Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1159 ze dne 29. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1105/2010 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/325, pokud jde o definici výrobku u stávajících antidumpingových opatření týkajících se dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky, a kterým se stanoví možnost vrácení nebo prominutí cla v některých případech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1159/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 167/31
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1159
   ze dne 29. června 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1105/2010 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/325, pokud jde o definici výrobku u stávajících antidumpingových opatření týkajících se dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky, a kterým se stanoví možnost vrácení nebo prominutí cla v některých případech
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 3 a článek 14 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   POSTUP
   
   1.   Platná opatření
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 1105/2010 (2) (dále jen „původní nařízení“) uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů (dále jen „vysokopevnostní nitě“) pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „Čína“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě přezkumu před pozbytím platnosti (dále jen „přezkum před pozbytím platnosti“) podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení byla původní opatření prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/325 (3) (dále jen „nařízení o přezkumu před pozbytím platnosti“) prodloužena o pět let.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Uložená opatření měla formu valorického (ad valorem) cla se zbytkovou sazbou stanovenou ve výši 9,8 %, zatímco společnostem, jimž byla uložena antidumpingová cla, byla určena individuální celní sazba v rozpětí od 5,1 % do 9,8 %. U dvou společností nebyl v původním šetření dumping zjištěn.
            
         
      
   
   2.   Zahájení prozatímního přezkumu
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Slovinský dovozce, společnost A&E Europe, (dále jen „žadatel“) podal dne 4. října 2016 žádost o částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení. Žadatel požadoval vynětí některých typů šicích nití, konkrétně režných šicích nití, z oblasti působnosti platných opatření, a to na základě jejich údajně rozdílných fyzikálních a technických vlastností.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Poté, co Evropská komise (dále jen „Komise“) informovala členské státy, zjistila, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení částečného prozatímního přezkumu, a prostřednictvím oznámení (dále jen „oznámení o zahájení přezkumu“) zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie
                   (4) informovala o zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz vysokopevnostních nití pocházejících z Číny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Současný přezkum se omezil na zkoumání definice výrobku, aby se objasnilo, zda určité typy šicích nití, konkrétně režné šicí nitě, spadají do oblasti působnosti původních opatření, jejichž platnost byla prodloužena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Tvrzení žadatele výslovně podpořil jeden z výrobců vysokopevnostních nití (DuraFiber) v Unii, který při šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti představoval 49 % výroby vysokopevnostních nití v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Zástupci žadatele byli vyzváni, aby přednesli své argumenty před Komisí. Setkání se uskutečnilo dne 29. září 2016.
            
         
      
   
   3.   Strany dotčené přezkumem
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               O zahájení přezkumu byli Komisí informováni čtyři známí výrobci vysokopevnostních nití v Unii, jejich sdružení a zástupce vyvážející země.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Komise si vyžádala informace ode všech výše uvedených stran a od dalších stran, které se přihlásily ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení přezkumu. Komise rovněž poskytla zúčastněným stranám příležitost, aby písemně sdělily svá stanoviska a požádaly o slyšení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Žádný z čínských vyvážejících výrobců nebo jejich sdružení se v rámci řízení nepřihlásili.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Během šetření nepožádala žádná ze stran o slyšení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Společnost Amann Group byla jediným dovozcem režných šicích nití a uživatelem vysokopevnostních nití, který se přihlásil jako zúčastněná strana v tomto šetření. Uvedená společnost se přihlásila z vlastního podnětu a podpořila žádost žadatele o vynětí režných šicích nití z definice výrobku u stávajících opatření. Tato strana rovněž vznesla námitku proti tvrzení sdružení výrobců vysokopevnostních nití v Unii, jež jsou uvedena níže v 15. až 20. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Žádný z výrobců dotčeného výrobku v Unii se během přezkumu nepřihlásil.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Sdružení European Manmade Fibres Association (dále jen „sdružení CIRFS“) předložilo své připomínky, v nichž se stavělo proti jakékoli změně stávající definice výrobku. Za prvé sdružení CIRFS tvrdilo, že předmět žádosti by spadal do pravomoci vnitrostátních celních orgánů, jelikož jejich úkolem je provádět základní nařízení, a neměl by vést k přezkumu definice výrobku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Je však třeba poznamenat, že antidumpingová opatření se ukládají na konkrétní výrobky, a že správná definice výrobku je tedy zásadním prvkem k zajištění jejich řádného uplatňování. V souladu s čl. 11 odst. 3 základního nařízení lze nutnost zachování opatření přezkoumat, a zejména lze přehodnotit definici výrobku s cílem objasnit, zda určité typy výrobků spadají do působnosti antidumpingového opatření. Tvrzení bylo proto zamítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Za druhé sdružení CIRFS tvrdilo, že podpůrný dopis uvedený výše v 7. bodě odůvodnění zaslala společnost DuraFiber, která je pouze jedním ze čtyř žádajících výrobců, kteří požádali o šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti. Ostatní tři výrobci by údajně byli proti žádosti o přezkum. Avšak vzhledem k tomu, že jiní výrobci v tomto ohledu neposkytli žádný důkaz ani žádné konkrétní dopisy, toto tvrzení bylo zamítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Za třetí sdružení CIRFS tvrdilo, že i jiní uživatelé a/nebo dovozci by se mohli nechat touto žádostí o částečný prozatímní přezkum inspirovat a rovněž požádat o vynětí jiných typů vysokopevnostních nití s určitými zvláštními a specifickými vlastnostmi z definice výrobku. Podle názoru CIRFS existuje v tomto ohledu nekonečně mnoho možností a před kódem KN by se neměla uvádět předpona „ex“, aby se zabránilo jeho fragmentaci. V tomto ohledu je nutno poukázat na skutečnost, že současný přezkum je omezen na objasnění toho, zda určité typy šicích nití (režné šicí nitě) jsou součástí definice výrobku. Každá zúčastněná strana má právo požádat o objasnění, zda určité výrobky spadají či nespadají do definice výrobku u antidumpingových opatření. Komise bude posuzovat každou žádost jednotlivě a, pokud bude opodstatněná, zahájí řízení. Tvrzení bylo proto zamítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Za čtvrté sdružení CIRFS dále tvrdilo, že úroveň odborných znalostí celní správy v různých členských státech, pokud jde o vlákna a textilie, údajně není konzistentní, což vede k pochybnostem o správném provádění antidumpingových opatření a odhalování možného obcházení. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že všichni úředníci celní správy ve všech členských státech jsou vázáni týmž celním rámcem Unie. Pokud má některá strana obavy ohledně existence možného obcházení opatření, může požádat Komisi, aby zahájila šetření ve věci obcházení podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení. Vzhledem k tomu, že sdružení CIRFS takovou žádost nepodalo a své domněnky neodůvodnilo, bylo toto tvrzení zamítnuto.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Za páté sdružení CIRFS tvrdilo, že žádost byla podána velmi pozdě a že podpůrný dopis byl sepsán několik dní po zahájení přezkumu před pozbytím platnosti. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že základní nařízení nestanoví žádnou lhůtu pro podání žádosti o přezkum ohledně objasnění definice výrobku. Proto bylo toto tvrzení zamítnuto.
            
         
      
   
   B.   DOTČENÝ VÝROBEK A VÝROBEK, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM PŘEZKUMU
   
   1.   Dotčený výrobek
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Dotčeným výrobkem, jak je definován v čl. 1 odst. 1 nařízení o přezkumu před pozbytím platnosti, jsou vysokopevnostní nitě z polyesterů (jiné než šicí nitě), neupravené pro maloobchodní prodej, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex, pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“), v současnosti kódu KN 5402 20 00.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Poznámka 5 ke třídě XI kombinované nomenklatury definuje „šicí nitě“ takto:
               „… se výrazem „šicí nit“ rozumí nit násobná (skaná) nebo kablovaná:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           uložená na podložkách (například cívkách, dutinkách) o hmotnosti (včetně podložky) nepřesahující 1 000 g;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           apretovaná pro použití jako šicí nit a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           s konečným zákrutem „Z“.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   2.   Výrobek, který je předmětem přezkumu
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               V žádosti o přezkum žadatel tvrdil, že „režné šicí nitě“ (dále též „výrobek, který je předmětem přezkumu“), kterými jsou nebarvené a/nebo nedokončené šicí nitě ve stavu po konečném vrstvení, by neměly spadat do oblasti působnosti opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Žadatel vysvětlil, že slovinské celní orgány nemohly přijmout deklarování výrobku, který je předmětem přezkumu, jako šicích nití, jelikož hmotnost dovážených výrobků překračovala 1 000 g (včetně podložky), a proto nebyla splněna podmínka uvedená výše v písmeni a) definovaná v poznámce 5 ke třídě XI kombinované nomenklatury. Výrobek, který je předmětem šetření, se ve skutečnosti dováží s hmotností nepřesahující 2 000 g (včetně podložky).
            
         
      
   
   C.   ZJIŠTĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘEZKUMU
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Aby bylo možné posoudit, zda se na režné šicí nitě vztahují původní opatření, zkoumala Komise, zda režné šicí nitě a vysokopevnostní nitě mají stejné základní fyzikální, chemické a technické vlastnosti a koncová užití. Byla rovněž zkoumána zaměnitelnost a vzájemná konkurence mezi režnými šicími nitěmi a vysokopevnostními nitěmi. Byly rovněž shromážděny a ověřeny všechny informace týkající se oblasti působnosti stávajících antidumpingových opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Vysokopevnostní nitě jsou základním materiálem pro výrobu šicích nití, které jsou tedy navazujícím výrobkem výrobku, na který se vztahují opatření. V důsledku toho se stroje nutné pro výrobu výrobku, který je předmětem přezkumu (režných šicích nití), zcela liší od strojů pro výrobu dotčeného výrobku (vysokopevnostních nití). To bylo potvrzeno během inspekce u jednoho evropského výrobce, společnosti Amann Group, a během inspekcí u výrobců dotčeného výrobku v Unii v rámci nedávného šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti platných opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Šetření dále odhalilo, že režné šicí nitě, jelikož se skládají z vysokopevnostních nití, které byly krouceny zákrutem „Z“ tak, aby vznikly šicí nitě, již nejsou vhodné pro použití, pro která jsou vysokopevnostní nitě obvyklým vstupem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Ve skutečnosti výrobek, který je předmětem přezkumu, splňuje požadavky na to, aby mohl být v podstatě považován za šicí nitě, tedy výrobek vyňatý z oblasti působnosti původních opatření, i když nesplňuje dvě podmínky příslušné poznámky kombinované nomenklatury týkající se „šicích nití“: 1) jeho hmotnost je větší než 1 000 g při dovozu, když je uložen na podložce, což je perforovaná cívka z plastu, na níž je výrobek volně navinut pro účely pozdějšího barvení a apretování; a 2) není apretován pro použití jako „šicí nit“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Avšak na rozdíl od obou výše uvedených podmínek je rozhodujícím faktorem pro použití výrobku zákrut „Z“. Výroba režných šicích nití vyžaduje, aby byly dvě nebo více vysokopevnostních nití zakrouceny zákrutem „Z“, který nevratným způsobem mění fyzikální vlastnosti vysokopevnostních nití v rozsahu, který činí takto zakroucený výrobek nevhodným k použití namísto vysokopevnostních nití. Zákrut „Z“ totiž mění vysokopevnostní nitě v jejich podstatě na typ (polotovar) šicích nití, které jsou připraveny na své pozdější barvení a/nebo lubrikaci. Jakmile jsou režné šicí nitě vyrobeny, je tento proces nevratný. Proto neexistuje zaměnitelnost mezi vysokopevnostními nitěmi (dotčeným výrobkem) a režnými šicími nitěmi (výrobkem, který je předmětem přezkumu).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               Z výše uvedených zjištění tedy vyplývá, že režné šicí nitě a vysokopevnostní nitě jsou dva rozdílné výrobky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Komise dále připomíná, že současné přezkumné šetření bylo omezeno na upřesnění definice výrobku a že bylo zjištěno, že režné šicí nitě neměly být zahrnuty do oblasti působnosti původních opatření.
            
         
      
   
   D.   ZÁVĚR TÝKAJÍCÍ SE DEFINICE VÝROBKU
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Přezkumné šetření ukázalo, že dotčený výrobek v původním šetření, vysokopevnostní nitě, a výrobek, který je předmětem přezkumu, režné šicí nitě, jsou dva rozdílné výrobky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               Kromě toho neměly být režné šicí nitě nikdy zahrnuty do oblasti působnosti antidumpingového šetření týkajícího se vysokopevnostních nití a nebyly součástí analýzy, na níž byla původně založena zjištění týkající se dumpingu a újmy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (34)
            
            
               Změnu definice výrobku v původním nařízení, kterou navrhuje žadatel, a sice nahradit obecné vyloučení šicích nití v definici výrobku vyloučením režných šicích nití a zároveň zavést maximální hmotnost cívky 2 kg, však nelze přijmout. Taková změna by uměle rozšířila oblast působnosti původních opatření, neboť by se pak cla vztahovala na všechny šicí nitě jiné než režné šicí nitě. Kromě toho další dovozce, který se v přezkumném řízení přihlásil, navrhl ještě vyšší prahovou hodnotu, a sice do 2,5 kg, protože daný výrobek dováží na cívkách s touto hmotností.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (35)
            
            
               Je proto vhodné změnit znění definice výrobku u platných antidumpingových opatření, aby se vyjasnilo vynětí jak šicích nití, tak režných šicích nití z definice výrobku, jelikož režné šicí nitě jsou meziproduktem v procesu výroby šicích nití. Kromě toho, aby se zabránilo jakýmkoli budoucím námitkám, pokud jde o specifické omezení hmotnosti režných šicích nití, mělo by být toto specifické omezení hmotnosti z definice dotčeného výrobku odstraněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (36)
            
            
               Na základě výše uvedených skutečností by definice dotčeného výrobku měla znít takto:
               Dotčeným výrobkem jsou vysokopevnostní nitě z polyesterů neupravené pro maloobchodní prodej, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex (jiné než šicí nitě a násobné (skané) nebo kablované nitě se zákrutem „Z“, určené k výrobě šicích nití, připravené pro barvení a pro konečnou úpravu, volně navinuté na plastové perforované cívce), v současnosti kódu KN ex 5402 20 00 (kód TARIC 5402200010), které pocházejí z Čínské lidové republiky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (37)
            
            
               Po poskytnutí konečných informací vznesl žadatel k návrhu na změnu definice výrobku připomínky. Žadatel zopakoval své obavy ohledně možných obtíží při praktickém provádění opatření ze strany vnitrostátních celních orgánů a nejvhodnější rozlišovací znak pro vyjmutí režných šicích nití z definice výrobku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (38)
            
            
               Šetření dospělo k závěru, že výraz „připravené pro barvení a pro konečnou úpravu“ náležitě popisuje fyzikální vlastnosti „násobných (skaných) nebo kablovaných nití se zákrutem „Z““ , jelikož objasňuje, že násobné (skané) nebo kablované nitě jsou pouze nitě se zákrutem „Z“, které však nejsou ani barvené, ani u nich nebyla provedena konečná úprava. Výraz „volně navinuté“ popisuje jednu ze dvou vlastností typu balení. Druhá vlastnost typu balení je popsána výrazem „plastová perforovaná cívka“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (39)
            
            
               Pokud jde o obavy vznesené žadatelem ohledně možných problémů při praktickém uplatňování změněné definice výrobku celními orgány, je třeba nejdříve připomenout, že definice výrobku je jasně stanovena aktem EU, a sice prováděcím nařízením Komise. Výraz „volně navinuté“ je zahrnut do definice výrobku s cílem usnadnit rozlišování mezi volně navinutými cívkami a hustě navinutými cívkami vysokopevnostních nití, které jsou předmětem opatření. Zadruhé, i když může existovat několik stupňů volného nebo pevného navinutí, rozdíl v tomto navinutí mezi volně navinutými cívkami režných šicích nití a hustě navinutými cívkami vysokopevnostních nití je tak zjevný, že neexistuje riziko, že by mohly být celní orgány uvedeny v omyl.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (40)
            
            
               Kromě toho, i když žadatel navrhl, že rozlišovací znak zařazený do definice výrobku na základě hmotnostních omezení by mohl usnadnit uplatňování definice výrobku celními orgány, nezdůvodnil, proč by bylo vhodné omezit prahovou hodnotu na 2,5 kg, bez rizika, že by docházelo k diskriminaci výrobců dovážejících podobné výrobky s vyšší hmotností. Z výše uvedených důvodů byly dodatečné návrhy předložené žadatelem zamítnuty a za vhodnou se považuje definice uvedená v 36. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   E.   ZPĚTNÁ PŮSOBNOST
   
   
      
      
      
         
            
               (41)
            
            
               Jelikož se současné přezkumné šetření omezilo na objasnění definice výrobku a jelikož se na režné šicí nitě neměla vztahovat původní opatření, považuje se za vhodné, aby se zjištění tohoto přezkumu použilo se zpětným účinkem ode dne vstupu původního nařízení v platnost, včetně veškerého dovozu, na který se vztahovala prozatímní cla mezi 1. červnem 2010 a 2. prosincem 2010, aby se zabránilo jakémukoli následnému poškození dovozců výrobku, který je předmětem přezkumu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (42)
            
            
               V oznámení o zahájení přezkumu byly zúčastněné strany výslovně vyzvány, aby se vyjádřily k možné zpětné působnosti závěrů. Žadatel a jeden dovozce režných šicích nití vyjádřili zpětné působnosti svou podporu a žádná ze zúčastněných stran nevyjádřila se zpětnou působností výsledků přezkumu nesouhlas.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (43)
            
            
               V důsledku toho mohou být prozatímní cla vybraná s konečnou platností a konečná antidumpingová cla zaplacená z dovozu režných šicích nití do Unie v souladu s nařízením Komise (EU) č. 478/2010 (5) a původním nařízením z dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířená nařízením o přezkumu před pozbytím platnosti, vrácena nebo prominuta vnitrostátními celními orgány v souladu s příslušnými celními předpisy. V případě, že lhůta tří let stanovená v čl. 121 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (6), uplynula přede dnem nebo ke dni vyhlášení tohoto nařízení, nebo pokud uplyne během šesti měsíců po tomto dni, prodlouží se o šest měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení podle čl. 121 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 952/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (44)
            
            
               Tímto přezkumem není dotčeno datum, k němuž pozbude platnosti nařízení o přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.
            
         
      
   
   F.   POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (45)
            
            
               Všechny zúčastněné strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, které vedly k výše uvedeným závěrům, a byly vyzvány k předložení připomínek. Byla jim rovněž poskytnuta lhůta pro předložení připomínek v návaznosti na poskytnutí informací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (46)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V článku 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1105/2010 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
   
      „1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů neupravených pro maloobchodní prodej, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex (jiné než šicí nitě a násobné (skané) nebo kablované nitě se zákrutem „Z“, určené k výrobě šicích nití, připravené pro barvení a pro konečnou úpravu, volně navinuté na plastové perforované cívce), v současnosti kódu KN ex 5402 20 00 (kód TARIC 5402200010), které pocházejí z Čínské lidové republiky.“
   
   Článek 2
   V článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/325 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
   
      „1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů neupravených pro maloobchodní prodej, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex (jiné než šicí nitě a násobné (skané) nebo kablované nitě se zákrutem „Z“, určené k výrobě šicích nití, připravené pro barvení a pro konečnou úpravu, volně navinuté na plastové perforované cívce), v současnosti kódu KN ex 5402 20 00 (kód TARIC 5402200010), které pocházejí z Čínské lidové republiky.“
   
   Článek 3
   V případě zboží, na které se nepoužijí opatření podle čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 478/2010 a prováděcího nařízení (EU) č. 1105/2010, rozšířená prováděcím nařízením (EU) 2017/325 a změněná tímto nařízením, vnitrostátní celní orgány v souladu s příslušnými celními předpisy vrátí nebo prominou konečné antidumpingové clo zaplacené nebo zaúčtované podle čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 478/2010 a prováděcího nařízení (EU) č. 1105/2010, rozšířené prováděcím nařízením (EU) 2017/325 před změnou zavedenou tímto nařízením.
   V případě, že lhůta tří let stanovená v čl. 121 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 952/2013 uplynula přede dnem nebo ke dni vyhlášení tohoto nařízení, nebo pokud uplyne během šesti měsíců po tomto dni, prodlouží se o šest měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení podle čl. 121 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 952/2013.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se zpětně ode dne 2. prosince 2010.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1105/2010 ze dne 29. listopadu 2010 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení řízení týkajícího se dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Korejské republiky a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 315, 1.12.2010, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/325 ze dne 24. února 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 49, 25.2.2017, s. 6).
   
      (4)  Úř. věst. C 384, 18.10.2016, s. 15.
   
      (5)  Nařízení Komise (EU) č. 478/2010 ze dne 1. června 2010, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 135, 2.6.2010, s. 3).
   
      (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.