
               
                  30
               
               
                  Jednoválcové radiální pístové vysokotlaké čerpadlo s přímým vstřikem benzinu s:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              provozním tlakem 200 barů nebo více, avšak nejvýše 350 barů,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              regulací průtoku a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              přetlakovým ventilem,
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 8479 90 70
               
               
                  87
               
               
                  Palivová hadice pro pístové motory s vnitřním spalováním se snímačem teploty paliva, alespoň se dvěma vstupními hadicemi a třemi výstupními hadicemi pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 8481 80 59
               
               
                  20
               
               
                  Tlakový regulační ventil, k zabudování do kompresorů klimatizačních zařízení motorových vozidel (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 8484 20 00
               
               
                  10
               
               
                  Mechanické hřídelové těsnění k zabudování do rotačních kompresorů pro použítí při výrobě klimatizačních zařízení motorových vozidel (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 8501 10 99
               
               
                  56
               
               
                  Motor na stejnosměrný proud:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s rychlostí otáčení nejvýše 7 000  otáček za minutu (bez zatížení),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              se jmenovitým napětím 12 V (± 4 V),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s maximálním výkonem 13,78 W (při 3,09 A),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s předepsaným rozsahem teplot od – 40 °C do 160 °C,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s ozubeným pastorkem,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s připojovacím rozhraním,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              se 2 elektrickými přípojkami,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s maximálním točivým momentem 100 Nm
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 8501 10 99
               
               
                  58
               
               
                  Motor na stejnosměrný proud:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s rychlostí otáčení nejvýše 6 500  otáček za minutu (bez zatížení),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              se jmenovitým napětím 12 V (± 4 V),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s maximálním výkonem nižším než 20 W,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s předepsaným rozsahem teplot od – 40 °C do 160 °C,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              se šnekovým pastorkem,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s mechanickým připojovacím rozhraním
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              se 2 elektrickými přípojkami,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s maximálním točivým momentem 75 Nm
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 8501 10 99
               
               
                  65
               
               
                  Elektrický ovládač turbodmychadla:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s motorem na stejnosměrný proud,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s integrovaným převodovým mechanismem,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o tažné síle 200 N nebo více při zvýšené teplotě okolí minimálně 140 °C
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o tažné síle 250 N nebo vice v každé poloze zdvihu,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o pracovním zdvihu 15 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též s rozhraním pro palubní diagnostiku
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 8504 31 80
               
               
                  50
               
               
                  Transformátory pro použití při výrobě elektronických řídících, ovládacích zařízení a světelných zdrojů LED v odvětví osvětlení (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 8504 40 90
               
               
                  25
               
               
                  Převodník stejnosměrného proudu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              bez skříně nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              se skříní s připojovacími kolíky, připojovacími svorníky, šroubovými konektory, nechráněným vedením, připojovacími prvky, které umožňují připevnění k desce plošných spojů pájením nebo jinou technologií, nebo s jinými drátovými spoji, které vyžadují další zpracování
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 8504 50 95
               
               
                  70
               
               
                  Solenoidová cívka s:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              jmenovitým výkonem vyšším než 10 W, avšak nejvýše 15 W,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              izolačním odporem 100 ΜΩ nebo více,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              odporem stejnosměrného proudu nejvýše 34,8 Ω (± 10 %) při 20 °C,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              jmenovitým proudem nejvýše 1,22 A,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              jmenovitým napětím nejvýše 25 V
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 8505 11 00
               
               
                  65
               
               
                  Permanentní magnety ze slitiny neodymu, železa a boru, buď ve tvaru čtyřúhelníku, též se zaoblenými rohy, s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým průřezem
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o délce nejvýše 140 mm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o šířce nejvýše 90 mm a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o tloušťce nejvýše 55 mm,
                           
                        
                     
                  
                  nebo ve tvaru zakřiveného čtyřúhelníku (typu dlaždice),
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o délce nejvýše 75 mm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o šířce nejvýše 40 mm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o tloušťce nejvýše 7 mm a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o poloměru zakřivení větším než 86 mm, avšak nejvýše 241 mm
                           
                        
                     
                  
                  nebo ve tvaru kotouče o průměru nejvýše 90 mm, též s otvorem uprostřed
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  *ex 8505 11 00
               
               
                  75
               
               
                  Čtvrtinová objímka, která se po zmagnetizování přemění na permanentní magnet,
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              sestávající alespoň z neodymu, železa a boru,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o šířce 9,1 mm nebo větší, avšak nejvýše 10,5 mm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o délce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 30,1 mm,
                           
                        
                     
                  
                  typu používaného v rotorech pro výrobu palivových čerpadel
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2019
               
            
            
               
                  *ex 8507 90 80
               
               
                  70
               
               
                  Deska nařezaná z poniklované měděné fólie:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o šířce 70 mm (± 5 mm),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o tloušťce 0,4 mm (± 0,2 mm) a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o délce nejvýše 55 mm,
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě lithium-iontových akumulátorových baterií (1)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 8518 40 80
               
               
                  93
               
               
                  Elektrické zesilovače zvuku:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s výstupním výkonem 50 W,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s provozním napětím vyšším než 9 V, avšak nejvýše 16 V,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s odporem elektrického proudu nejvýše 4 Ω
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s citlivostí vyšší než 80 dB
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              v kovovém pouzdře,
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě motorových vozidel (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 8522 90 80
                  ex 8529 90 92
               
               
                  30
                  57
               
               
                  Kovový držák, kovový upevňovací element nebo kovový upínák k použití při výrobě televizorů, monitorů a videopřehrávačů (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 8529 90 65
                  ex 8529 90 92
               
               
                  65
                  53
               
               
                  Deska s tištěnými obvody pro přívod napájecího napětí a kontrolních signálů přímo do kontrolního obvodu skleněné TFT desky v LCD modulu
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 8529 90 92
               
               
                  59
               
               
                  LCD moduly:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 25,5 cm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s podsvícením LED,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s deskou plošných spojů s pamětí EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory), mikrořadičem, časovým řadičem, modulem sběrnice LIN (Local Interconnect Network) nebo řídícím modulem APIX2 (Automative Pixel Link) a dalšími aktivními a pasivními prvky,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s šestipinovou až osmipinovou zastrčkou pro napájení a dvoupinovým až čtyřpinovým rozhraním LVDS (Low-voltage differential signalling/sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) nebo APIX2 rozhraním,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též v pouzdře,
                           
                        
                     
                  
                  k trvalému zabudování nebo trvalé montáži do motorových vozidel kapitoly 87 (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 8529 90 92
               
               
                  63
               
               
                  Modul LCD
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 38,5 cm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též s dotykovou obrazovkou,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s podsvícením LED,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s deskou plošných spojů s pamětí EEPROM, mikrořadičem, přijímačem LVDS a dalšími aktivními a pasivními prvky,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              se zástrčkou pro napájení a rozhraním CAN a LVDS,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též s elektronickými komponenty pro dynamické změny barvy,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              v pouzdře, též s funkcemi mechanického, dotykového nebo bezkontaktního ovládání, též se systémem aktivního chlazení,
                           
                        
                     
                  
                  vhodný pro montáž do motorových vozidel kapitoly 87 (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 8529 90 92
               
               
                  67
               
               
                  Barevný zobrazovací panel LCD pro monitory LCD čísla 8528 :
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s úhlopříčkou obrazovky 14,48 cm nebo větší, avšak nejvýše 31,24 cm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též s dotykovou obrazovkou,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s podsvícením, mikrořadičem,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s ovladačem sběrnice CAN (Controller area network) s jedním nebo více rozhraními LVDS (Low voltage differential signaling/sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) a jednou nebo více zásuvkami CAN/napájecími zásuvkami nebo s ovladačem APIX (Automotive Pixel Link) s rozhraním APIX,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              v pouzdře též s hliníkovou tepelnou jímkou na zadní straně a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              bez modulu pro zpracování signálu,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též s hmatovou a akustickou zpětnou vazbou,
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 8536 90 95
               
               
                  20
               
               
                  Pouzdro na polovodičové čipy pro napětí nepřesahující 1 000  V ve formě plastového rámu zahrnujícího montážní rámeček vybavený kontaktními ploškami
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 8536 90 95
               
               
                  92
               
               
                  Kovový lisovaný rám s přípojkami
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  *ex 8536 90 95
                  ex 8544 49 93
               
               
                  94
                  10
               
               
                  Elastomerové konektory, sestávající z jednoho nebo více spojovacích prvků, z kaučuku nebo silikonu
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  ex 8537 10 98
               
               
                  65
               
               
                  Páka pro řídící modul pod volantem:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s jedním nebo více jedno-nebo vícepolohovými elektrickými spínači (tlačítkovými, otočnýmmi nebo jinými),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též vybavené deskou plošných spojů a elektrickými kabely,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              určená pro napětí 9 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V a
                           
                        
                     
                  
                  typu používaného při výrobě motorových vozidel kapitoly 87
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 8537 10 98
               
               
                  75
               
               
                  Řídicí jednotka pro bezklíčový přístup do vozidla a pro bezklíčové startování vozidla, s elektrickým spínacím zařízením, v plastovém pouzdře, pro napětí 12 V, též s:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              anténou,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              konektorem,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              kovovým držákem,
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 8537 10 98
               
               
                  92
               
               
                  Dotekově senzitivní obrazovkové panely, složené z vodivé mřížky mezi dvěmi skleněnými nebo plastovými deskami nebo fóliemi, vybavené elektrickými konduktory a konektory
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  ex 8538 90 99
               
               
                  60
               
               
                  Přední ovládací panel, ve formě plastové skříňky s kontrolkami, otočnými spínači, přitlačnými spínači, tlačítkovými spínači nebo jiným druhem spínačů, bez jakékoli elektrické součásti, typu používaného v přístrojové desce motorových vozidel kapitoly 87
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 8543 70 90
               
               
                  15
               
               
                  Elektrochromická laminovaná fólie složená z:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              dvou vnějších vrstev z polyesteru,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              střední vrstvy z akrylového polymeru a silikonu a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              dvou elektrických spojovacích terminálů
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 8543 70 90
               
               
                  33
               
               
                  Vysokofrekvenční zesilovač tvořený jedním nebo několika integrovanými obvody a jedním nebo několika diskrétními kondenzátorovými čipy, rovněž s integrovanými pasivními prvky, tzv. IPD, na kovové přírubě v pouzdru
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 8544 42 90
               
               
                  80
               
               
                  12-ti vodičový spojovací kabel se dvěma konektory
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o napětí 5 V,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o délce nejvýše 300 mm,
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 8708 10 10
                  ex 8708 10 90
               
               
                  10
                  10
               
               
                  Plastový kryt pro vyplnění prostoru mezi předními mlhovými světlomety a nárazníkem, též s pochromovaným páskem, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 8708 30 10
                  ex 8708 30 91
                  ex 8708 30 99
               
               
                  20
                  60
                  10
               
               
                  Motorem poháněná jednotka ovládání brzd:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o jmenovitém napětí 13,5 V (± 0,5 V) a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s mechanismem s kuličkovým šroubem pro kontrolu tlaku brzdové kapaliny v hlavním válci,
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě elektrických motorových vozidel (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2019
               
            
            
               
                  *ex 8708 30 10
                  ex 8708 30 91
               
               
                  40
                  30
               
               
                  Tělo kotoučové brzdy ve verzi BIR („Ball in Ramp“) nebo EPB („Electronic Parking Brake“) nebo pouze s hydraulickou funkcí, obsahující funkční a montážní otvory a vodící drážky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2019
               
            
            
               
                  *ex 8708 30 10
                  ex 8708 30 91
               
               
                  50
                  10
               
               
                  Bubnová parkovací brzda
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              fungující v rámci kotouče provozní brzdy,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o průměru 170 mm nebo více, avšak nejvýše 195 mm
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě motorových vozidel (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 8708 30 10
                  ex 8708 30 91
               
               
                  60
                  20
               
               
                  Neazbestové organické brzdové destičky s třecím materiálem upevněným na štítu z páskové oceli, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2019
               
            
            
               
                  *ex 8708 30 10
                  ex 8708 30 91
               
               
                  70
                  40
               
               
                  Čelist třmene kotoučové brzdy z tvárné litiny typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 8708 40 20
                  ex 8708 40 50
               
               
                  20
                  10
               
               
                  Automatická hydrodynamická převodovka
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s hydraulickým měničem krouticího momentu,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              bez rozdělovací převodovky a kardanové hřídele,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              též s diferenciálem přední nápravy,
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 8708 50 20
                  ex 8708 50 55
               
               
                  10
                  10
               
               
                  Poloosa nápravy vozidla osazená na každém konci stejnoběžným kloubem, typu používaného při výrobě zboží čísla KN 8703
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 8708 50 20
                  ex 8708 50 99
               
               
                  20
                  10
               
               
                  Převodová hřídel z plastů zesílených uhlíkovými vlákny, jednodílná bez kloubu uprostřed:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o délce 1 m nebo větší, avšak nejvýše 2 m,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              o hmotnosti 6 kg nebo více, avšak nejvýše 9 kg
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 8708 50 20
                  ex 8708 50 99
                  ex 8708 99 10
                  ex 8708 99 97
               
               
                  30
                  20
                  20
                  70
               
               
                  Převodová skříň (převodovka) s jedním vstupem a dvěma výstupy, v litém hliníkovém pouzdře, o celkových rozměrech 273 mm (šířka) × 131 mm (výška) × 187 mm (délka), sestávající alespoň:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              ze dvou elektromagnetických jednosměrných spojek, zabírajících na protilehlých stranách,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              ze vstupního hřídele o vnějším průměru 24 mm (+/– 1 mm), zakončeného 22 drážkami a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              ze soustředného výstupního pouzdra o vnitřním průměru 22 mm (+/– 1 mm), zakončeného 22 drážkami,
                           
                        
                     
                  
                  pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 8708 80 20
                  ex 8708 80 35
               
               
                  10
                  10
               
               
                  Horní rozpěra tlumiče obsahující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              kovový držák se třemi montážními šrouby a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              gumový doraz
                           
                        
                     
                  
                  typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 8708 80 20
                  ex 8708 80 91
               
               
                  20
                  10
               
               
                  Rameno zadní nápravy s ochrannou plastovou vrstvou vybavené dvěma kovovými pouzdry s vlisovanými gumovými silentbloky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 8708 80 20
                  ex 8708 80 91
               
               
                  30
                  20
               
               
                  Rameno zadní nápravy vybavené kulovým čepem a kovovým pouzdrem s vlisovanými gumovými silentbloky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  ex 8708 80 99
               
               
                  10
               
               
                  Stabilizační tyč pro přední nápravu s kulovým čepem na obou koncích, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 8708 91 20
                  ex 8708 91 35
               
               
                  20
                  10
               
               
                  Hliníkový chladič s žebrovanou konstrukcí využívající stlačený vzduch typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2019
               
            
            
               
                  *ex 8708 91 20
                  ex 8708 91 99
               
               
                  30
                  30
               
               
                  Vzduchojem s otvorem pro přívod nebo odvod vzduchu ze slitiny hliníku vyrobený podle normy EN AC 42100:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s rovinností izolační plochy nejvýše 0,1 mm,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s přípustným množstvím částic 0,3 mg na zásobník,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              se vzdáleností mezi póry 2 mm nebo více,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s velikostí pórů nejvýše 0,4 mm a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s nejvýše 3 póry většími než 0,2 mm,
                           
                        
                     
                  
                  typu používaného do tepelných výměníků pro chladicí systémy vozidel
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  *ex 8708 94 20
                  ex 8708 94 35
               
               
                  10
                  20
               
               
                  Hřebenové řídící ústrojí v hliníkovém pouzdře s homokinetickými klouby typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2019
               
            
            
               
                  *ex 8708 95 10
                  ex 8708 95 99
               
               
                  40
                  10
               
               
                  Přední airbag spolujezdce sestávající z:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              kovového krytu s minimálně šesti montážními úchyty,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zabudovaného bezpečnostního polštáře,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zásobníku naplněného stlačeným plynem,
                           
                        
                     
                  
                  typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2020
               
            
            
               
                  ex 8708 99 10
                  ex 8708 99 97
               
               
                  30
                  15
               
               
                  Držák čelního chladiče, též s kaučukovým odpružením, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  ex 8708 99 10
                  ex 8708 99 97
               
               
                  40
                  25
               
               
                  Podpěrné konzoly ze železa nebo oceli s montážními otvory, též s upevňovacími maticemi, pro upevnění převodovky ke karosérii pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2021
               
            
            
               
                  *ex 8714 91 30
                  ex 8714 91 30
                  ex 8714 91 30
               
               
                  25
                  35
                  72
               
               
                  Přední vidlice, kromě pevných (neodpružených) předních vidlic vyrobených výlučně z oceli, pro použití při výrobě jízdních kol (2)
               
               
                  0 %
               
               
                  —
               
               
                  31.12.2018
               
            
            
               
                  *ex 9013 80 90
               
               
                  20
               
               
                  Elektronické polovodičové mikrozrcadlo v pouzdře vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů, sestávající hlavně z kombinace:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              jednoho nebo více mikroelektromechanických zrcadel (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu,
                           
                        
                     
                  
                  typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95
               
               
                  0 %
               
               
                  p/st
               
               
                  31.12.2019
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         
         
         
            
               
                  Kód KN
               
               
                  TARIC
               
            
            
               
                  ex 2818 30 00
               
               
                  30
               
            
            
               
                  ex 2842 10 00
               
               
                  40
               
            
            
               
                  ex 2905 11 00
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 2909 60 00
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 2916 14 00
               
               
                  30
               
            
            
               
                  ex 2920 90 70
               
               
                  40
               
            
            
               
                  ex 2920 90 70
               
               
                  50
               
            
            
               
                  ex 2931 90 00
               
               
                  05
               
            
            
               
                  ex 2933 59 95
               
               
                  88
               
            
            
               
                  ex 2933 99 80
               
               
                  53
               
            
            
               
                  ex 2933 99 80
               
               
                  72
               
            
            
               
                  ex 2940 00 00
               
               
                  40
               
            
            
               
                  ex 3204 16 00
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 3204 17 00
               
               
                  67
               
            
            
               
                  ex 3215 90 70
               
               
                  30
               
            
            
               
                  ex 3506 91 10
               
               
                  50
               
            
            
               
                  ex 3506 91 90
               
               
                  50
               
            
            
               
                  ex 3811 21 00
               
               
                  57
               
            
            
               
                  ex 3815 90 90
               
               
                  40
               
            
            
               
                  ex 3824 99 92
               
               
                  21
               
            
            
               
                  ex 3824 99 92
               
               
                  24
               
            
            
               
                  ex 3824 99 92
               
               
                  69
               
            
            
               
                  ex 3901 10 10
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 3901 90 80
               
               
                  50
               
            
            
               
                  ex 3913 90 00
               
               
                  92
               
            
            
               
                  ex 3921 13 10
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 3923 10 00
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 3926 30 00
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 3926 90 97
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 5911 90 90
               
               
                  30
               
            
            
               
                  ex 5911 90 90
               
               
                  40
               
            
            
               
                  ex 7410 11 00
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 7607 11 90
               
               
                  40
               
            
            
               
                  ex 7607 19 90
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 7616 99 10
               
               
                  30
               
            
            
               
                  ex 8108 90 30
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8108 90 50
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 8108 90 50
               
               
                  25
               
            
            
               
                  ex 8301 60 00
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8409 91 00
               
               
                  65
               
            
            
               
                  ex 8409 99 00
               
               
                  30
               
            
            
               
                  ex 8411 99 00
               
               
                  70
               
            
            
               
                  ex 8413 91 00
               
               
                  40
               
            
            
               
                  ex 8419 90 85
               
               
                  30
               
            
            
               
                  ex 8421 99 00
               
               
                  92
               
            
            
               
                  ex 8438 90 00
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8468 90 00
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8476 90 10
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8476 90 90
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8479 90 70
               
               
                  83
               
            
            
               
                  ex 8481 90 00
               
               
                  30
               
            
            
               
                  ex 8501 10 99
               
               
                  55
               
            
            
               
                  ex 8503 00 99
               
               
                  70
               
            
            
               
                  ex 8504 31 80
               
               
                  50
               
            
            
               
                  ex 8504 40 90
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8505 11 00
               
               
                  33
               
            
            
               
                  ex 8505 11 00
               
               
                  45
               
            
            
               
                  ex 8507 90 80
               
               
                  60
               
            
            
               
                  ex 8507 90 80
               
               
                  70
               
            
            
               
                  ex 8507 90 80
               
               
                  80
               
            
            
               
                  ex 8515 90 80
               
               
                  30
               
            
            
               
                  ex 8522 90 80
               
               
                  30
               
            
            
               
                  ex 8529 90 65
               
               
                  65
               
            
            
               
                  ex 8529 90 92
               
               
                  35
               
            
            
               
                  ex 8529 90 92
               
               
                  36
               
            
            
               
                  ex 8529 90 92
               
               
                  50
               
            
            
               
                  ex 8536 90 40
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8536 90 40
               
               
                  92
               
            
            
               
                  ex 8536 90 40
               
               
                  94
               
            
            
               
                  ex 8536 90 40
               
               
                  95
               
            
            
               
                  ex 8536 90 95
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8536 90 95
               
               
                  92
               
            
            
               
                  ex 8536 90 95
               
               
                  94
               
            
            
               
                  ex 8536 90 95
               
               
                  95
               
            
            
               
                  ex 8537 10 98
               
               
                  70
               
            
            
               
                  ex 8537 10 98
               
               
                  92
               
            
            
               
                  ex 8543 70 90
               
               
                  33
               
            
            
               
                  ex 8543 90 00
               
               
                  15
               
            
            
               
                  ex 8544 49 93
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 8545 90 90
               
               
                  30
               
            
            
               
                  ex 8708 29 90
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 8708 30 10
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8708 30 10
               
               
                  30
               
            
            
               
                  ex 8708 30 91
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 8708 30 91
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8708 30 91
               
               
                  30
               
            
            
               
                  ex 8708 30 91
               
               
                  40
               
            
            
               
                  ex 8708 30 91
               
               
                  50
               
            
            
               
                  ex 8708 40 20
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8708 40 50
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 8708 50 55
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 8708 50 99
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 8708 50 99
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8708 80 35
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 8708 80 91
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 8708 80 91
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8708 91 35
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 8708 91 99
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8708 91 99
               
               
                  30
               
            
            
               
                  ex 8708 94 35
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8708 95 99
               
               
                  10
               
            
            
               
                  ex 8708 99 10
               
               
                  20
               
            
            
               
                  ex 8708 99 97
               
               
                  40
               
            
            
               
                  ex 8708 99 97
               
               
                  50
               
            
            
               
                  ex 8708 99 97
               
               
                  70
               
            
            
               
                  ex 8714 91 30
               
               
                  24
               
            
            
               
                  ex 8714 91 30
               
               
                  34
               
            
            
               
                  ex 8714 91 30
               
               
                  71
               
            
            
               
                  ex 9013 80 90
               
               
                  10
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.