Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1167 ze dne 26. června 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1167/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 170/50
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1167
      ze dne 26. června 2017
      o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
      Článek 2
      Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 26. června 2017.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Stephen QUEST
            
               generální ředitel
            
            
               Generální ředitelství pro daně a celní unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
            
            
            
               
                  
                     Popis zboží
                  
                  
                     Zařazení
                     (kód KN)
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
               
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     (2)
                  
                  
                     (3)
                  
               
               
                  
                     Pletená podprsenka (61 % nylon, 20 % elastan, 12 % bavlna, 7 % viskóza) s nastavitelnými širokými vypodloženými ramínky, které jsou umístěné centrálně nad prsy, s tvarovanými košíčky a elastickou výztuží na zadní straně spodní části.
                     Na ramínkách a košíčcích je vyšívaný motiv a na přední straně uprostřed se nachází ozdobná krajka.
                     Výrobek se zavírá nastavitelným „háčkem s očkem“.
                     Podprsenka má v košíčcích podšívku, s postranním otvorem pro vkládání vycpávky ke tvarování poprsí (pro estetické účely) nebo prsní protézy po mastektomii.
                     Viz obrázky (*1).
                  
                  
                     6212 10 90
                  
                  
                     Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 6212 , 6212 10  a 6212 10 90 .
                     Výrobek má objektivní vlastnosti (tvar a konstrukci) podprsenky čísla 6212 , které zahrnuje všechny druhy podprsenek (viz také vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 6212 , druhý odstavec (1)).
                     Přestože výrobek mohou nosit také ženy po mastektomii, zařazení do čísla 9021  jako ortopedické pomůcky a přístroje nebo jako část, součást nebo příslušenství umělé části těla je vyloučeno, protože v okamžiku dovozu jsou objektivními vlastnostmi výrobku vlastnosti podprsenky čísla 6212 , které nijak nenaznačují jeho konečné využití (pro estetické nebo lékařské účely).
                     Postranní otvory z podprsenky nečiní výrobek zařaditelný do čísla 9021 , neboť mohou sloužit pro vložení jak prsní protézy po mastektomii, tak vycpávky ke tvarování poprsí (pro estetické účely). Stejně tak široká ramínka, která jsou umístěna centrálně nad prsy, jsou běžným znakem podprsenek s většími košíčky čísla 6212 .
                     Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 6212 10 90  jako podprsenka.
                  
               
            
         
         
            
         
         
         
            (*1)  Obrázky slouží pouze pro informaci.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.