Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1156 ze dne 27. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1385/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1156/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 167/16
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1156
      ze dne 27. června 2017,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 1385/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (2) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 25. listopadu 2016. Podpis dohody jménem Evropské unie byl schválen rozhodnutím Rady (EU) 2016/1995 (3) a uzavření dohody rozhodnutím Rady (EU) 2017/730 (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle dohody má Evropská unie navýšit stávající objem celní kvóty EU přidělený Brazílii o 4 766 tun pro „dělené maso z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, zmrazené“, čísla položek v sazebníku 0207.14.10, 0207.14.50 a 0207.14.70, přičemž současná sazba v rámci kvóty ve výši 0 % bude zachována, a navýšit stávající objem celní kvóty EU přidělený Brazílii o 610 tun pro „dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené“, čísla položek v sazebníku 0207.27.10, 0207.27.20 a 0207.27.80, přičemž současná sazba v rámci kvóty ve výši 0 % bude zachována.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 (5) stanoví otevření a správu některých celních kvót EU pro dovoz drůbežího masa, včetně drůbežího masa z Brazílie. Je vhodné uvedené nařízení změnit, aby se zohlednila dodatečná množství přidělená podle dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Na rok 2017 jsou dodatečná množství drůbežího masa vypočtena poměrně na základě dodatečného ročního množství podle dohody a s přihlédnutím k datu vstupu dohody v platnost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Dohoda vstupuje v platnost dnem 30. června 2017. Vzhledem k tomu, že kvóty pro drůbeží maso podle dohody jsou spravovány čtvrtletně a období pro podání žádosti pro čtvrtletí od 1. července 2017 by v době vstupu dohody v platnost uplynulo, měla by být dodatečná množství na rok 2017 podle dohody dána k dispozici po podání žádosti v podobdobí začínajícím dne 1. října 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Od kvótového období začínajícího dnem 1. ledna 2018 by měla být dána k dispozici celková roční dodatečná množství drůbežího masa podle dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Příloha I nařízení (ES) č. 1385/2007 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 27. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
      
         (2)  Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (Úř. věst. L 108, 26.4.2017, s. 3).
      
         (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1995 ze dne 11. listopadu 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (Úř. věst. L 308, 16.11.2016, s. 1).
      
         (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/730 ze dne 25. dubna 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (Úř. věst. L 108, 26.4.2017, s. 1).
      
         (5)  Nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47).
      
      
         PŘÍLOHA
         „
               PŘÍLOHA I
               
                  Pro kvótové období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017:
               
               
                  SAZBA SNÍŽENÍ CLA VE VÝŠI 100 %
               
               
                  Kuřecí maso
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           (v tunách)
                        
                     
                     
                        
                           Země
                        
                        
                           Skupina číslo
                        
                        
                           Pořadové číslo
                        
                        
                           Kód KN
                        
                        
                           Roční množství pro rok 2017
                        
                        
                           Dodatečné množství dostupné pro čtvrté kvótové podobdobí v roce 2017 (*1)
                           
                        
                     
                     
                        
                           Brazílie
                        
                        
                           1
                        
                        
                           09.4410
                        
                        
                           0207 14 10
                           0207 14 50
                           0207 14 70
                        
                        
                           11 932
                        
                        
                           2 396
                        
                     
                  
               
               
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           Země
                        
                        
                           Skupina číslo
                        
                        
                           Pořadové číslo
                        
                        
                           Kód KN
                        
                        
                           Roční množství pro rok 2017
                        
                     
                     
                        
                           Thajsko
                        
                        
                           2
                        
                        
                           09.4411
                        
                        
                           0207 14 10
                           0207 14 50
                           0207 14 70
                        
                        
                           5 100
                        
                     
                     
                        
                           Ostatní
                        
                        
                           3
                        
                        
                           09.4412
                        
                        
                           0207 14 10
                           0207 14 50
                           0207 14 70
                        
                        
                           3 300
                        
                     
                  
               
               
                  Krůtí maso
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           (v tunách)
                        
                     
                     
                        
                           Země
                        
                        
                           Skupina číslo
                        
                        
                           Pořadové číslo
                        
                        
                           Kód KN
                        
                        
                           Roční množství pro rok 2017
                        
                        
                           Dodatečné množství dostupné pro čtvrté kvótové podobdobí v roce 2017 (*2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           Brazílie
                        
                        
                           4
                        
                        
                           09.4420
                        
                        
                           0207 27 10
                           0207 27 20
                           0207 27 80
                        
                        
                           4 300
                        
                        
                           307
                        
                     
                  
               
               
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           Země
                        
                        
                           Skupina číslo
                        
                        
                           Pořadové číslo
                        
                        
                           Kód KN
                        
                        
                           Roční množství pro rok 2017
                        
                     
                     
                        
                           Ostatní
                        
                        
                           5
                        
                        
                           09.4421
                        
                        
                           0207 27 10
                           0207 27 20
                           0207 27 80
                        
                        
                           700
                        
                     
                     
                        
                           Erga omnes
                        
                        
                           6
                        
                        
                           09.4422
                        
                        
                           0207 27 10
                           0207 27 20
                           0207 27 80
                        
                        
                           2 485
                        
                     
                  
               
               
                  Pro kvótové období začínající dnem 1. ledna 2018:
               
               
                  SAZBA SNÍŽENÍ CLA VE VÝŠI 100 %
               
               
                  Kuřecí maso
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           (v tunách)
                        
                     
                     
                        
                           Země
                        
                        
                           Skupina číslo
                        
                        
                           Pořadové číslo
                        
                        
                           Kód KN
                        
                        
                           Roční množství
                        
                     
                     
                        
                           Brazílie
                        
                        
                           1
                        
                        
                           09.4410
                        
                        
                           0207 14 10
                           0207 14 50
                           0207 14 70
                        
                        
                           16 698
                        
                     
                     
                        
                           Thajsko
                        
                        
                           2
                        
                        
                           09.4411
                        
                        
                           0207 14 10
                           0207 14 50
                           0207 14 70
                        
                        
                           5 100
                        
                     
                     
                        
                           Ostatní
                        
                        
                           3
                        
                        
                           09.4412
                        
                        
                           0207 14 10
                           0207 14 50
                           0207 14 70
                        
                        
                           3 300
                        
                     
                  
               
               
                  Krůtí maso
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           (v tunách)
                        
                     
                     
                        
                           Země
                        
                        
                           Skupina číslo
                        
                        
                           Pořadové číslo
                        
                        
                           Kód KN
                        
                        
                           Roční množství
                        
                     
                     
                        
                           Brazílie
                        
                        
                           4
                        
                        
                           09.4420
                        
                        
                           0207 27 10
                           0207 27 20
                           0207 27 80
                        
                        
                           4 910
                        
                     
                     
                        
                           Ostatní
                        
                        
                           5
                        
                        
                           09.4421
                        
                        
                           0207 27 10
                           0207 27 20
                           0207 27 80
                        
                        
                           700
                        
                     
                     
                        
                           Erga omnes
                        
                        
                           6
                        
                        
                           09.4422
                        
                        
                           0207 27 10
                           0207 27 20
                           0207 27 80
                        
                        
                           2 485
                        
                     
                  
               
            “
         
         
            (*1)  Dodatečné množství je dáno k dispozici v souladu s dohodou mezi Evropskou unií a Brazílií, která vstupuje v platnost dnem 30. června 2017. Toto dodatečné množství se vypočítá poměrně pro období od 30. června 2017 do 31. prosince 2017 a je k dispozici pro žádosti o licence podané pro kvótové podobdobí začínající dnem 1. října 2017.
         
            (*2)  Dodatečné množství je dáno k dispozici v souladu s dohodou mezi Evropskou unií a Brazílií, která vstupuje v platnost dnem 30. června 2017. Toto dodatečné množství se vypočítá poměrně pro období od 30. června 2017 do 31. prosince 2017 a je k dispozici pro žádosti o licence podané pro kvótové podobdobí začínající dnem 1. října 2017.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.