Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1172 ze dne 30. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o kontrolní opatření pro pěstování konopí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1172/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 170/87
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1172
   ze dne 30. června 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o kontrolní opatření pro pěstování konopí
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 58 odst. 4 a čl. 62 odst. 2 písm. e) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Pravidla pro zjišťování obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu (dále jen „obsahu THC“) v odrůdách konopí jsou stanovena v článku 45 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (2) a v příloze uvedeného nařízení. Ukázalo se, že je vhodné začlenit tato pravidla do nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 (3) ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1155 (4). Článek 45 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 a příloha uvedeného nařízení by proto měly být zrušeny s účinkem ode dne vstupu v platnost nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1155.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Pravidla pro určování odrůd konopí a zjišťování obsahu THC vycházejí z předpokladu, že konopí je pěstováno jako hlavní plodina na jaře, avšak nejsou zcela vhodná pro konopí pěstované jako meziplodina. Zejména datum 30. června stanovené v čl. 17 odst. 7 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 jakožto nejzazší datum pro předložení úředních návěsek osiva je pro konopí pěstované jako meziplodina příliš brzké. Jelikož se uvedená metoda pěstování ukázala jako vhodná pro technické konopí a splňuje environmentální požadavky, měly by mít členské státy možnost stanovit pro konopí pěstované jako meziplodina pozdější datum, avšak nikoli pozdější než 1. září.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V čl. 17 odst. 7 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Odchylně od písm. c) prvního pododstavce musejí být tyto návěsky předloženy nejpozději do 30. června, pokud se osev uskutečnil až po konečném datu pro podání jednotné žádosti. V případě konopí pěstovaného jako meziplodina však tyto návěsky musejí být předloženy do data, které určí členské státy, nejpozději však do 1. září. Pokud návěsky musejí být předloženy též jiným vnitrostátním orgánům, mohou členské státy stanovit, že se tyto návěsky po jejich předložení v souladu s uvedeným písmenem vrací zpět příjemci. Vrácené návěsky se označí jako použité pro žádost.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 45 se zrušuje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Příloha se zrušuje.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1155 ze dne 15. února 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kontrolní opatření pro pěstování konopí, některá opatření týkající se ekologických plateb, platby pro mladé zemědělce, kteří mají kontrolu nad právnickou osobou, výpočet podpory na jednotku v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci, zlomky nároku na platby a některé oznamovací povinnosti týkající se režimu jednotné platby na plochu a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 167, 30.6.2017, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.