Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1145 ze dne 8. června 2017 o stažení některých doplňkových látek povolených podle směrnic Rady 70/524/EHS a 82/471/EHS z trhu a o zrušení zastaralých ustanovení, kterými se tyto doplňkové látky povolují (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1145/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 166/1
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1145
      ze dne 8. června 2017
      o stažení některých doplňkových látek povolených podle směrnic Rady 70/524/EHS a 82/471/EHS z trhu a o zrušení zastaralých ustanovení, kterými se tyto doplňkové látky povolují
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 10 odst. 5 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Ustanovení čl. 10 odst. 2 ve spojení s čl. 10 odst. 7 uvedeného nařízení stanoví zvláštní postupy přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2) a směrnice Rady 82/471/EHS (3).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Ustanovení čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 ukládá Komisi povinnost přijmout nařízení, kterým by byly z trhu staženy doplňkové látky, jež byly zapsány do Registru Společenství pro doplňkové látky jako stávající produkty a pro něž nebyly před koncem lhůty stanovené v uvedených ustanoveních podány žádné žádosti v souladu s čl. 10 odst. 2 a 7 nařízení (ES) č. 1831/2003, nebo pro něž byla žádost podána, avšak následně byla stažena. Uvedené doplňkové látky by proto měly být staženy z trhu. Jelikož čl. 10 odst. 5 nerozlišuje mezi povoleními vydanými na dobu určitou a povoleními bez časového omezení, je vhodné z důvodů jasnosti stanovit možnost stažení doplňkových látek, u kterých již uplynula omezená doba platnosti povolení podle směrnice 70/524/EHS, z trhu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V důsledku stažení doplňkových látek z trhu je vhodné zrušit ustanovení, kterými se tyto doplňkové látky povolují. Nařízení Komise (ES) č. 2316/98 (4), (ES) č. 1353/2000 (5), (ES) č. 2188/2002 (6), (ES) č. 261/2003 (7), (ES) č. 1334/2003 (8), (ES) č. 1259/2004 (9), (ES) č. 1288/2004 (10), (ES) č. 1453/2004 (11), (ES) č. 2148/2004 (12), (ES) č. 255/2005 (13), (ES) č. 358/2005 (14), (ES) č. 521/2005 (15), (ES) č. 600/2005 (16), (ES) č. 833/2005 (17), (ES) č. 943/2005 (18), (ES) č. 1206/2005 (19), (ES) č. 1458/2005 (20), (ES) č. 1810/2005 (21), (ES) č. 1811/2005 (22), (ES) č. 2036/2005 (23), (ES) č. 252/2006 (24), (ES) č. 773/2006 (25), (ES) č. 1284/2006 (26) a (EU) č. 1270/2009 (27) by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna a nařízení Komise (ES) č. 937/2001 (28), (ES) č. 871/2003 (29), (ES) č. 277/2004 (30), (ES) č. 278/2004 (31), (ES) č. 1332/2004 (32), (ES) č. 1463/2004 (33), (ES) č. 1465/2004 (34), (ES) č. 833/2005, (ES) č. 492/2006 (35), (ES) č. 1443/2006 (36), (ES) č. 1743/2006 (37), (ES) č. 757/2007 (38) a (ES) č. 828/2007 (39) by měla být zrušena.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V případě doplňkových látek, u nichž byly žádosti podány pouze pro určité druhy zvířat nebo kategorie zvířat, nebo u nichž byly žádosti staženy pouze pro určité druhy zvířat nebo kategorie zvířat, by se mělo stažení z trhu týkat pouze druhů zvířat a kategorií zvířat, pro něž nebyly podány žádné žádosti, nebo pro něž byla žádost stažena.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Pokud jde o doplňkové látky, jejichž platnost povolení neskončí do dne vstupu tohoto nařízení v platnost, je vhodné stanovit pro zúčastněné strany přechodné období pro spotřebování stávajících zásob dotčených doplňkových látek a premixů, krmných směsí a krmných surovin, které byly vyrobeny s použitím těchto doplňkových látek, přičemž se vezme v úvahu doba použitelnosti některých krmiv obsahujících příslušné doplňkové látky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Stažení
      1.   Doplňkové látky uvedené v příloze I budou staženy z trhu pro druhy zvířat nebo kategorie zvířat stanovené ve zmíněné příloze.
      2.   Doplňkové látky uvedené v příloze II budou staženy z trhu pro druhy zvířat nebo kategorie zvířat stanovené ve zmíněné příloze.
      Článek 2
      Přechodná opatření
      1.   Stávající zásoby doplňkových látek uvedených v příloze I mohou být nadále uváděny na trh a používány až do 19. července 2018.
      2.   Premixy vyrobené s použitím doplňkových látek uvedených v odstavci 1 mohou být nadále uváděny na trh a používány až do 19. října 2018.
      3.   Krmné směsi a krmné suroviny vyrobené s použitím doplňkových látek uvedených v odstavci 1 nebo premixů uvedených v odstavci 2 mohou být nadále uváděny na trh a používány až do 19. července 2019.
      Článek 3
      Zrušení
      Nařízení (ES) č. 937/2001, (ES) č. 871/2003, (ES) č. 277/2004, (ES) č. 278/2004, (ES) č. 1332/2004, (ES) č. 1463/2004, (ES) č. 1465/2004, (ES) č. 833/2005, (ES) č. 492/2006, (ES) č. 1443/2006, (ES) č. 1743/2006, (ES) č. 757/2007 a (ES) č. 828/2007 se zrušují.
      Článek 4
      Změna nařízení (ES) č. 2316/98
      Příloha II nařízení (ES) č. 2316/98 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V položce E4 pro měď-Cu se zrušují slova „Methionát měďnatý“ a veškerý obsah týkající se pouze methionátu měďnatého.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V položce E 5 pro mangan–Mn se zrušují slova „Oxid manganitý“ a veškerý obsah týkající se pouze oxidu manganitého.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V položce E 5 pro mangan–Mn se zrušují slova „Uhličitan manganatý“ a veškerý obsah týkající se pouze uhličitanu manganatého.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  V položce E 5 pro mangan–Mn se zrušují slova „Hydrogenfosforečnan manganatý trihydrát“ a veškerý obsah týkající se pouze hydrogenfosforečnanu manganatého trihydrátu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V položce E 5 pro mangan–Mn se zrušují slova „Síran manganatý tetrahydrát“ a veškerý obsah týkající se pouze síranu manganatého tetrahydrátu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  V položce E 6 pro zinek–Zn se zrušují slova „Uhličitan zinečnatý“ a veškerý obsah týkající se pouze uhličitanu zinečnatého.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  V položce E 6 pro zinek–Zn se zrušují slova „Mléčnan zinečnatý trihydrát“ a veškerý obsah týkající se pouze mléčnanu zinečnatého trihydrátu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  V položce E 6 pro zinek–Zn se zrušují slova „Chlorid zinečnatý mohohydrát“ a veškerý obsah týkající se pouze chloridu zinečnatého mohohydrátu.
               
            
         
      
      Článek 5
      Změna nařízení (ES) č. 1353/2000
      Nařízení (ES) č. 1353/2000 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 1 se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha I se zrušuje.
               
            
         
      
      Článek 6
      Změna nařízení (ES) č. 2188/2002
      V příloze I nařízení (ES) č. 2188/2002 se v položce 11 pro „endo-1,4-beta-glukanázu EC 3.2.1.4, endo-1,3(4)-beta-glukanázu EC 3.2.1.6 a endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8“ zrušují slova „Nosnice“ a veškerý obsah týkající se pouze nosnic.
      Článek 7
      Změna nařízení (ES) č. 261/2003
      Nařízení (ES) č. 261/2003 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 1 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 1
                  Přípravek uvedený v příloze I, náležející do skupiny „enzymů“, se povoluje k použití jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha II se zrušuje.
               
            
         
      
      Článek 8
      Změna nařízení (ES) č. 1334/2003
      Příloha nařízení (ES) č. 1334/2003 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V položce E4 pro měď-Cu se zrušují slova „Methionát měďnatý“ a veškerý obsah týkající se pouze methionátu měďnatého.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V položce E 5 pro mangan – Mn se zrušují slova „Oxid manganitý“ a veškerý obsah týkající se pouze oxidu manganitého.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V položce E 5 pro mangan – Mn se zrušují slova „Oxid mangano-manganitý“ a veškerý obsah týkající se pouze oxidu mangano-manganitého.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  V položce E 5 pro mangan–Mn se zrušují slova „Uhličitan manganatý“ a veškerý obsah týkající se pouze uhličitanu manganatého.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V položce E 5 pro mangan–Mn se zrušují slova „Hydrogenfosforečnan manganatý trihydrát“ a veškerý obsah týkající se pouze hydrogenfosforečnanu manganatého trihydrátu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  V položce E 5 pro mangan–Mn se zrušují slova „Síran manganatý tetrahydrát“ a veškerý obsah týkající se pouze síranu manganatého tetrahydrátu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  V položce E 6 pro zinek–Zn se zrušují slova „Uhličitan zinečnatý“ a veškerý obsah týkající se pouze uhličitanu zinečnatého.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  V položce E 6 pro zinek–Zn se zrušují slova „Mléčnan zinečnatý trihydrát“ a veškerý obsah týkající se pouze mléčnanu zinečnatého trihydrátu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9)
               
               
                  V položce E 6 pro zinek – Zn se zrušují slova „Chlorid zinečnatý monohydrát“ a veškerý obsah týkající se pouze chloridu zinečnatého monohydrátu.
               
            
         
      
      Článek 9
      Změna nařízení (ES) č. 1259/2004
      Nařízení (ES) č. 1259/2004 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 2 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 2
                  Přípravky náležející do skupiny „enzymů“ uvedené v přílohách III a VI se povolují k použití bez časového omezení jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedených přílohách.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha V se zrušuje.
               
            
         
      
      Článek 10
      Změna nařízení (ES) č. 1288/2004
      Příloha I nařízení (ES) č. 1288/2004 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Položka E 161(z) pro „Phaffia rhodozyma bohatou na astaxantin (ATCC 74219)“ se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Položka E 1704 pro „Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94“ u telat se zrušuje.
               
            
         
      
      Článek 11
      Změna nařízení (ES) č. 1453/2004
      Příloha II nařízení (ES) č. 1453/2004 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Položka E 1609 pro „endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8 a endo-1,4-beta-glukanázu EC 3.2.1.4“ se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Položka E 1610 pro „endo-1,4-beta-glukanázu EC 3.2.1.4 a endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8“ se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Položka E 1611 pro „endo-1,3(4)-beta-glukanázu EC 3.2.1.6, endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8 a polygalakturonázu EC 3.2.1.15“ se zrušuje.
               
            
         
      
      Článek 12
      Změna nařízení (ES) č. 2148/2004
      Nařízení (ES) č. 2148/2004 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Články 3, 4, a 5 se zrušují.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V příloze I se v položce E 567 pro „klinoptilolit sopečného původu“ zrušují slova „králíci“ a veškerý obsah týkající se pouze králíků.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V příloze II se zrušuje položka E 1706 pro „Enterococcus faecium DSM 7134 a Lactobacillus rhamnosus DSM 7133“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Přílohy III, IV a V se zrušují.
               
            
         
      
      Článek 13
      Změna nařízení (ES) č. 255/2005
      V příloze II nařízení (ES) č. 255/2005 se zrušuje položka E 1618 pro „endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8.“.
      Článek 14
      Změna nařízení (ES) č. 358/2005
      Příloha I nařízení (ES) č. 358/2005 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Položka E 1619 pro „alfa-amylázu EC 3.2.1.1 a endo-1,3(4)-beta-glukanázu EC 3.2.1.6“ se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Položka E 1622 pro „endo-1,3(4)-beta-glukanázu EC 3.2.1.6 a endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8“ se zrušuje.
               
            
         
      
      Článek 15
      Změna nařízení (ES) č. 521/2005
      Nařízení (ES) č. 521/2005 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 1 se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha I se zrušuje.
               
            
         
      
      Článek 16
      Změna nařízení (ES) č. 600/2005
      Nařízení (ES) č. 600/2005 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Články 1 a 2 se zrušují.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Přílohy I a II se zrušují.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V příloze III se zrušuje položka E 1709 pro „Enterococcus faecium ATCC 53519 a Enterococcus faecium ATCC 55593 (v poměru 1:1)“.
               
            
         
      
      Článek 17
      Změna nařízení (ES) č. 943/2005
      Příloha II nařízení (ES) č. 943/2005 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Položka E 1630 pro „endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8 a subtilisin EC 3.4.21.62“ se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Položka E 1631 pro „endo-1,3(4)-beta-glukanázu EC 3.2.1.6 a endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8“ se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Položka E 1632 pro „3-fytázu EC 3.1.3.8“ se zrušuje.
               
            
         
      
      Článek 18
      Změna nařízení (ES) č. 1206/2005
      V příloze nařízení (ES) č. 1206/2005 se zrušuje položka E 1633 pro „endo-1,3(4)-beta-glukanázu EC 3.2.1.6, endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8 a subtilisin EC 3.4.21.62“.
      Článek 19
      Změna nařízení (ES) č. 1458/2005
      Nařízení (ES) č. 1458/2005 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 1 se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha I se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V příloze II uvedeného nařízení se zrušuje položka 60 pro „endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8 a endo-1,3(4)-beta-glukanázu EC 3.2.1.6“.
               
            
         
      
      Článek 20
      Změna nařízení (ES) č. 1810/2005
      V příloze IV nařízení (ES) č. 1810/2005 se zrušuje položka 15 pro „Enterococcus faecium NCIMB 11181“.
      Článek 21
      Změna nařízení (ES) č. 1811/2005
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V příloze I nařízení (ES) č. 1811/2005 se zrušuje položka E 1635 pro „endo-1,3(4)-beta-glukanázu EC 3.2.1.6“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V příloze II nařízení (ES) č. 1811/2005 se zrušuje položka 63 pro „endo-1,4-beta-xylanázu EC 3.2.1.8 a endo-1,3(4)-beta-glukanázu EC 3.2.1.6“.
               
            
         
      
      Článek 22
      Změna nařízení (ES) č. 2036/2005
      Nařízení (ES) č. 2036/2005 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 2 se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha II se zrušuje.
               
            
         
      
      Článek 23
      Změna nařízení (ES) č. 252/2006
      Nařízení (ES) č. 252/2006 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 2 se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha II se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V příloze III se zrušuje položka 28 pro „3-fytázu ES 3.1.3.8“.
               
            
         
      
      Článek 24
      Změna nařízení (ES) č. 773/2006
      Nařízení (ES) č. 773/2006 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 3 se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha III se zrušuje.
               
            
         
      
      Článek 25
      Změna nařízení (ES) č. 1284/2006
      Nařízení (ES) č. 1284/2006 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Články 1 a 3 se zrušují.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Přílohy I a III se zrušují.
               
            
         
      
      Článek 26
      Změna nařízení (EU) č. 1270/2009
      Nařízení (EU) č. 1270/2009 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 1 se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha I se zrušuje.
               
            
         
      
      Článek 27
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 8. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
      
         (2)  Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
      
         (3)  Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 8).
      
         (4)  Nařízení Komise (ES) č. 2316/98 ze dne 26. října 1998, kterým se povolují nové doplňkové látky a mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek, již povolených v krmivech (Úř. věst. L 289, 28.10.1998, s. 4).
      
         (5)  Nařízení Komise (ES) č. 1353/2000 ze dne 26. června 2000, kterým se trvale povoluje doplňková látka a dočasně povolují nové doplňkové látky, nová užití doplňkových látek a nové přípravky v krmivech (Úř. věst. L 155, 28.6.2000, s. 15).
      
         (6)  Nařízení Komise (ES) č. 2188/2002 ze dne 9. prosince 2002 o dočasném povolení nových užití doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 333, 10.12.2002, s. 5).
      
         (7)  Nařízení Komise (ES) č. 261/2003 ze dne 12. února 2003 o dočasném povolení nových užití doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 12).
      
         (8)  Nařízení Komise (ES) č. 1334/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků (Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 11).
      
         (9)  Nařízení Komise (ES) č. 1259/2004 ze dne 8. července 2004 o trvalém povolení některých doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech (Úř. věst. L 239, 9.7.2004, s. 8).
      
         (10)  Nařízení Komise (ES) č. 1288/2004 ze dne 14. července 2004 o trvalém povolení některých doplňkových látek a dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 243, 15.7.2004, s. 10).
      
         (11)  Nařízení Komise (ES) č. 1453/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 269, 17.8.2004, s. 3).
      
         (12)  Nařízení Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 24).
      
         (13)  Nařízení Komise (ES) č. 255/2005 ze dne 15. února 2005 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 45, 16.2.2005, s. 3).
      
         (14)  Nařízení Komise (ES) č. 358/2005 ze dne 2. března 2005 o časově neomezeném povolení některých doplňkových látek a povolení nových použití doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech (Úř. věst. L 57, 3.3.2005, s. 3).
      
         (15)  Nařízení Komise (ES) č. 521/2005 ze dne 1. dubna 2005 o trvalém povolení doplňkové látky a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 84, 2.4.2005, s. 3).
      
         (16)  Nařízení Komise (ES) č. 600/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se znovu povoluje na deset let kokcidiostatikum jako doplňková látka v krmivech, dočasně povoluje doplňková látka a trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 99, 19.4.2005, s. 5).
      
         (17)  Nařízení Komise (ES) č. 833/2005 ze dne 31. května 2005 o trvalém povolení doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 138, 1.6.2005, s. 5).
      
         (18)  Nařízení Komise (ES) č. 943/2005 ze dne 21. června 2005 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 159, 22.6.2005, s. 6).
      
         (19)  Nařízení Komise (ES) č. 1206/2005 ze dne 27. července 2005 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 197, 28.7.2005, s. 12).
      
         (20)  Nařízení Komise (ES) č. 1458/2005 ze dne 8. září 2005 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 233, 9.9.2005, s. 3).
      
         (21)  Nařízení Komise (ES) č. 1810/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o novém povolení některých doplňkových látek v krmivech na dobu deseti let, trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 291, 5.11.2005, s. 5).
      
         (22)  Nařízení Komise (ES) č. 1811/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 291, 5.11.2005, s. 12).
      
         (23)  Nařízení Komise (ES) č. 2036/2005 ze dne 14. prosince 2005 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 328, 15.12.2005, s. 13).
      
         (24)  Nařízení Komise (ES) č. 252/2006 ze dne 14. února 2006 o trvalých povoleních některých doplňkových látek v krmivech a o dočasných povoleních nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 44, 15.2.2006, s. 3).
      
         (25)  Nařízení Komise (ES) č. 773/2006 ze dne 22. května 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového použití již povolené doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 135, 23.5.2006, s. 3).
      
         (26)  Nařízení Komise (ES) č. 1284/2006 ze dne 29. srpna 2006 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 235, 30.8.2006, s. 3).
      
         (27)  Nařízení Komise (EU) č. 1270/2009 ze dne 21. prosince 2009 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 339, 22.12.2009, s. 28).
      
         (28)  Nařízení Komise (ES) č. 937/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se povolují nové doplňkové látky, nová užití doplňkových látek, nové přípravky z doplňkových látek, a prodlužují dočasná povolení a povolení doplňkové látky na dobu deseti let v krmivech (Úř. věst. L 130, 12.5.2001, s. 25).
      
         (29)  Nařízení Komise (ES) č. 871/2003 ze dne 20. května 2003, kterým se trvale povoluje nová doplňková látka oxid manganato-manganitý v krmivech (Úř. věst. L 125, 21.5.2003, s. 3).
      
         (30)  Nařízení Komise (ES) č. 277/2004 ze dne 17. února 2004 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s. 20).
      
         (31)  Nařízení Komise (ES) č. 278/2004 ze dne 17. února 2004 o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s. 22).
      
         (32)  Nařízení Komise (ES) č. 1332/2004 ze dne 20. července 2004 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 247, 21.7.2004, s. 8).
      
         (33)  Nařízení Komise (ES) č. 1463/2004 ze dne 17. srpna 2004 o povolení na dobu deseti let přídavné látky „Sacox 120 microGranulate“ v krmivech, která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných lékařských látek (Úř. věst. L 270, 18.8.2004, s. 5).
      
         (34)  Nařízení Komise (ES) č. 1465/2004 ze dne 17. srpna 2004, kterým se trvale povoluje doplňková látka v krmivech (Úř. věst. L 270, 18.8.2004, s. 11).
      
         (35)  Nařízení Komise (ES) č. 492/2006 ze dne 27. března 2006 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 89, 28.3.2006, s. 6).
      
         (36)  Nařízení Komise (ES) č. 1443/2006 ze dne 29. září 2006 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o povolení kokcidiostatika na deset let (Úř. věst. L 271, 30.9.2006, s. 12).
      
         (37)  Nařízení Komise (ES) č. 1743/2006 ze dne 24. listopadu 2006 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 16).
      
         (38)  Nařízení Komise (ES) č. 757/2007 ze dne 29. června 2007 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 43).
      
         (39)  Nařízení Komise (ES) č. 828/2007 ze dne 13. července 2007 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 184, 14.7.2007, s. 12).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Doplňkové látky uvedené v čl. 1 odst. 1
         
         ČÁST A
         
            
               Doplňkové látky, které budou staženy z trhu pro všechny druhy a kategorie zvířat
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     Identifikační číslo
                  
                  
                     Doplňková látka
                  
                  
                     Druh nebo kategorie zvířat
                  
               
               
                  
                     
                        Konzervanty
                     
                  
               
               
               
                  
                     E 201
                  
                  
                     Natrium-sorbát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 203
                  
                  
                     Sorban vápenatý
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 261
                  
                  
                     Octan draselný
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 283
                  
                  
                     Propionan draselný
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 333
                  
                  
                     Citronany vápenaté
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 334
                  
                  
                     L-kyselina vinná
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 335
                  
                  
                     L-vinany sodné
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 336
                  
                  
                     L-vinany draselné
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 337
                  
                  
                     L-vinan draselno-sodný
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 507
                  
                  
                     Kyselina chlorovodíková
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 513
                  
                  
                     Kyselina sírová
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     
                        Antioxidanty
                     
                  
               
               
               
                  
                     E 308
                  
                  
                     Syntetický gamatokoferol
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 309
                  
                  
                     Syntetický deltatokoferol
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 311
                  
                  
                     Oktylgallát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 312
                  
                  
                     Dodecylgallát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     
                        Pojiva, protispékavé látky a koagulanty
                     
                  
               
               
               
                  
                     E 330
                  
                  
                     Kyselina citronová
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     
                        Barviva včetně pigmentů
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        Jiná barviva
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        Příslušné číslo E
                     
                  
                  
                     Barviva povolená podle pravidel Společenství pro barvení potravin, s výjimkou červeně allura E 129, brilantní černě PN E 151, brilantní modře FCF E 133, karamelových barviv E150b, E150c a E150d, měďnatého komplexu chlorofylinu E 141, erythrosinu E 127, indigotinu E 132, oxidu železa (červeného, černého a žlutého) E 172, Ponceau 4R E 124, oxidu titaničitého (ve formě anatasu a rutilu) E 171, rostlinné uhlíkové černě E 153, tartrazinu E 102 a žlutě SY (Sunset Yellow FCF) E 110.
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 142
                  
                  
                     Zeleň S (Acid Brilliant Green BS)
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     
                        Emulgátory a stabilizátory, zahušťující látky a želírující látky
                     
                  
               
               
               
                  
                     E 322
                  
                  
                     Lecitiny (pouze jako stabilizátory, zahušťující látky a želírující látky)
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 400
                  
                  
                     Kyselina alginová
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 402
                  
                  
                     Alginan draselný
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 404
                  
                  
                     Alginan vápenatý
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 405
                  
                  
                     1,2-propandiol-alginát (propylenglykol alginát)
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 432
                  
                  
                     Poly(oxyethylen(20))-sorbitan-monolaurát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 434
                  
                  
                     Poly(oxyethylen(20))-sorbitan-monopalmitát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 435
                  
                  
                     Poly(oxyethylen(20))-sorbitan-monostearát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 436
                  
                  
                     Poly(oxyethylen(20))-sorbitan-tristearát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 465
                  
                  
                     Ethylmethylcelulosa
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 473
                  
                  
                     Estery sacharosy s mastnými kyselinami (estery sacharosy a jedlých mastných kyselin)
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 474
                  
                  
                     Sacharoglyceridy (směs esterů sacharosy a mono- a diglyceridů jedlých mastných kyselin)
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 475
                  
                  
                     Estery polyglycerolu s nepolymerizovanými jedlými mastnými kyselinami
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 477
                  
                  
                     Monoestery 1,2-propandiolu (propylenglykolu) a jedlých mastných kyselin, samostatné nebo ve směsích s diestery
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 480
                  
                  
                     Kyselina stearoyl-2-mléčná
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 481
                  
                  
                     Stearoyl-2-mléčnan sodný
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 482
                  
                  
                     Stearoyl-2-mléčnan vápenatý
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 483
                  
                  
                     Vinan stearylu
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 486
                  
                  
                     Dextrany
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 491
                  
                  
                     Sorbitan-monostearát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 492
                  
                  
                     Sorbitan-tristearát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 494
                  
                  
                     Sorbitan-monooleát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 495
                  
                  
                     Sorbitan-monopalmitát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 496
                  
                  
                     Polyethylenglykol 6000
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 497
                  
                  
                     Polymery z polyoxy-propylenu polyoxyethylenu (m.v. 6 800  – 9 000 )
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     
                        Stopové prvky
                     
                  
               
               
               
                  
                     E 1
                  
                  
                     
                        Železo – Fe, chlorid železnatý tetrahydrát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 1
                  
                  
                     
                        Železo – Fe, citronan železnatý hexahydrát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 1
                  
                  
                     
                        Železo – Fe, mléčnan železnatý trihydrát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 2
                  
                  
                     
                        Jod – I, jodičnan vápenatý hexahydrát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 2
                  
                  
                     
                        Jod – I, jodid sodný
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 4
                  
                  
                     
                        Měď – Cu, methionát měďnatý
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 5
                  
                  
                     
                        Mangan – Mn, oxid manganitý
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 5
                  
                  
                     
                        Mangan – Mn, oxid mangano-manganitý
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 5
                  
                  
                     
                        Mangan – Mn, uhličitan manganatý
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 5
                  
                  
                     
                        Mangan – Mn, hydrogenfosforečnan manganatý trihydrát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 5
                  
                  
                     
                        Mangan – Mn, síran manganatý tetrahydrát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 6
                  
                  
                     
                        Zinek – Zn, uhličitan zinečnatý
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 6
                  
                  
                     
                        Zinek – Zn, chlorid zinečnatý monohydrát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 6
                  
                  
                     
                        Zinek – Zn, mléčnan zinečnatý trihydrát
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 7
                  
                  
                     
                        Molybden – Mo, molybdenan amonný
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     E 8
                  
                  
                     
                        Selen – Se, selenan sodný
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     
                        Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem
                     
                  
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Betain. Všechny formy s výjimkou bezvodého betainu a betainu hydrochloridu
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Biotin. Všechny formy s výjimkou D-(+)-biotinu
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Karnitin. Všechny formy s výjimkou L-karnitinu a L-karnitin-L-tartarátu
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Cholin. Všechny formy s výjimkou cholinchloridu
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Folát. Všechny formy folátu s výjimkou kyseliny listové
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Niacin. Všechny formy niacinu s výjimkou niacinu 99 % a niacinamidu
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Omega-3 esenciální nenasycené mastné kyseliny
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Omega-6 esenciální nenasycené mastné kyseliny (všechny s výjimkou kyseliny oktadekadienové)
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Kyselina pantothenová. Všechny formy s výjimkou D-pantothenanu vápenatého a D-panthenolu
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Kyselina para-aminobenzoová (PABA)
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Thiamin. Všechny formy s výjimkou thiamin hydrochloridu a thiamin mononitrátu
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Vitamin A. Všechny formy s výjimkou retinyl-acetátu, retinyl-palmitátu a retinyl-propionátu
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Vitamin B6. Všechny formy s výjimkou pyridoxin-hydrochloridu.
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Vitamin C. Všechny formy s výjimkou kyseliny askorbové, askorbyl-fosfátu sodného a askorbyl-fosfátu sodno-vápenatého
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Vitamin E. Všechny formy s výjimkou all-rac-alfa-tokoferol acetátu, RRR-alfa-tokoferyl acetátu a RRR-alfa-tokoferolu
                     
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Vitamin K. Všechny formy vitaminu K s výjimkou vitaminu K3 jako menadion nikotinamid bisulfitu a L-menadion bisulfitu sodného
                  
                  
                     Všechny druhy zvířat
                  
               
               
                  
                     
                        Aminokyseliny, jejich soli a analogy
                     
                  
               
               
               
                  
                     3.1.3.
                  
                  
                     Methionin/zink-methionin, technicky čistý
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     3.2.1.
                  
                  
                     Lysin/L-lysin, technicky čistý
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     3.4.2.
                  
                  
                     DL-tryptofan, technicky čistý
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     
                        Doplňkové látky k silážování
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        Enzymy
                     
                  
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Xylanáza EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum rifar IMI SD185
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     
                        Mikroorganismy
                     
                  
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Enterococcus faecium BIO 34
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Lactobacillus salivarius CNCM I-3238/ATCC 11741
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pediococcus pentosaceus NCIMB 30089
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     
                        Látky
                     
                  
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Formaldehyd
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Bisulfát sodný
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Zchutňující a dochucující látky
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        Přírodní produkty – botanicky definované
                     
                  
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Bříza bělokorá, tinktura CoE 88
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                     
                        Přírodní produkty a odpovídající syntetické produkty
                     
                  
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 16630-52-7/3-(methylthio)butanal/č. Flavis 12.056
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 2179-60-4/methyl(propyl)disulfid/č. Flavis 12.019
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 36431-72-8/theaspiran/č. Flavis 13.098
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 3738-00-9/1,5,5,9-tetramethyl-13-oxatricyklo [8.3.0.0.(4.9)]tridekan/č. Flavis 13.072
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 40789-98-8/3-merkaptobutan-2-on/č. Flavis 12.047
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 43040-01-3/3-methyl-1,2,4-trithian/č. Flavis 15.036
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 495-62-5/1,4(8),12-bisabolatrien/č. Flavis 01.016
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 516-06-3/D,L-valin/č. Flavis 17.023
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 5756-24-1/dimethyltetrasulfid/č. Flavis 12.116
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 6028-61-1/dipropyltrisulfid/č. Flavis 12.023
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 689-67-8/6,10-dimethylundeka-5,9-dien-2-on/č. Flavis 07.216
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 78-98-8/2-oxopropanal/č. Flavis 7.001
                  
                  
                     Všechny druhy
                  
               
            
         
         ČÁST B
         
            
               Doplňkové látky, které budou staženy z trhu pro určité druhy nebo kategorie zvířat
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     Identifikační číslo
                  
                  
                     Doplňková látka
                  
                  
                     Druh nebo kategorie zvířat
                  
               
               
                  
                     
                        Konzervanty
                     
                  
               
               
               
                  
                     E 214
                  
                  
                     Ethyl-4-hydroxybenzoát
                  
                  
                     Zvířata v zájmovém chovu
                  
               
               
                  
                     E 215
                  
                  
                     Ethyl-4-hydroxybenzoát sodná sůl
                  
                  
                     Zvířata v zájmovém chovu
                  
               
               
                  
                     E 216
                  
                  
                     Propyl-4-hydroxybenzoát
                  
                  
                     Zvířata v zájmovém chovu
                  
               
               
                  
                     E 217
                  
                  
                     Propyl-4-hydroxybenzoát sodná sůl
                  
                  
                     Zvířata v zájmovém chovu
                  
               
               
                  
                     E 218
                  
                  
                     Methyl-4-hydroxybenzoát
                  
                  
                     Zvířata v zájmovém chovu
                  
               
               
                  
                     E 219
                  
                  
                     Methyl-4-hydroxybenzoát sodná sůl
                  
                  
                     Zvířata v zájmovém chovu
                  
               
               
                  
                     E 222
                  
                  
                     Hydrogensiřičitan sodný
                  
                  
                     Psi, kočky
                  
               
               
                  
                     E 223
                  
                  
                     Disiřičitan sodný
                  
                  
                     Psi, kočky
                  
               
               
                  
                     E 285
                  
                  
                     Metylpropionová kyselina
                  
                  
                     Přežvýkavci, na začátku přežvykování
                  
               
               
                  
                     
                        Regulátory kyselosti
                     
                  
               
               
               
                  
                     E 210
                  
                  
                     Kyselina benzoová
                  
                  
                     Výkrm prasat
                  
               
               
                  
                     E 340 (iii)
                  
                  
                     Orthofosforečnan draselný
                  
                  
                     Kočky, psi
                  
               
               
                  
                     E 350 (i)
                  
                  
                     Jablečnan sodný (sůl DL- nebo L-jablečné kyseliny)
                  
                  
                     Kočky, psi
                  
               
               
                  
                     E 507
                  
                  
                     Kyselina chlorovodíková
                  
                  
                     Kočky, psi
                  
               
               
                  
                     E 513
                  
                  
                     Kyselina sírová
                  
                  
                     Kočky, psi
                  
               
               
                  
                     
                        Pojiva, protispékavé látky a koagulanty
                     
                  
               
               
               
                  
                     E 567
                  
                  
                     Klinoptilolit sopečného původu
                  
                  
                     Králíci
                  
               
               
                  
                     E 598
                  
                  
                     Syntetické hlinitany vápenité
                  
                  
                     Dojnice, výkrm skotu, telata, jehňata, kůzlata, drůbež, králíci, prasata
                  
               
               
                  
                     
                        Barviva včetně pigmentů
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        Karotenoidy a xantofyly
                     
                  
               
               
               
                  
                     E 161b
                  
                  
                     Lutein
                  
                  
                     Kočky a psi
                  
               
               
                  
                     E 160c
                  
                  
                     Kapsanthin
                  
                  
                     Krůty
                  
               
               
                  
                     E 161c
                  
                  
                     Kryptoxanthin
                  
                  
                     Drůbež
                  
               
               
                  
                     E 160e
                  
                  
                     β-apo-8′-karotenal
                  
                  
                     Drůbež
                  
               
               
                  
                     E 161 g
                  
                  
                     Kantaxantin
                  
                  
                     Všechny druhy a všechna použití s výjimkou:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 výkrmu kuřat a výkrmu menšinových druhů drůbeže pro použití náležející do funkční skupiny 2 písm. a) bodu ii),
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 nosné drůbeže a odchovu drůbeže pro použití náležející do funkční skupiny 2 písm. a) bodu ii),
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 okrasného ptactva a okrasných ryb pro použití náležející do funkční skupiny 2 písm. a) bodu iii).
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     E 161j
                  
                  
                     Astaxantin
                  
                  
                     Všechny druhy s výjimkou:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 lososů a pstruhů pro použití náležející do funkčních skupin 2 písm. a) bodu i) a 2 písm. a) bodu iii),
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 okrasných ryb pro použití náležející do funkční skupiny 2 písm. a) bodu i).
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     E 161z
                  
                  
                     
                        Phaffia rhodozyma bohatá na astaxantin (ATCC 74219)
                  
                  
                     Losos, pstruh
                  
               
               
                  
                     
                        Jiná barviva
                     
                  
               
               
               
                  
                     E 155
                  
                  
                     Hněď HT
                  
                  
                     Kočky, psi
                  
               
               
                  
                     E 104
                  
                  
                     Chinolinová žluť
                  
                  
                     Zvířata určená k produkci potravin
                  
               
               
                  
                     E 122
                  
                  
                     Azorubín (Carmoisin)
                  
                  
                     Všechny druhy s výjimkou koček a psů
                  
               
               
                  
                     E 160b
                  
                  
                     Bixin
                  
                  
                     Všechny druhy s výjimkou psů a koček
                  
               
               
                  
                     
                        Emulgátory a stabilizátory, zahušťující látky a želírující látky
                     
                  
               
               
               
                  
                     E 401
                  
                  
                     Alginan sodný
                  
                  
                     Všechny druhy s výjimkou ryb, zvířat v zájmovém chovu a jiných zvířat, která nejsou určena k produkci potravin (kožešinová zvířata neurčená k produkci potravin)
                  
               
               
                  
                     E 403
                  
                  
                     Alginan amonný
                  
                  
                     Všechny druhy nebo kategorie zvířat s výjimkou akvarijních ryb
                  
               
               
                  
                     E 406
                  
                  
                     Agar
                  
                  
                     Všechny druhy s výjimkou zvířat v zájmovém chovu a jiných zvířat, která nejsou určena k produkci potravin (kožešinová zvířata neurčená k produkci potravin)
                  
               
               
                  
                     E 407
                  
                  
                     Karagenan
                  
                  
                     Všechny druhy s výjimkou zvířat v zájmovém chovu a jiných zvířat, která nejsou určena k produkci potravin (kožešinová zvířata neurčená k produkci potravin)
                  
               
               
                  
                     E 418
                  
                  
                     Guma gellan
                  
                  
                     Psi, kočky
                  
               
               
                  
                     E 488
                  
                  
                     Ester polyethylenglycerinu a mastných kyselin z loje
                  
                  
                     Telata
                  
               
               
                  
                     E 489
                  
                  
                     Polyglycerolether s alkoholy vzniklými redukcí kys. palmitové a olejové
                  
                  
                     Telata
                  
               
               
                  
                     E 498
                  
                  
                     Neúplné estery polyglycerolu a polykondenzovaných mastných kyselin z ricinového oleje
                  
                  
                     Psi
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Enzymy
                     
                  
               
               
               
                  
                     E 1600
                  
                  
                     3-fytáza/EC 3.1.3.8 z Aspergillus niger (CBS 114.94)
                  
                  
                     Selata, výkrm prasat, prasnice, výkrm kuřat, nosnice
                  
               
               
                  
                     E 1600
                  
                  
                     3-fytáza/EC 3.1.3.8 z Aspergillus niger (CBS 114.94)
                  
                  
                     Výkrm krůt
                  
               
               
                  
                     E 1605
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Aspergillus niger (CBS 520.94)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1608
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8/endo-1,4-beta-glukanáza/EC 3.2.1.4 z Humicola insolens (DSM 10442)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1609
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8/endo-1,4-beta-glukanáza/EC 3.2.1.4 z Aspergillus niger (CBS 600.94) (v potahované, pevné a tekuté formě)
                  
                  
                     Výkrm kuřat, výkrm krůt, selata (odstavená)
                  
               
               
                  
                     E 1609
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8/endo-1,4-beta-glukanáza/EC 3.2.1.4 z Aspergillus niger (CBS 600.94) (v granulované formě)
                  
                  
                     Výkrm kuřat, výkrm krůt, selata (odstavená)
                  
               
               
                  
                     E 1610
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-glukanáza/EC 3.2.1.4/endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Aspergillus niger (CBS 600.94)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1611
                  
                  
                     Endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106)/endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135)/polygalakturonáza EC 3.2.1.15 z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94)
                  
                  
                     Výkrm prasat
                  
               
               
                  
                     E 1614
                  
                  
                     6-fytáza/EC 3.1.3.26 z Aspergillus oryzae (DSM 11857)
                  
                  
                     Výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, selata, výkrm prasat, prasnice
                  
               
               
                  
                     E 1615
                  
                  
                     Endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1618
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Aspergillus niger (CBS 270.95)
                  
                  
                     Výkrm kuřat, výkrm krůt
                  
               
               
                  
                     E 1619
                  
                  
                     Alfa-amyláza/EC 3.2.1.1/endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1622
                  
                  
                     Endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6/endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1623
                  
                  
                     Endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a subtilisin/EC 3.4.21.62 z Bacillus subtilis (ATCC 2107)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1624
                  
                  
                     Endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) a alfa-amyláza/EC 3.2.1.1 z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553)
                  
                  
                     Selata (odstavená)
                  
               
               
                  
                     E 1625
                  
                  
                     Endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), alfa-amyláza/EC 3.2.1.1 z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a polygalakturonáza/EC 3.2.1.15 z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94)
                  
                  
                     Selata (odstavená)
                  
               
               
                  
                     E 1626
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a subtilisin/EC 3.4.21.62 z Bacillus subtilis (ATCC 2107)
                  
                  
                     Selata (odstavená)
                  
               
               
                  
                     E 1627
                  
                  
                     Endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105)
                  
                  
                     Výkrm prasat
                  
               
               
                  
                     E 1628
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105)
                  
                  
                     Selata (odstavená), výkrm prasat, výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1629
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1630
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a subtilisin/EC 3.4.21.62 z Bacillus subtilis (ATCC 2107)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1631
                  
                  
                     Endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1632
                  
                  
                     3-fytáza/EC 3.1.3.8 z Trichoderma reesei (CBS 528.94)
                  
                  
                     Výkrm kuřat, selata (odstavená), výkrm prasat
                  
               
               
                  
                     E 1633
                  
                  
                     Endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a subtilisin/EC 3.4.21.62 z Bacillus subtilis (ATCC 2107)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1634
                  
                  
                     Endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Aspergillus niger (MUCL 39199)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1635
                  
                  
                     Endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1636
                  
                  
                     Endo-1,3(4)-beta-glukanáza z Trichoderma reesei (CBS 526.94/EC 3.2.1.6)
                  
                  
                     Selata (odstavená), výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1637
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-xylanáza z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105)/EC 3.2.1.8 a endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 a alfa-amyláza z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553)/EC 3.2.1.1; subtilisin z Bacillus subtilis (ATCC 2107)/EC 3.4.21.62 a polygalakturonáza z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94)/EC 3.2.1.15
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1638
                  
                  
                     Endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a alfa-amyláza/EC 3.2.1.1 z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553)
                  
                  
                     Selata (odstavená)
                  
               
               
                  
                     E 1639
                  
                  
                     3-fytáza z Hansenula polymorpha (DSM 15087)
                  
                  
                     Výkrm kuřat, výkrm krůt, nosnice, selata, výkrm prasat, prasnice
                  
               
               
                  
                     E 1640
                  
                  
                     6-fytáza z Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)/EC 3.1.3.26
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1641
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-xylanáza z Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203)/EC 3.2.1.8
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     
                        Mikroorganismy
                     
                  
               
               
               
                  
                     E 1704
                  
                  
                     
                        Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94
                  
                  
                     Telata
                  
               
               
                  
                     E 1706
                  
                  
                     
                        Enterococcus faecium DSM 7134 a Lactobacillus rhamnosus DSM 7133
                  
                  
                     Selata (odstavená)
                  
               
               
                  
                     E 1709
                  
                  
                     
                        Enterococcus faecium ATCC 53519 a Enterococcus faecium ATCC 55593 (v poměru 1:1)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     E 1714
                  
                  
                     
                        Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/AR
                  
                  
                     Selata (odstavená)
                  
               
               
                  
                     
                        Chemicky přesně definované látky, které mají podobné biologické účinky jako vitamíny
                     
                  
               
               
               
                  
                     3a900
                  
                  
                     Inositol
                  
                  
                     Všechny druhy s výjimkou ryb a korýšů
                  
               
               
                  
                     —
                  
                  
                     Omega-6 esenciální nenasycené mastné kyseliny (jako kyselina oktadekadienová)
                  
                  
                     Všechny druhy s výjimkou výkrmu prasat, prasnic určených k reprodukci, prasnic určených k produkci selat, krav k reprodukci, dojnic pro produkci mléka
                  
               
               
                  
                     3a370
                  
                  
                     Taurin
                  
                  
                     Všechny druhy s výjimkou psovitých (Canidae), kočkovitých (Felidae), lasicovitých (Mustelidae) a masožravých ryb
                  
               
               
                  
                     E 670
                  
                  
                     Vitamin D2
                     
                  
                  
                     Prasata, selata, skot, ovce, telata, koňovití, jiné druhy nebo kategorie zvířat s výjimkou drůbeže a ryb
                  
               
               
                  
                     
                        Močovina a její deriváty
                     
                  
               
               
               
                  
                     2.1.2
                  
                  
                     Biuret, technicky čistý
                  
                  
                     Přežvýkavci, od začátku přežvykování
                  
               
               
                  
                     2.1.3
                  
                  
                     Fosfát močoviny, technicky čistý
                  
                  
                     Přežvýkavci, od začátku přežvykování
                  
               
               
                  
                     2.1.4
                  
                  
                     Diuredoizobutan, technicky čistý
                  
                  
                     Přežvýkavci, od začátku přežvykování
                  
               
               
                  
                     
                        Zchutňující a dochucující látky
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        Přírodní produkty a odpovídající syntetické produkty
                     
                  
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 134-20-3/methyl-anthranilát/č. Flavis 09.715
                  
                  
                     Druhy ptactva
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 85-91-6/methyl-N-methylanthranilát/č. Flavis 09.781
                  
                  
                     Druhy ptactva
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 93-28-7/eugenyl-acetát/č. Flavis 09.020
                  
                  
                     Drůbež a ryby
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 97-53-0/eugenol/č. Flavis 04.003
                  
                  
                     Ryby
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 107-85-7/| 3-methylbutylamin/č. Flavis 11.001
                  
                  
                     Nosnice
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 75-50-3/trimethylamin/č. Flavis 11.009
                  
                  
                     Nosnice
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 6627-88-9/4-allyl-2,6-dimethoxyfenol/č. Flavis 04.051
                  
                  
                     Ryby a drůbež
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Č. CAS 593-81-7/trimethylamin-hydrochlorid/č. Flavis 11.024
                  
                  
                     Nosnice
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Doplňkové látky uvedené v čl. 1 odst. 2
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     Identifikační číslo
                  
                  
                     Doplňková látka
                  
                  
                     Druh nebo kategorie zvířat
                  
               
               
                  
                     
                        Enzymy
                     
                  
               
               
               
                  
                     11
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-glukanáza/EC 3.2.1.4/endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 a endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252)
                  
                  
                     Nosnice
                  
               
               
                  
                     28
                  
                  
                     3-fytáza/EC 3.1.3.8 z Trichoderma reesei (CBS 528.94)
                  
                  
                     Nosnice
                  
               
               
                  
                     30
                  
                  
                     Endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 a endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Penicillium funiculosum (IMI SD 101)
                  
                  
                     Selata (odstavená), výkrm kachen
                  
               
               
                  
                     37
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105)/a subtilisin/EC 3.4.21.62 z Bacillus subtilis (ATCC 2107)
                  
                  
                     Nosnice
                  
               
               
                  
                     51
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Bacillus subtilis (LMG S-15136)
                  
                  
                     Výkrm prasat
                  
               
               
                  
                     60
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106)
                  
                  
                     Výkrm krůt
                  
               
               
                  
                     63
                  
                  
                     Endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Trichoderma reesei (CBS 529.94) a endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Trichoderma reesei (CBS 526.94)
                  
                  
                     Výkrm krůt, výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     64
                  
                  
                     Endo-1,3(4)-beta-glukanáza/EC 3.2.1.6 z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) a endo-1,4-beta-xylanáza/EC 3.2.1.8 z Aspergillus oryzae (DSM 10287)
                  
                  
                     Výkrm kuřat, selata (odstavená)
                  
               
               
                  
                     
                        Mikroorganismy
                     
                  
               
               
               
                  
                     15
                  
                  
                     
                        Enterococcus faecium NCIMB 11181
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
               
                  
                     24
                  
                  
                     
                        Kluyveromyces marxianus var. lactis K1 BCCM/MUCL 39434
                  
                  
                     Dojnice
                  
               
               
                  
                     25
                  
                  
                     
                        Lactobacillus acidophilus DSM 13241
                  
                  
                     Kočky, psi
                  
               
               
                  
                     
                        Kokcidiostatika a další léčebné látky
                     
                  
               
               
               
                  
                     E 764
                  
                  
                     Halofuginon hydrobromid 6 g/kg (Stenorol)
                  
                  
                     Odchov kuřat a kuřice
                  
               
               
                  
                     E 766
                  
                  
                     Salinomycinát sodný 120 g/kg (Sacox 120) (držitel povolení Huvepharma NV)
                  
                  
                     Výkrm králíků
                  
               
               
                  
                     E 766
                  
                  
                     Salinomycinát sodný 120 g/kg (Salinomax 120 G) (držitel povolení Zoetis Belgium SA)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.