Nařízení Komise (EU) 2017/1135 ze dne 23. června 2017, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát a omethoát v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1135/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 164/28
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1135
      ze dne 23. června 2017,
      kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát a omethoát v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Maximální limity reziduí (MLR) pro dimethoát (suma dimethoátu a omethoátu vyjádřená jako dimethoát) byly stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Dne 22. dubna 2016 informovala Francie Komisi o vnitrostátním mimořádném opatření přijatém v souladu s článkem 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (2), kterým se pozastavuje dovoz a uvádění na trh ve Francii čerstvých třešní a višní z jiných členských států Evropské unie nebo ze třetích zemí, u nichž je používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku dimethoát pro pěstování třešní povoleno. V souladu s čl. 54 odst. 2 uvedeného nařízení bylo dne 28. dubna 2016 v průběhu zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dohodnuto, že by se měl upřednostnit přezkum MLR s cílem stanovit nové MLR, a sice na základě vědeckého hodnocení provedeného Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Proto Komise v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 396/2005 úřad požádala, aby provedl takový přednostní přezkum stávajících MLR pro dimethoát a omethoát. Úřad předložil odůvodněné stanovisko dne 28. listopadu 2016 (3).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Úřad navrhl změnu definice reziduí „suma dimethoátu a omethoátu vyjádřená jako dimethoát“ na samostatné definice reziduí „dimethoát“ a „omethoát“ a dospěl k závěru, že MLR pro melouny cukrové a řepu cukrovku (kořen) mohou budit obavy, pokud jde o ochranu spotřebitele. Úřad proto doporučil stávající MLR pro tyto komodity snížit. Pokud jde o MLR pro čekanku salátovou, dospěl úřad k závěru, že nejsou k dispozici žádné informace a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. MLR u tohoto produktu by proto měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti. Pokud jde o MLR pro pekingské zelí, dospěl úřad k závěru, že nejsou k dispozici žádné informace o správných zemědělských postupech, které jsou bezpečné pro spotřebitele, a že je třeba dalšího posouzení ze strany subjektů, které se zabývají řízením rizika. MLR u tohoto produktu by proto měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti. Pokud jde o MLR pro grapefruity, pomeranče, citrony, kyselé lajmy, mandarinky, třešně a višně, stolní olivy, řepu salátovou, mrkev, celer bulvový, křen, pastinák, petržel kořenovou, ředkve, kozí bradu, brukev řepku tuřín, brukev řepák vodnici, česnek, cibuli kuchyňskou, šalotku, cibuli jarní, rajčata, lilek, dýně, melouny vodní, brokolici, květák, kapustu růžičkovou, zelí hlávkové, salát, chřest, hrách, olivy na olej, ječná zrna, ovesná zrna, žitná zrna, pšeničná zrna, řepu cukrovku (kořen) a kořen čekanky, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je třeba dalšího posouzení ze strany subjektů, které se zabývají řízením rizika. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Pokud jde o potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. Tyto laboratoře dospěly k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Na základě odůvodněného stanoviska úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Obchodní partneři Unie byli ohledně nových MLR konzultováni prostřednictvím Světové obchodní organizace a jejich připomínky byly zohledněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodná ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před změnou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele. Protože riziko pro spotřebitele za stávajícího MLR nelze vyloučit, hodnota 0,01 mg/kg pro dimethoát a omethoát u melounů cukrových by se měla vztahovat na všechny produkty ode dne použitelnosti tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Před tím, než se změněné MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze změny MLR vyplynou.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Pokud jde o účinnou látku dimethoát ve všech produktech a na jejich povrchu s výjimkou melounů cukrových, na produkty vyprodukované přede dnem 17. ledna 2018 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 17. ledna 2018.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 23. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
      
         (3)  Reasoned opinion on the the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(11):4647, 50 s.
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     V příloze II se sloupec pro dimethoát nahrazuje tímto:
                     
                        „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Číselný kód
                              
                              
                                 Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)
                                 
                              
                              
                                 Dimethoát
                              
                           
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 (3)
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0100000
                              
                              
                                 
                                    OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0110000
                              
                              
                                 
                                    Citrusové plody
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0110010
                              
                              
                                 Grapefruity
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0110020
                              
                              
                                 Pomeranče
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0110030
                              
                              
                                 Citrony
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0110040
                              
                              
                                 Kyselé lajmy
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0110050
                              
                              
                                 Mandarinky
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0110990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0120000
                              
                              
                                 
                                    Ořechy ze stromů
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0120010
                              
                              
                                 Mandle
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120020
                              
                              
                                 Para ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120030
                              
                              
                                 Kešu ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120040
                              
                              
                                 Kaštany jedlé
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120050
                              
                              
                                 Kokosové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120060
                              
                              
                                 Lískové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120070
                              
                              
                                 Makadamové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120080
                              
                              
                                 Pekanové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120090
                              
                              
                                 Piniové oříšky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120100
                              
                              
                                 Pistácie
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120110
                              
                              
                                 Vlašské ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0130000
                              
                              
                                 
                                    Jádrové ovoce
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0130010
                              
                              
                                 Jablka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130020
                              
                              
                                 Hrušky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130030
                              
                              
                                 Kdoule
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130040
                              
                              
                                 Mišpule obecná/německá
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130050
                              
                              
                                 Mišpule japonská / lokvát
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0140000
                              
                              
                                 
                                    Peckové ovoce
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0140010
                              
                              
                                 Meruňky
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0140020
                              
                              
                                 Třešně
                              
                              
                                 
                                    0,02 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0140030
                              
                              
                                 Broskve
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0140040
                              
                              
                                 Švestky
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0140990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0150000
                              
                              
                                 
                                    Bobulové a drobné ovoce
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0151000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             hrozny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0151010
                              
                              
                                 Hrozny stolní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0151020
                              
                              
                                 Hrozny moštové
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0152000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             jahody
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0153000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             ovoce z keřů
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0153010
                              
                              
                                 Ostružiny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0153020
                              
                              
                                 Ostružiny ostružiníku ježiníku
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0153030
                              
                              
                                 Maliny (červené a žluté)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0153990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0154000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             ostatní bobulové a drobné ovoce
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154010
                              
                              
                                 Brusnice/borůvky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154020
                              
                              
                                 Klikvy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154030
                              
                              
                                 Rybíz (bílý, černý, červený)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154040
                              
                              
                                 Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154050
                              
                              
                                 Šípky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154060
                              
                              
                                 Moruše (bílé a černé)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154070
                              
                              
                                 Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154080
                              
                              
                                 Bez černý / bezinky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0160000
                              
                              
                                 
                                    Různé ovoce s
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0161000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             jedlou slupkou
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161010
                              
                              
                                 Datle
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161020
                              
                              
                                 Fíky
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161030
                              
                              
                                 Stolní olivy
                              
                              
                                 
                                    3 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161040
                              
                              
                                 Kumquaty/kumkváty
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161050
                              
                              
                                 Karamboly
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161060
                              
                              
                                 Tomel japonský / kaki churma / persimon
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161070
                              
                              
                                 Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0162000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             nejedlou slupkou, malé
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0162010
                              
                              
                                 Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162020
                              
                              
                                 Liči
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162030
                              
                              
                                 Mučenka/passiflora
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162040
                              
                              
                                 Opuncie
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162050
                              
                              
                                 Zlatolist
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162060
                              
                              
                                 Tomel viržinský / kaki
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0163000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             nejedlou slupkou, velké
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0163010
                              
                              
                                 Avokádo
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163020
                              
                              
                                 Banány
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163030
                              
                              
                                 Mango
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163040
                              
                              
                                 Papája
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163050
                              
                              
                                 Granátová jablka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163060
                              
                              
                                 Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163070
                              
                              
                                 Kvajáva hrušková
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163080
                              
                              
                                 Ananas
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163090
                              
                              
                                 Chlebovník
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163100
                              
                              
                                 Durian cibetkový
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163110
                              
                              
                                 Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0200000
                              
                              
                                 
                                    ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0210000
                              
                              
                                 
                                    Kořenová a hlíznatá zelenina
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0211000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             brambory
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0212000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0212010
                              
                              
                                 Kořeny manioku jedlého / kasavy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212020
                              
                              
                                 Batáty
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212030
                              
                              
                                 Jamy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212040
                              
                              
                                 Maranta třtinová
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0213000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213010
                              
                              
                                 Řepa červená/salátová
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0213020
                              
                              
                                 Mrkev/karotka
                              
                              
                                 
                                    0,03 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0213030
                              
                              
                                 Celer bulvový
                              
                              
                                 
                                    0,03 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0213040
                              
                              
                                 Křen
                              
                              
                                 
                                    0,03 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0213050
                              
                              
                                 Topinambury
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0213060
                              
                              
                                 Pastinák
                              
                              
                                 
                                    0,03 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0213070
                              
                              
                                 Petržel kořenová
                              
                              
                                 
                                    0,03 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0213080
                              
                              
                                 Ředkve
                              
                              
                                 
                                    0,03 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0213090
                              
                              
                                 Kozí brada
                              
                              
                                 
                                    0,03 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0213100
                              
                              
                                 Brukev řepka tuřín
                              
                              
                                 
                                    0,03 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0213110
                              
                              
                                 Brukev řepák vodnice
                              
                              
                                 
                                    0,03 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0213990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0220000
                              
                              
                                 
                                    Cibulová zelenina
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0220010
                              
                              
                                 Česnek
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0220020
                              
                              
                                 Cibule kuchyňská
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0220030
                              
                              
                                 Šalotka
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0220040
                              
                              
                                 Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                              
                              
                                 
                                    2 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0220990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0230000
                              
                              
                                 
                                    Plodová zelenina
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0231000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             lilkovité
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0231010
                              
                              
                                 Rajčata
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0231020
                              
                              
                                 Paprika setá
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0231030
                              
                              
                                 Lilek/baklažán
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0231040
                              
                              
                                 Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0231990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0232000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             tykvovité s jedlou slupkou
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0232010
                              
                              
                                 Okurky salátové
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0232020
                              
                              
                                 Okurky nakládačky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0232030
                              
                              
                                 Cukety
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0232990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0233000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             tykvovité s nejedlou slupkou
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0233010
                              
                              
                                 Melouny cukrové
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0233020
                              
                              
                                 Dýně
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0233030
                              
                              
                                 Melouny vodní
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0233990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0234000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             kukuřice cukrová
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0239000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             ostatní plodová zelenina
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0240000
                              
                              
                                 
                                    Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0241000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             košťálová zelenina vytvářející růžice
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0241010
                              
                              
                                 Brokolice
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0241020
                              
                              
                                 Květák
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0241990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0242000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0242010
                              
                              
                                 Kapusta růžičková
                              
                              
                                 
                                    0,1 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0242020
                              
                              
                                 Zelí hlávkové
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0242990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0243000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             košťálová zelenina listová
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0243010
                              
                              
                                 Zelí pekingské / pe-tsai
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0243020
                              
                              
                                 Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0243990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0244000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             kedlubny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0250000
                              
                              
                                 
                                    Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0251000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             salát a ostatní salátové rostliny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0251010
                              
                              
                                 Kozlíček polníček
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251020
                              
                              
                                 Salát
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0251030
                              
                              
                                 Čekanka štěrbák / endivie
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251040
                              
                              
                                 Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251050
                              
                              
                                 Barborky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251060
                              
                              
                                 Roketa setá / rukola
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251070
                              
                              
                                 Červená hořčice
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251080
                              
                              
                                 Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0252000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             špenát a podobná zelenina (listy)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0252010
                              
                              
                                 Špenát
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0252020
                              
                              
                                 Šrucha
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0252030
                              
                              
                                 Mangold
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0252990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0253000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             listy révy vinné a podobných druhů
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0254000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0255000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             čekanka obecná setá
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0256000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             f)
                                          
                                          
                                             bylinky a jedlé květy
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0256010
                              
                              
                                 Kerblík
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256020
                              
                              
                                 Pažitka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256030
                              
                              
                                 Celerová nať
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256040
                              
                              
                                 Petrželová nať
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256050
                              
                              
                                 Šalvěj lékařská
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256060
                              
                              
                                 Rozmarýn lékařský
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256070
                              
                              
                                 Tymián
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256080
                              
                              
                                 Bazalka pravá a jedlé květy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256090
                              
                              
                                 Vavřín / bobkový list
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256100
                              
                              
                                 Estragon
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0260000
                              
                              
                                 
                                    Lusková zelenina
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0260010
                              
                              
                                 Fazolové lusky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0260020
                              
                              
                                 Vyluštěná fazolová semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0260030
                              
                              
                                 Hrachové lusky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0260040
                              
                              
                                 Vyluštěná hrachová zrna
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0260050
                              
                              
                                 Čočka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0260990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0270000
                              
                              
                                 
                                    Řapíkatá a stonková zelenina
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0270010
                              
                              
                                 Chřest
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0270020
                              
                              
                                 Kardy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270030
                              
                              
                                 Celer řapíkatý
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270040
                              
                              
                                 Fenykl obecný sladký
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270050
                              
                              
                                 Artyčoky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270060
                              
                              
                                 Pór
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270070
                              
                              
                                 Reveň kadeřavá / rebarbora
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270080
                              
                              
                                 Bambusové výhonky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270090
                              
                              
                                 Palmové vegetační vrcholy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0280000
                              
                              
                                 
                                    Houby, mechy a lišejníky
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0280010
                              
                              
                                 Pěstované houby
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0280020
                              
                              
                                 Volně rostoucí houby
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0280990
                              
                              
                                 Mechy a lišejníky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0290000
                              
                              
                                 
                                    Řasy a prokaryota
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0300000
                              
                              
                                 
                                    LUŠTĚNINY
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0300010
                              
                              
                                 Fazole
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0300020
                              
                              
                                 Čočka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0300030
                              
                              
                                 Hrách
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0300040
                              
                              
                                 Semena lupiny bílé / vlčího bobu
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0300990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0400000
                              
                              
                                 
                                    OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0401000
                              
                              
                                 
                                    Olejnatá semena
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0401010
                              
                              
                                 Lněná semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401020
                              
                              
                                 Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401030
                              
                              
                                 Maková semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401040
                              
                              
                                 Sezamová semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401050
                              
                              
                                 Slunečnicová semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401060
                              
                              
                                 Semena řepky olejky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401070
                              
                              
                                 Sójové boby
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401080
                              
                              
                                 Hořčičná semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401090
                              
                              
                                 Bavlníková semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401100
                              
                              
                                 Dýňová semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401110
                              
                              
                                 Semena světlice barvířské
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401120
                              
                              
                                 Semena brutnáku lékařského
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401130
                              
                              
                                 Semena lničky seté
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401140
                              
                              
                                 Konopná semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401150
                              
                              
                                 Semena skočce obecného
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0402000
                              
                              
                                 
                                    Olejnaté plody
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0402010
                              
                              
                                 Olivy na olej
                              
                              
                                 
                                    3 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0402020
                              
                              
                                 Jádra plodů palem
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0402030
                              
                              
                                 Plody palem
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0402040
                              
                              
                                 Vlnovec pětimužný / kapok
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0402990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0500000
                              
                              
                                 
                                    OBILOVINY
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500010
                              
                              
                                 Ječmen
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0500020
                              
                              
                                 Pohanka a jiné pseudoobiloviny
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0500030
                              
                              
                                 Kukuřice
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0500040
                              
                              
                                 Proso
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0500050
                              
                              
                                 Oves
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0500060
                              
                              
                                 Rýže
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0500070
                              
                              
                                 Žito
                              
                              
                                 
                                    0,02 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0500080
                              
                              
                                 Čirok
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0500090
                              
                              
                                 Pšenice
                              
                              
                                 
                                    0,05 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0500990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0600000
                              
                              
                                 
                                    ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0610000
                              
                              
                                 
                                    Čaje
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0620000
                              
                              
                                 
                                    Kávová zrna
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0630000
                              
                              
                                 
                                    Bylinné čaje z
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0631000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             květů
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0631010
                              
                              
                                 Heřmánek
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0631020
                              
                              
                                 Ibišek súdánský
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0631030
                              
                              
                                 Růže
                              
                              
                                 
                                    0,1 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0631040
                              
                              
                                 Jasmín
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0631050
                              
                              
                                 Lípa
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0631990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0632000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             listů a nadzemních částí rostlin
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0632010
                              
                              
                                 Jahodník
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0632020
                              
                              
                                 Roibos
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0632030
                              
                              
                                 Cesmína paraguayská / yerba maté
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0632990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0633000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             kořenů
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0633010
                              
                              
                                 Kozlík lékařský / baldrián
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0633020
                              
                              
                                 Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0633990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0639000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             veškerých jiných částí rostlin
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0640000
                              
                              
                                 
                                    Kakaové boby
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0650000
                              
                              
                                 
                                    Rohovník obecný / svatojánský chléb
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0700000
                              
                              
                                 
                                    CHMEL
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0800000
                              
                              
                                 
                                    KOŘENÍ
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0810000
                              
                              
                                 
                                    Semena
                                 
                              
                              
                                 5
                              
                           
                           
                              
                                 0810010
                              
                              
                                 Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810020
                              
                              
                                 Bulvuška
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810030
                              
                              
                                 Miřík celer
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810040
                              
                              
                                 Koriandr setý
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810050
                              
                              
                                 Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810060
                              
                              
                                 Kopr vonný
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810070
                              
                              
                                 Fenykl sladký
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810080
                              
                              
                                 Pískavice řecké seno
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810090
                              
                              
                                 Muškátový oříšek
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0820000
                              
                              
                                 
                                    Plody
                                 
                              
                              
                                 0,5
                              
                           
                           
                              
                                 0820010
                              
                              
                                 Nové koření
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820020
                              
                              
                                 Žlutodřev
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820030
                              
                              
                                 Kmín kořenný
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820040
                              
                              
                                 Kardamom
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820050
                              
                              
                                 Jalovcové bobule
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820060
                              
                              
                                 Pepř (bílý, černý a zelený)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820070
                              
                              
                                 Vanilka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820080
                              
                              
                                 Tamarind / indické datle
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0830000
                              
                              
                                 
                                    Kůra
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0830010
                              
                              
                                 Skořice
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0830990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0840000
                              
                              
                                 
                                    Kořeny a oddenky
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0840010
                              
                              
                                 Lékořice
                              
                              
                                 0,1
                              
                           
                           
                              
                                 0840020
                              
                              
                                 Zázvor
                              
                              
                                 0,1
                              
                           
                           
                              
                                 0840030
                              
                              
                                 Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma
                              
                              
                                 0,1
                              
                           
                           
                              
                                 0840040
                              
                              
                                 Křen
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0840990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 0,1
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0850000
                              
                              
                                 
                                    Pupeny
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0850010
                              
                              
                                 Hřebíček
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0850020
                              
                              
                                 Kapary
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0850990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0860000
                              
                              
                                 
                                    Květinové pestíky
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0860010
                              
                              
                                 Šafrán
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0860990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0870000
                              
                              
                                 
                                    Semenné míšky
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0870010
                              
                              
                                 Muškátový květ
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0870990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0900000
                              
                              
                                 
                                    CUKRONOSNÉ ROSTLINY
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0900010
                              
                              
                                 Řepa cukrovka (kořen)
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0900020
                              
                              
                                 Cukrová třtina
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0900030
                              
                              
                                 Kořen čekanky
                              
                              
                                 
                                    0,03 (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0900990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1000000
                              
                              
                                 
                                    PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1010000
                              
                              
                                 
                                    Tkáně z
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1011000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             prasat
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1011010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1011020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1011030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1011040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1011050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1011990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1012000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             skotu
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1012010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1012020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1012030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1012040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1012050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1012990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1013000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             ovcí
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1013010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1013020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1013030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1013040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1013050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1013990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1014000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             koz
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1014010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1014020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1014030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1014040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1014050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1014990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1015000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             koňovitých
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1015010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1015020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1015030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1015040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1015050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1015990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1016000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             f)
                                          
                                          
                                             drůbeže
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1017000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             g)
                                          
                                          
                                             ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1017010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1017020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1017030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1017040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1017050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1017990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1020000
                              
                              
                                 
                                    Mléko
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1020010
                              
                              
                                 Kravské
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1020020
                              
                              
                                 Ovčí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1020030
                              
                              
                                 Kozí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1020040
                              
                              
                                 Kobylí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1020990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1030000
                              
                              
                                 
                                    Ptačí vejce
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1030010
                              
                              
                                 Slepičí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1030020
                              
                              
                                 Kachní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1030030
                              
                              
                                 Husí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1030040
                              
                              
                                 Křepelčí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1030990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1040000
                              
                              
                                 
                                    Med a další včelařské produkty
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1050000
                              
                              
                                 
                                    Obojživelníci a plazi