Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1147 ze dne 28. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1368, kterým se stanoví seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1147/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 166/32
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1147
   ze dne 28. června 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1368, kterým se stanoví seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Referenční hodnoty hrají významnou úlohu při stanovování cen mnoha finančních nástrojů a finančních smluv a při měření výkonnosti řady investičních fondů. Dodávání vstupních údajů pro referenční hodnoty a jejich administrace jsou často náchylné k manipulaci a osoby, které se na nich podílejí, často čelí střetu zájmů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Aby splnily svou ekonomickou úlohu, musí referenční hodnoty reprezentovat podkladový trh nebo ekonomickou realitu, kterou odrážejí. Pokud by určitá referenční hodnota (např. mezibankovní nabídkové sazby) již nereprezentovala podkladový trh, existuje riziko nepříznivého dopadu mimo jiné na integritu trhů a financování domácností (úvěry a hypotéky) a podniků v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Je-li celková hodnota finančních nástrojů, finančních smluv nebo investičních fondů odkazujících na určitou konkrétní referenční hodnotu vysoká, jsou rizika pro uživatele, trhy a hospodářství EU obecně vyšší. Nařízení (EU) 2016/1011 proto stanoví různé kategorie referenčních hodnot a stanoví dodatečné požadavky zajišťující integritu a spolehlivost určitých referenčních hodnot považovaných za referenční hodnoty s kritickým významem, včetně pravomoci příslušných orgánů nařídit za určitých podmínek dodání vstupních údajů pro referenční hodnotu s kritickým významem nebo administraci takové hodnoty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dodatečné povinnosti a pravomoci orgánů, které jsou příslušné pro administrátory referenčních hodnot s kritickým významem, vyžadují formální postup pro stanovení referenčních hodnot s kritickým významem. Podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011 se referenční hodnota považuje za referenční hodnotu s kritickým významem, pokud se používá přímo nebo nepřímo v rámci kombinace referenčních hodnot jako reference u finančních nástrojů nebo finančních smluv nebo k měření výkonnosti investičních fondů o celkové hodnotě nejméně 500 miliard EUR, určené případně na základě všech škál splatností, pro které je referenční hodnota stanovována.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1368 (2) stanovilo seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení (EU) 2016/1011. Z analýzy dat a příspěvků Evropské centrální banky vyplynulo, že hodnota finančních nástrojů a finančních smluv, jež jsou v Unii navázány na sazbu EONIA (Euro OverNight Index Average), překračuje limit 500 miliard EUR, jejž čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011 stanoví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Sazba EONIA se určuje jako průměr jednodenních nezajištěných zápůjčních transakcí, jež skupina vybraných bank provádí na mezibankovním trhu v Unii a zemích ESVO. Tato sazba slouží jako referenční úroková míra pro úrokové swapy v eurech. Má proto zásadní význam pro fungování trhu s eurovými swapy a finanční stabilitu v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Na základě denních výkazů 52 největších evropských bank, které jsou povinny předkládat statistiky k peněžnímu trhu, provedla Evropská centrální banka výpočty, podle nichž lze nesplacenou výši sledovaných nástrojů peněžního trhu na nezajištěném, resp. zajištěném trhu, které jsou na sazbu EONIA navázány, odhadnout jen u tohoto vzorku bank na zhruba 450 miliard EUR, resp. 400 miliard EUR. Dále se odhaduje, že je na sazbu EONIA navázána převážná většina obchodů na trhu eurových jednodenních indexových swapů (OIS), jejichž pomyslná hodnota dosahuje zhruba 5,2 bilionu EUR. Sazba EONIA se proto používá přímo nebo nepřímo v rámci kombinace referenčních hodnot jako reference u finančních nástrojů nebo finančních smluv nebo k měření výkonnosti investičních fondů o celkové hodnotě nejméně 500 miliard EUR, určené na základě všech škál splatností.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Sazbu EONIA uveřejňuje tentýž administrátor referenční hodnoty jako v případě sazby EURIBOR a skupina vybraných bank, jež dodávají vstupní data pro výpočet sazby EURIBOR, je fakticky podmnožinou skupiny bank, jež dodávají vstupní data pro výpočet sazby EONIA. Sazba EURIBOR je odrazem dlouhodobějšího úvěrování, kdežto sazba EONIA je relevantní pro úvěry jednodenní. Pro stabilitu finančních trhů je tudíž velmi důležité, aby za referenční hodnotu s kritickým významem byla určena rovněž sazba EONIA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Seznam referenčních hodnot s kritickým významem, jejž stanovilo prováděcí nařízení (EU) 2016/1368, by tedy měl být změněn a měla by na něj být doplněna sazba EONIA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Vzhledem ke klíčovému významu sazby EONIA pro mezibankovní trh a k vysokému počtu derivátů, jež jsou na tuto sazbu v Unii navázány, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2016/1368 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1368 ze dne 11. srpna 2016, kterým se stanoví seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (Úř. věst. L 217, 12.8.2016, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA
            
               Seznam referenčních hodnot s kritickým významem podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011
            
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                        č.
                     
                     
                        Referenční hodnota
                     
                     
                        Administrátor
                     
                     
                        Sídlo
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®)
                     
                     
                        European Money Markets Institute (Evropský ústav pro peněžní trhy)
                     
                     
                        Brusel, Belgie
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        Euro OverNight Index Average (EONIA®)
                     
                     
                        European Money Markets Institute (Evropský ústav pro peněžní trhy)
                     
                     
                        Brusel, Belgie
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.