Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1146 ze dne 28. června 2017, kterým se opětovně ukládá antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide Castings Co., Ltd

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1146/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 166/23
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1146
   ze dne 28. června 2017,
   kterým se opětovně ukládá antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide Castings Co., Ltd
   EVROPSKÁ KOMISE
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   POSTUP
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 430/2013 (2) (dále jen „napadené nařízení“) uložila Rada konečné antidumpingové clo v sazbách od 14,9 % do 57,8 % na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem, v současnosti kódu KN ex 7307 19 10 (kód TARIC 7307191010), pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska. Na části kompresních fitinek používajících metrický závit podle normy ISO DIN 13 a kruhové rozvodné skříně z kujné (tvárné) litiny se závitem bez víka se clo nevztahuje.
            
         
      
   
   
      Rozsudek Tribunálu Evropské unie
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 12. června 2013 jeden spolupracující čínský vyvážející výrobce, společnost Jinan Meide Castings Co., Ltd. (dále jen „Jinan Meide“ nebo „žalobce“), podal u Tribunálu Evropské unie (dále jen „Tribunál“) návrh, v němž se domáhá napadeného nařízení, pokud jde o jeho použití na žalobce (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Tribunál dne 30. června 2016 ve svém rozsudku dospěl k závěru, že práva společnosti Jinan Meide na obhajobu byla porušena zamítnutím její žádosti o poskytnutí výpočtů běžné hodnoty, v nichž se používají důvěrné údaje výrobce ve srovnatelné zemi. Společnost Jinan Meide obdržela výhradní povolení od výrobce ve srovnatelné zemi zrušit důvěrnost těchto údajů. Tribunál dospěl zejména k závěru, že Komise nepostupovala správně, když se spolehla na potřebu dodržet zásadu rovného zacházení, aby zamítla tuto žádost o poskytnutí informací. Tribunál konstatoval, že se nedalo vyloučit, že kdyby žádost byla přijata, nemohl by být výsledek šetření jiný. Proto Soudní dvůr zrušil napadené nařízení, pokud jde o uložení antidumpingového cla na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem, které vyrábí společnost Jinan Meide.
            
         
      
   
   2.   PROVEDENÍ ROZSUDKU TRIBUNÁLU
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle článku 266 Smlouvy o fungování Evropské unie jsou orgány Unie povinny vyhovět rozsudku Soudního dvora ze dne 30. června 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Soud prvního stupně v rozsudku ve věci T-2/95 (4) (dále jen „věc IPS“) uznal, že v případech, kdy řízení sestává z několika správních kroků, se zrušením jednoho z těchto kroků neruší celé řízení. Antidumpingové řízení je příkladem takového řízení o více krocích. Zrušení napadeného nařízení ve vztahu k jedné straně tedy neznamená zrušení celého postupu před přijetím uvedeného nařízení. Orgány EU mají možnost uplatnit opravný prostředek v případě aspektů napadeného nařízení, které vedly k jeho zrušení, a současně ponechat beze změny nenapadené části, které nejsou dotčeny rozsudkem Soudního dvora – jak konstatoval Soudní dvůr ve věci C-458/98 P (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Je třeba poznamenat, že kromě zjištění, že Komise se nesprávně spoléhala na potřebu dodržet zásadu rovného zacházení, aby zamítla žádost společnosti Jinan Meide o poskytnutí informací, všechna ostatní zjištění uvedená v napadeném nařízení, která nebyla napadena ve lhůtách k tomu určených, nebo která byla napadena, ale byla zamítnuta rozsudkem Tribunálu, nebo nebyla Tribunálem posuzována, a proto nevedla ke zrušení napadeného nařízení, zůstávají v platnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V návaznosti na rozsudek Soudního dvora ze dne 30. června 2016 Komise zveřejnila oznámení (6) týkající se částečného opětovného zahájení antidumpingového šetření týkajícího se dovozu příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky. Opětovné zahájení šetření bylo ve svém rozsahu omezeno na provedení rozsudku Tribunálu, pokud jde o společnost Jinan Meide.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Komise oficiálně informovala společnost Jinan Meide, zástupce vyvážející země a výrobní odvětví Unie o částečném opětovném zahájení šetření. Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost vyjádřit se písemně a požádat o slyšení v časové lhůtě stanovené v oznámení o zahájení šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V návaznosti na obdržené počáteční připomínky všechny ostatní zúčastněné strany, o nichž bylo známo, že se jich týkalo původní šetření, byly kontaktovány a byla jim dána příležitost předložit svá stanoviska písemně a požádat o slyšení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly, dostaly příležitost slyšení před útvary Komise a/nebo u úředníka pro slyšení.
            
         
      
   
   2.1.   Připomínky od zúčastněných stran
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Komise obdržela vyjádření o různých aspektech šetření od společnosti Jinan Meide, jiných čínských vyvážejících výrobců, jednoho thajského vyvážejícího výrobce, pěti výrobců v Unii a osmi dovozců, kteří nejsou ve spojení.
            
         
      
   
   2.1.1.   Připomínky k opětovnému zahájení šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Společnost Jinan Meide tvrdila, že protiprávnost, jíž se dopustily orgány Unie a která vedla ke zrušení napadeného nařízení, nelze napravit a řízení by se mělo ukončit bez opětovného uložení jakéhokoli antidumpingového cla pro společnost Jinan Meide.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Jak bylo uvedeno výše ve 4. bodě odůvodnění, Soud prvního stupně v případě IPS uznal, že v případech, kdy řízení sestává z několika správních kroků, jako je antidumpingové řízení, se zrušením jednoho z těchto kroků neruší celé řízení. Jelikož orgány Unie jsou povinny dodržet rozsudek Soudu, vyplývá z toho možnost uplatnit opravný prostředek, pokud jde o aspekty napadeného nařízení, které vedly k jeho zrušení, a současně ponechat beze změny nenapadené části. Tvrzení bylo proto zamítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Jeden dovozce, který není ve spojení, tvrdil, že procedurálně není možné opětovně zahájit šetření, které bylo dřív uzavřeno, neboť v důsledku toho by mohlo dojít k podstatným chybám, jako je přijetí nových informací po uzavření případu, diskriminace všech ostatních stran šetření, jejichž dumpingová rozpětí by byla rozdílná, pokud by dumpingové rozpětí společnosti Jinan Meide bylo změněno, a porušení právních předpisů EU a Světové obchodní organizace v tom smyslu, že antidumpingová opatření nelze uplatit zpětně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Tento dovozce rovněž tvrdil, že opětovné zahájení se nejeví jako přípustné za podmínek stanovených v základním nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Stejná strana také uvedla, že Komise není oprávněna činit opatření pro provedení rozsudku Soudního dvora, pokud jde o nařízení Rady, jelikož Komise nebyla v případě T-424/13 žalovanou stranou. Konstatovala, že Komise musí obdržet oficiální pokyny od Rady, aby opětovně zahájila řízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Z rozsudku ve spojených věcech C-283/14 a C-284/14 (7) je zřejmé, že orgány EU mohou opětovně zahájit antidumpingové šetření s cílem napravit nesrovnalosti zjištěné evropskými soudy, i když to není výslovně stanoveno v základním nařízení. Od orgánů EU se ve skutečnosti vyžaduje, aby učinily nezbytná opatření k nápravě protiprávností. V tomto případě Komise jako vyšetřující orgán opětovně zahájila šetření, aby provedla rozsudek Soudního dvora. Opětovné zahájení tohoto šetření dodržuje právní postupy vyžadované základním nařízením, které stanoví přijetí ze strany Komise po konzultaci s členskými státy v rámci postupu šetření uvedeného v čl. 15 odst. 3 základního nařízení. Tvrzení byla proto zamítnuta.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Jeden dovozce uvedl, že nebylo jasné, do jaké míry se může uskutečnit opětovné zahájení šetření na základě ustanovení současného základního nařízení, neboť je zřejmé, že Komise hodlala vykonávat šetření, jako kdyby se vrátilo do doby, kdy nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (8) bylo ještě pořád v platnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Právem použitelným pro toto opětovné šetření je nařízení (ES) č. 1225/2009, které bylo hmotným právem v době přijetí nařízení zrušeného Soudním dvorem. Nařízení (EU) 2016/1036 je v každém případě kodifikací nařízení (ES) č. 1225/2009 a jeho změn. Tento argument byl proto zamítnut.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Vyvážející výrobce z Thajska tvrdil, že Komise musí opětovně uložit společnosti Jinan Meide clo ve výši 40,8 % bez úprav, protože Tribunál nezjistil chybu u žádných podstatných zjištění, pouze procesní pochybení. Rovněž uvedl, že jakékoli opětovné podstatné posouzení může řešit pouze výpočet běžné hodnoty pro společnost Jinan Meide a všechna ostatní zjištění v napadeném nařízení by měla zůstat platná, jelikož v rozsudku Tribunálu nebyl žádný náznak, že uplatnění opravného prostředku na procesní pochybení by mělo vést k jakýmkoli podstatným změnám výpočtu běžné hodnoty pro společnost Jinan Meide.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               V rozsudku, který vedl k současnému opětovnému zahájení šetření, Tribunál konstatoval, že nemohlo být vyloučeno, že pokud by žádost o poskytnutí důvěrných údajů výrobce ve srovnatelné zemi byla přijata, výsledek šetření by mohl být odlišný. V opětovném zahájení šetření se proto musí posoudit případný vliv na podstatu šetření. Tento argument byl proto zamítnut.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Jeden dovozce, který není ve spojení, tvrdil, že výrobní odvětví Unie nepředložilo žádné připomínky týkající se opětovného zahájení šetření, což údajně znamenalo, že Unie nemá zájem na provedení tohoto opětovně zahájeného šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Skutečnost, že určitý druh hospodářského subjektu neposkytne vyjádření, nemůže sama o sobě vést k jakémukoli závěru o podstatě šetření. Pět výrobců v Unii v každém případě naléhavě požádalo Komisi o opětovné uložení antidumpingového cla pro společnost Jinan Meide a dokonce o registraci dovozu pro potenciální zpětné uložení cel, aby se omezila škoda, kterou současná situace způsobuje výrobcům v Unii. Tento argument byl proto zamítnut.
            
         
      
   
   2.1.2.   Připomínky k výpočtu běžné hodnoty
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Společnost Jinan Meide tvrdila, že by se jí měl poskytnout úplný přístup ke všem informacím, které předložil výrobce ve srovnatelné zemi, a že by měla dostat více času na předložení připomínek. Všechny tyto informace byly zpřístupněny společnosti Jinan Meide, která měla čas předložit připomínky mimo časový rámec předpokládaný v základním nařízení, včetně několika slyšení před týmem pověřeným touto věcí a u úředníka pro slyšení. V návaznosti na poskytnutí důvěrných informací a výpočty dumpingu předložila společnost Jinan Meide také vyjádření po lhůtách stanovených pro tento účel, která však přesto byla posouzena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Společnost Jinan Meide tvrdila, že by se nemělo provést posouzení, zda se jednalo o běžný obchodní styk, neboť výrobce ve srovnatelné zemi nebyl schopen poskytnout spolehlivé výrobní náklady podle jednotlivých typů obdobného výrobku. Jeden dovozce podpořil tento argument, jelikož rozdělení nákladů na základě obratu předpokládá, že u všech druhů výrobků se vytváří stejná zisková marže, což je údajně nehodnověrné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Komise však v tomto šetření důsledně uskutečňuje posouzení, zda se jednalo o běžný obchodní styk. Zejména čl. 2 odst. 5 základního nařízení se výslovně zabývá takovými situacemi, na které se odvolává společnost Jinan Meide, a uvádí, že když neexistuje vhodnější metoda, přednost se dává rozdělení nákladů na základě obratu. V tomto ohledu se poznamenává, že náklady byly rozděleny na základě obratu a žádná zúčastněná strana nenavrhla vhodnější metodu. Rozhodnutí rozdělit náklady na základě obratu a uskutečnit posouzení, zda se jednalo o běžný obchodní styk, bylo proto zachováno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Společnost Jinan Meide požadovala, aby se druhy výrobků, které prodává výrobce ve srovnatelné zemi v menším množství než 200 kg, nebraly v úvahu ve výpočtu běžné hodnoty, protože ceny těchto druhů výrobků jsou údajně nespolehlivé. Je třeba poznamenat, že společnost Jinan Meide během původního šetření tvrdila, že test 5 % reprezentativnosti by se neměl provádět, když je běžná hodnota stanovena ve srovnatelné zemi, a Komise uvedené tvrzení v té době přijala. Požadavek nepřihlížet k prodeji druhů výrobků prodávaných v menším množství než 200 kg se zamítá, neboť prodejní ceny u druhů podobného výrobku prodávaných v menším množství než 200 kg nelze považovat za nespolehlivé, protože byly ověřeny a shledány natolik věrohodné jako kterékoli jiné prodejné ceny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Jeden dovozce podpořil argument společnosti Jinan Meide, jelikož kolísání cen u špatně prodejných druhů výrobků by prý bylo vysoké. To by znamenalo, že druhy výrobků mohou mít velmi podobnou kvalitu a strukturu nákladů, ale mohly by se prodávat za velmi rozdílné ceny. Komise však zjistila, že pokud jde o výrobce ve srovnatelné zemi, je kolísání cen vysoké u všech druhů výrobků, dokonce i u nejlépe prodejných položek. Údajné vysoké kolísání cen proto nelze použít jako argument pro vyloučení špatně prodejných druhů výrobků z výpočtu dumpingu. Tvrzení bylo proto zamítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Společnost Jinan Meide také tvrdila, že jelikož Komise rozdělila náklady výrobce ve srovnatelné zemi na základě obratu, běžná hodnota by neměla být zjištěna početně, pokud se srovnatelné druhy podobného výrobku ve srovnatelné zemi prodávaly v menších množstvích než 200 kg, ale v těchto případech by se běžná hodnota měla stanovit na základě cen jiných podobných druhů výrobků prodávaných ve větších množstvích. Toto tvrzení bylo podobně zamítnuto, neboť rozdělení celkových nákladů na základě obratu je v souladu s čl. 2 odst. 5 základního nařízení a argumenty společnosti Jinan Meide nebyly dostačující k odůvodnění rozdílné metodiky v tomto konkrétním případě.
            
         
      
   
   2.1.3.   Připomínky ke srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               Společnost Jinan Meide předložila požadavky týkající se úprav údajů výrobce ve srovnatelné zemi z hlediska úvěru, nákladů na balení, obchodní úrovně, bankovních poplatků, vnitrostátní dopravy, dobropisů, nepřímých daní, technické podpory, využívání různých surovin a rozdílné produktivity práce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Komise přijala požadavek týkající se nákladů na vnitrostátní dopravu a úvěrových nákladů týkajících se jednoho jediného zákazníka výrobce ve srovnatelné zemi a ve výpočtu dumpingu společnosti Jinan Meide byly provedeny příslušné úpravy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Pokud jde o tvrzení týkající se rozdílu v produktivitě práce a používání různých surovin, společnost Jinan Meide prohlásila, že nižší produktivita na pracovníka a používání odlišných surovin vedla k mírnému zvýšení nákladů výrobce ve srovnatelné zemi v porovnání se společností Jinan Meide. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že zatímco určité rozdíly v efektivnosti nebo produktivitě by mezi společnostmi mohly existovat, hlavní zásadou antidumpingových výpočtů je zabezpečit srovnatelnost mezi vývozními cenami a běžnou hodnotou, což nevyžaduje, aby okolnosti výrobce ve srovnatelné zemi a vývozce v zemi bez tržního hospodářství byly úplně vyrovnané. Úpravu ovšem zaručují pouze rozdíly u faktorů ovlivňujících ceny a cenová srovnatelnost mezi výrobcem ve srovnatelné zemi a vývozcem v zemi bez tržního hospodářství.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               Ukázalo se, že ostatní tvrzení nejsou podpořena důkazy shromážděnými na místě a obsaženými ve spisu, takže byly zamítnuty.
            
         
      
   
   2.2.   Jiné související otázky
   
   
      
      
      
         
            
               (34)
            
            
               Během přípravy poskytnutí konečných informací pro společnost Jinan Meide Komise zjistila administrativní chybu týkající se úpravy výpočtu dumpingu o nepřímé daně v případě společnosti Jinan Meide. Na rozdíl od toho, co Komise uvedla ve znění prozatímních (9) a konečných (10) nařízení, kvůli administrativní chybě nebyla úprava o nepřímé daně v době poskytnutí konečných informací pro společnost Jinan Meide provedena, i když byla uskutečněna v předběžné fázi. Z důvodů náležité správy byla tato chyba opravena.
            
         
      
   
   2.3.   Poskytnutí informací
   
   
      
      
      
         
            
               (35)
            
            
               Dne 12. dubna 2017 Komise informovala všechny zúčastněné strany o uvedených zjištěních, na jejichž základě hodlala navrhnout opětovné uložení antidumpingového cla na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem, s vynětím částí kompresních fitinek používajících metrický závit podle normy ISO DIN 13 a kruhových rozvodných skříní z kujné (tvárné) litiny se závitem bez víka, od společnosti Jinan Meide na základě skutečností shromážděných a předložených ve vztahu k původnímu šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (36)
            
            
               Společnost Jinan Meide a tři dovozci, kteří nejsou ve spojení, tvrdili, že Komise by nemohla provést opravu administrativní chyby (týkající se úpravy o nepřímé daně v jejím výpočtu dumpingového rozpětí) v rámci současného opětovného zahájení šetření, protože administrativní chyba se netýkala provedení rozsudku Tribunálu. Společnost Jinan Meide rovněž požadovala slyšení u úředníka pro slyšení, které jí bylo poskytnuto. Dva dovozci, kteří nejsou ve spojení, tvrdili, že Komisi je znemožněno uvést vyvážejícího výrobce do horšího postavení, než bylo původně zjištěno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (37)
            
            
               Společnost Jinan Meide znovu zopakovala své tvrzení, že Komise by měla zacházet s druhy výrobků, u nichž objem prodeje ve srovnatelné zemi byl nižší než 200 kg, jako s kvazi odpovídajícími nebo neodpovídajícími druhy výrobků a že se to nemůže opírat o nespolehlivé náklady za účelem vyloučení prodeje ze stanovení běžné hodnoty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (38)
            
            
               Společnost Jinan Meide napadla rozhodnutí Komise zamítnout její žádosti o úpravu, pokud jde o obchodní úroveň, náklady na balení, úvěrové náklady, vnitrostátní náklady na pojištění a rozdíly v surovinách a produktivitě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (39)
            
            
               Společnost Jinan Meide tvrdila, že by se jí nemělo ukládat žádné clo jako výsledek údajných procesních pochybení a jiných nesrovnalostí v těchto řízeních. V této souvislosti společnost tvrdila, že chyba v poskytnutí informací ze dne 23. prosince 2016 zpochybnila, zda Komise poskytla důvěrnou verzi výpočtu provedeného v konečné fázi původního šetření a že poskytnutí informací nevysvětluje údajné rozdíly ve výpočtu provedeného v původním šetření. Dále konstatovala, že Komise odmítla poskytnout určité prvky nehledě na opakované žádosti společnosti Jinan Meide. Rovněž dokazovala, že nároky uplatňované v případě T-424/13, ale neřešené Tribunálem, zůstaly platné a pokračovaly by s cílem zneplatnit opatření v případě, že by byla znovu uložena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (40)
            
            
               Komise připomíná, že během přípravy poskytnutí konečných informací pro společnost Jinan Meide zjistila administrativní chybu týkající se úpravy o nepřímé daně ve výpočtu dumpingu v případě společnosti Jinan Meide. Z důvodů náležité správy Komise navrhla opravit uvedenou chybu v této fázi a náležitě zveřejnit daný návrh pro všechny zúčastněné strany.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (41)
            
            
               Komise se po zvážení všech předložených argumentů rozhodla přijmout požadavek společnosti Jinan Meide a neopravit administrativní chybu. Komise na základě stanoviska úředníka pro slyšení měla za to, že v opětovném zahájení případů ochrany obchodu neexistuje obecný zákaz reformatio in peius – což znamená, že zúčastněná strana, která je předmětem opětovného zahájení v případech ochrany obchodu, může být postavena do méně příznivé situace, než tomu bylo před uskutečněním tohoto opětovného zahájení. Komise však dospěla k závěru, že v tomto specifickém případě by rozsah opětovného zahájení šetření měl být omezen na poskytnutí údajů ze srovnatelné země, obdržení připomínek od zúčastněných stran a v případě potřeby odpovídající úpravu cla. Jelikož chyba výpočtu, pokud jde o úhradu DPH pro prodej na vývoz, a zejména úhradu sazby DPH, se netýká údajů obdržených od výrobce ve srovnatelné zemi, považuje se tato oprava za překračující rozsah opětovně zahájeného šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (42)
            
            
               Dne 29. května 2017 Komise zaslala dodatečný dokument poskytující informace, v němž zúčastněné strany informovala o svém rozhodnutí neopravit administrativní chybu uvedenou v 34. bodě odůvodnění. Komise obdržela připomínky pouze od jednoho dovozce, který zopakoval, že v důsledku omezeného poskytnutí informací dovozcům se k úpravám nedokáže vyjádřit. Vzhledem k chybějícím argumentům svědčícím o opaku se tedy zjištění týkající úprav potvrzují.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (43)
            
            
               Pokud jde o druhy výrobků prodávané v menším množství než 200 kg, společnost Jinan Meide se odvolala na stanovisko generálního advokáta ve věci Goldstar (11), že „aby vnitrostátní ceny byly srovnatelné, musí být dostatečný objem prodeje v absolutním vyjádření na domácím trhu, což vyplývá ze skutečnosti, že vnitrostátní ceny se mohou lišit od jednoho prodeje ke druhému. Kromě toho může docházet ke kolísání cen během jednoho referenčního období“ a „[aby] byly reprezentativní, musí být tento vážený průměr založen na minimálním počtu prodejů“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (44)
            
            
               Z tohoto hlediska je třeba poznamenat, že generální advokát pokračoval ve svém stanovisku v následujícím bodě, že to „však neznamená, že orgány Společenství by kromě výše uvedené relativní prahové hodnoty, pod kterou by se prodej neměl brát v úvahu a která je stanovena na 5 % a vypočítaná pro každý model, musely uplatňovat také absolutní prahovou hodnotu. Obecně nedává velký smysl stanovit minimální absolutní prahovou hodnotu, neboť hodnota absolutního čísla je příliš závislá na charakteru výrobku.“ Stanovisko generálního advokáta tak ve skutečnosti potvrzuje, že samozřejmě není potřebné uplatňovat minimální absolutní prahovou hodnotu, jako je absolutní prahová hodnota 200 kg, kterou požaduje společnost Jinan Meide.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (45)
            
            
               Pokud jde o otázku kolísání cen, jak je uvedeno v 28. bodě odůvodnění, ta se dotýká všech druhů výrobků a nikoli pouze druhů výrobků prodávaných v menších množstvích než 200 kg.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (46)
            
            
               Jeden dovozce, který není ve spojení, podpořil požadavek společnosti Jinan Meide, který se týká reprezentativnosti výrobků s nízkým obratem, a znovu zopakoval své připomínky v tomto ohledu. Poskytl obecné prohlášení, že stanovisko Komise odporuje obecným zkušenostem z trhu. Stanovisko Komise vychází z údajů obdržených od výrobce ve srovnatelné zemi. Vzhledem k tomu, že tvrzení nebylo dále odůvodněno, a s ohledem na výše uvedený 28. a 42. bod odůvodnění a rovněž další body odůvodnění se proto tvrzení zamítá.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (47)
            
            
               Pokud jde o tvrzení týkající se nevěrohodných nákladů, společnost Jinan Meide uvedla, že Komise nakonec znovu roztřídila počáteční soubor předložených údajů o nákladech, přestože původně považovala tento soubor za neplnící standardy. Tento argument není podpořen skutečnostmi šetření. Komise ovšem nikdy neměla za to, že počáteční soubor údajů o nákladech nesplňuje standardy. Za takových okolností proto není vhodné vůbec nebrat v úvahu náklady oznámené výrobcem ve srovnatelné zemi, jak požadovala společnost Jinan Meide.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (48)
            
            
               Jeden dovozce, který není ve spojení, znovu zopakoval svou připomínku, že rozdělení nákladů na základě obratu předpokládá, že u všech druhů výrobků se vytváří stejná zisková marže, což údajně odporuje logice zaznamenané na trhu. Požadavek nebyl dále odůvodněn. Jak je uvedeno výše v 26. bodě odůvodnění, v souladu se základním nařízením a jelikož neexistuje vhodnější metoda, upřednostní se rozdělení nákladů na základě obratu. Náklady byly rozděleny na základě obratu a žádná zúčastněná strana nenavrhla jinou, vhodnější metodu. Tvrzení se proto zamítá.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (49)
            
            
               Pokud jde úpravu o rozdíly v obchodních úrovních, společnost Jinan Meide znovu zopakovala své tvrzení, že když se určuje, zda je odůvodněna úprava o rozdíly v obchodních úrovních, stačí stanovit rozdíl v průměrných cenách pro různé kategorie zákazníků. V čl. 2 odst. 10 písm. d) bodě i) základního nařízení se však požaduje, aby byl „trvalý a zřejmý rozdíl v cenách prodejců na různých obchodních úrovních“. Jednoduché srovnání průměrných cen se proto nepovažuje za dostačující pro stanovení takového trvalého a zřejmého rozdílu v cenách. Naopak, analýza informací ve spisu ukazuje, že ve všech segmentech cenového rozpětí jsou veškeré typy zákazníků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (50)
            
            
               Jeden dovozce, který není ve spojení, uvedl, že Komise by měla uskutečnit úpravu o rozdíly v obchodních úrovních, ale jelikož není přístup k údajům, nemohl to komentovat dál. Rovněž prohlašoval, že jelikož není přístup k výpočtu dumpingového rozpětí, nemohl se k němu dále vyjádřit. V tomto ohledu je třeba připomenout, že Komise je povinna chránit důvěrné informace, které obdržela od zúčastněných stran. Avšak veškerá podání, která nemají důvěrnou povahu, jsou k dispozici zúčastněným stranám, jež jsou vyzvány k předložení připomínek. Komise nicméně konstatuje, že z informací ze spisu vyplynulo, že v tomto případě nejsou zaznamenány žádné trvalé a zřejmé rozdíly v cenách účtovaných různým typům zákazníků, jak je uvedeno v 49. bodě odůvodnění výše. Úprava o rozdíly v obchodních úrovních by proto nebyla vhodná.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (51)
            
            
               Co se týče úpravy o náklady na úvěry, tato úprava byla odečtena na základě informací z dokumentace o prodeji, a to jak na straně vývozní ceny, tak i na straně běžné hodnoty. Společnost Jinan Meide argumentovala, že úprava o náklady na úvěry na straně běžné hodnoty by se měla provést na základě skutečného počtu dní mezi fakturací a platbou, neboť Komise údajně odečetla úpravu o náklady na úvěry na prodej na vývoz navzdory tomu, že v dokumentaci o prodeji nebyla uvedena žádná lhůta splatnosti. Zjistilo se, že toto tvrzení nepodporují důkazy ve spisu šetření. Společnost Jinan Meide ani nebyla schopna poskytnout žádný důkaz na podporu svého tvrzení. Kromě toho se zjistilo, že v případě běžné hodnoty i vývozní ceny byla skutečná platba provedena často po lhůtě splatnosti uvedené v dokumentaci o prodeji. Výpočet úpravy o náklady na úvěry na základě skutečného termínu platby na straně běžné hodnoty a na základě informací obsažených v dokumentaci o prodeji na straně vývozní ceny by proto nevedl ke správnému srovnání. Komise z tohoto důvodu zachovala svůj přístup ke stanovení úpravy o náklady na úvěry u běžné hodnoty i u vývozní ceny na základě informací z dokumentace o prodeji.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (52)
            
            
               Pokud jde o úpravu o náklady na balení, společnost Jinan Meide zopakovala svá tvrzení, že úprava o náklady na balení je nesprávná a výsledná úprava o náklady na balení je velmi nízká a nepřiměřená. Dále však svůj argument neodůvodnila, zejména proč je výsledná úprava neúměrně nízká. Komise proto svou metodiku týkající se úpravy o náklady na balení zachovala.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (53)
            
            
               Komise nakonec odmítá neopodstatněná tvrzení o procesních pochybeních a jiných nesrovnalostech v těchto řízeních. Komise dodržela všechny zásady a respektovala veškeré procedurální kroky. Komise opětovně zahájila šetření, poskytla údaje od srovnatelné země, jak se to vyžaduje za účelem provedení rozsudku Soudního dvora, a příslušně upravila celní sazbu pro společnost Jinan Meide. Zúčastněné strany dostaly ve všech krocích šetření možnost předložit svá vyjádření a také být vyslechnuty při slyšení. Ve skutečnosti Komise byla během celého řízení transparentní a angažovaná a na žádost společnosti Jinan Meide organizovala zasedání za účelem vysvětlení a slyšení. Komise vysvětlila technický problém týkající se chybného souboru v Excelu s výpočty, které vedly k nesrovnalostem, na něž poukazuje společnost Jinan Meide. Tato chyba neměla v žádném případě vliv na dumpingové rozpětí a byla neprodleně opravena. Komise poskytla společnosti Jinan Meide veškeré důvěrné informace, včetně důvěrného spisu s čísly používanými pro dumpingové rozpětí v roce 2013. Pokud jde o tvrzení, která byla vyjádřená před Tribunálem, ale neřešená v rozsudku, Komise popírá všechny údajné protiprávnosti, na které poukazuje společnost Jinan Meide. Komise splnila svou povinnost provést rozsudek soudu tím, že odstranila protiprávnosti zjištěné Tribunálem. Na základě toho Komise neshledává procesní pochybení, na která se odvolává společnost Jinan Meide, a znovu uvádí, že dodržela všechny zásady a procesní požadavky, což společnosti Jinan Meide (a jiným zúčastněným stranám) umožnilo uplatnit svá procesní práva během celého šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (54)
            
            
               Společnost Jinan Meide znovu zdůraznila své argumenty týkající se rozdílu v produktivitě práce a používání různých surovin, aniž by v tomto ohledu poskytla další argumenty nebo důkazy. Toto stanovisko podpořil jeden dovozce, který není ve spojení. Tyto argumenty jsou už řešeny výše v 32. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (55)
            
            
               Jeden dovozce, který není ve spojení, zopakoval své tvrzení, že opětovné zahájení šetření jako takové nebylo slučitelné s ustanoveními základního nařízení. Jak bylo uvedeno v 17. bodě odůvodnění, z rozsudku ve spojených věcech C-283/14 a C-284/14 (12) je zřejmé, že orgány EU mohou opětovně zahájit antidumpingové šetření s cílem napravit nesrovnalosti zjištěné evropskými soudy, i když to není výslovně stanoveno v základním nařízení. Od orgánů Unie se ve skutečnosti vyžaduje, aby učinily nezbytná opatření k nápravě protiprávností. Tvrzení bylo proto zamítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (56)
            
            
               Jiný dovozce, který není ve spojení, poukázal na záporné účinky antidumpingových cel (z důvodu dopadu na ziskovost a obrat a také nové tržní podmínky, tj. nové ceny a nové zajištění zdrojů). Jak je uvedeno výše ve 41. bodě odůvodnění, rozsah současného opětovného zahájení šetření byl omezen na provedení rozsudku Tribunálu ve vztahu ke společnosti Jinan Meide, zejména poskytnutí důvěrných údajů výrobce ve srovnatelné zemi pro společnost Jinan Meide. Tvrzení bylo proto zamítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (57)
            
            
               Jeden dovozce, který není ve spojení, uvedl, že změna (a domnělé zvýšení) celní sazby vyžadovalo opětovné posouzení vlivu cla na dovozce a uživatele. Jak je však uvedeno v 41. bodě odůvodnění, Komise nepřistoupila k opravě administrativní chyby týkající se úhrady DPH, jelikož se mělo za to, že je to nad rámec rozsahu opětovně zahájeného šetření. Tvrzení bylo proto zamítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (58)
            
            
               Stejná strana rovněž tvrdila, že Komise by měla provést prozatímní přezkum, jelikož od období původního šetření uplynulo více než pět let. Rozsah opětovného zahájení šetření byl jasně stanoven v oznámení o opětovném zahájení šetření (13). Opětovné zahájení šetření a prozatímní přezkum jsou nástroje s rozdílnými účely. To znamená, že účelem tohoto opětovného zahájení šetření bylo provést rozsudek Tribunálu ve vztahu ke společnosti Jinan Meide. Na straně druhé jsou prozatímní přezkumy nástrojem s jasně stanovenými právními podmínkami, zejména s cílem přezkoumat platná opatření v důsledku změněných okolností trvalé povahy. Tvrzení bylo proto zamítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (59)
            
            
               Nakonec jedna strana uvedla, že Komise by měla analyzovat tvrzení vyjádřená v soudním řízení, dokonce i když se jimi soud nezabýval, aby zamezil dalšímu sporu. Komise poznamenává, že rozsah současného opětovného zahájení šetření byl omezen na provedení rozsudku Tribunálu ve vztahu ke společnosti Jinan Meide, zejména poskytnutí důvěrných údajů výrobce ve srovnatelné zemi pro společnost Jinan Meide. Tvrzení bylo proto zamítnuto.
            
         
      
   
   2.4.   Závěr
   
   
      
      
      
         
            
               (60)
            
            
               Porovnání vážené průměrné vývozní ceny s přepočtenou váženou průměrnou běžnou hodnotou podle druhu výrobku na základě ceny ze závodu ukázalo existenci dumpingu. Stanovené dumpingové rozpětí vyjádřené jako procento dovozní ceny CIF na hranice Unie před proclením bylo 39,2 %.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (61)
            
            
               Komise zohlednila připomínky předložené stranami a dospěla k závěru, že provedení rozsudku Tribunálu by mělo mít formu opětovného poskytnutí konečných informací pro společnost Jinan Meide ze dne 15. března 2013 s doplňujícími informacemi o výpočtech běžné hodnoty s použitím důvěrných údajů výrobce ve srovnatelné zemi. V návaznosti na opětovné poskytnutí informací Komise obdržela a posoudila připomínky od společnosti Jinan Meide a jiných zúčastněných stran. Na základě tohoto posouzení a úvah, na které se odvolává 40. až 58. bod odůvodnění, Komise považuje za vhodné opětovně uložit antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem, s vynětím částí kompresních fitinek používajících metrický závit podle normy ISO DIN 13 a kruhových rozvodných skříní z kujné (tvárné) litiny se závitem bez víka, které vyrábí společnost Jinan Meide.
            
         
      
   
   3.   ŽÁDOST O REGISTRACI
   
   
      
      
      
         
            
               (62)
            
            
               Výrobní odvětví Unie zastupované pěti stále aktivními výrobci v Unii tvrdilo, že situace po zrušení antidumpingového cla pro společnost Jinan Meide zaručuje registraci dovozu. Žádost byla znovu zopakována po poskytnutí konečných informací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (63)
            
            
               Podle čl. 9 odst. 5 základního nařízení je však jediným účelem takové registrace případný zpětný výběr cla. Avšak podmínky pro zpětný výběr cla nejsou v současném případě splněny. Registrace dovozu není proto zaručena.
            
         
      
   
   4.   ZÁVĚR
   
   
      
      
      
         
            
               (64)
            
            
               Na základě výše uvedeného považuje Komise za vhodné opětovně uložit konečné antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem, s vynětím částí kompresních fitinek používajících metrický závit podle normy ISO DIN 13 a kruhových rozvodných skříní z kujné (tvárné) litiny se závitem bez víka, v současnosti kódu KN ex 7307 19 10 (kód TARIC 7307191010), pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide, se sazbou ve výši 39,2 %.
            
         
      
   
   
      Doba trvání opatření
   
   
      
      
      
         
            
               (65)
            
            
               Tímto postupem není dotčeno datum, kdy skončí platnost opatření uložených v napadeném nařízení podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (66)
            
            
               Výbor zřízený čl. 15 odst. 1 základního nařízení nevydal stanovisko,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem, s vynětím částí kompresních fitinek používajících metrický závit podle normy ISO DIN 13 a kruhových rozvodných skříní z kujné (tvárné) litiny se závitem bez víka, v současnosti kódu KN ex 7307 19 10 (kód TARIC 7307191010), pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide (doplňkový kód TARIC B336).
   2.   Sazba konečného antidumpingového cla, která se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením, činí 39,2 %.
   3.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 430/2013 ze dne 13. května 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska, o konečném výběru prozatímního cla uloženého z tohoto dovozu a o ukončení řízení s ohledem na Indonésii (Úř. věst. L 129, 13.5.2013, p. 1).
   
      (3)  Věc T-424/13, Jinan Meide Castings Co Ltd. v. Rada.
   
      (4)  Věc T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS) v. Rada [1998] Sb. rozh. II-3939.
   
      (5)  Věc C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS) v. Rada [2000] Sb. rozh. I-08147.
   
      (6)  Úř. věst. C 398, 28.10.2016, s. 57.
   
      (7)  Rozsudek ze dne 28. ledna 2016, Grünwald Logistik Service GmbH, spojené věci C-283/14 a C-284/14, bod 52.
   
      (8)  Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).
   
      (9)  Nařízení Komise (EU) č. 1071/2012 ze dne 14. listopadu 2012, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska, Úř. věst. L 318, 15.11.2012, s. 10, 67. bod odůvodnění.
   
      (10)  Viz 19. bod odůvodnění, kterým se potvrzuje 67. bod odůvodnění prozatímního nařízení.
   
      (11)  Stanovisko generálního advokáta ve věci C-105/90, Goldstar Co. Ltd v. Rada Evropských společenství, I-704, bod 11.
   
      (12)  Rozsudek ze dne 28. ledna 2016, Grünwald Logistik Service GmbH, spojené věci C-283/14 a C-284/14, ECLI:EU:C:2016:57, bod 52.
   
      (13)  Úř. věst. C 398, 28.10.2016, s. 57.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.