Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1165/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 170/31
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1165
   ze dne 20. dubna 2017,
   kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 219 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 7. srpna 2014 zavedla ruská vláda zákaz dovozu některých produktů, včetně ovoce a zeleniny, z Unie do Ruské federace (dále jen „Rusko“). Tento zákaz přinesl vážnou hrozbu narušení trhu, protože přestal být dostupný významný vývozní trh a došlo k značnému poklesu cen. Dne 29. června 2016 byl tento zákaz prodloužen do konce roku 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V reakci na tento zákaz dovozu přijala Komise řadu dočasných mimořádných podpůrných opatření. Tato opatření byla zahrnuta do nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 (2) a následně byla prodloužena a zpřísněna nařízeními Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014 (3), (EU) č. 1031/2014 (4), (EU) 2015/1369 (5) a (EU) 2016/921 (6).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Produkce dočasných plodin může být jednodušeji upravena, a producenti těchto plodin se proto mohou rychleji přizpůsobit situaci na trhu. Na základě pravidelného sledování a hodnocení situace na trhu Unie dospěla Komise k závěru, že se situace na trhu s dočasnými plodinami (zeleninou a některým ovocem) zlepšila, neboť většina produkce postižená ruským zákazem dovozu byla přesměrována, a ceny se tak stabilizovaly.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Jelikož trvalé plodiny (některé ovoce) jsou méně flexibilní a jejich přizpůsobení trvá déle, situace na trzích s některými trvalými plodinami se dosud dostatečně nezlepšila.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Za těchto okolností zůstává hrozba narušení trhu Unie s některými trvalými plodinami, jako jsou peckové ovoce, citrusové plody, jablka a hrušky, reálná, a dokud bude tato situace trvat, bude zapotřebí přijímat a provádět vhodná opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Na trhu Unie tedy stále panuje situace, ve které se běžná opatření dostupná podle nařízení (EU) č. 1308/2013 jeví jako nedostatečná.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dočasná mimořádná podpůrná opatření jsou proto i nadále zapotřebí a měla by být u některých trvalých plodin prodloužena o další rok.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               S ohledem na odhadovaná množství, která jsou stále postižena zákazem, by měla být poskytnuta finanční podpora Unie. Výpočet těchto množství by se měl pro každý členský stát provést v souladu s množstvím stažených produktů od vstupu těchto dočasných mimořádných podpůrných opatření v platnost. Množství by kromě toho mělo být podstatně sníženo tak, aby zohledňovalo skutečnost, že producenti měli více času na přizpůsobení a přesměrování produkce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Produkty, jejichž množství stažená z trhu byla v roce 2016 ve srovnání s množstvími, která byla stažena předtím od poloviny roku 2014, výrazně nízká, by se měly z opatření stanovených v tomto nařízení vyloučit. Dočasná mimořádná podpůrná opatření by se proto měla týkat pouze jablek, hrušek, peckového ovoce a citrusových plodů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Pokud se v některém členském státu těchto dočasných mimořádných podpůrných opatření u určitého produktu využívá velmi málo, a administrativní náklady na poskytování podpory jsou proto nepřiměřeně vysoké, daný členský stát by měl mít možnost se rozhodnout, že opatření stanovená v tomto nařízení provádět nebude.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Produkty, na které se vztahuje toto nařízení a které by byly vyváženy do Ruska, již byly, nebo se očekává, že budou přesměrovány na trhy jiných členských států. Producenti týchž produktů v těchto jiných členských státech, kteří své produkty do Ruska tradičně nevyvážejí, mohou stále čelit výraznému narušení trhu a poklesu cen. Z toho důvodu a za účelem další stabilizace trhu by měla být finanční podpora Unie dostupná také pro tyto producenty ve všech členských státech ve vztahu k jednomu nebo více produktům, na něž se vztahuje toto nařízení, nicméně příslušné množství by nemělo překročit 2 000 tun na jeden členský stát.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               V případě přebytku ovoce z důvodu dočasných a nepředvídatelných okolností jsou účinnými opatřeními pro řešení krize stahování z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů. Členské státy by měly mít možnost přiřadit množství, které mají k dispozici, k jednomu nebo k několika těmto opatřením, aby byly dostupné částky využity co nejefektivněji.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Jak je stanoveno v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014, mělo by se dočasně zrušit omezení podpory stahování z trhu ve výši 5 % objemu produkce uváděné na trh. Finanční podpora Unie by se proto měla poskytovat i v případě, že stažení z trhu překročí strop ve výši 5 %.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Finanční podpora Unie poskytovaná na stahování z trhu by měla vycházet z příslušných částek stanovených v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011 (7) pro stahování produktů z trhu a jejich bezplatné rozdělení a pro stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením. V případě produktů, pro něž není v uvedené příloze XI stanovena žádná částka, by měly být maximální částky stanoveny v tomto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               S ohledem na výjimečné narušení trhu a aby bylo zajištěno, že Unie podpoří všechny producenty ovoce, by finanční podpora Unie na stahování produktů z trhu měla být rozšířena i na producenty ovoce, kteří nejsou členy uznané organizace producentů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Aby se podpořilo bezplatné rozdělování ovoce staženého z trhu některým organizacím, jako jsou charitativní organizace a školy, a veškerá další rovnocenná určení schválená členskými státy, mělo by se 100 % maximálních částek stanovených v příloze XI prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 rovněž vztahovat na producenty, kteří nejsou členy uznané organizace producentů. V případě stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením by tito producenti měli obdržet 50 % stanovených maximálních částek. V této souvislosti by producenti, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, měli splňovat stejné nebo podobné podmínky jako organizace producentů. Měla by se na ně tedy podobně jako v případě uznaných organizací producentů vztahovat příslušná ustanovení nařízení (EU) č. 1308/2013 a prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Organizace producentů jsou hlavními aktéry v odvětví ovoce a jsou nejvhodnějšími subjekty k zajištění toho, aby byla finanční podpora Unie na stahování produktů z trhu vyplácena producentům, kteří členy žádné uznané organizace producentů nejsou. Vyplacení této podpory producentům, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, by měly tyto organizace zajistit uzavřením smlouvy. Jelikož stupeň organizovanosti nabídky na trhu s ovocem a zeleninou není ve všech členských státech stejný, je záhodno povolit příslušným orgánům členských států, aby v řádně odůvodněných případech vyplácely podporu přímo producentům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Částku podpory v případě nesklízení a sklízení nezralých produktů by členské státy měly stanovit na hektar na úrovni, která nepřekročí 90 % maximální částky na stahování z trhu uplatnitelné na stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením uvedené v příloze XI prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, nebo v případě produktů, pro něž nebyla v uvedené příloze stanovena žádná částka, v tomto nařízení. Nesklízení by se mělo podporovat i tehdy, pokud již byla z dané produkční oblasti během normálního produkčního cyklu sklizena produkce k obchodním účelům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Organizace producentů soustřeďují dodávky a jsou schopny jednat rychleji než producenti, kteří nejsou členy takových organizací, v případech, kdy se musí vypořádat s větším množstvím, a mají tudíž bezprostřední dopad na trh. Za účelem účinnějšího provádění mimořádných podpůrných opatření stanovených v tomto nařízení a pro rychlejší stabilizaci trhu je proto vhodné pro producenty, kteří jsou členy uznaných organizací producentů, zvýšit finanční podporu Unie na stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením na 75 % příslušných maximálních částek stanovených pro podporu na stahování z trhu s jiným určením.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Finanční podpora Unie na činnosti související s nesklízením a se sklízením nezralých produktů by stejně, jako je tomu v případě stahování z trhu, měla být rozšířena i na producenty, kteří nejsou členy uznané organizace producentů. Finanční podpora by měla činit 50 % maximálních částek podpory stanovené pro organizace producentů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Vzhledem k vysokému počtu producentů, kteří nejsou členy organizace producentů, a k nezbytnosti provádět kontroly, které jsou spolehlivé a zároveň proveditelné, by se finanční podpora Unie neměla poskytovat producentům, kteří nejsou členy organizace producentů, na sklízení nezralého ovoce, jehož normální sklizeň již začala, a na nesklízení, pokud již byla z dané produkční oblasti během normálního produkčního cyklu sklizena produkce k obchodním účelům. V této souvislosti by se na producenty, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, měla podobně jako v případě uznaných organizací producentů vztahovat příslušná ustanovení nařízení (EU) č. 1308/2013 a prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               V případě producentů, kteří nejsou členy organizací producentů, by vyplácení finanční podpory Unie na nesklízení a sklízení nezralých produktů měl uskutečnit přímo příslušný orgán členského státu. Tento příslušný orgán by měl producentům vyplatit příslušné částky v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 543/2011 a s příslušnými vnitrostátními předpisy a postupy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Aby se zajistilo, že se finanční podpora Unie producentům některého ovoce využije k zamýšleným účelům, a aby se zajistilo účinné využívání rozpočtových prostředků Unie, měly by členské státy provádět kontroly na přiměřené úrovni. Měly by se provádět zejména kontroly dokladů a totožnosti a fyzické kontroly, jakož i kontroly na místě, které se vztahují na přiměřené množství produktů, oblastí, organizací producentů a producentů, kteří nejsou členy žádné uznané organizace producentů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Členské státy by měly Komisi pravidelně oznamovat činnosti, které uskutečnili organizace producentů a producenti, kteří nejsou členy žádné organizace producentů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Aby mělo toto nařízení okamžitý dopad na trh a pomohlo stabilizaci cen, mělo by vstoupit v platnost dnem svého vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předmět a oblast působnosti
   1.   Toto nařízení stanoví pravidla pro finanční podporu Unie (dále jen „finanční podpora“) na dočasná podpůrná opatření, jež se mají poskytnout organizacím producentů v odvětví ovoce uznaným v souladu s článkem 154 nařízení (EU) č. 1308/2013 a producentům, kteří nejsou členy takových organizací.
   Tato dočasná podpůrná opatření se vztahují na činnosti související se stahováním produktů z trhu, s nesklízením a se sklízením nezralých produktů.
   2.   Podpora uvedená v odstavci 1 se poskytuje na níže uvedené produkty odvětví ovoce určené ke spotřebě v čerstvém stavu:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jablka kódu KN 0808 10;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               hrušky kódu KN 0808 30;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               švestky kódu KN 0809 40 05;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               sladké pomeranče kódů KN 0805 10 22, 0805 10 24 a 0805 10 28;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               klementinky kódu KN 0805 22 00;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               mandarinky (včetně tangerinek a satsum), wilkingy a podobné citrusové hybridy kódů KN 0805 21 10, 0805 29 00 a 0805 21 90;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               citrony kódu KN 0805 50 10;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               broskve a nektarinky kódu KN 0809 30;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               třešně kódu KN 0809 29 00;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               j)
            
            
               tomely kódu KN 0810 70 00.
            
         
      
   
   3.   Podpůrná opatření uvedená v odstavci 1 se vztahují na činnosti prováděné v období ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost do dne, kdy budou vyčerpána množství uvedená v čl. 2 odst. 1 pro jednotlivé dotyčné členské státy nebo do 30. června 2018, podle toho, co nastane dříve.
   4.   Pokud se situace ohledně dovozu některých produktů z Unie do Ruska změní před 30. červnem 2018, může Komise toto nařízení odpovídajícím způsobem změnit nebo zrušit.
   Článek 2
   Přidělení maximálního množství členským státům
   1.   Finanční podpora na podpůrná opatření podle čl. 1 odst. 1 se členským státům poskytne na množství produktů stanovená v příloze I.
   Finanční podpora je členským státům k dispozici také na činnosti související se stahováním produktů z trhu, se sklízením nezralých produktů nebo s nesklízením u jednoho nebo více produktů uvedených v čl. 1 odst. 2, jak to určí členský stát, za předpokladu, že toto další množství nepřesáhne 2 000 t na jeden členský stát.
   2.   Pokud jde o celková množství na členský stát podle odstavce 1, mohou členské státy určit pro každý produkt uvedený v čl. 1 odst. 2:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               množství v případě stahování produktů z trhu k bezplatnému rozdělení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               množství v případě stahování produktů z trhu s jiným určením než k bezplatnému rozdělení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               odpovídající plochu pro sklízení nezralých produktů a nesklízení.
            
         
      
   
   3.   Pokud činí množství skutečně stažená z trhu v členském státě od 1. července 2016 do 30. června 2017 v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2016/921 u kategorie produktů definovaných v příloze I uvedeného nařízení méně než 5 % celkových množství přidělených tomuto členskému státu pro tuto kategorii produktů, může členský stát rozhodnout, že množství, které mu bylo v souladu s přílohou I přiděleno pro tuto kategorii produktů, nevyužije. V tom případě oznámí dotčený členský stát své rozhodnutí Komisi do 31. října 2017. Od okamžiku oznámení nejsou činnosti související se stažením z trhu, s nesklízením a se sklízením nezralých produktů provedené u této kategorie produktů v tomto členském státě způsobilé pro finanční podporu.
   4.   Členské státy se mohou rozhodnout, že nevyužijí množství 2 000 tun nebo jeho část podle odst. 1 druhého pododstavce. V tom případě dotčené členské státy oznámí své rozhodnutí Komisi do 31. října 2017. Od okamžiku tohoto oznámení nejsou činnosti související se stahováním produktů z trhu, s nesklízením a se sklízením nezralých produktů v rámci množství 2 000 tun podle odst. 1 druhého pododstavce v tomto členském státě způsobilé pro finanční podporu.
   Článek 3
   Rozdělení množství mezi producenty
   Členské státy rozdělí množství uvedené v čl. 2 odst. 1 mezi organizace producentů a producenty, kteří nejsou členy organizací producentů, podle systému, ve kterém má přednost ten, kdo se dříve přihlásí.
   Členské státy se však mohou rozhodnout, že pro rozdělování množství zavedou jiný systém, pokud je zavedený systém založen na objektivních a nediskriminačních kritériích. Členské státy mohou za tímto účelem zohlednit, do jaké míry se příslušných producentů ruský zákaz dovozu dotkl.
   Článek 4
   Společná ustanovení týkající se stahování z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů prováděného organizacemi producentů
   1.   Podpora na činnosti související se stahováním produktů z trhu, s nesklízením a se sklízením nezralých produktů prováděné organizacemi producentů v souladu s tímto nařízením se organizacím producentů poskytuje i tehdy, když takové činnosti nestanoví jejich operační programy ani vnitrostátní strategie členských států.
   Podpora uvedená v prvním pododstavci se nezohledňuje pro účely výpočtu stropů podle čl. 34 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013.
   Na finanční podporu podle tohoto nařízení se nepoužije čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 ani čl. 55 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.
   2.   Na výdaje vynaložené na činnosti související se stahováním produktů z trhu, s nesklízením nebo se sklízením nezralých produktů v rámci tohoto nařízení se nevztahuje strop ve výši jedné třetiny výdajů uvedený v čl. 33 odst. 3 čtvrtém pododstavci nařízení (EU) č. 1308/2013 ani 25 % maximální strop pro zvýšení provozního fondu uvedený v čl. 66 odst. 3 písm. c) prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.
   3.   Výdaje vynaložené v souladu s články 5 a 7 jsou součástí provozního fondu organizací producentů.
   4.   Bylo-li uznání některé organizace producentů pozastaveno v souladu s čl. 114 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, považují se její členové pro účely článků 6 a 8 za producenty, kteří nejsou členy uznané organizace producentů.
   Článek 5
   Finanční podpora na stahování produktů z trhu určená organizacím producentů
   1.   Na činnosti v rámci tohoto nařízení se nepoužije 5 % strop podle čl. 34 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 ani čl. 79 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.
   2.   Maximální částky finanční podpory na stahování produktů z trhu určené organizacím producentů jsou stanoveny v příloze II.
   3.   Odchylně od čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 činí finanční podpora na stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením 75 % maximálních částek podpory na jiná určení, jak je uvedeno v příloze II tohoto nařízení.
   Článek 6
   Finanční podpora na stahování produktů z trhu určená producentům, kteří nejsou členy organizací producentů
   1.   Maximální částky finanční podpory na stahování produktů z trhu a jejich bezplatné rozdělení poskytované producentům, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, jsou stanoveny v příloze II.
   Maximální částky finanční podpory na stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením poskytované producentům, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, činí 50 % částek stanovených v příloze II.
   2.   Producenti, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, uzavřou s takovou organizací smlouvu na celé množství produktů, jež mají být dodány. Organizace producentů přijmou všechny přiměřené žádosti producentů, kteří nejsou členy uznané organizace producentů. Množství dodané producenty, kteří nejsou členy organizace producentů, musí být v souladu s regionálními výnosy a dotčenou plochou.
   Finanční podporu producentům, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, vyplácí organizace producentů, s níž uzavřeli výše uvedenou smlouvu.
   Částky, jež odpovídají skutečným nákladům vynaloženým organizací producentů na stažení příslušných produktů z trhu, si ponechává tato organizace. Tyto náklady se dokládají fakturami.
   3.   V řádně odůvodněných případech, jako je omezený stupeň organizovanosti producentů v dotčeném členském státě, a podle zásady nediskriminace mohou členské státy povolit, aby producent, který není členem uznané organizace producentů, směl namísto podpisu smlouvy uvedené v odstavci 2 podat příslušnému orgánu členského státu oznámení o množství, jež má být dodáno. Pro taková oznámení se obdobným způsobem použije článek 78 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011. Množství dodané producenty, kteří nejsou členy organizace producentů, musí být v souladu s regionálními výnosy a dotčenou plochou.
   V těchto případech vyplácí příslušný orgán členského státu finanční podporu přímo producentovi. Členské státy pro tento účel přijmou nové vnitrostátní předpisy či postupy, nebo použijí vnitrostátní předpisy či postupy již existující.
   4.   Na tento článek se použije obdobně nařízení (EU) č. 1308/2013, prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 a článek 4 tohoto nařízení.
   Článek 7
   Finanční podpora na nesklízení a na sklízení nezralých produktů určená organizacím producentů
   1.   Odchylně od čl. 85 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví členské státy výši podpory (zahrnující jak finanční podporu Unie, tak příspěvek organizace producentů na nesklízení a sklízení nezralých produktů) na hektar a v takové výši, aby nepřekračovala 90 % částek, které byly stanoveny v příloze II tohoto nařízení pro stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením. Podpora na sklízení nezralých produktů se vztahuje pouze na produkty, které se fyzicky nacházejí na pěstebních plochách a jsou skutečně sklízeny nezralé.
   Odchylně od čl. 34 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 činí finanční podpora Unie na nesklízení a na sklízení nezralých produktů 75 % částek, které stanoví členské státy v souladu s prvním pododstavcem.
   2.   Odchylně od čl. 85 odst. 3 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 lze k opatřením souvisejícím s nesklízením ve smyslu čl. 84 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení přistoupit i tehdy, pokud již byla z dané produkční oblasti během normálního produkčního cyklu sklizena produkce k obchodním účelům. V takových případech se částky podpory podle odstavce 1 tohoto článku úměrně sníží podle již sklizené produkce, jejíž objem se zjistí z evidence zásob a finančních výkazů příslušných organizací producentů.
   Článek 8
   Finanční podpora na nesklízení a na sklízení nezralých produktů určená producentům, kteří nejsou členy organizací producentů
   1.   Odchylně od čl. 85 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 platí, že:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               podpora na sklízení nezralých produktů se vztahuje pouze na produkty, které se fyzicky nacházejí na pěstebních plochách, které jsou skutečně sklízeny nezralé a u kterých ještě nezačala normální sklizeň;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               k nesklízení se nepřistupuje, pokud již z dotčené oblasti během normálního produkčního cyklu byla sklizena produkce k obchodním účelům;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               u téhož produktu a v téže oblasti nelze v žádném případě přistoupit jak ke sklízení nezralých produktů, tak k nesklízení.
            
         
      
   
   2.   Částky finanční podpory na činnosti související s nesklízením a se sklízením nezralých produktů činí 50 % částek, které stanoví členské státy v souladu s čl. 7 odst. 1.
   3.   Producenti, kteří nejsou členy uznané organizace producentů, podají odpovídající oznámení příslušnému orgánu členského státu v souladu s prováděcími předpisy přijatými členským státem podle čl. 85 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011.
   4.   Příslušný orgán členského státu vyplácí finanční podporu přímo producentovi. Členské státy pro tento účel přijmou nové vnitrostátní předpisy či postupy, nebo použijí vnitrostátní předpisy či postupy již existující.
   5.   Na tento článek se použije obdobně nařízení (EU) č. 1308/2013 a prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011.
   Článek 9
   Kontroly činností souvisejících se stahováním z trhu, s nesklízením a se sklízením nezralých produktů
   1.   Činnosti související se stahováním produktů z trhu podle článků 5 a 6 podléhají:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               kontrolám prvního stupně v souladu s článkem 108 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011. Uvedené kontroly se vztahují na přinejmenším 10 % množství produktů stažených z trhu a na přinejmenším 10 % organizací producentů, které využívají finanční podpory uvedené v článku 5 tohoto nařízení. U stahování produktů z trhu v případech uvedených v čl. 6 odst. 3 se však kontroly prvního stupně vztahují na 100 % množství stažených produktů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               kontrolám druhého stupně v souladu s článkem 109 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011. Kontroly na místě se vztahují na přinejmenším 40 % subjektů, které podléhají kontrolám prvního stupně, a na přinejmenším 5 % množství stažených produktů.
            
         
      
   
   2.   Činnosti související s nesklízením a se sklízením nezralých produktů podle článků 7 a 8 podléhají kontrolám a podmínkám stanoveným v článku 110 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 s výjimkou požadavku, aby v případech uplatnění odchylky stanovené v čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení nebyla provedena žádná částečná sklizeň. Kontroly se vztahují na přinejmenším 25 % dotčených produkčních oblastí.
   U činností souvisejících s nesklízením a se sklízením nezralých produktů podle článku 8 se kontroly vztahují na 100 % dotčených produkčních oblastí.
   Článek 10
   Žádosti o finanční podporu a její vyplácení
   1.   Organizace producentů požádají o výplatu finanční podpory uvedené v článcích 5 a 7 do 31. července 2018.
   2.   Producenti, kteří nejsou členy uznané organizace producentů a nepodepsali smlouvu s uznanou organizací producentů, podají žádost o finanční podporu uvedenou v článcích 6 a 8 do 31. července 2018 sami příslušným orgánům, které byly vyplácením této podpory pověřeny ze strany členských států.
   3.   K žádostem o platbu se přikládají podpůrné dokumenty opodstatňující výši předmětné finanční podpory a součástí žádosti je písemné prohlášení, že žadatel v souvislosti s činnostmi, na jejichž základě může žádat o finanční podporu poskytovanou podle tohoto nařízení, neobdržel a neobdrží dvojí finanční prostředky z unijního nebo vnitrostátního zdroje ani náhradu na základě pojistné smlouvy.
   Článek 11
   Oznámení
   1.   První den každého měsíce až do 1. října 2018 členské státy Komisi v souvislosti s každým produktem oznamují:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               množství stažené z trhu k bezplatnému rozdělení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               množství stažené z trhu s jiným určením než k bezplatnému rozdělení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               odpovídající plochu pro sklízení nezralých produktů a nesklízení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               celkové výdaje vynaložené na množství nebo plochy uvedené v písmenech a), b) a c).
            
         
      
   
   V oznámení se uvádějí pouze uskutečněné činnosti.
   Členské státy pro tato oznámení používají příslušné vzory uvedené v příloze III.
   2.   Při předkládání prvního oznámení sdělí členské státy Komisi výši podpory, kterou stanovily v souladu s čl. 79 odst. 1 nebo čl. 85 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 a s články 5 až 8 tohoto nařízení, přičemž použijí příslušné vzory uvedené v příloze IV.
   Článek 12
   Vyplácení finanční podpory Unie
   Výdaje členských států ve vztahu k platbám podle tohoto nařízení jsou způsobilé pro finanční podporu pouze tehdy, pokud byly zaplaceny do 30. září 2018.
   Článek 13
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 ze dne 21. srpna 2014, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek (Úř. věst. L 248, 22.8.2014, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014 ze dne 29. srpna 2014, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 (Úř. věst. L 259, 30.8.2014, s. 2).
   
      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 284, 30.9.2014, s. 22).
   
      (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1369 ze dne 7. srpna 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 211, 8.8.2015, s. 17).
   
      (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921 ze dne 10. června 2016, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 154, 11.6.2016, s. 3).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Maximální množství produktů přidělené členskému státu uvedené v čl. 2 odst. 1
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  (v tunách)
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Jablka a hrušky
               
               
                  Švestky
               
               
                  Pomeranče, klementinky, mandarinky a citrony
               
               
                  Broskve a nektarinky
               
            
            
               
                  Belgie
               
               
                  21 845
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  1 615
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Řecko
               
               
                  680
               
               
                  4 165
               
               
                  2 040
               
               
                  5 355
               
            
            
               
                  Španělsko
               
               
                  1 955
               
               
                  1 275
               
               
                  14 110
               
               
                  9 775
               
            
            
               
                  Francie
               
               
                  3 060
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Chorvatsko
               
               
                  510
               
               
                   
               
               
                  850
               
               
                   
               
            
            
               
                  Itálie
               
               
                  4 505
               
               
                  3 910
               
               
                  850
               
               
                  2 380
               
            
            
               
                  Kypr
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  3 060
               
               
                   
               
            
            
               
                  Nizozemsko
               
               
                  5 865
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Rakousko
               
               
                  510
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  75 565
               
               
                  425
               
               
                   
               
               
                  510
               
            
            
               
                  Portugalsko
               
               
                  935
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Maximální částky podpory na stahování produktů z trhu uvedené v článcích 5 a 6
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Produkt
               
               
                  Maximální podpora
                  (EUR/100 kg)
               
            
            
               
                  Bezplatné rozdělení
               
               
                  Jiná určení
               
            
            
               
                  Jablka
               
               
                  16,98
               
               
                  13,22
               
            
            
               
                  Nektarinky
               
               
                  26,90
               
               
                  26,90
               
            
            
               
                  Broskve
               
               
                  26,90
               
               
                  26,90
               
            
            
               
                  Hrušky
               
               
                  23,85
               
               
                  15,90
               
            
            
               
                  Pomeranče
               
               
                  21,00
               
               
                  21,00
               
            
            
               
                  Mandarinky
               
               
                  19,50
               
               
                  19,50
               
            
            
               
                  Klementinky
               
               
                  22,16
               
               
                  19,50
               
            
            
               
                  Satsumy
               
               
                  19,50
               
               
                  19,50
               
            
            
               
                  Citrony
               
               
                  23,99
               
               
                  19,50
               
            
            
               
                  Švestky
               
               
                  34,00
               
               
                  20,40
               
            
            
               
                  Tomely
               
               
                  21,02
               
               
                  14,01
               
            
            
               
                  Třešně a višně
               
               
                  48,14
               
               
                  32,09
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         Vzory pro oznamování uvedené v čl. 11 odst. 1
      
      
         OZNÁMENÍ O STAŽENÍ Z TRHU – BEZPLATNÉ ROZDĚLENÍ
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát: …
               
               
                  Za období: …
               
               
                  Datum: …
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Produkt
               
               
                  Organizace producentů
               
               
                  Producenti – nečlenové
               
               
                  Celkové množství
                  (t)
               
               
                  Celková finanční podpora Unie
                  (EUR)
               
            
            
               
                  Množství
                  (t)
               
               
                  Finanční podpora Unie (EUR)
               
               
                  Množství
                  (t)
               
               
                  Finanční podpora Unie (EUR)
               
            
            
               
                  Stažení
               
               
                  Přeprava
               
               
                  Třídění a balení
               
               
                  Celkem
               
               
                  Stažení
               
               
                  Přeprava
               
               
                  Třídění a balení
               
               
                  Celkem
               
            
            
               
                  (a)
               
               
                  (b)
               
               
                  (c)
               
               
                  (d)
               
               
                  (e) = (b) + (c) + (d)
               
               
                  (f)
               
               
                  (g)
               
               
                  (h)
               
               
                  (i)
               
               
                  (j) = (g) + (h) + (i)
               
               
                  (k) = (a) + (f)
               
               
                  (l) = (e) + (j)
               
            
            
               
                  Jablka
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Hrušky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Jablka a hrušky celkem
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Švestky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Švestky celkem
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Pomeranče
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Klementinky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Mandarinky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Citrony
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Citrusové plody celkem
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Broskve
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Nektarinky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Broskve a nektarinky celkem
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Třešně a višně
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Tomely
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Ostatní celkem
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CELKEM
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Poznámka: V každém oznámení je třeba vyplnit samostatnou excelovou tabulku.
               
            
         
      
      
         OZNÁMENÍ O STAŽENÍ Z TRHU – JINÁ URČENÍ
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát: …
               
               
                  Za období: …
               
               
                  Datum: …
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Produkt
               
               
                  Organizace producentů
               
               
                  Producenti –nečlenové
               
               
                  Celkové množství
                  (t)
               
               
                  Celková finanční podpora Unie
                  (EUR)
               
            
            
               
                  Množství
                  (t)
               
               
                  Finanční podpora Unie
                  (EUR)
               
               
                  Množství
                  (t)
               
               
                  Finanční podpora Unie
                  (EUR)
               
            
            
               
                  (a)
               
               
                  (b)
               
               
                  (c)
               
               
                  (d)
               
               
                  (e) = (a) + (c)
               
               
                  (f) = (b) + (d)
               
            
            
               
                  Jablka
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Hrušky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Jablka a hrušky celkem
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Švestky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Švestky celkem
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Pomeranče
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Klementinky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Mandarinky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Citrony
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Citrusové plody celkem
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Broskve
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Nektarinky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Broskve a nektarinky celkem
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Třešně a višně
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Tomely
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Ostatní celkem
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CELKEM
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Poznámka: V každém oznámení je třeba vyplnit samostatnou excelovou tabulku.
               
            
         
      
      
         OZNÁMENÍ O NESKLÍZENÍ A SKLÍZENÍ NEZRALÉHO OVOCE
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát: …
               
               
                  Za období: …
               
               
                  Datum: …
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Produkt
               
               
                  Organizace producentů
               
               
                  Producenti – nečlenové
               
               
                  Celkové množství
                  (t)
               
               
                  Celková finanční podpora Unie
                  (EUR)
               
            
            
               
                  Oblast
                  (ha)
               
               
                  Množství
                  (t)
               
               
                  Finanční podpora Unie
                  (EUR)
               
               
                  Oblast
                  (ha)
               
               
                  Množství
                  (t)
               
               
                  Finanční podpora Unie
                  (EUR)
               
            
            
               
                  (a)
               
               
                  (b)
               
               
                  (c)
               
               
                  (d)
               
               
                  (e)
               
               
                  (f)
               
               
                  (g) = (b) + (e)
               
               
                  (h) = (c) + (f)
               
            
            
               
                  Jablka
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Hrušky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Jablka a hrušky celkem
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Švestky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Švestky celkem
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Pomeranče
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Klementinky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Mandarinky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Citrony
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Citrusové plody celkem
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Broskve
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Nektarinky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Broskve a nektarinky celkem
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Třešně a višně
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Tomely
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Ostatní celkem
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     CELKEM
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     Poznámka: V každém oznámení je třeba vyplnit samostatnou excelovou tabulku.
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA IV
      
         Vzory informací, jež mají být zaslány s prvním oznámením podle čl. 11 odst. 2
      
      
         STAŽENÍ Z TRHU – JINÁ URČENÍ
      
      
         
            Maximální částky podpory stanovené členským státem v souladu s čl. 79 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 a článkem 5 tohoto nařízení
         
      
      
         
         
         
            
               
                  Členský stát: …
               
               
                  Datum: …
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Produkt
               
               
                  Příspěvek organizace producentů
                  (EUR/100 kg)
               
               
                  Finanční podpora Unie
                  (EUR/100 kg)
               
            
            
               
                  Jablka
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Hrušky
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Švestky
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Pomeranče
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Klementinky
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Mandarinky
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Citrony
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Broskve
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Nektarinky
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Třešně a višně
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Tomely
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
      
         NESKLÍZENÍ A SKLÍZENÍ NEZRALÉHO OVOCE
      
      
         
            Maximální částky podpory stanovené členským státem v souladu s čl. 85 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 a článkem 7 tohoto nařízení
         
      
      
         
         
         
            
               
                  Členský stát: …
               
               
                  Datum: …
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Produkt
               
               
                  Volně pěstované
               
               
                  Ve skleníku
               
            
            
               
                  Příspěvek organizace producentů
                  (EUR/ha)
               
               
                  Finanční podpora Unie
                  (EUR/ha)
               
               
                  Příspěvek organizace producentů
                  (EUR/ha)
               
               
                  Finanční podpora Unie
                  (EUR/ha)
               
            
            
               
                  Jablka
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Hrušky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Švestky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Pomeranče
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Klementinky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Mandarinky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Citrony
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Broskve
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Nektarinky
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Třešně a višně
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Tomely
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.