Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1142 ze dne 27. června 2017, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, pokud jde o seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu podléhajících zesíleným úředním kontrolám při dovozu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1142/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 165/29
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1142
   ze dne 27. června 2017,
   kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, pokud jde o seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu podléhajících zesíleným úředním kontrolám při dovozu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (2) stanoví pravidla týkající se provádění zesílených úředních kontrol dovozu krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I zmíněného nařízení (dále jen „seznam“) v místech vstupu na území zmíněná v příloze I nařízení (ES) č. 882/2004.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 2 nařízení (ES) č. 669/2009 stanoví, že seznam má být s přihlédnutím přinejmenším ke zdrojům informací uvedeným ve zmíněném článku pravidelně, alespoň každé pololetí, přezkoumán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Výskyt a závažnost nedávných nehod v odvětví potravin oznámených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva, zjištění auditů provedených ředitelstvím pro audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin Generálního ředitelství Komise pro zdraví a bezpečnost potravin ve třetích zemích, jakož i pololetní zprávy o zásilkách krmiv a potravin jiného než živočišného původu, které členské státy podávají Komisi podle článku 15 nařízení (ES) č. 669/2009, naznačují, že seznam by měl být změněn.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Zejména v případě zásilek sušených vinných hroznů z Turecka a Íránu, paprik (Capsicum spp.) se Srí Lanky, podzemnice olejné a produktů z ní vyrobených ze Senegalu a sezamových semen z Nigérie a Súdánu udávají informační zdroje výskyt nových rizik, což vyžaduje zavedení zesílených úředních kontrol. Na seznam by proto měly být zařazeny položky týkající se uvedených zásilek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Tento seznam by rovněž měl být pozměněn tak, aby se zvýšila četnost úředních kontrol u komodit, u nichž dostupné informace prokazují vyšší stupeň neshody s příslušnými právními předpisy Unie, který si žádá zavedení zesílených úředních kontrol. Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna položka na seznamu týkající se sušených meruněk z Turecka.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dále by se v rámci přezkumu seznamu měla snížit četnost úředních kontrol u komodit, u nichž příslušné informační zdroje prokazují celkové zlepšení shody s příslušnými požadavky, jež jsou stanoveny v právních předpisech Unie, a u nichž tudíž není stávající úroveň úředních kontrol nadále vhodná. Proto by měly být odpovídajícím způsobem změněny položky na seznamu týkající se hrachových lusků z Keni a Brassica oleracea („čínské brokolice“) z Číny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Ze seznamu by dále měly být odstraněny položky pro komodity, u nichž dostupné informace prokazují celkově uspokojivý stupeň shody s příslušnými požadavky na bezpečnost, jež jsou stanoveny v právních předpisech Unie, a u nichž tudíž nejsou zesílené úřední kontroly nadále opodstatněné. Položky na seznamu týkající se lilku z Kambodže a enzymů z Indie by proto měly být odstraněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V zájmu zajištění konzistence a srozumitelnosti je vhodné nahradit přílohu I nařízení (ES) č. 669/2009 zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Nařízení (ES) č. 669/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 669/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA I
            
               Krmiva a potraviny jiného než živočišného původu podléhající zesíleným úředním kontrolám na určeném místě vstupu
            
            
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Krmiva a potraviny
                        (zamýšlené použití)
                     
                     
                        Kód KN (1)
                        
                     
                     
                        Třídění TARIC
                     
                     
                        Země původu
                     
                     
                        Riziko
                     
                     
                        Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%)
                     
                  
                  
                     
                        Ananas
                        
                           (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                        
                     
                     
                        0804 30 00
                     
                     
                         
                     
                     
                        Benin (BJ)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (3)
                        
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Podzemnice olejná ve skořápce
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 1202 41 00
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                        Bolívie (BO)
                     
                     
                        Aflatoxiny
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Podzemnice olejná bez skořápky
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 1202 42 00
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Arašídové máslo
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 2008 11 10
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2008 11 91 ;
                                    2008 11 96 ;
                                    2008 11 98
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           (Krmiva a potraviny)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Fazole
                        (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)
                        
                           (Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)
                        
                     
                     
                        ex 0708 20 00 ;
                        ex 0710 22 00
                     
                     
                        10
                        10
                     
                     
                        Kambodža (KH)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (4)
                        
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        Miřík celer (Apium graveolens)
                        
                           (Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)
                        
                     
                     
                        ex 0709 40 00
                     
                     
                        20
                     
                     
                        Kambodža (KH)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (5)
                        
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        Brassica oleracea
                        (jiné jedlé druhy rodu Brassica, „čínská brokolice“) (6)
                        
                        
                           (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                        
                     
                     
                        ex 0704 90 90
                     
                     
                        40
                     
                     
                        Čína (CN)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                        
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        Čaj, též aromatizovaný
                        
                           (Potraviny)
                        
                     
                     
                        0902
                     
                     
                         
                     
                     
                        Čína (CN)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (7)
                        
                     
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Sladká paprika (Capsicum annuum)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    0709 60 10 ;
                                    0710 80 51
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                        Dominikánská republika (DO)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (8)
                        
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    ex 0709 60 99 ;
                                    ex 0710 80 59
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        20
                        20
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Fazole (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    ex 0708 20 00 ;
                                    ex 0710 22 00
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        10
                        10
                     
                  
                  
                     
                        
                           (Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Jahody
                        
                           (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                        
                     
                     
                        0810 10 00
                     
                     
                         
                     
                     
                        Egypt (EG)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (9)
                        
                     
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Sladká paprika (Capsicum annuum)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    0709 60 10 ;
                                    0710 80 51
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                        Egypt (EG)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (10)
                        
                     
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    ex 0709 60 99 ;
                                    ex 0710 80 59
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        20
                        20
                     
                  
                  
                     
                        
                           (Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Hrozny stolní
                        
                           (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                        
                     
                     
                        0806 10 10
                     
                     
                         
                     
                     
                        Egypt (EG)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (3)
                        
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Podzemnice olejná ve skořápce
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 1202 41 00
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                        Gambie (GM)
                     
                     
                        Aflatoxiny
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Podzemnice olejná bez skořápky
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 1202 42 00
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Arašídové máslo
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 2008 11 10
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2008 11 91 ;
                                    2008 11 96 ;
                                    2008 11 98
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           (Krmiva a potraviny)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Lískové ořechy ve skořápce
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 0802 21 00
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                        Gruzie (GE)
                     
                     
                        Aflatoxiny
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Lískové ořechy bez skořápky
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 0802 22 00
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           (Potraviny)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Palmový olej
                        
                           (Potraviny)
                        
                     
                     
                        1511 10 90 ;
                        1511 90 11 ;
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ghana (GH)
                     
                     
                        Barviva Sudan (11)
                        
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        ex 1511 90 19 ;
                        1511 90 99
                     
                     
                        90
                     
                  
                  
                     
                        Vinné hrozny sušené
                        
                           (Potraviny)
                        
                     
                     
                        0806 20
                     
                     
                         
                     
                     
                        Írán (IR)
                     
                     
                        Ochratoxin A
                     
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        Hrách setý (nevyluštěný)
                        
                           (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                        
                     
                     
                        ex 0708 10 00
                     
                     
                        40
                     
                     
                        Keňa (KE)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (13)
                        
                     
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Podzemnice olejná ve skořápce
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 1202 41 00
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                        Madagaskar (MG)
                     
                     
                        Aflatoxiny
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Podzemnice olejná bez skořápky
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 1202 42 00
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Arašídové máslo
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 2008 11 10
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2008 11 91 ;
                                    2008 11 96 ;
                                    2008 11 98
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           (Krmiva a potraviny)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Sezamová semena
                        
                           (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                        
                     
                     
                        1207 40 90
                     
                     
                         
                     
                     
                        Nigérie (NG)
                     
                     
                        Salmonela (12)
                        
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Podzemnice olejná ve skořápce
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 1202 41 00
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                        Senegal (SN)
                     
                     
                        Aflatoxiny
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Podzemnice olejná bez skořápky
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 1202 42 00
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Arašídové máslo
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 2008 11 10
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2008 11 91 ;
                                    2008 11 96 ;
                                    2008 11 98
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           (Krmiva a potraviny)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Maliny
                        
                           (Potraviny – zmrazené)
                        
                     
                     
                        0811 20 31 ;
                     
                     
                         
                     
                     
                        Srbsko (RS)
                     
                     
                        Norovirus
                     
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        ex 0811 20 11 ;
                        ex 0811 20 19
                     
                     
                        10
                        10
                     
                  
                  
                     
                        Melounová (Egusi, Citrullus spp.) jádra a produkty z nich vyrobené
                        
                           (Potraviny)
                        
                     
                     
                        ex 1207 70 00 ;
                        ex 1106 30 90 ;
                        ex 2008 99 99
                     
                     
                        10
                        30
                        50
                     
                     
                        Sierra Leone (SL)
                     
                     
                        Aflatoxiny
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        Papriky (sladké nebo jiné než sladké) (Capsicum spp.)
                        
                           (Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)
                        
                     
                     
                        ex 2008 99 99 ;
                        0904 21 10 ;
                     
                     
                        79
                     
                     
                        Srí Lanka (LK)
                     
                     
                        Aflatoxiny
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        ex 0904 21 90 ;
                        ex 0904 22 00
                     
                     
                        20
                        11 ; 19
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Podzemnice olejná ve skořápce
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 1202 41 00
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                        Súdán (SD)
                     
                     
                        Aflatoxiny
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Podzemnice olejná bez skořápky
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 1202 42 00
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Arašídové máslo
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 2008 11 10
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2008 11 91 ;
                                    2008 11 96 ;
                                    2008 11 98
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           (Krmiva a potraviny)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Sezamová semena
                        
                           (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                        
                     
                     
                        1207 40 90
                     
                     
                         
                     
                     
                        Súdán (SD)
                     
                     
                        Salmonela (12)
                        
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)
                        
                           (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                        
                     
                     
                        ex 0709 60 99
                     
                     
                        20
                     
                     
                        Thajsko (TH)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (14)
                        
                     
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Fazole (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    ex 0708 20 00 ;
                                    ex 0710 22 00
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        10
                        10
                     
                     
                        Thajsko (TH)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (15)
                        
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Lilek (Solanum melongena)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    0709 30 00 ;
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 0710 80 95
                     
                     
                        72
                     
                  
                  
                     
                        
                           (Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Vinné hrozny sušené
                        
                           (Potraviny)
                        
                     
                     
                        0806 20
                     
                     
                         
                     
                     
                        Turecko (TR)
                     
                     
                        Ochratoxin A
                     
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Sušené meruňky
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 0813 10 00
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                        Turecko (TR)
                     
                     
                        Siřičitany (16)
                        
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Meruňky, jinak upravené nebo konzervované
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 2008 50 61
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           (Potraviny)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)
                        
                           (Potraviny – čerstvé, chlazené nebo sušené)
                        
                     
                     
                        0805 50 10
                     
                     
                         
                     
                     
                        Turecko (TR)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                        
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        Sladká paprika (Capsicum annuum)
                        
                           (Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
                        
                     
                     
                        0709 60 10 ;
                        0710 80 51
                     
                     
                         
                     
                     
                        Turecko (TR)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (17)
                        
                     
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        Listy révy vinné
                        
                           (Potraviny)
                        
                     
                     
                        ex 2008 99 99
                     
                     
                        11 ; 19
                     
                     
                        Turecko (TR)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (18)
                        
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        Granátová jablka
                        
                           (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                        
                     
                     
                        ex 0810 90 75
                     
                     
                        30
                     
                     
                        Turecko (TR)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (19)
                        
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Lilek (Solanum melongena)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    0709 30 00 ;
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                        Uganda (UG)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                        
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        ex 0710 80 95
                     
                     
                        72
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Lilek etiopský (Solanum aethiopicum)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    ex 0709 99 90 ;
                                    ex 0710 80 95
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        80
                        72
                     
                  
                  
                     
                        
                           (Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Sezamová semena
                        
                           (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                        
                     
                     
                        1207 40 90
                     
                     
                         
                     
                     
                        Uganda (UG)
                     
                     
                        Salmonela (12)
                        
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Pistácie ve skořápce
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 0802 51 00
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                        Spojené státy americké (US)
                     
                     
                        Aflatoxiny
                     
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Pistácie bez skořápky
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 0802 52 00
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           (Potraviny)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Sušené meruňky
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 0813 10 00
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                        Uzbekistán (UZ)
                     
                     
                        Siřičitany (16)
                        
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Meruňky, jinak upravené nebo konzervované
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 2008 50 61
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           (Potraviny)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Listy koriandru
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 ex 0709 99 90
                              
                           
                        
                     
                     
                        72
                     
                     
                        Vietnam (VN)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (20)
                        
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Bazalka (pravá)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 ex 1211 90 86
                              
                           
                        
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Máta
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 ex 1211 90 86
                              
                           
                        
                     
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Petrželová nať
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 ex 0709 99 90
                              
                           
                        
                     
                     
                        40
                     
                  
                  
                     
                        
                           (Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Okra
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 ex 0709 99 90
                              
                           
                        
                     
                     
                        20
                     
                     
                        Vietnam (VN)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (20)
                        
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 ex 0709 60 99
                              
                           
                        
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        
                           (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Pitahaya (dračí ovoce)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           (Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 ex 0810 90 20
                              
                           
                        
                     
                     
                        10
                     
                     
                        Vietnam (VN)
                     
                     
                        Rezidua pesticidů (2)
                            (20)
                        
                     
                     
                        10
                     
                  
               
            
         “
      
      
         (1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a v rámci kódu neexistují další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“.
      
         (2)  Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).
      
         (3)  Rezidua ethefonu.
      
         (4)  Rezidua chlorbufamu.
      
         (5)  Rezidua fenthoátu.
      
         (6)  Druh Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultivar alboglabra. Též pod názvy „Kai Lan“, „Gai Lan“, „Gailan“, „Kailan“, „čínská brokolice“, „Jie Lan“.
      
         (7)  Rezidua trifluralinu.
      
         (8)  Rezidua acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako aldikarb), amitrazu (amitraz včetně metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako amitraz), diafenthiuronu, dikofolu (suma izomerů p, p′ a o, p′), dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a methiokarbu (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb).
      
         (9)  Rezidua hexaflumuronu, methiokarbu (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb), fenthoátu a thiofanát-methylu.
      
         (10)  Rezidua dikofolu (suma izomerů p, p′ a o, p′), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitů obsahujících 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu, vyjádřeno jako prochloraz), thiofanát-methylu a triforinu.
      
         (11)  Pro účely této přílohy se „barvivy Sudan“ rozumí tyto chemické látky: i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9); ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9); iv) šarlatová červeň; nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).
      
         (12)  Referenční metoda EN/ISO 6579-1 nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody v souladu s nejnovější verzí EN/ISO 16140 nebo jinými podobnými mezinárodně uznávanými protokoly.
      
         (13)  Rezidua acefátu a diafenthiuronu.
      
         (14)  Rezidua formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)), prothiofosu a triforinu.
      
         (15)  Rezidua acefátu, dikrotofosu, prothiofosu, kvinalfosu a triforinu.
      
         (16)  Referenční metody: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 nebo ISO 5522:1981.
      
         (17)  Rezidua diafenthiuronu, formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)), a thiofanát-methylu.
      
         (18)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a metrafenonu.
      
         (19)  Rezidua prochlorazu.
      
         (20)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.