Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1170 ze dne 26. června 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1170/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 170/59
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1170
      ze dne 26. června 2017
      o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
      Článek 2
      Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 26. června 2017.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Stephen QUEST
            
               generální ředitel
            
            
               Generální ředitelství pro daně a celní unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
            
            
            
               
                  
                     Popis zboží
                  
                  
                     Zařazení (kód KN)
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
               
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     (2)
                  
                  
                     (3)
                  
               
               
                  
                     Kompaktní přístroj (tzv. „pulzní oxymetr“) napájený z baterií a určený k upevnění na špičku prstu, který kombinuje v jedné jednotce elektronický procesor, dvě diody vyzařující světlo (LED), fotodiodu a LED displej (nabízející různé režimy zobrazení). Je rovněž vybaven indikátorem vybité baterie, funkcí signalizace v případě vysoké nebo nízké tepové frekvence nebo množství kyslíku v krvi a „svorkou“ pro upevnění na prst.
                     Používá se jako neinvazivní metoda sledování saturace krve osoby kyslíkem a k měření tepové frekvence pomocí optického záření. Po upevnění na prst vychází z diod LED světlo o dvou různých vlnových délkách, které prochází skrz prst a dopadá na fotodiodu. Přístroj měří změny absorbance při každé vlnové délce a následně určí/vypočítá saturaci kyslíkem a srdeční tep.
                     Lze jej použít v odborné lékařské praxi a ve výzkumu, sportu, podnikatelské činnosti atd. (např. v kyslíkových komorách, při extrémním horolezectví v prostředí s nízkým obsahem kyslíku, při hlubinném potápění, mohou jej využívat piloti, hasiči, kosmonauti atd.).
                     Viz obrázek (*1).
                  
                  
                     9018 19 10
                  
                  
                     Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 9018 , 9018 19  a 9018 19 10 .
                     Přístroj spadá do čísla 9018 , jež zahrnuje velmi širokou škálu nástrojů a přístrojů, které se v naprosté většině případů používají pouze v odborné praxi za účelem předcházení nemocem nebo jejich léčbě či provádění operací atd. Nástroje a přístroje zařazené do tohoto čísla mohou být vybaveny optickými zařízeními nebo využívat elektrickou energii (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 9018 ). Ačkoli přístroje tohoto druhu může používat laická veřejnost, jedná se o přístroj k použití pro lékařské účely, neboť poskytuje informace o „základních tělesných funkcích“, jež mohou vyžadovat podrobnější analýzu odborníky.
                     Zařazení do čísla 9027  jako přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory využívající optické záření je tudíž vyloučeno.
                     Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 9018 19 10  jako lékařské nástroje a přístroje, monitorovací přístroje pro simultánní monitorování dvou nebo více parametrů.
                  
               
            
         
         
            
         
         
         
            (*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.