Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1180 ze dne 24. února 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1180/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 171/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1180
   ze dne 24. února 2017,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle článku 11 nařízení (EU) č. 1380/2013 jsou členské státy zmocněny ve svých vodách přijímat opatření pro zachování rybolovných zdrojů, která jsou nutná pro účely plnění jejich povinností podle právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, včetně článku 6 směrnice Rady 92/43/EHS (2) a čl. 13 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 6 směrnice 92/43/EHS ukládá členským státům povinnost zavést nezbytná ochranná opatření pro zvláštní oblasti ochrany, která odpovídají ekologickým požadavkům uvedených typů přírodních stanovišť a druhů, jež se v těchto lokalitách vyskytují a jsou uvedeny v přílohách zmíněné směrnice. Členské státy musí také učinit patřičné kroky, aby ve zvláštních oblastech ochrany vyloučily poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů a aby nedocházelo k přílišnému vyrušování druhů, pro něž jsou tyto oblasti určeny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 13 odst. 4 směrnice 2008/56/ES mají členské státy přijmout programy opatření, včetně opatření územní ochrany, která přispějí k vytvoření koherentních a reprezentativních sítí chráněných mořských oblastí a která přiměřeně pokryjí rozmanitost ekosystémů, které tyto oblasti tvoří, jako například zvláštních oblastí ochrany podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť, zvláště chráněných oblastí podle směrnice o ochraně volně žijících ptáků (4) a chráněných mořských oblastí dohodnutých Společenstvím nebo dotčenými členskými státy v rámci mezinárodních nebo regionálních dohod, jichž jsou smluvními stranami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Má-li členský stát za to, že z důvodu souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z unijních právních předpisů týkajících se životního prostředí je třeba přijmout jistá opatření a že jiné členské státy mají přímý zájem na řízení rybolovu, který má být těmito opatřeními dotčen, je Komise zmocněna taková opatření přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci na základě společného doporučení předloženého dotčenými členskými státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 5. září 2016 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 (5), kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v některých oblastech Severního moře.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 poskytlo Dánsko jakožto členský stát, od něhož vzešla iniciativa, Komisi a členským státům, které mají přímý zájem na řízení, relevantní informace o dalších požadovaných opatřeních, včetně odůvodnění, vědeckých podkladů a podrobností o jejich praktickém provádění a prosazování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dne 16. listopadu 2016, po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře, předložily Dánsko, Německo a Švédsko Komisi společné doporučení ohledně opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany útesových struktur v dalších čtyřech dánských lokalitách sítě Natura 2000 v Kattegatu. Součástí opatření je zákaz rybolovných činností pomocí mobilních kontaktních zařízení pro lov při dně v oblastech útesů (v rámci typu stanoviště 1170) a zákaz veškerých rybolovných činností v oblastech bublajících útesů (v rámci typu stanoviště 1180).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Rybolovná činnost při dně pomocí mobilních kontaktních zařízení pro lov při dně má negativní dopad na útesová stanoviště, neboť touto činností jsou dotčeny jak útesové struktury, tak biologická rozmanitost, jež se na útesech nalézá. Proto by měl být do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 zahrnut zákaz lovit pomocí takových zařízení v příslušných dánských oblastech s útesy, jak je stanoveno ve společném doporučení. „Bublající útesy“ jsou obzvláště zranitelné struktury a veškerý fyzický vliv ohrožuje jejich stav z hlediska ochrany. Proto by měl být do uvedeného nařízení rovněž zahrnut zákaz veškerých rybolovných činností v příslušných oblastech s „bublajícími útesy“, jak je stanoveno ve společném doporučení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR (6)) ve svém vědeckém poradenství ze dne 6. prosince 2016 uvedl, že navrhovaných ochranných cílů ve zvláštních oblastech uvedených ve společném doporučení nelze plně dosáhnout bez odpovídajících opatření, jež v daných oblastech zabrání rybolovné činnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               VTHVR poukázal na některé obavy, pokud jde o kontrolu a prosazování daných ochranných opatření v dotčených lokalitách. Členské státy jsou povinny přijmout náležitá opatření, přidělit odpovídající zdroje a zřídit struktury nezbytné pro zajištění kontroly, inspekce a vynucování činností provozovaných v rámci společné rybářské politiky. Mohou sem patřit opatření, jako je požadavek, aby všechna dotčená plavidla udávala polohu VMS s vyšší četností, nebo aby se pro rozptýlení obav VTHVR ve vnitrostátním kontrolním systému vycházejícím z řízení rizik určily vysoce rizikové oblasti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Dánsko s ohledem na stávající úroveň rybolovné činnosti v těchto oblastech poskytlo podrobné informace ohledně opatření zajišťujících sledování a kontrolu. Tato kontrolní opatření zahrnují námořní kontroly rybolovu a nepřetržité sledování, jež zajišťuje dánské středisko pro sledování rybolovu pomocí systému řízení založeného na řízení rizik. K doplnění údajů VMS se používá rovněž systém automatické identifikace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Je důležité zajistit, aby opatření zavedená tímto nařízením byla posouzena, zejména pokud jde o kontrolu dodržování zákazů rybolovu. Dánsko by tedy mělo provést další posouzení, aby bylo zajištěno dodržování zákazu rybolovu nejpozději 18 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Je proto vhodné nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 změnit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Opatřeními k zachování rybolovných zdrojů zavedenými tímto nařízením nejsou dotčena jakákoli jiná stávající nebo budoucí opatření týkající se řízení zaměřená na zachování dotyčných lokalit, včetně opatření k zachování rybolovných zdrojů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118
   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Článek 6 se nahrazuje tímto:
               „Článek 6
               Přezkum
               1.   Dotčené členské státy do 30. června 2017 posoudí provádění opatření, která jsou uvedena v článcích 3 a 4, v
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           oblastech 1(1), 1(2) a 1(3) vymezených v příloze I a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           oblastech 2(1) až 2(2) vymezených v příloze II.
                        
                     
                  
               
               2.   O posouzení uvedeném v odstavci 1 předloží dotčené členské státy Komisi do 31. července 2017 souhrnnou zprávu.
               3.   Dotčené členské státy do 31. října 2018 posoudí provádění opatření, která jsou uvedena v článcích 3 a 4, v
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           oblastech 1(4) až 1(7) vymezených v příloze I a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           oblastech 2(22), 2(23) a 2(24) vymezených v příloze II.
                        
                     
                  
               
               4.   O posouzení uvedeném v odstavci 3 předloží dotčené členské státy Komisi do 30. listopadu 2018 souhrnnou zprávu.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
   
      (3)  Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).
   
      (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).
   
      (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 ze dne 5. září 2016, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (Úř. věst. L 19, 25.1.2017, s. 10).
   
      (6)  stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24+-+JR+for+Natura+2000+sites+under+CFP+art.11_JRCxxx.pdf
   
   
      PŘÍLOHA I
      „
            PŘÍLOHA I
            
               Souřadnice oblastí 1
            
            
               Oblast 1(1): Stanoviště č. 166, síť Natura 2000 – lokalita č. 191 (kód EU: DK00VA248) Herthas Flak
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1S
                     
                     
                        57°39.422′
                     
                     
                        10°49.118′
                     
                  
                  
                     
                        2S
                     
                     
                        57°39.508′
                     
                     
                        10°49.602′
                     
                  
                  
                     
                        3S
                     
                     
                        57°39.476′
                     
                     
                        10°49.672′
                     
                  
                  
                     
                        4S
                     
                     
                        57°39.680′
                     
                     
                        10°50.132′
                     
                  
                  
                     
                        5S
                     
                     
                        57°39.312′
                     
                     
                        10°50.813′
                     
                  
                  
                     
                        6S
                     
                     
                        57°39.301′
                     
                     
                        10°51.290′
                     
                  
                  
                     
                        7S
                     
                     
                        57°38.793′
                     
                     
                        10°52.365′
                     
                  
                  
                     
                        8S
                     
                     
                        57°38.334′
                     
                     
                        10°53.201′
                     
                  
                  
                     
                        9S
                     
                     
                        57°38.150′
                     
                     
                        10°52.931′
                     
                  
                  
                     
                        10S
                     
                     
                        57°38.253′
                     
                     
                        10°52.640′
                     
                  
                  
                     
                        11S
                     
                     
                        57°37.897′
                     
                     
                        10°51.936′
                     
                  
                  
                     
                        12S
                     
                     
                        57°38.284′
                     
                     
                        10°51.115′
                     
                  
                  
                     
                        13S
                     
                     
                        57°38.253′
                     
                     
                        10°50.952′
                     
                  
                  
                     
                        14S
                     
                     
                        57°38.631′
                     
                     
                        10°50.129′
                     
                  
                  
                     
                        15S
                     
                     
                        57°39.142′
                     
                     
                        10°49.201′
                     
                  
                  
                     
                        16S
                     
                     
                        57°39.301′
                     
                     
                        10°49.052′
                     
                  
                  
                     
                        17S
                     
                     
                        57°39.422′
                     
                     
                        10°49.118′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 1(2): Stanoviště č. 168, síť Natura 2000 – lokalita č. 192 (kód EU: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1S
                     
                     
                        57°25.045′
                     
                     
                        11°6.757′
                     
                  
                  
                     
                        2S
                     
                     
                        57°26.362′
                     
                     
                        11°6.858′
                     
                  
                  
                     
                        3S
                     
                     
                        57°27.224′
                     
                     
                        11°9.239′
                     
                  
                  
                     
                        4S
                     
                     
                        57°26.934′
                     
                     
                        11°10.026′
                     
                  
                  
                     
                        5S
                     
                     
                        57°27.611′
                     
                     
                        11°10.938′
                     
                  
                  
                     
                        6S
                     
                     
                        57°28.053′
                     
                     
                        11°11.000′
                     
                  
                  
                     
                        7S
                     
                     
                        57°28.184′
                     
                     
                        11°11.547′
                     
                  
                  
                     
                        8S
                     
                     
                        57°28.064′
                     
                     
                        11°11.808′
                     
                  
                  
                     
                        9S
                     
                     
                        57°28.843′
                     
                     
                        11°13.844′
                     
                  
                  
                     
                        10S
                     
                     
                        57°29.158′
                     
                     
                        11°15.252′
                     
                  
                  
                     
                        11S
                     
                     
                        57°29.164′
                     
                     
                        11°16.861′
                     
                  
                  
                     
                        12S
                     
                     
                        57°29.017′
                     
                     
                        11°17.266′
                     
                  
                  
                     
                        13S
                     
                     
                        57°29.080′
                     
                     
                        11°17.597′
                     
                  
                  
                     
                        14S
                     
                     
                        57°28.729′
                     
                     
                        11°18.494′
                     
                  
                  
                     
                        15S
                     
                     
                        57°28.486′
                     
                     
                        11°18.037′
                     
                  
                  
                     
                        16S
                     
                     
                        57°28.258′
                     
                     
                        11°18.269′
                     
                  
                  
                     
                        17S
                     
                     
                        57°27.950′
                     
                     
                        11°18.239′
                     
                  
                  
                     
                        18S
                     
                     
                        57°27.686′
                     
                     
                        11°18.665′
                     
                  
                  
                     
                        19S
                     
                     
                        57°27.577′
                     
                     
                        11°18.691′
                     
                  
                  
                     
                        20S
                     
                     
                        57°27.525′
                     
                     
                        11°18.808′
                     
                  
                  
                     
                        21S
                     
                     
                        57°27.452′
                     
                     
                        11°18.837′
                     
                  
                  
                     
                        22S
                     
                     
                        57°27.359′
                     
                     
                        11°18.818′
                     
                  
                  
                     
                        23S
                     
                     
                        57°26.793′
                     
                     
                        11°17.929′
                     
                  
                  
                     
                        24S
                     
                     
                        57°27.984′
                     
                     
                        11°15.500′
                     
                  
                  
                     
                        25S
                     
                     
                        57°27.676′
                     
                     
                        11°14.758′
                     
                  
                  
                     
                        26S
                     
                     
                        57°25.998′
                     
                     
                        11°17.309′
                     
                  
                  
                     
                        27S
                     
                     
                        57°25.946′
                     
                     
                        11°17.488′
                     
                  
                  
                     
                        28S
                     
                     
                        57°26.028′
                     
                     
                        11°17.555′
                     
                  
                  
                     
                        29S
                     
                     
                        57°26.060′
                     
                     
                        11°17.819′
                     
                  
                  
                     
                        30S
                     
                     
                        57°26.011′
                     
                     
                        11°18.360′
                     
                  
                  
                     
                        31S
                     
                     
                        57°25.874′
                     
                     
                        11°18.666′
                     
                  
                  
                     
                        32S
                     
                     
                        57°25.683′
                     
                     
                        11°18.646′
                     
                  
                  
                     
                        33S
                     
                     
                        57°25.417′
                     
                     
                        11°18.524′
                     
                  
                  
                     
                        34S
                     
                     
                        57°25.377′
                     
                     
                        11°18.408′
                     
                  
                  
                     
                        35S
                     
                     
                        57°25.330′
                     
                     
                        11°18.039′
                     
                  
                  
                     
                        36S
                     
                     
                        57°25.175′
                     
                     
                        11°17.481′
                     
                  
                  
                     
                        37S
                     
                     
                        57°24.928
                     
                     
                        11°17.579′
                     
                  
                  
                     
                        38S
                     
                     
                        57°24.828′
                     
                     
                        11°17.366′
                     
                  
                  
                     
                        39S
                     
                     
                        57°24.891′
                     
                     
                        11°17.049′
                     
                  
                  
                     
                        40S
                     
                     
                        57°25.128′
                     
                     
                        11°17.118′
                     
                  
                  
                     
                        41S
                     
                     
                        57°25.249′
                     
                     
                        11°16.721′
                     
                  
                  
                     
                        42S
                     
                     
                        57°25.211′
                     
                     
                        11°16.592′
                     
                  
                  
                     
                        43S
                     
                     
                        57°25.265′
                     
                     
                        11°16.162′
                     
                  
                  
                     
                        44S
                     
                     
                        57°25.170′
                     
                     
                        11°15.843′
                     
                  
                  
                     
                        45S
                     
                     
                        57°25.245′
                     
                     
                        11°15.562′
                     
                  
                  
                     
                        46S
                     
                     
                        57°25.208′
                     
                     
                        11°15.435′
                     
                  
                  
                     
                        47S
                     
                     
                        57°25.278′
                     
                     
                        11°15.083′
                     
                  
                  
                     
                        48S
                     
                     
                        57°25.462′
                     
                     
                        11°15.059′
                     
                  
                  
                     
                        49S
                     
                     
                        57°25.517′
                     
                     
                        11°15.007′
                     
                  
                  
                     
                        50S
                     
                     
                        57°25.441′
                     
                     
                        11°14.613′
                     
                  
                  
                     
                        51S
                     
                     
                        57°25.610′
                     
                     
                        11°14.340′
                     
                  
                  
                     
                        52S
                     
                     
                        57°25.630′
                     
                     
                        11°14.119′
                     
                  
                  
                     
                        53S
                     
                     
                        57°25.629′
                     
                     
                        11°13.827′
                     
                  
                  
                     
                        54S
                     
                     
                        57°25.738′
                     
                     
                        11°13.658′
                     
                  
                  
                     
                        55S
                     
                     
                        57°25.610′
                     
                     
                        11°13.392′
                     
                  
                  
                     
                        56S
                     
                     
                        57°25.625′
                     
                     
                        11°13.176′
                     
                  
                  
                     
                        57S
                     
                     
                        57°25.933′
                     
                     
                        11°12.379′
                     
                  
                  
                     
                        58S
                     
                     
                        57°25.846′
                     
                     
                        11°11.959′
                     
                  
                  
                     
                        59S
                     
                     
                        57°25.482′
                     
                     
                        11°12.956′
                     
                  
                  
                     
                        60S
                     
                     
                        57°25.389′
                     
                     
                        11°13.083′
                     
                  
                  
                     
                        61S
                     
                     
                        57°25.221′
                     
                     
                        11°13.212′
                     
                  
                  
                     
                        62S
                     
                     
                        57°25.134′
                     
                     
                        11°13.221′
                     
                  
                  
                     
                        63S
                     
                     
                        57°25.031′
                     
                     
                        11°13.077′
                     
                  
                  
                     
                        64S
                     
                     
                        57°25.075′
                     
                     
                        11°12.751′
                     
                  
                  
                     
                        65S
                     
                     
                        57°24.817′
                     
                     
                        11°12.907′
                     
                  
                  
                     
                        66S
                     
                     
                        57°24.747′
                     
                     
                        11°12.862′
                     
                  
                  
                     
                        67S
                     
                     
                        57°24.616′
                     
                     
                        11°13.229′
                     
                  
                  
                     
                        68S
                     
                     
                        57°24.549′
                     
                     
                        11°13.240′
                     
                  
                  
                     
                        69S
                     
                     
                        57°24.347′
                     
                     
                        11°13.093′
                     
                  
                  
                     
                        70S
                     
                     
                        57°24.256′
                     
                     
                        11°13.288′
                     
                  
                  
                     
                        71S
                     
                     
                        57°24.145′
                     
                     
                        11°13.306′
                     
                  
                  
                     
                        72S
                     
                     
                        57°24.051′
                     
                     
                        11°13.138′
                     
                  
                  
                     
                        73S
                     
                     
                        57°23.818′
                     
                     
                        11°13.360′
                     
                  
                  
                     
                        74S
                     
                     
                        57°23.649′
                     
                     
                        11°13.280′
                     
                  
                  
                     
                        75S
                     
                     
                        57°23.553′
                     
                     
                        11°13.260′
                     
                  
                  
                     
                        76S
                     
                     
                        57°23.432′
                     
                     
                        11°13.088′
                     
                  
                  
                     
                        77S
                     
                     
                        57°23.416′
                     
                     
                        11°12.861′
                     
                  
                  
                     
                        78S
                     
                     
                        57°23.984′
                     
                     
                        11°9.081′
                     
                  
                  
                     
                        79S
                     
                     
                        57°25.045′
                     
                     
                        11°6.757′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 1(3): Stanoviště č. 167, síť Natura 2000 – lokalita č. 207 (kód EU: DK00VA299) Lysegrund
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1S
                     
                     
                        56°19.367′
                     
                     
                        11°46.017′
                     
                  
                  
                     
                        2S
                     
                     
                        56°18.794′
                     
                     
                        11°48.153′
                     
                  
                  
                     
                        3S
                     
                     
                        56°17.625′
                     
                     
                        11°48.541′
                     
                  
                  
                     
                        4S
                     
                     
                        56°17.424′
                     
                     
                        11°48.117′
                     
                  
                  
                     
                        5S
                     
                     
                        56°17.864′
                     
                     
                        11°47.554′
                     
                  
                  
                     
                        6S
                     
                     
                        56°17.828′
                     
                     
                        11°47.265′
                     
                  
                  
                     
                        7S
                     
                     
                        56°17.552′
                     
                     
                        11°47.523′
                     
                  
                  
                     
                        8S
                     
                     
                        56°17.316′
                     
                     
                        11°47.305′
                     
                  
                  
                     
                        9S
                     
                     
                        56°17.134′
                     
                     
                        11°47.260′
                     
                  
                  
                     
                        10S
                     
                     
                        56°16.787′
                     
                     
                        11°46.753′
                     
                  
                  
                     
                        11S
                     
                     
                        56°16.462′
                     
                     
                        11°46.085′
                     
                  
                  
                     
                        12S
                     
                     
                        56°16.455′
                     
                     
                        11°43.620′
                     
                  
                  
                     
                        13S
                     
                     
                        56°17.354′
                     
                     
                        11°42.671′
                     
                  
                  
                     
                        14S
                     
                     
                        56°18.492′
                     
                     
                        11°42.689′
                     
                  
                  
                     
                        15S
                     
                     
                        56°18.950′
                     
                     
                        11°41.823′
                     
                  
                  
                     
                        16S
                     
                     
                        56°19.263′
                     
                     
                        11°41.870′
                     
                  
                  
                     
                        17S
                     
                     
                        56°19.802′
                     
                     
                        11°40.939′
                     
                  
                  
                     
                        18S
                     
                     
                        56°19.989′
                     
                     
                        11°41.516′
                     
                  
                  
                     
                        19S
                     
                     
                        56°18.967′
                     
                     
                        11°43.600′
                     
                  
                  
                     
                        20S
                     
                     
                        56°19.460′
                     
                     
                        11°44.951′
                     
                  
                  
                     
                        21S
                     
                     
                        56°19.367′
                     
                     
                        11°46.017′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 1(4): Stanoviště č. 169, síť Natura 2000 – lokalita č. 193 (kód EU: DK00VA250) Store Middelgrund
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°34.52′
                     
                     
                        12°2.208′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°34.612′
                     
                     
                        12°2.136′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°35.19′
                     
                     
                        12°2.285′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°35.474′
                     
                     
                        12°2.817′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°35.465′
                     
                     
                        12°4.468′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°35.233′
                     
                     
                        12°5.415′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°33.428′
                     
                     
                        12°6.808′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°32.915′
                     
                     
                        12°5.233′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°31.324′
                     
                     
                        12°4.355′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°31.318′
                     
                     
                        12°2.235′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 1(5): Stanoviště č. 204, síť Natura 2000 – lokalita č. 204 (kód EU: DK00VA303) Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°11.54′
                     
                     
                        11°11.308′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°12.748′
                     
                     
                        11°11.412′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°12.977′
                     
                     
                        11°11.076′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°13.812′
                     
                     
                        11°11.019′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°14.318′
                     
                     
                        11°11.153′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°16.409′
                     
                     
                        11°12.95′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°16.553′
                     
                     
                        11°13.137′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°16.645′
                     
                     
                        11°13.574′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°17.029′
                     
                     
                        11°14.117′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°17.401′
                     
                     
                        11°14.234′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°17.495′
                     
                     
                        11°14.355′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°17.543′
                     
                     
                        11°15.095′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°17.511′
                     
                     
                        11°15.328′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°17.047′
                     
                     
                        11°15.456′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°16.571′
                     
                     
                        11°14.971′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°16.555′
                     
                     
                        11°14.611′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°15.931′
                     
                     
                        11°14.504′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°15.479′
                     
                     
                        11°14.11′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°14.679′
                     
                     
                        11°14.013′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°14.193′
                     
                     
                        11°14.207′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°12.565′
                     
                     
                        11°13.067′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°11.523′
                     
                     
                        11°13.443′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°11.247′
                     
                     
                        11°14.042′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°10.105′
                     
                     
                        11°13.247′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°9.516′
                     
                     
                        11°11.983′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°9.417′
                     
                     
                        11°11.258′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°9.476′
                     
                     
                        11°10.556′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°8.737′
                     
                     
                        11°8.954′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°8.756′
                     
                     
                        11°8.568′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°9.334′
                     
                     
                        11°8.269′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°9.907′
                     
                     
                        11°8.446′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°9.914′
                     
                     
                        11°9.319′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°10.4′
                     
                     
                        11°10.654′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°10.362′
                     
                     
                        11°11.298′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°10.805′
                     
                     
                        11°11.88′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        56°11.184′
                     
                     
                        11°11.956′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        56°20.985′
                     
                     
                        11°22.005′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        56°20.367′
                     
                     
                        11°19.136′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        56°19.547′
                     
                     
                        11°17.294′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        56°18.7′
                     
                     
                        11°15.982′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        56°18.724′
                     
                     
                        11°18.399′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        56°20.817′
                     
                     
                        11°20.511′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        56°18.27′
                     
                     
                        11°17.204′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        56°18.629′
                     
                     
                        11°17.695′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        56°18.078′
                     
                     
                        11°16.411′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        56°18.7′
                     
                     
                        11°15.982′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        56°20.257′
                     
                     
                        11°22.733′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        56°20.13′
                     
                     
                        11°22.319′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        56°19.134′
                     
                     
                        11°18.983′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 1(6): Stanoviště č. 9, síť Natura 2000 – lokalita č. 9 (kód EU: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°16.590′
                     
                     
                        11°14.495′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°16.256′
                     
                     
                        11°14.59′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°16.169′
                     
                     
                        11°14.409′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°16.169′
                     
                     
                        11°14.209′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°16.677′
                     
                     
                        11°12.483′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°17.116′
                     
                     
                        11°12.001′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°16.556′
                     
                     
                        11°13.269′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°17.591′
                     
                     
                        11°12.392′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°17.86′
                     
                     
                        11°13.122′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°17.55′
                     
                     
                        11°13.861′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        57°5.371′
                     
                     
                        11°20.659′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        57°6.381′
                     
                     
                        11°21.944′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        57°5.91′
                     
                     
                        11°22.787′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        57°5.18′
                     
                     
                        11°22.809′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        57°8.174′
                     
                     
                        11°16.527′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        57°8.68′
                     
                     
                        11°18.549′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        57°7.534′
                     
                     
                        11°20.441′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        57°6.804′
                     
                     
                        11°20.398′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        57°5.816′
                     
                     
                        11°19.63′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        57°6.634′
                     
                     
                        11°17.078′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        57°8.174′
                     
                     
                        11°16.527′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        57°4.903′
                     
                     
                        11°22.463′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°9.615′
                     
                     
                        11°17.231′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°10.129′
                     
                     
                        11°13.882′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°2.822′
                     
                     
                        11°17.65′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°11.948′
                     
                     
                        11°12.687′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°12.088′
                     
                     
                        11°11.741′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°10.658′
                     
                     
                        11°12.883′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°3.599′
                     
                     
                        11°17.885′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°5.012′
                     
                     
                        11°16.909′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°8.004′
                     
                     
                        11°13.522′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°9.202′
                     
                     
                        11°17.358′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°1.939′
                     
                     
                        11°16.417′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°1.962′
                     
                     
                        11°14.827′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°0.983′
                     
                     
                        11°14.342′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°1.274′
                     
                     
                        11°10.035′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°2.903′
                     
                     
                        11°6.783′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°9.434′
                     
                     
                        11°17.472′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°3.496′
                     
                     
                        11°7.083′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°2.717′
                     
                     
                        11°11.757′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°4.945′
                     
                     
                        11°9.468′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°6.501′
                     
                     
                        11°10.111′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°10.612′
                     
                     
                        11°11.461′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°11.716′
                     
                     
                        11°11.244′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°12.088′
                     
                     
                        11°11.741′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        57°3.177′
                     
                     
                        11°6.659′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        57°6.231′
                     
                     
                        11°8.031′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        57°5.661′
                     
                     
                        11°7.912′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        57°6.118′
                     
                     
                        11°6.363′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        57°5.32′
                     
                     
                        11°6.254′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        57°4.912′
                     
                     
                        11°6.315′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        57°4.942′
                     
                     
                        11°7.2′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        57°7.305′
                     
                     
                        11°6.688′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        57°7.293′
                     
                     
                        11°5.893′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        57°7.147′
                     
                     
                        11°7.866′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        57°7.293′
                     
                     
                        11°5.893′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        57°6.946′
                     
                     
                        11°5.845′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°5.31′
                     
                     
                        10°59.197′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°4.371′
                     
                     
                        10°56.279′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°3.443′
                     
                     
                        10°58.93′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°6.547′
                     
                     
                        11°1.968′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°1.808′
                     
                     
                        10°58.496′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°1.597′
                     
                     
                        10°57.823′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°2.366′
                     
                     
                        10°53.025′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°4.236′
                     
                     
                        11°5.614′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°2.764′
                     
                     
                        10°51.91′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°7.571′
                     
                     
                        11°4.806′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°7.936′
                     
                     
                        11°3.651′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°7.953′
                     
                     
                        11°2.667′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°7.198′
                     
                     
                        11°5.634′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°6.366′
                     
                     
                        10°52.893′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°4.98′
                     
                     
                        10°50.473′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°3.356′
                     
                     
                        10°51.401′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°7.443′
                     
                     
                        10°58.998′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°7.198′
                     
                     
                        11°5.634′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°6.471′
                     
                     
                        11°5.125′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°6.751′
                     
                     
                        11°2.224′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°3.535′
                     
                     
                        11°5.08′
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                        57°4.354′
                     
                     
                        10°59.94′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 1(7): Stanoviště č. 20, síť Natura 2000 – lokalita č. 20 (kód EU: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°25.564′
                     
                     
                        11°1.008′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°25.474′
                     
                     
                        11°1.727′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°25.29′
                     
                     
                        11°1.947′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°24.992′
                     
                     
                        11°1.863′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°24.724′
                     
                     
                        11°1.233′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°24.785′
                     
                     
                        11°0.981′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°25.008′
                     
                     
                        11°0.467′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°24.837′
                     
                     
                        11°0.331′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°24.813′
                     
                     
                        11°0.153′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°24.837′
                     
                     
                        10°59.992′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°24.927′
                     
                     
                        10°59.909′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°25.004′
                     
                     
                        10°59.935′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°25.223′
                     
                     
                        11°0.27′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°25.564′
                     
                     
                        11°1.008′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        57°25.12′
                     
                     
                        11°1.924′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        57°20.061′
                     
                     
                        11°2.851′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        57°19.734′
                     
                     
                        11°0.84′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        57°19.812′
                     
                     
                        11°0.697′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        57°19.891′
                     
                     
                        11°0.335′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        57°19.621′
                     
                     
                        10°59.763′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        57°19.398′
                     
                     
                        10°59.772′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        57°19.174′
                     
                     
                        11°0.903′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        57°19.579′
                     
                     
                        11°3.014′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        57°19.776′
                     
                     
                        11°3.182′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        57°19.912′
                     
                     
                        11°3.156′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        57°20.061′
                     
                     
                        11°2.851′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        57°22.145′
                     
                     
                        10°57.371′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        57°20.103′
                     
                     
                        10°55.273′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        57°22.57′
                     
                     
                        10°57.338′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        57°22.66′
                     
                     
                        10°56.892′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        57°21.115′
                     
                     
                        10°55.086′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        57°22.634′
                     
                     
                        10°56.392′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        57°19.757′
                     
                     
                        10°54.713′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        57°20.042′
                     
                     
                        10°54.207′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        57°22.512′
                     
                     
                        10°55.648′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        57°21.238′
                     
                     
                        10°53.014′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        57°21.634′
                     
                     
                        10°53.434′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        57°22.151′
                     
                     
                        10°54.627′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        57°21.263′
                     
                     
                        10°55.473′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        57°21.169′
                     
                     
                        10°56.585′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        57°20.831′
                     
                     
                        10°53.127′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°22.957′
                     
                     
                        11°4.239′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°22.64′
                     
                     
                        11°4.987′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°21.687′
                     
                     
                        11°5.546′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°21.85′
                     
                     
                        11°6.385′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°21.559′
                     
                     
                        11°6.792′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°21.026′
                     
                     
                        11°6.641′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°20.663′
                     
                     
                        11°6.423′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°20.435′
                     
                     
                        11°6.035′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°20.219′
                     
                     
                        11°4.913′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°20.173′
                     
                     
                        11°3.355′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°20.351′
                     
                     
                        11°1.386′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°20.676′
                     
                     
                        10°59.222′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°20.968′
                     
                     
                        10°59.072′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°21.64′
                     
                     
                        10°59.792′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°22.075′
                     
                     
                        10°58.079′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°22.814′
                     
                     
                        10°57.873′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°23.349′
                     
                     
                        10°58.116′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°23.44′
                     
                     
                        10°59.169′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°23.291′
                     
                     
                        11°1.892′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        57°23.44′
                     
                     
                        10°59.169′
                     
                  
               
            
         “
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      „
            PŘÍLOHA II
            
               Souřadnice oblastí 2
            
            
               Oblast 2(1): Stanoviště č. 166, síť Natura 2000 – lokalita č. 191 (kód EU: DK00VA248) oblast bublajících útesů Herthas Flak
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1B
                     
                     
                        57°38.334′
                     
                     
                        10°53.201′
                     
                  
                  
                     
                        2B
                     
                     
                        57°38.15′
                     
                     
                        10°52.931′
                     
                  
                  
                     
                        3B
                     
                     
                        57°38.253′
                     
                     
                        10°52.64′
                     
                  
                  
                     
                        4B
                     
                     
                        57°38.237′
                     
                     
                        10°52.15′
                     
                  
                  
                     
                        5B
                     
                     
                        57°38.32′
                     
                     
                        10°51.974′
                     
                  
                  
                     
                        6B
                     
                     
                        57°38.632′
                     
                     
                        10°51.82′
                     
                  
                  
                     
                        7B
                     
                     
                        57°38.839′
                     
                     
                        10°52.261′
                     
                  
                  
                     
                        8B
                     
                     
                        57°38.794′
                     
                     
                        10°52.36′
                     
                  
                  
                     
                        9B
                     
                     
                        57°38.334′
                     
                     
                        10°53.201′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(2): Stanoviště č. 168, síť Natura 2000 – lokalita č. 192 (kód EU: DK00VA249) oblast bublajících útesů Læsø Trindel & Tønneberg Banke
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1B
                     
                     
                        57°27.496′
                     
                     
                        11°15.033′
                     
                  
                  
                     
                        2B
                     
                     
                        57°25.988′
                     
                     
                        11°17.323′
                     
                  
                  
                     
                        3B
                     
                     
                        57°25.946′
                     
                     
                        11°17.488′
                     
                  
                  
                     
                        4B
                     
                     
                        57°25.417′
                     
                     
                        11°18.524′
                     
                  
                  
                     
                        5B
                     
                     
                        57°25.377′
                     
                     
                        11°18.408′
                     
                  
                  
                     
                        6B
                     
                     
                        57°25.346′
                     
                     
                        11°18.172′
                     
                  
                  
                     
                        7B
                     
                     
                        57°25.330′
                     
                     
                        11°18.039′
                     
                  
                  
                     
                        8B
                     
                     
                        57°25.175′
                     
                     
                        11°17.481′
                     
                  
                  
                     
                        9B
                     
                     
                        57°24.928′
                     
                     
                        11°17.579′
                     
                  
                  
                     
                        10B
                     
                     
                        57°24.828′
                     
                     
                        11°17.366′
                     
                  
                  
                     
                        11B
                     
                     
                        57°24.891′
                     
                     
                        11°17.049′
                     
                  
                  
                     
                        12B
                     
                     
                        57°25.128′
                     
                     
                        11°17.118′
                     
                  
                  
                     
                        13B
                     
                     
                        57°25.249′
                     
                     
                        11°16.721′
                     
                  
                  
                     
                        14B
                     
                     
                        57°25.211′
                     
                     
                        11°16.592′
                     
                  
                  
                     
                        15B
                     
                     
                        57°25.263′
                     
                     
                        11°16.177′
                     
                  
                  
                     
                        16B
                     
                     
                        57°25.170′
                     
                     
                        11°15.843′
                     
                  
                  
                     
                        17B
                     
                     
                        57°25.240′
                     
                     
                        11°15.549′
                     
                  
                  
                     
                        18B
                     
                     
                        57°26.861′
                     
                     
                        11°15.517′
                     
                  
                  
                     
                        19B
                     
                     
                        57°26.883′
                     
                     
                        11°14.998′
                     
                  
                  
                     
                        20B
                     
                     
                        57°27.496′
                     
                     
                        11°15.033′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(3): BRATTEN 1.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1.1
                     
                     
                        58.54797
                     
                     
                        10.61234
                     
                     
                        58°32.87790′
                     
                     
                        10°36.74060′
                     
                  
                  
                     
                        1.2
                     
                     
                        58.54242
                     
                     
                        10.59708
                     
                     
                        58°32.54500′
                     
                     
                        10°35.82450′
                     
                  
                  
                     
                        1.3
                     
                     
                        58.57086
                     
                     
                        10.57829
                     
                     
                        58°34.25170′
                     
                     
                        10°34.69750′
                     
                  
                  
                     
                        1.4
                     
                     
                        58.57113
                     
                     
                        10.58584
                     
                     
                        58°34.26810′
                     
                     
                        10°35.15060′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(4): BRATTEN 2.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        2.1
                     
                     
                        58.58333
                     
                     
                        10.70000
                     
                     
                        58°35.00000′
                     
                     
                        10°42.00000′
                     
                  
                  
                     
                        2.2
                     
                     
                        58.56370
                     
                     
                        10.70000
                     
                     
                        58°33.82200′
                     
                     
                        10°42.00000′
                     
                  
                  
                     
                        2.3
                     
                     
                        58.56834
                     
                     
                        10.68500
                     
                     
                        58°34.10000′
                     
                     
                        10°41.10000′
                     
                  
                  
                     
                        2.4
                     
                     
                        58.58333
                     
                     
                        10.67333
                     
                     
                        58°35.00000′
                     
                     
                        10°40.40000′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(5): BRATTEN 3.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        3.1
                     
                     
                        58.55448
                     
                     
                        10.66622
                     
                     
                        58°33.26910′
                     
                     
                        10°39.97320′
                     
                  
                  
                     
                        3.2
                     
                     
                        58.53817
                     
                     
                        10.65876
                     
                     
                        58°32.29020′
                     
                     
                        10°39.52570′
                     
                  
                  
                     
                        3.3
                     
                     
                        58.56064
                     
                     
                        10.62589
                     
                     
                        58°33.63840′
                     
                     
                        10°37.55310′
                     
                  
                  
                     
                        3.4
                     
                     
                        58.58333
                     
                     
                        10.60196
                     
                     
                        58°35.00000′
                     
                     
                        10°36.11730′
                     
                  
                  
                     
                        3.5
                     
                     
                        58.58333
                     
                     
                        10.64007
                     
                     
                        58°35.00000′
                     
                     
                        10°38.40390′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(6): BRATTEN 4.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        4.1
                     
                     
                        58.41829
                     
                     
                        10.56322
                     
                     
                        58°25.09750′
                     
                     
                        10°33.79350′
                     
                  
                  
                     
                        4.2
                     
                     
                        58.44104
                     
                     
                        10.54711
                     
                     
                        58°26.46240′
                     
                     
                        10°32.82670′
                     
                  
                  
                     
                        4.3
                     
                     
                        58.46111
                     
                     
                        10.53893
                     
                     
                        58°27.66680′
                     
                     
                        10°32.33610′
                     
                  
                  
                     
                        4.4
                     
                     
                        58.49248
                     
                     
                        10.55864
                     
                     
                        58°29.54890′
                     
                     
                        10°33.51860′
                     
                  
                  
                     
                        4.5
                     
                     
                        58.47846
                     
                     
                        10.58575
                     
                     
                        58°28.70790′
                     
                     
                        10°35.14500′
                     
                  
                  
                     
                        4.6
                     
                     
                        58.45570
                     
                     
                        10.60806
                     
                     
                        58°27.34200′
                     
                     
                        10°36.48350′
                     
                  
                  
                     
                        4.7
                     
                     
                        58.42942
                     
                     
                        10.58963
                     
                     
                        58°25.76550′
                     
                     
                        10°35.37770′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(7): BRATTEN 5.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        5.1
                     
                     
                        58.46216
                     
                     
                        10.62166
                     
                     
                        58°27.72940′
                     
                     
                        10°37.29940′
                     
                  
                  
                     
                        5.2
                     
                     
                        58.48256
                     
                     
                        10.59473
                     
                     
                        58°28.95350′
                     
                     
                        10°35.68400′
                     
                  
                  
                     
                        5.3
                     
                     
                        58.50248
                     
                     
                        10.58245
                     
                     
                        58°30.14850′
                     
                     
                        10°34.94690′
                     
                  
                  
                     
                        5.4
                     
                     
                        58.50213
                     
                     
                        10.61104
                     
                     
                        58°30.12770′
                     
                     
                        10°36.66250′
                     
                  
                  
                     
                        5.5
                     
                     
                        58.47972
                     
                     
                        10.63392
                     
                     
                        58°28.78320′
                     
                     
                        10°38.03540′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(8): BRATTEN 6.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        6.1
                     
                     
                        58.45450
                     
                     
                        10.49373
                     
                     
                        58°27.26970′
                     
                     
                        10°29.62370′
                     
                  
                  
                     
                        6.2
                     
                     
                        58.46727
                     
                     
                        10.47881
                     
                     
                        58°28.03640′
                     
                     
                        10°28.72850′
                     
                  
                  
                     
                        6.3
                     
                     
                        58.48976
                     
                     
                        10.46582
                     
                     
                        58°29.38550′
                     
                     
                        10°27.94900′
                     
                  
                  
                     
                        6.4
                     
                     
                        58.49126
                     
                     
                        10.47395
                     
                     
                        58°29.47550′
                     
                     
                        10°28.43730′
                     
                  
                  
                     
                        6.5
                     
                     
                        58.47369
                     
                     
                        10.50004
                     
                     
                        58°28.42150′
                     
                     
                        10°30.00260′
                     
                  
                  
                     
                        6.6
                     
                     
                        58.45435
                     
                     
                        10.49995
                     
                     
                        58°27.26080′
                     
                     
                        10°29.99710′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(9): BRATTEN 7A.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        7A.1
                     
                     
                        58.42132
                     
                     
                        10.53168
                     
                     
                        58°25.27900′
                     
                     
                        10°31.90080′
                     
                  
                  
                     
                        7A.2
                     
                     
                        58.41075
                     
                     
                        10.51853
                     
                     
                        58°24.64520′
                     
                     
                        10°31.11190′
                     
                  
                  
                     
                        7A.3
                     
                     
                        58.41982
                     
                     
                        10.50999
                     
                     
                        58°25.18910′
                     
                     
                        10°30.59960′
                     
                  
                  
                     
                        7A.4
                     
                     
                        58.44487
                     
                     
                        10.51291
                     
                     
                        58°26.69240′
                     
                     
                        10°30.77450′
                     
                  
                  
                     
                        7A.5
                     
                     
                        58.45257
                     
                     
                        10.52057
                     
                     
                        58°27.15410′
                     
                     
                        10°31.23410′
                     
                  
                  
                     
                        7A.6
                     
                     
                        58.44918
                     
                     
                        10.52936
                     
                     
                        58°26.95050′
                     
                     
                        10°31.76140′
                     
                  
                  
                     
                        7A.7
                     
                     
                        58.42423
                     
                     
                        10.52271
                     
                     
                        58°25.45370′
                     
                     
                        10°31.36260′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(10): BRATTEN 7B.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        7B.1
                     
                     
                        58.38556
                     
                     
                        10.51815
                     
                     
                        58°23.13340′
                     
                     
                        10°31.08930′
                     
                  
                  
                     
                        7B.2
                     
                     
                        58.39907
                     
                     
                        10.50486
                     
                     
                        58°23.94410′
                     
                     
                        10°30.29150′
                     
                  
                  
                     
                        7B.3
                     
                     
                        58.41075
                     
                     
                        10.51853
                     
                     
                        58°24.64520′
                     
                     
                        10°31.11190′
                     
                  
                  
                     
                        7B.4
                     
                     
                        58.42132
                     
                     
                        10.53168
                     
                     
                        58°25.27900′
                     
                     
                        10°31.90080′
                     
                  
                  
                     
                        7B.5
                     
                     
                        58.41613
                     
                     
                        10.54764
                     
                     
                        58°24.96810′
                     
                     
                        10°32.85830′
                     
                  
                  
                     
                        7B.6
                     
                     
                        58.38776
                     
                     
                        10.53394
                     
                     
                        58°23.26560′
                     
                     
                        10°32.03650′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(11): BRATTEN 7C.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        7C.1
                     
                     
                        58.32839
                     
                     
                        10.44780
                     
                     
                        58°19.70320′
                     
                     
                        10°26.86790′
                     
                  
                  
                     
                        7C.2
                     
                     
                        58.33196
                     
                     
                        10.43976
                     
                     
                        58°19.91750′
                     
                     
                        10°26.38560′
                     
                  
                  
                     
                        7C.3
                     
                     
                        58.34390
                     
                     
                        10.44579
                     
                     
                        58°20.63390′
                     
                     
                        10°26.74760′
                     
                  
                  
                     
                        7C.4
                     
                     
                        58.36412
                     
                     
                        10.46309
                     
                     
                        58°21.84690′
                     
                     
                        10°27.78530′
                     
                  
                  
                     
                        7C.5
                     
                     
                        58.39907
                     
                     
                        10.50486
                     
                     
                        58°23.94410′
                     
                     
                        10°30.29150′
                     
                  
                  
                     
                        7C.6
                     
                     
                        58.38556
                     
                     
                        10.51815
                     
                     
                        58°23.13340′
                     
                     
                        10°31.08930′
                     
                  
                  
                     
                        7C.7
                     
                     
                        58.38172
                     
                     
                        10.50243
                     
                     
                        58°22.90310′
                     
                     
                        10°30.14580′
                     
                  
                  
                     
                        7C.8
                     
                     
                        58.34934
                     
                     
                        10.46503
                     
                     
                        58°20.96020′
                     
                     
                        10°27.90180′
                     
                  
                  
                     
                        7C.9
                     
                     
                        58.33436
                     
                     
                        10.45233
                     
                     
                        58°20.06130′
                     
                     
                        10°27.13950′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(12): BRATTEN 7D.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        7D.1
                     
                     
                        58.32839
                     
                     
                        10.44780
                     
                     
                        58°19.70320′
                     
                     
                        10°26.86790′
                     
                  
                  
                     
                        7D.2
                     
                     
                        58.30802
                     
                     
                        10.43235
                     
                     
                        58°18.48120′
                     
                     
                        10°25.94100′
                     
                  
                  
                     
                        7D.3
                     
                     
                        58.31273
                     
                     
                        10.42636
                     
                     
                        58°18.76400′
                     
                     
                        10°25.58170′
                     
                  
                  
                     
                        7D.4
                     
                     
                        58.32300
                     
                     
                        10.43560
                     
                     
                        58°19.38030′
                     
                     
                        10°26.13580′
                     
                  
                  
                     
                        7D.5
                     
                     
                        58.33196
                     
                     
                        10.43976
                     
                     
                        58°19.91750′
                     
                     
                        10°26.38560′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(13): BRATTEN 7E.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        7E.1
                     
                     
                        58.30802
                     
                     
                        10.43235
                     
                     
                        58°18.48120′
                     
                     
                        10°25.94100′
                     
                  
                  
                     
                        7E.2
                     
                     
                        58.30260
                     
                     
                        10.42276
                     
                     
                        58°18.15610′
                     
                     
                        10°25.36540′
                     
                  
                  
                     
                        7E.3
                     
                     
                        58.30642
                     
                     
                        10.41908
                     
                     
                        58°18.38510′
                     
                     
                        10°25.14470′
                     
                  
                  
                     
                        7E.4
                     
                     
                        58.31273
                     
                     
                        10.42636
                     
                     
                        58°18.76400′
                     
                     
                        10°25.58170′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(14): BRATTEN 8.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        8.1
                     
                     
                        58.35013
                     
                     
                        10.56697
                     
                     
                        58°21.00780′
                     
                     
                        10°34.01820′
                     
                  
                  
                     
                        8.2
                     
                     
                        58.35000
                     
                     
                        10.54678
                     
                     
                        58°21.00000′
                     
                     
                        10°32.80660′
                     
                  
                  
                     
                        8.3
                     
                     
                        58.36596
                     
                     
                        10.54941
                     
                     
                        58°21.95780′
                     
                     
                        10°32.96480′
                     
                  
                  
                     
                        8.4
                     
                     
                        58.36329
                     
                     
                        10.56736
                     
                     
                        58°21.79740′
                     
                     
                        10°34.04160′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(15): BRATTEN 9 A.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        9A.1
                     
                     
                        58.28254
                     
                     
                        10.48633
                     
                     
                        58°16.95260′
                     
                     
                        10°29.17970′
                     
                  
                  
                     
                        9A.2
                     
                     
                        58.28185
                     
                     
                        10.46037
                     
                     
                        58°16.91100′
                     
                     
                        10°27.62230′
                     
                  
                  
                     
                        9A.3
                     
                     
                        58.32814
                     
                     
                        10.47828
                     
                     
                        58°19.68840′
                     
                     
                        10°28.69670′
                     
                  
                  
                     
                        9A.4
                     
                     
                        58.32314
                     
                     
                        10.49764
                     
                     
                        58°19.38860′
                     
                     
                        10°29.85840′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(16): BRATTEN 9 B.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        9B.1
                     
                     
                        58.28254
                     
                     
                        10.49986
                     
                     
                        58°16.95260′
                     
                     
                        10°29.99170′
                     
                  
                  
                     
                        9B.2
                     
                     
                        58.30184
                     
                     
                        10.50257
                     
                     
                        58°18.11030′
                     
                     
                        10°30.15410′
                     
                  
                  
                     
                        9B.3
                     
                     
                        58.30128
                     
                     
                        10.51117
                     
                     
                        58°18.07690′
                     
                     
                        10°30.67040′
                     
                  
                  
                     
                        9B.4
                     
                     
                        58.28560
                     
                     
                        10.51374
                     
                     
                        58°17.13590′
                     
                     
                        10°30.82450′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(17): BRATTEN 10.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        10.1
                     
                     
                        58.40548
                     
                     
                        10.47122
                     
                     
                        58°24.32870′
                     
                     
                        10°28.27330′
                     
                  
                  
                     
                        10.2
                     
                     
                        58.39710
                     
                     
                        10.45111
                     
                     
                        58°23.82620′
                     
                     
                        10°27.06670′
                     
                  
                  
                     
                        10.3
                     
                     
                        58.41923
                     
                     
                        10.45140
                     
                     
                        58°25.15390′
                     
                     
                        10°27.08390′
                     
                  
                  
                     
                        10.4
                     
                     
                        58.43279
                     
                     
                        10.45575
                     
                     
                        58°25.96770′
                     
                     
                        10°27.34510′
                     
                  
                  
                     
                        10.5
                     
                     
                        58.41816
                     
                     
                        10.46972
                     
                     
                        58°25.08960′
                     
                     
                        10°28.18310′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(18): BRATTEN 11.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        11.1
                     
                     
                        58.44546
                     
                     
                        10.48585
                     
                     
                        58°26.72760′
                     
                     
                        10°29.15080′
                     
                  
                  
                     
                        11.2
                     
                     
                        58.43201
                     
                     
                        10.48224
                     
                     
                        58°25.92060′
                     
                     
                        10°28.93410′
                     
                  
                  
                     
                        11.3
                     
                     
                        58.44293
                     
                     
                        10.46981
                     
                     
                        58°26.57590′
                     
                     
                        10°28.18890′
                     
                  
                  
                     
                        11.4
                     
                     
                        58.46009
                     
                     
                        10.46709
                     
                     
                        58°27.60540′
                     
                     
                        10°28.02550′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(19): BRATTEN 12.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        12.1
                     
                     
                        58.31923
                     
                     
                        10.39146
                     
                     
                        58°19.15400′
                     
                     
                        10°23.48740′
                     
                  
                  
                     
                        12.2
                     
                     
                        58.33421
                     
                     
                        10.41007
                     
                     
                        58°20.05280′
                     
                     
                        10°24.60400′
                     
                  
                  
                     
                        12.3
                     
                     
                        58.32229
                     
                     
                        10.41228
                     
                     
                        58°19.33750′
                     
                     
                        10°24.73680′
                     
                  
                  
                     
                        12.4
                     
                     
                        58.30894
                     
                     
                        10.39258
                     
                     
                        58°18.53660′
                     
                     
                        10°23.55460′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(20): BRATTEN 13.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        13.1
                     
                     
                        58.53667
                     
                     
                        10.41500
                     
                     
                        58°32.20000′
                     
                     
                        10°24.90020′
                     
                  
                  
                     
                        13.2
                     
                     
                        58.55302
                     
                     
                        10.40684
                     
                     
                        58°33.18120′
                     
                     
                        10°24.41050′
                     
                  
                  
                     
                        13.3
                     
                     
                        58.55827
                     
                     
                        10.41840
                     
                     
                        58°33.49610′
                     
                     
                        10°25.10420′
                     
                  
                  
                     
                        13.4
                     
                     
                        58.54551
                     
                     
                        10.42903
                     
                     
                        58°32.73030′
                     
                     
                        10°25.74190′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(21): BRATTEN 14.
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        14.1
                     
                     
                        58.26667
                     
                     
                        10.02858
                     
                     
                        58°16.00000′
                     
                     
                        10°1.71510′
                     
                  
                  
                     
                        14.2
                     
                     
                        58.51269
                     
                     
                        10.14490
                     
                     
                        58°30.76120′
                     
                     
                        10°8.69400′
                     
                  
                  
                     
                        14.3
                     
                     
                        58.53608
                     
                     
                        10.18669
                     
                     
                        58°32.16510′
                     
                     
                        10°11.20140′
                     
                  
                  
                     
                        14.4
                     
                     
                        58.46886
                     
                     
                        10.23659
                     
                     
                        58°28.13140′
                     
                     
                        10°14.19520′
                     
                  
                  
                     
                        14.5
                     
                     
                        58.31137
                     
                     
                        10.26041
                     
                     
                        58°18.68210′
                     
                     
                        10°15.62490′
                     
                  
                  
                     
                        14.6
                     
                     
                        58.26667
                     
                     
                        10.16996
                     
                     
                        58°16.00000′
                     
                     
                        10°10.19740′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(22): Stanoviště č. 169, síť Natura 2000 – lokalita č. 193 (kód EU: DK00VA250) oblast bublajících útesů Store Middelgrund
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        56°33.544′
                     
                     
                        12°6.298′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        56°33.409′
                     
                     
                        12°5.528′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        56°33.335′
                     
                     
                        12°5.519′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        56°33.265′
                     
                     
                        12°5.575′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        56°33.383′
                     
                     
                        12°6.519′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        56°33.476′
                     
                     
                        12°5.629′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        56°33.544′
                     
                     
                        12°6.298′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        56°33.517′
                     
                     
                        12°6.446′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        56°33.443′
                     
                     
                        12°6.52′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        56°33.331′
                     
                     
                        12°6.476′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        56°33.292′
                     
                     
                        12°6.396′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        56 33.224′
                     
                     
                        12 5.717′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2(23): Stanoviště č. 9, síť Natura 2000 – lokalita č. 9 (kód EU: DK00FX010) oblast bublajících útesů Strandenge på Læsø og havet syd herfor
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        57°15.542′
                     
                     
                        10°45.194′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        57°15.604′
                     
                     
                        10°45.344′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        57°15.614′
                     
                     
                        10°45.557′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        57°15.446′
                     
                     
                        10°45.761′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        57°15.124′
                     
                     
                        10°45.67′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        57°15.04′
                     
                     
                        10°45.438′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        57°15.139′
                     
                     
                        10°45.208′
                     
                  
                  
                     
                        B-2
                     
                     
                        57°15.542′
                     
                     
                        10°45.194′
                     
                  
                  
                     
                        B-3
                     
                     
                        57°13.714′
                     
                     
                        10°46.124′
                     
                  
                  
                     
                        B-3
                     
                     
                        57°13.788′
                     
                     
                        10°46.399′
                     
                  
                  
                     
                        B-3
                     
                     
                        57°13.53′
                     
                     
                        10°46.837′
                     
                  
                  
                     
                        B-3
                     
                     
                        57°13.421′
                     
                     
                        10°46.821′
                     
                  
                  
                     
                        B-3
                     
                     
                        57°13.233′
                     
                     
                        10°46.369′
                     
                  
                  
                     
                        B-3
                     
                     
                        57°13.225′
                     
                     
                        10°46.199′
                     
                  
                  
                     
                        B-3
                     
                     
                        57°13.305′
                     
                     
                        10°46.023′
                     
                  
                  
                     
                        B-3
                     
                     
                        57°13.714′
                     
                     
                        10°46.124′
                     
                  
                  
                     
                        B-4
                     
                     
                        57°13.175′
                     
                     
                        10°46.559′
                     
                  
                  
                     
                        B-4
                     
                     
                        57°13.298′
                     
                     
                        10°46.613′
                     
                  
                  
                     
                        B-4
                     
                     
                        57°13.37′
                     
                     
                        10°46.818′
                     
                  
                  
                     
                        B-4
                     
                     
                        57°13.286′
                     
                     
                        10°47.075′
                     
                  
                  
                     
                        B-4
                     
                     
                        57°13.115′
                     
                     
                        10°47.045′
                     
                  
                  
                     
                        B-4
                     
                     
                        57°13.069′
                     
                     
                        10°46.751′
                     
                  
                  
                     
                        B-5
                     
                     
                        57°15.382′
                     
                     
                        10°51.675′
                     
                  
                  
                     
                        B-5
                     
                     
                        57°15.132′
                     
                     
                        10°52.02′
                     
                  
                  
                     
                        B-5
                     
                     
                        57°15.382′
                     
                     
                        10°51.675′
                     
                  
                  
                     
                        B-5
                     
                     
                        57°15.401′
                     
                     
                        10°51.986′
                     
                  
                  
                     
                        B-5
                     
                     
                        57°15.271′
                     
                     
                        10°52.139′
                     
                  
                  
                     
                        B-5
                     
                     
                        57°15.13′
                     
                     
                        10°51.715′
                     
                  
                  
                     
                        B-5
                     
                     
                        57°15.246′
                     
                     
                        10°51.612′
                     
                  
                  
                     
                        B-6
                     
                     
                        57°15.146′
                     
                     
                        10°51.413′
                     
                  
                  
                     
                        B-6
                     
                     
                        57°15.265′
                     
                     
                        10°51.276′
                     
                  
                  
                     
                        B-6
                     
                     
                        57°15.276′
                     
                     
                        10°50.991′
                     
                  
                  
                     
                        B-6
                     
                     
                        57°15.007′
                     
                     
                        10°51.29′
                     
                  
                  
                     
                        B-6
                     
                     
                        57°15.276′
                     
                     
                        10°50.991′
                     
                  
                  
                     
                        B-6
                     
                     
                        57°15.123′
                     
                     
                        10°50.862′
                     
                  
                  
                     
                        B-6
                     
                     
                        57°15.011′
                     
                     
                        10°51.016′
                     
                  
                  
                     
                        B-9
                     
                     
                        57°7.285′
                     
                     
                        11°8.669′
                     
                  
                  
                     
                        B-9
                     
                     
                        57°7.256′
                     
                     
                        11°9.263′
                     
                  
                  
                     
                        B-9
                     
                     
                        57°6.929′
                     
                     
                        11°9.478′
                     
                  
                  
                     
                        B-9
                     
                     
                        57°6.675′
                     
                     
                        11°9.137′
                     
                  
                  
                     
                        B-9
                     
                     
                        57°6.707′
                     
                     
                        11°8.498′
                     
                  
                  
                     
                        B-9
                     
                     
                        57°7.285′
                     
                     
                        11°8.669′
                     
                  
                  
                     
                        B-9
                     
                     
                        57°7.046′
                     
                     
                        11°8.343′
                     
                  
                  
                     
                        B-12
                     
                     
                        57°2.207′
                     
                     
                        10°57.537′
                     
                  
                  
                     
                        B-12
                     
                     
                        57°2.081′
                     
                     
                        10°57.168′
                     
                  
                  
                     
                        B-12
                     
                     
                        57°1.881′
                     
                     
                        10°57.05′
                     
                  
                  
                     
                        B-12
                     
                     
                        57°1.799′
                     
                     
                        10°57.111′
                     
                  
                  
                     
                        B-12
                     
                     
                        57°1.656′
                     
                     
                        10°57.457′
                     
                  
                  
                     
                        B-12
                     
                     
                        57°1.649′
                     
                     
                        10°57.5′
                     
                  
                  
                     
                        B-12
                     
                     
                        57°1.889′
                     
                     
                        10°58.494′
                     
                  
                  
                     
                        B-12
                     
                     
                        57°1.752′
                     
                     
                        10°58.311′
                     
                  
                  
                     
                        B-12
                     
                     
                        57°1.633′
                     
                     
                        10°57.929′
                     
                  
                  
                     
                        B-12
                     
                     
                        57°2.207′
                     
                     
                        10°57.537′
                     
                  
                  
                     
                        B-12
                     
                     
                        57°2.244′
                     
                     
                        10°58.141′
                     
                  
                  
                     
                        B-12
                     
                     
                        57°2.201′
                     
                     
                        10°58.248′
                     
                  
                  
                     
                        B-12
                     
                     
                        57°1.972′
                     
                     
                        10°58.528′
                     
                  
                  
                     
                        B-13
                     
                     
                        57°7.65′
                     
                     
                        11°2.894′
                     
                  
                  
                     
                        B-13
                     
                     
                        57°7.501′
                     
                     
                        11°3.03′
                     
                  
                  
                     
                        B-13
                     
                     
                        57°7.409′
                     
                     
                        11°3.539′
                     
                  
                  
                     
                        B-13
                     
                     
                        57°7.453′
                     
                     
                        11°3.718′
                     
                  
                  
                     
                        B-13
                     
                     
                        57°7.707′
                     
                     
                        11°3.935′
                     
                  
                  
                     
                        B-13
                     
                     
                        57°7.838′
                     
                     
                        11°3.837′
                     
                  
                  
                     
                        B-13
                     
                     
                        57°7.93′
                     
                     
                        11°3.614′
                     
                  
                  
                     
                        B-13
                     
                     
                        57°7.941′
                     
                     
                        11°3.373′
                     
                  
                  
                     
                        B-13
                     
                     
                        57°7.942′
                     
                     
                        11°3.31′
                     
                  
                  
                     
                        B-13
                     
                     
                        57°7.877′
                     
                     
                        11°3.093′
                     
                  
                  
                     
                        B-13
                     
                     
                        57°7.872′
                     
                     
                        11°3.077′
                     
                  
                  
                     
                        B-13
                     
                     
                        57°7.409′
                     
                     
                        11°3.258′
                     
                  
                  
                     
                        B-13
                     
                     
                        57°7.549′
                     
                     
                        11°3.894′
                     
                  
                  
                     
                        B-13
                     
                     
                        57°7.872′
                     
                     
                        11°3.077′
                     
                  
                  
                     
                        B-13
                     
                     
                        57°7.783′
                     
                     
                        11°2.965′
                     
                  
                  
                     
                        B-14
                     
                     
                        57°9.651′
                     
                     
                        11°16.75′
                     
                  
                  
                     
                        B-14
                     
                     
                        57°9.202′
                     
                     
                        11°17.358′
                     
                  
                  
                     
                        B-14
                     
                     
                        57°9.528′
                     
                     
                        11°16.459′
                     
                  
                  
                     
                        B-14
                     
                     
                        57°9.348′
                     
                     
                        11°16.415′
                     
                  
                  
                     
                        B-14
                     
                     
                        57°9.528′
                     
                     
                        11°16.459′
                     
                  
                  
                     
                        B-14
                     
                     
                        57°9.649′
                     
                     
                        11°17.006′
                     
                  
                  
                     
                        B-14
                     
                     
                        57°9.434′
                     
                     
                        11°17.472′
                     
                  
                  
                     
                        B-14
                     
                     
                        57°9.615′
                     
                     
                        11°17.231′
                     
                  
                  
                     
                        B-14
                     
                     
                        57°9.182′
                     
                     
                        11°16.531′
                     
                  
                  
                     
                        B-14
                     
                     
                        57°9.094′
                     
                     
                        11°16.95′
                     
                  
                  
                     
                        B-15
                     
                     
                        57°7.089′
                     
                     
                        11°17.532′
                     
                  
                  
                     
                        B-15
                     
                     
                        57°7.014′
                     
                     
                        11°17.903′
                     
                  
                  
                     
                        B-15
                     
                     
                        57°6.837′
                     
                     
                        11°18.035′
                     
                  
                  
                     
                        B-15
                     
                     
                        57°6.683′
                     
                     
                        11°17.999′
                     
                  
                  
                     
                        B-15
                     
                     
                        57°6.522′
                     
                     
                        11°17.479′
                     
                  
                  
                     
                        B-15
                     
                     
                        57°6.605′