Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1158 ze dne 29. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací příslušných orgánů s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle článku 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1158/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 167/22
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1158
      ze dne 29. června 2017,
      kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací příslušných orgánů s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle článku 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 33 odst. 5 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Je vhodné stanovit společné postupy a formuláře, které příslušné orgány použijí k podávání informací Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), pokud jde o šetření, sankce a opatření uvedené v článku 33 nařízení (EU) č. 596/2014.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Aby se usnadnila komunikace mezi příslušnými orgány a orgánem ESMA a zabránilo zbytečným prodlením či případům nepodání informací, měl by každý příslušný orgán určit kontaktní místo specificky za účelem podávání požadovaných informací.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Aby se zajistilo, že orgán ESMA správně identifikuje a zaeviduje všechny požadované informace o sankcích a opatřeních uložených příslušnými orgány, měly by příslušné orgány poskytovat podrobné a harmonizované informace a používat k tomu specifické formuláře.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Informace o šetřeních, které se mají poskytovat orgánu ESMA, by měly být konzistentní a srovnatelné, aby odrážely skutečnou vyšetřovací činnost vykonávanou podle nařízení o zneužívání trhu v daném roce. Informace by proto měly zahrnovat pouze šetření, kterými se příslušné orgány zabývaly během sledovaného období.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil orgán ESMA.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Orgán ESMA neuspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, ani neprovedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů plynoucích ze zavedení standardních formulářů a postupů pro dotčené příslušné orgány, neboť by to bylo nepřiměřené vzhledem k rozsahu a dopadu uvedených norem, vezme-li se v úvahu, že prováděcí technické normy by byly určeny pouze vnitrostátním příslušným orgánům členských států, a nikoli účastníkům trhu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Orgán ESMA si vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Definice
      Pro účely tohoto nařízení se „elektronickými prostředky“ rozumí elektronická zařízení pro zpracovávání (včetně digitální komprese), ukládání a přenos dat pomocí kabelových, rozhlasových, optických technologií či jiných elektromagnetických prostředků.
      Článek 2
      Kontaktní místa
      1.   Každý příslušný orgán určí jedno kontaktní místo pro zasílání informací uvedených v článku 3 a pro komunikaci ohledně veškerých otázek týkajících se předkládání uvedených informací.
      2.   Příslušné orgány oznámí Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) kontaktní místa určená podle odstavce 1.
      3.   Orgán ESMA určí kontaktní místo pro přijímání informací uvedených v článcích 3 a 4 a pro komunikaci ohledně veškerých otázek týkajících se přijímání uvedených informací.
      4.   Orgán ESMA zveřejní kontaktní místo uvedené v odstavci 2 na své internetové stránce.
      Článek 3
      Každoroční předkládání souhrnných informací
      1.   Příslušné orgány poskytnou orgánu ESMA informace uvedené v čl. 33 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 596/2014, a to náležitým vyplněním formuláře uvedeného v příloze I tohoto nařízení.
      2.   Informace uvedené v odstavci 1 se poskytnou orgánu ESMA nejpozději 31. března každého roku a musí se týkat všech uskutečněných šetření a všech sankcí a opatření uložených během předchozího kalendářního roku.
      3.   Příslušné orgány poskytují orgánu ESMA informace uvedené v odstavci 1 bezpečnými prostředky elektronického přenosu.
      4.   Orgán ESMA pro účely odstavce 1 upřesní a určí, které bezpečné elektronické prostředky se mají použít. Uvedené prostředky zajistí, aby byla při přenosu zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací.
      Článek 4
      Postupy a formuláře pro podávání zpráv
      1.   Příslušné orgány podávají orgánu ESMA zprávu o sankcích a opatřeních uvedených v čl. 33 odst. 3 nařízení (EU) č. 596/2014 za použití rozhraní systému informačních technologií a související databáze, které orgán ESMA zřídil za účelem přijímání, uchovávání a zveřejňování informací o uvedených sankcích a opatřeních.
      2.   Sankce a opatření uvedené v odstavci 1 se orgánu ESMA předloží formou zprávy ve formátu stanoveném v příloze II.
      Článek 5
      Zneplatnění a aktualizace zpráv
      1.   Pokud si příslušný orgán přeje zneplatnit zprávu, kterou již orgánu ESMA v souladu s článkem 4 předložil, zruší tuto zprávu a zašle zprávu novou.
      2.   Pokud si příslušný orgán přeje aktualizovat zprávu, kterou již orgánu ESMA v souladu s článkem 4 předložil, opětovně předloží zprávu s aktualizovanými informacemi.
      Článek 6
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 29. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Formulář pro každoroční podávání souhrnných anonymních informací týkajících se všech uložených sankcí a opatření a uskutečněných šetření
         
         
         Text obrazu
         
            Souhrnné anonymní informace týkající se uložených opatření a sankcí a uskutečněných šetření podle článků 30, 31 a 32 nařízení (EU) č. 596/2014 v roce [rok]
            ODESÍLATEL:
            Členský stát:
            Příslušný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje určeného kontaktního místa)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            ADRESÁT:
            ESMA
            (Kontaktní údaje určeného kontaktního místa)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno]
            V souladu s čl. 33 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 596/2014 si Vám dovolujeme poskytnout následující souhrnné informace týkající se:
            — všech správních sankcí a opatření uložených [název příslušného orgánu], v oddíle 1,
            — všech trestních sankcí uložených soudními orgány v [název členského státu], v oddíle 2, v příslušných případech,
            — všech správních šetření uskutečněných [název příslušného orgánu], v oddíle 3,
            — všech trestních vyšetřování uskutečněných soudními orgány v [název členského státu], v oddíle 4, v příslušných případech.
            S pozdravem
            [podpis]
         
         
         Text obrazu
         
            ODDÍL 1 Správní opatření a sankce uložené (v příslušném případě včetně rozhodnutí o narovnání) během vykazovaného období
            Počet opatření a sankcí
            Počet osob, kterých se opatření a sankce týkají
            Uložené (*)
            Uveřejněné
            Předmě-tem odvolání
            Fyzické osoby
            Právnické osoby
            Správní opatření a sankce celkem
            Počet opatření a sankcí podle druhu porušení a povahy opatření/sankce
            Peněžité sankce
            (v příslušném případě včetně mezisoučtu za vrácení)
            Jiné než peněžité
            Rozhodnutí o narovnání
            (v příslušném případě)
            V číslech (+)
            Souhrnná peněžní částka (*)
            V číslech (+)
            V číslech (+)
            Souhrnná peněžní částka (**)
            Za porušení zákazů podle článku 14 nařízení (EU) č. 596/2014
            Za porušení zákazů podle článku 15 nařízení (EU) č. 596/2014
            Za jiná porušení
            (+) Jelikož se opatření a sankce mohou vztahovat na více než jedno porušení, součet počtu opatření a sankcí v této tabulce nemusí odpovídat celkovému počtu opatření nebo sankcí obsažených v kolonce „Uložené“ v předchozí tabulce.
            (*) Tento údaj se týká sankcí a opatření, které se příslušný orgán rozhodl uložit.
            (**) Uveďte hodnotu v eurech nebo v národní měně. Pokud se příslušné sankce vztahují nejen k porušení příslušného článku nařízení (EU) č. 596/2014, nýbrž i k dalším ustanovením, uveďte ke každé hodnotě text „SOUHRNNÁ ČÁSTKA“.
         
         
         Text obrazu
         
            ODDÍL 2 Trestní sankce uložené během vykazovaného období podle čl. 30 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 596/2014 (v příslušných případech)
            (+) Jelikož se opatření a sankce mohou vztahovat na více než jedno porušení, součet počtu opatření a sankcí v této tabulce nemusí odpovídat celkovému počtu opatření nebo sankcí obsažených v kolonce „Uložené“ v předchozí tabulce.
            (*) Tento údaj se týká sankcí a opatření, které se orgán rozhodl uložit.
            (**) Uveďte hodnotu v eurech nebo v národní měně. Pokud se příslušné sankce vztahují nejen k porušení příslušného článku nařízení (EU) č. 596/2014, nýbrž i k dalším ustanovením, uveďte ke každé hodnotě text „SOUHRNNÁ ČÁSTKA“.
            Počet sankcí
            Počet osob, kterých se sankce týkají
            Uložené (*)
            Předmětem odvolání
            Fyzické osoby
            Právnické osoby
            Trestní sankce celkem
            Počet sankcí podle druhu porušení a povahy trestní sankce (+)
            Peněžité (**)
            Trest odnětí svobody
            Rozhodnutí o narovnání
            Jiné
            Za porušení zákazů podle článku 14 nařízení (EU) č. 596/2014
            Za porušení zákazů podle článku 15 nařízení (EU) č. 596/2014
            Za jiná porušení
         
         
         Text obrazu
         
            ODDÍL 3 Správní šetření uskutečněná během vykazovaného období
            (+) Některá šetření se mohou vztahovat na více případů porušení a mohou se týkat více než jedné osoby.
            Druh šetření
            Počet šetření, která probíhala v průběhu roku [rrrr] (+)
            Výsledek uzavřených šetření
            Celkem
            Otevřená
            Uzavřená
            Zahájení správního řízení o výkonu rozhodnutí (včetně rozhodnutí o narovnání)
            Postoupení orgánům činným v trestním řízení
            Jiná opatření (např. zákazy)
            Uzavřená bez dalších opatření
            Porušení zákazů podle článku 14 nařízení (EU) č. 596/2014
            Porušení zákazů podle článku 15 nařízení (EU) č. 596/2014
            Jiné druhy porušení
         
         
         Text obrazu
         
            ODDÍL 4 Trestní vyšetřování uskutečněná během vykazovaného období podle čl. 30 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 596/2014 (v příslušných případech)
            (+) Některá vyšetřování se mohou vztahovat na více případů porušení a mohou se týkat více než jedné osoby.
            Druh vyšetřování
            Počet vyšetřování, která probíhala v průběhu roku [rrrr] (+)
            Výsledek uzavřených vyšetřování
            Celkem
            Otevřená
            Uzavřená
            Zahájení trestního řízení o výkonu rozhodnutí (včetně rozhodnutí o narovnání)
            Uzavřená bez dalších opatření
            Jiná opatření (např. zákazy)
            Porušení zákazů podle článku 14 nařízení (EU) č. 596/2014
            Porušení zákazů podle článku 15 nařízení (EU) č. 596/2014
            Jiné druhy porušení
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Formát pro oznamování uveřejněných správních nebo trestních sankcí či jiných správních opatření
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     Pole
                  
                  
                     Popis
                  
                  
                     Druh
                  
               
               
                  
                     Právní rámec
                  
                  
                     Zkratka legislativního aktu Unie, podle nějž byly uloženy správní nebo trestní sankce či jiná správní opatření.
                  
                  
                     Povinné
                  
               
               
                  
                     Identifikátor sankce
                  
                  
                     Identifikační kód přidělený příslušným orgánem pro účely oznámení správních nebo trestních sankcí či jiných správních opatření.
                  
                  
                     Nepovinné
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Zkratka členského státu příslušného orgánu, který oznamuje sankci či opatření.
                  
                  
                     Povinné
                  
               
               
                  
                     Identifikační kód subjektu
                  
                  
                     Identifikátor používaný k jednoznačné identifikaci právního subjektu, jemuž byla uložena správní nebo trestní sankce či jiná správní opatření, pokud je subjekt subjektem povoleným podle právního rámce MiFID (1), SKIPCP (2) nebo AIFMD (3).
                  
                  
                     Nepovinné (jen pro právnické osoby)
                  
               
               
                  
                     Identifikační klíč orgánu
                  
                  
                     Identifikátor orgánu, který oznamuje sankci či opatření.
                  
                  
                     Povinné
                  
               
               
                  
                     Právní rámec subjektu
                  
                  
                     Zkratka legislativního textu Unie, který se vztahuje na subjekt, jemuž byla uložena správní nebo trestní sankce či jiná správní opatření.
                  
                  
                     Nepovinné (jen pro právnické osoby)
                  
               
               
                  
                     Povaha sankce
                  
                  
                     Informace o tom, zda oznámená sankce je trestní sankcí, správní sankcí nebo správním opatřením.
                  
                  
                     Povinné (jen pro sankce)
                  
               
               
                  
                     Úplný název subjektu
                  
                  
                     Úplný název subjektu, jemuž byla uložena sankce, pokud subjekt není subjektem povoleným podle právního rámce MiFID, SKIPCP nebo AIFMD.
                  
                  
                     Nepovinné (jen pro právnické osoby)
                  
               
               
                  
                     Celé jméno osoby
                  
                  
                     Celé jméno osob, jimž byla uložena správní či trestní sankce nebo jiná správní opatření.
                  
                  
                     Nepovinné (jen pro fyzické osoby)
                  
               
               
                  
                     Vnitrostátní příslušný orgán, který ukládá sankce
                  
                  
                     Zkratka příslušného orgánu, který uložil správní nebo trestní sankce či jiná správní opatření.
                  
                  
                     Povinné
                  
               
               
                  
                     Volný text
                  
                  
                     Znění správních nebo trestních sankcí či jiných správních opatření v národním jazyce nebo v angličtině.
                  
                  
                     Povinné
                  
               
               
                  
                     Volný text
                  
                  
                     Znění správní sankce nebo opatření v angličtině.
                  
                  
                     Nepovinné
                  
               
               
                  
                     Datum
                  
                  
                     Datum uložení správní nebo trestní sankce či jiného správního opatření.
                  
                  
                     Povinné
                  
               
               
                  
                     Datum pozbytí platnosti
                  
                  
                     Datum, ke kterému končí platnost správní sankce nebo opatření.
                  
                  
                     Nepovinné
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
         
            (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).
         
            (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.