Nařízení Komise (EU) 2017/1164 ze dne 22. června 2017, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro akrinathrin, metalaxyl a thiabendazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1164/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 170/3
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1164
      ze dne 22. června 2017,
      kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro akrinathrin, metalaxyl a thiabendazol v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Maximální limity reziduí (MLR) pro akrinathrin byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro metalaxyl a thiabendazol byly stanoveny v příloze II a v části B přílohy III uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Pokud jde o akrinathrin, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) předložil odůvodněné stanovisko k přezkumu stávajících MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (2). Navrhl změnit definici rezidua. Pokud jde o MLR u banánů, melounů cukrových, papriky seté, melounů vodních, broskví a meruněk, úřad zjistil riziko pro spotřebitele. Je proto vhodné tyto MLR snížit. U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro kozlíček polníček, čekanku štěrbák/endivii, řeřichu setou, roketu setou/rukolu, červenou hořčici, sójové boby a všechny produkty živočišného původu, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Úřad dospěl k závěru, že bez ohledu na zjištěné mezery v údajích není kritická správná zemědělská praxe v souladu s omezeními schválení pro akrinathrin u jádrového ovoce, meruněk, třešní, broskví, švestek, jahod, banánů, česneku, cibule kuchyňské, rajčat, papriky seté, lilku/baklažánu, okry, tykvovitých s jedlou slupkou, okurek nakládaček, cuket, melounů cukrových, dýní, melounů vodních, salátu, fazolových lusků (čerstvých) a sójových bobů a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. MLR u těchto produktů by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Pokud jde o metalaxyl, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (3). Navrhl změnit definici rezidua a doporučil snížit MLR pro zelí hlávkové, zelí pekingské/pe-tsai, kedlubny, špenát, mangold (řapíky), čerstvé fazolové lusky a čerstvá vyluštěná fazolová semena, čerstvé hrachové lusky, čerstvá vyluštěná hrachová zrna, chřest, pór, fazole (suché), hrách (suchý), semena lupiny bílé/vlčího bobu (suchá), lněná semena, maková semena, semena řepky olejky, hořčičná semena, semena lničky seté, kukuřici, prasata (maso a tuk), skot (maso a tuk), ovce (maso a tuk), kozy (maso a tuk), drůbež (maso a tuk), mléko a ptačí vejce. Dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro grapefruity, pomeranče, citrony, kyselé lajmy, mandarinky, jablka, hrušky, hrozny stolní, hrozny moštové, jahody, cibuli kuchyňskou, papriku setou, sójové boby, prasata (játra a ledviny), skot (játra a ledviny), ovce (játra a ledviny) a drůbeží játra, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro kdoule, mišpuli obecnou/německou, mišpuli japonskou/lokvát, avokádo, okurky nakládačky, bavlníková semena, ječmen, pohanku, proso, oves, rýži, žito, čirok, pšenici, koření (ze semen) a řepu cukrovku (kořen), nejsou k dispozici žádné informace a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. MLR u těchto produktů by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti. MLR u koření z plodů měly být stanoveny jako dočasné MLR. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během čtyř let od vyhlášení tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Pokud jde o thiabendazol, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (4). Pokud jde o MLR u manga a pěstovaných hub, úřad zjistil riziko pro spotřebitele. Je proto vhodné tyto MLR snížit. Úřad navrhl změnu definici rezidua pro mléko a ostatní produkty živočišného původu. Doporučil snížit MLR pro jablka, hrušky, brambory, čekanku obecnou setou, prasata (svalovina a tuk) a drůbež (svalovina a tuk). U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro grapefruity, pomeranče, citrony, kyselé lajmy, mandarinky, kdoule, mišpuli obecnou/německou, mišpuli japonskou/lokvát, kumquaty/kumkváty, avokádo, banány, papáju, brambory, čekanku obecnou setou a všechny produkty živočišného původu, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Pokud jde o produkty, k jejichž ošetření není použití příslušného přípravku na ochranu rostlin povoleno a pro něž neexistují žádné přípustné odchylky pro dovoz nebo maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL), MLR by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo by se měla použít standardní hodnota MLR, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Pokud jde o potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. V případě několika látek tyto laboratoře dospěly k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné úpravy MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Obchodní partneři Unie byli ohledně nových MLR konzultováni prostřednictvím Světové obchodní organizace a jejich připomínky byly zohledněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodná ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před úpravou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele. Protože riziko pro spotřebitele za stávajících MLR nelze vyloučit, hodnota 0,01 mg/kg pro akrinathrin v banánech, melounech cukrových, paprice seté, melounech vodních, broskvích a meruňkách a na jejich povrchu a hodnota 0,01 mg/kg pro thiabendazol v mangu a pěstovaných houbách a na jejich povrchu by se měla vztahovat na všechny produkty ode dne použitelnosti tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Na produkty vyprodukované před dnem 21. ledna 2018 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  pokud jde o účinnou látku metalaxyl ve všech produktech a na jejich povrchu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  pokud jde o účinnou látku akrinathrin ve všech produktech a na jejich povrchu s výjimkou banánů, melounů, papriky, vodních melounů, broskví a meruněk;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  pokud jde o účinnou látku thiabendazol ve všech produktech a na jejich povrchu s výjimkou manga a pěstovaných hub.
               
            
         
      
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 21. ledna 2018.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 22. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acrinathrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(7):4203.
      
         (3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on combined review of the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substances metalaxyl and metalaxyl-M. EFSA Journal 2015;13(4):4076.
      
         (4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the revision of the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiabendazole. EFSA Journal 2016;14(6):4516.
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Příloha II se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 sloupce pro metalaxyl a thiabendazol se nahrazují tímto:
                                 
                                    „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Číselný kód
                                          
                                          
                                             Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)
                                             
                                          
                                          
                                             Metalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně metalaxylu-M (suma izomerů) (R)
                                          
                                          
                                             Thiabendazol (R)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             (1)
                                          
                                          
                                             (2)
                                          
                                          
                                             (3)
                                          
                                          
                                             (4)
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0100000
                                          
                                          
                                             
                                                OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0110000
                                          
                                          
                                             
                                                Citrusové plody
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                7 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110010
                                          
                                          
                                             Grapefruity
                                          
                                          
                                             0,7
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110020
                                          
                                          
                                             Pomeranče
                                          
                                          
                                             0,7
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110030
                                          
                                          
                                             Citrony
                                          
                                          
                                             
                                                0,5 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110040
                                          
                                          
                                             Kyselé lajmy
                                          
                                          
                                             
                                                0,5 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110050
                                          
                                          
                                             Mandarinky
                                          
                                          
                                             
                                                0,5 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             0,5
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0120000
                                          
                                          
                                             
                                                Ořechy ze stromů
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120010
                                          
                                          
                                             Mandle
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120020
                                          
                                          
                                             Para ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120030
                                          
                                          
                                             Kešu ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120040
                                          
                                          
                                             Kaštany jedlé
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120050
                                          
                                          
                                             Kokosové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120060
                                          
                                          
                                             Lískové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120070
                                          
                                          
                                             Makadamové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120080
                                          
                                          
                                             Pekanové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120090
                                          
                                          
                                             Piniové oříšky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120100
                                          
                                          
                                             Pistácie
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120110
                                          
                                          
                                             Vlašské ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0130000
                                          
                                          
                                             
                                                Jádrové ovoce
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130010
                                          
                                          
                                             Jablka
                                          
                                          
                                             
                                                1 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                4 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130020
                                          
                                          
                                             Hrušky
                                          
                                          
                                             
                                                1 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                4
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130030
                                          
                                          
                                             Kdoule
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130040
                                          
                                          
                                             Mišpule obecná/německá
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130050
                                          
                                          
                                             Mišpule japonská/lokvát
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0140000
                                          
                                          
                                             
                                                Peckové ovoce
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140010
                                          
                                          
                                             Meruňky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140020
                                          
                                          
                                             Třešně
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140030
                                          
                                          
                                             Broskve
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140040
                                          
                                          
                                             Švestky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0150000
                                          
                                          
                                             
                                                Bobulové a drobné ovoce
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0151000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         hrozny
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0151010
                                          
                                          
                                             Hrozny stolní
                                          
                                          
                                             
                                                2 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0151020
                                          
                                          
                                             Hrozny moštové
                                          
                                          
                                             
                                                1 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0152000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         jahody
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             0,6
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0153000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         ovoce z keřů
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153010
                                          
                                          
                                             Ostružiny
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153020
                                          
                                          
                                             Ostružiny ostružiníku ježiníku
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153030
                                          
                                          
                                             Maliny (červené a žluté)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0154000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         ostatní bobulové a drobné ovoce
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154010
                                          
                                          
                                             Brusnice/borůvky
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154020
                                          
                                          
                                             Klikvy
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154030
                                          
                                          
                                             Rybíz (bílý, černý, červený)
                                          
                                          
                                             0,4
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154040
                                          
                                          
                                             Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                                          
                                          
                                             
                                                0,3
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154050
                                          
                                          
                                             Šípky
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154060
                                          
                                          
                                             Moruše (bílé a černé)
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154070
                                          
                                          
                                             Hloh středozemský/azarole/neapolská mišpule
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154080
                                          
                                          
                                             Bez černý/bezinky
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0160000
                                          
                                          
                                             
                                                Různé ovoce s
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0161000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         jedlou slupkou
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             0,05 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161010
                                          
                                          
                                             Datle
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161020
                                          
                                          
                                             Fíky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161030
                                          
                                          
                                             Stolní olivy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161040
                                          
                                          
                                             Kumquaty/kumkváty
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                7
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161050
                                          
                                          
                                             Karamboly
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161060
                                          
                                          
                                             Tomel japonský/kaki churma/persimon
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161070
                                          
                                          
                                             Hřebíčkovec šabrejový/jambolan
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0162000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, malé
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162010
                                          
                                          
                                             Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162020
                                          
                                          
                                             Liči
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162030
                                          
                                          
                                             Mučenka/passiflora
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162040
                                          
                                          
                                             Opuncie
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162050
                                          
                                          
                                             Zlatolist
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162060
                                          
                                          
                                             Tomel viržinský/kaki
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0163000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, velké
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163010
                                          
                                          
                                             Avokádo
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                20 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163020
                                          
                                          
                                             Banány
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                6
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163030
                                          
                                          
                                             Mango
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163040
                                          
                                          
                                             Papája
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             10
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163050
                                          
                                          
                                             Granátová jablka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163060
                                          
                                          
                                             Anona šeroplodá/láhevník čerimoja/cukrové jablko
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163070
                                          
                                          
                                             Kvajáva hrušková
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163080
                                          
                                          
                                             Ananas
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163090
                                          
                                          
                                             Chlebovník
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163100
                                          
                                          
                                             Durian cibetkový
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163110
                                          
                                          
                                             Anona ostnitá/láhevník ostnitý/guanabana
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0200000
                                          
                                          
                                             
                                                ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0210000
                                          
                                          
                                             
                                                Kořenová a hlíznatá zelenina
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0211000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         brambory
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,04 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0212000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212010
                                          
                                          
                                             Kořeny manioku jedlého/kasavy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212020
                                          
                                          
                                             Batáty
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212030
                                          
                                          
                                             Jamy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212040
                                          
                                          
                                             Maranta třtinová
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0213000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213010
                                          
                                          
                                             Řepa červená/salátová
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213020
                                          
                                          
                                             Mrkev/karotka
                                          
                                          
                                             0,1
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213030
                                          
                                          
                                             Celer bulvový
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213040
                                          
                                          
                                             Křen
                                          
                                          
                                             0,1
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213050
                                          
                                          
                                             Topinambury
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213060
                                          
                                          
                                             Pastinák
                                          
                                          
                                             0,1
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213070
                                          
                                          
                                             Petržel kořenová
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213080
                                          
                                          
                                             Ředkve
                                          
                                          
                                             
                                                0,06
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213090
                                          
                                          
                                             Kozí brada
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213100
                                          
                                          
                                             Brukev řepka tuřín
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213110
                                          
                                          
                                             Brukev řepák vodnice
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0220000
                                          
                                          
                                             
                                                Cibulová zelenina
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220010
                                          
                                          
                                             Česnek
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220020
                                          
                                          
                                             Cibule kuchyňská
                                          
                                          
                                             
                                                0,5 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220030
                                          
                                          
                                             Šalotka
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220040
                                          
                                          
                                             Cibule jarní/zelená cibulka a cibule zimní/sečka
                                          
                                          
                                             
                                                0,3
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0230000
                                          
                                          
                                             
                                                Plodová zelenina
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0231000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         lilkovité
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231010
                                          
                                          
                                             Rajčata
                                          
                                          
                                             
                                                0,3
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231020
                                          
                                          
                                             Paprika setá
                                          
                                          
                                             
                                                0,5 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231030
                                          
                                          
                                             Lilek/baklažán
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231040
                                          
                                          
                                             Proskurník jedlý/ibišek jedlý/okra/bamie
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0232000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         tykvovité s jedlou slupkou
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232010
                                          
                                          
                                             Okurky salátové
                                          
                                          
                                             0,5
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232020
                                          
                                          
                                             Okurky nakládačky
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232030
                                          
                                          
                                             Cukety
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0233000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         tykvovité s nejedlou slupkou
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233010
                                          
                                          
                                             Melouny cukrové
                                          
                                          
                                             
                                                0,2 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233020
                                          
                                          
                                             Dýně
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233030
                                          
                                          
                                             Melouny vodní
                                          
                                          
                                             
                                                0,2 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0234000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         kukuřice cukrová
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             0,05 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0239000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         e)
                                                      
                                                      
                                                         ostatní plodová zelenina
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0240000
                                          
                                          
                                             
                                                Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0241000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející růžice
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,2 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0241010
                                          
                                          
                                             Brokolice
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0241020
                                          
                                          
                                             Květák
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0241990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0242000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0242010
                                          
                                          
                                             Kapusta růžičková
                                          
                                          
                                             0,15
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0242020
                                          
                                          
                                             Zelí hlávkové
                                          
                                          
                                             
                                                0,06
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0242990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0243000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         košťálová zelenina listová
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0243010
                                          
                                          
                                             Zelí pekingské/pe-tsai
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0243020
                                          
                                          
                                             Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                                          
                                          
                                             
                                                0,3
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0243990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0244000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         kedlubny
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0250000
                                          
                                          
                                             
                                                Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0251000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         salát a ostatní salátové rostliny
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             3
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251010
                                          
                                          
                                             Kozlíček polníček
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251020
                                          
                                          
                                             Salát
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251030
                                          
                                          
                                             Čekanka štěrbák/endivie
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251040
                                          
                                          
                                             Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251050
                                          
                                          
                                             Barborky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251060
                                          
                                          
                                             Roketa setá/rukola
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251070
                                          
                                          
                                             Červená hořčice
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251080
                                          
                                          
                                             Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0252000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         špenát a podobná zelenina (listy)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             1,5
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252010
                                          
                                          
                                             Špenát
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252020
                                          
                                          
                                             Šrucha
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252030
                                          
                                          
                                             Mangold
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0253000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         listy révy vinné a podobných druhů
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0254000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         potočnice lékařská/řeřicha potoční
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0255000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         e)
                                                      
                                                      
                                                         čekanka obecná setá
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,4
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*1)
                                                (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0256000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         f)
                                                      
                                                      
                                                         bylinky a jedlé květy
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256010
                                          
                                          
                                             Kerblík
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256020
                                          
                                          
                                             Pažitka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256030
                                          
                                          
                                             Celerová nať
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256040
                                          
                                          
                                             Petrželová nať
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256050
                                          
                                          
                                             Šalvěj lékařská
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256060
                                          
                                          
                                             Rozmarýn lékařský
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256070
                                          
                                          
                                             Tymián
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256080
                                          
                                          
                                             Bazalka pravá a jedlé květy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256090
                                          
                                          
                                             Vavřín/bobkový list
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256100
                                          
                                          
                                             Estragon
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0260000
                                          
                                          
                                             
                                                Lusková zelenina
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260010
                                          
                                          
                                             Fazolové lusky
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260020
                                          
                                          
                                             Vyluštěná fazolová semena
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260030
                                          
                                          
                                             Hrachové lusky
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260040
                                          
                                          
                                             Vyluštěná hrachová zrna
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260050
                                          
                                          
                                             Čočka
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0270000
                                          
                                          
                                             
                                                Řapíkatá a stonková zelenina
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270010
                                          
                                          
                                             Chřest
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270020
                                          
                                          
                                             Kardy
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270030
                                          
                                          
                                             Celer řapíkatý
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270040
                                          
                                          
                                             Fenykl obecný sladký
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270050
                                          
                                          
                                             Artyčoky
                                          
                                          
                                             
                                                0,05 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270060
                                          
                                          
                                             Pór
                                          
                                          
                                             
                                                0,03
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270070
                                          
                                          
                                             Reveň kadeřavá/rebarbora
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270080
                                          
                                          
                                             Bambusové výhonky
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270090
                                          
                                          
                                             Palmové vegetační vrcholy
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0280000
                                          
                                          
                                             
                                                Houby, mechy a lišejníky
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0280010
                                          
                                          
                                             Pěstované houby
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0280020
                                          
                                          
                                             Volně rostoucí houby
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0280990
                                          
                                          
                                             Mechy a lišejníky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0290000
                                          
                                          
                                             
                                                Řasy a prokaryota
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0300000
                                          
                                          
                                             
                                                LUŠTĚNINY
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300010
                                          
                                          
                                             Fazole
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300020
                                          
                                          
                                             Čočka
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300030