Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1181 ze dne 2. března 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/117, kterým se stanoví opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Baltském moři a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1181/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 171/30
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1181
   ze dne 2. března 2017,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/117, kterým se stanoví opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Baltském moři a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle článku 11 nařízení (EU) č. 1380/2013 jsou členské státy zmocněny ve svých vodách přijímat opatření pro zachování rybolovných zdrojů, která jsou nutná pro účely plnění jejich povinností podle právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, včetně článku 6 směrnice Rady 92/43/EHS (2) a čl. 13 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 6 směrnice 92/43/EHS ukládá členským státům povinnost zavést nezbytná ochranná opatření pro zvláštní oblasti ochrany, která odpovídají ekologickým požadavkům uvedených typů přírodních stanovišť a druhů, jež se v těchto lokalitách vyskytují a jsou uvedeny v přílohách zmíněné směrnice. Členské státy musí také učinit patřičné kroky, aby v oblastech zvláštní ochrany vyloučily poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů a aby nedocházelo k přílišnému vyrušování druhů, pro něž jsou tato území určena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 13 odst. 4 směrnice 2008/56/ES mají členské státy přijmout programy opatření, včetně opatření územní ochrany, která přispějí k vytvoření koherentních a reprezentativních sítí chráněných mořských oblastí a která přiměřeně pokryjí rozmanitost ekosystémů, které tyto oblasti tvoří, jako například zvláštních oblastí ochrany podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť, zvláště chráněných oblastí podle směrnice o ochraně volně žijících ptáků (4) a chráněných mořských oblastí dohodnutých Společenstvím nebo dotčenými členskými státy v rámci mezinárodních nebo regionálních dohod, jichž jsou smluvními stranami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Má-li členský stát za to, že z důvodu souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z unijních právních předpisů týkajících se životního prostředí je třeba přijmout jistá opatření a že jiné členské státy mají přímý zájem na řízení rybolovu, který má být těmito opatřeními dotčen, je Komise zmocněna taková opatření přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci na základě společného doporučení předloženého dotčenými členskými státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise přijala dne 5. září 2016 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/117 (5), kterým se stanoví opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Baltském moři a kterým se zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 (6).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 poskytlo Dánsko Komisi a členským státům, které mají přímý zájem na řízení, relevantní informace o některých dalších požadovaných opatřeních, včetně odůvodnění, vědeckých podkladů a podrobností o jejich praktickém provádění a prosazování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dne 30. listopadu 2016 předložily Dánsko, Švédsko, Německo a Polsko Komisi společné doporučení pro opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany útesových struktur ve třech dánských lokalitách sítě Natura 2000 v Baltském moři. Uvedené doporučení bylo předloženo po konzultaci poradního sboru pro Baltské moře.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Součástí doporučených opatření je zákaz rybolovných činností pomocí mobilních kontaktních zařízení pro lov při dně v oblastech útesů (v rámci typu stanoviště 1170) a v okolních nárazníkových zónách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Rybolovné činnosti pomocí mobilních kontaktních zařízení pro lov při dně mají negativní dopad na útesová stanoviště, neboť touto činností jsou dotčeny jak útesové struktury, tak biologická rozmanitost nalézající se na útesech. Proto by měl být do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/117 zahrnut zákaz lovit pomocí takových zařízení v příslušných dánských oblastech s útesy, jak je stanoveno ve společném doporučení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) (7) ve svém vědeckém poradenství ze dne 6. prosince 2016 uvedl, že navrhovaných ochranných cílů ve zvláštních oblastech uvedených ve společném doporučení nelze plně dosáhnout bez odpovídajících opatření, jež v daných oblastech zabrání rybolovné činnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               VTHVR poukázal na některé obavy, pokud jde o kontrolu a prosazování daných ochranných opatření v dotčených lokalitách. Členské státy jsou povinny přijmout náležitá opatření, přidělit odpovídající zdroje a zřídit struktury nezbytné pro zajištění kontroly, inspekce a vynucování činností provozovaných v rámci společné rybářské politiky. Mohou sem patřit opatření, jako je požadavek, aby všechna dotčená plavidla udávala polohu VMS s vyšší četností, nebo aby se pro rozptýlení obav VTHVR ve vnitrostátním kontrolním systému vycházejícím z řízení rizik určily vysoce rizikové oblasti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Dánsko s ohledem na stávající úroveň rybolovné činnosti v těchto oblastech poskytlo podrobné informace ohledně opatření zajišťujících sledování a kontrolu. Tato kontrolní opatření zahrnují námořní kontroly rybolovu a nepřetržité sledování, jež zajišťuje dánské středisko pro sledování rybolovu pomocí systému řízení založeného na řízení rizik. K doplnění údajů VMS se používá rovněž systém automatické identifikace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Je důležité zajistit, aby opatření zavedená tímto nařízením byla posouzena, zejména pokud jde o kontrolu dodržování zákazů rybolovu. Dánsko by tedy mělo provést další posouzení, aby bylo zajištěno dodržování zákazu rybolovu nejpozději 18 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/117 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Opatřeními pro zachování rybolovných zdrojů, která jsou stanovena tímto nařízením, nejsou dotčena jakákoli jiná stávající nebo budoucí opatření týkající se řízení zaměřená na zachování dotčených lokalit, včetně opatření pro zachování rybolovných zdrojů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/117
   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/117 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 2 se zrušuje písmeno c).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 5 se nahrazuje tímto:
               „Článek 5
               Přezkum
               1.   Dánsko, Německo a Švédsko posoudí do 30. června 2017 provádění opatření, která jsou uvedena v článcích 3 a 4, v oblastech 1 až 7, jak stanoví příloha.
               2.   Dánsko, Německo a Švédsko předloží Komisi do 31. července 2017 souhrnnou zprávu o posouzení uvedeném v odstavci 1.
               3.   Dánsko, Německo, Švédsko a Polsko posoudí do 31. října 2018 provádění opatření, která jsou uvedena v článcích 3 a 4, v oblastech 8, 9 a 10, jak stanoví příloha.
               4.   Dánsko, Švédsko, Německo a Polsko předloží Komisi do 30. listopadu 2018 souhrnnou zprávu o posouzení uvedeném v odstavci 3.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 2. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
   
      (3)  Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).
   
      (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).
   
      (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/117 ze dne 5. září 2016, kterým se stanoví opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Baltském moři a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 (Úř. věst. L 19, 25.1.2017, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 ze dne 25. června 2015, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany oblastí útesů ve vodách spadajících pod svrchovanost Dánska v Baltském moři a Kattegatu (Úř. věst. L 259, 6.10.2015, s. 5).
   
      (7)  2016-12_STECF 16-24 – JR for Natura 2000 sites under CFP art.11_JRCxxx.pdf
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA
            Oblasti s omezením rybolovu: souřadnice chráněných oblastí skalnatých útesů
            
               Oblast 1: Stanoviště č. 205, síť Natura 2000 – lokalita č. 205, (kód EU: DK00VA304) Munkegrund
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1S
                     
                     
                        55°57.190′
                     
                     
                        10°51.690′
                     
                  
                  
                     
                        2S
                     
                     
                        55°57.465′
                     
                     
                        10°51.403′
                     
                  
                  
                     
                        3S
                     
                     
                        55°57.790′
                     
                     
                        10°51.477′
                     
                  
                  
                     
                        4S
                     
                     
                        55°57.976′
                     
                     
                        10°52.408′
                     
                  
                  
                     
                        5S
                     
                     
                        55°57.985′
                     
                     
                        10°54.231′
                     
                  
                  
                     
                        6S
                     
                     
                        55°58.092′
                     
                     
                        10°54.315′
                     
                  
                  
                     
                        7S
                     
                     
                        55°58.092′
                     
                     
                        10°57.432′
                     
                  
                  
                     
                        8S
                     
                     
                        55°57.920′
                     
                     
                        10°57.864′
                     
                  
                  
                     
                        9S
                     
                     
                        55°57.526′
                     
                     
                        10°57.861′
                     
                  
                  
                     
                        10S
                     
                     
                        55°56.895′
                     
                     
                        10°57.241′
                     
                  
                  
                     
                        11S
                     
                     
                        55°57.113′
                     
                     
                        10°53.418′
                     
                  
                  
                     
                        12S
                     
                     
                        55°57.050′
                     
                     
                        10°53.297′
                     
                  
                  
                     
                        13S
                     
                     
                        55°57.100′
                     
                     
                        10°52.721′
                     
                  
                  
                     
                        14S
                     
                     
                        55°57.275′
                     
                     
                        10°52.662′
                     
                  
                  
                     
                        15S
                     
                     
                        55°57.296′
                     
                     
                        10°52.435′
                     
                  
                  
                     
                        16S
                     
                     
                        55°57.399
                     
                     
                        10°52.244′
                     
                  
                  
                     
                        17S
                     
                     
                        55°57.417′
                     
                     
                        10°52.116′
                     
                  
                  
                     
                        18S
                     
                     
                        55°57.251′
                     
                     
                        10°52.121′
                     
                  
                  
                     
                        19S
                     
                     
                        55°57.170′
                     
                     
                        10°51.919′
                     
                  
                  
                     
                        20S
                     
                     
                        55°57.190′
                     
                     
                        10°51.690′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 2: Stanoviště č. 174, síť Natura 2000 – lokalita č. 198, (kód EU: DK00VA255) Hatterbarn
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1S
                     
                     
                        55°51.942′
                     
                     
                        10°49.294′
                     
                  
                  
                     
                        2S
                     
                     
                        55°52.186′
                     
                     
                        10°49.309′
                     
                  
                  
                     
                        3S
                     
                     
                        55°52.655′
                     
                     
                        10°49.509′
                     
                  
                  
                     
                        4S
                     
                     
                        55°52.676′
                     
                     
                        10°49.407′
                     
                  
                  
                     
                        5S
                     
                     
                        55°52.892′
                     
                     
                        10°49.269′
                     
                  
                  
                     
                        6S
                     
                     
                        55°52.974′
                     
                     
                        10°49.388′
                     
                  
                  
                     
                        7S
                     
                     
                        55°53.273′
                     
                     
                        10°49.620′
                     
                  
                  
                     
                        8S
                     
                     
                        55°53.492′
                     
                     
                        10°50.201′
                     
                  
                  
                     
                        9S
                     
                     
                        55°53.451′
                     
                     
                        10°50.956′
                     
                  
                  
                     
                        10S
                     
                     
                        55°53.576′
                     
                     
                        10°51.139′
                     
                  
                  
                     
                        11S
                     
                     
                        55°53.611′
                     
                     
                        10°51.737′
                     
                  
                  
                     
                        12S
                     
                     
                        55°53.481′
                     
                     
                        10°52.182′
                     
                  
                  
                     
                        13S
                     
                     
                        55°53.311′
                     
                     
                        10°52.458′
                     
                  
                  
                     
                        14S
                     
                     
                        55°53.013′
                     
                     
                        10°52.634′
                     
                  
                  
                     
                        15S
                     
                     
                        55°52.898′
                     
                     
                        10°52.622′
                     
                  
                  
                     
                        16S
                     
                     
                        55°52.778′
                     
                     
                        10°52.335′
                     
                  
                  
                     
                        17S
                     
                     
                        55°52.685′
                     
                     
                        10°52.539′
                     
                  
                  
                     
                        18S
                     
                     
                        55°52.605′
                     
                     
                        10°52.593′
                     
                  
                  
                     
                        19S
                     
                     
                        55°52.470′
                     
                     
                        10°52.586′
                     
                  
                  
                     
                        20S
                     
                     
                        55°52.373′
                     
                     
                        10°52.724′
                     
                  
                  
                     
                        21S
                     
                     
                        55°52.286′
                     
                     
                        10°52.733′
                     
                  
                  
                     
                        22S
                     
                     
                        55°52.129′
                     
                     
                        10°52.572′
                     
                  
                  
                     
                        23S
                     
                     
                        55°52.101′
                     
                     
                        10°52.360′
                     
                  
                  
                     
                        24S
                     
                     
                        55°52.191′
                     
                     
                        10°52.169′
                     
                  
                  
                     
                        25S
                     
                     
                        55°51.916′
                     
                     
                        10°51.824′
                     
                  
                  
                     
                        26S
                     
                     
                        55°51.881′
                     
                     
                        10°51.648′
                     
                  
                  
                     
                        27S
                     
                     
                        55°51.970′
                     
                     
                        10°51.316′
                     
                  
                  
                     
                        28S
                     
                     
                        55°51.976′
                     
                     
                        10°51.064′
                     
                  
                  
                     
                        29S
                     
                     
                        55°52.325′
                     
                     
                        10°50.609′
                     
                  
                  
                     
                        30S
                     
                     
                        55°52.647′
                     
                     
                        10°50.687′
                     
                  
                  
                     
                        31S
                     
                     
                        55°52.665′
                     
                     
                        10°50.519′
                     
                  
                  
                     
                        32S
                     
                     
                        55°52.091′
                     
                     
                        10°50.101′
                     
                  
                  
                     
                        33S
                     
                     
                        55°51.879′
                     
                     
                        10°50.104′
                     
                  
                  
                     
                        34S
                     
                     
                        55°51.810′
                     
                     
                        10°49.853′
                     
                  
                  
                     
                        35S
                     
                     
                        55°51.790′
                     
                     
                        10°49.482′
                     
                  
                  
                     
                        36S
                     
                     
                        55°51.942′
                     
                     
                        10°49.294′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 3: Stanoviště č. 172, síť Natura 2000 – lokalita č. 196, (kód EU: DK00VA253) Ryggen
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1S
                     
                     
                        55°37.974′
                     
                     
                        10°44.258′
                     
                  
                  
                     
                        2S
                     
                     
                        55°37.942′
                     
                     
                        10°45.181′
                     
                  
                  
                     
                        3S
                     
                     
                        55°37.737′
                     
                     
                        10°45.462′
                     
                  
                  
                     
                        4S
                     
                     
                        55°37.147′
                     
                     
                        10°44.956′
                     
                  
                  
                     
                        5S
                     
                     
                        55°36.985′
                     
                     
                        10°45.019′
                     
                  
                  
                     
                        6S
                     
                     
                        55°36.828′
                     
                     
                        10°44.681′
                     
                  
                  
                     
                        7S
                     
                     
                        55°36.521′
                     
                     
                        10°44.658′
                     
                  
                  
                     
                        8S
                     
                     
                        55°36.527′
                     
                     
                        10°43.575′
                     
                  
                  
                     
                        9S
                     
                     
                        55°37.163′
                     
                     
                        10°43.663′
                     
                  
                  
                     
                        10S
                     
                     
                        55°37.334′
                     
                     
                        10°43.889′
                     
                  
                  
                     
                        11S
                     
                     
                        55°37.974′
                     
                     
                        10°44.258′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 4: Stanoviště č. 175, síť Natura 2000 – lokalita č. 199, (kód EU: DK00VA256) Broen
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1S
                     
                     
                        55°11.953′
                     
                     
                        11°0.089′
                     
                  
                  
                     
                        2S
                     
                     
                        55°12.194′
                     
                     
                        11°0.717′
                     
                  
                  
                     
                        3S
                     
                     
                        55°12.316′
                     
                     
                        11°0.782′
                     
                  
                  
                     
                        4S
                     
                     
                        55°12.570′
                     
                     
                        11°1.739′
                     
                  
                  
                     
                        5S
                     
                     
                        55°12.743′
                     
                     
                        11°1.917′
                     
                  
                  
                     
                        6S
                     
                     
                        55°12.911′
                     
                     
                        11°2.291′
                     
                  
                  
                     
                        7S
                     
                     
                        55°12.748′
                     
                     
                        11°2.851′
                     
                  
                  
                     
                        8S
                     
                     
                        55°12.487′
                     
                     
                        11°3.188′
                     
                  
                  
                     
                        9S
                     
                     
                        55°12.291′
                     
                     
                        11°3.088′
                     
                  
                  
                     
                        10S
                     
                     
                        55°12.274′
                     
                     
                        11°3.108′
                     
                  
                  
                     
                        11S
                     
                     
                        55°12.336′
                     
                     
                        11°3.441′
                     
                  
                  
                     
                        12S
                     
                     
                        55°12.023′
                     
                     
                        11°3.705′
                     
                  
                  
                     
                        13S
                     
                     
                        55°11.751′
                     
                     
                        11°2.984′
                     
                  
                  
                     
                        14S
                     
                     
                        55°11.513′
                     
                     
                        11°2.659′
                     
                  
                  
                     
                        15S
                     
                     
                        55°11.390′
                     
                     
                        11°2.269′
                     
                  
                  
                     
                        16S
                     
                     
                        55°11.375′
                     
                     
                        11°2.072′
                     
                  
                  
                     
                        17S
                     
                     
                        55°11.172′
                     
                     
                        11°1.714′
                     
                  
                  
                     
                        18S
                     
                     
                        55°11.069′
                     
                     
                        11°0.935′
                     
                  
                  
                     
                        19S
                     
                     
                        55°11.099′
                     
                     
                        11°0.764′
                     
                  
                  
                     
                        20S
                     
                     
                        55°11.256′
                     
                     
                        11°0.588′
                     
                  
                  
                     
                        21S
                     
                     
                        55°11.337′
                     
                     
                        11°0.483′
                     
                  
                  
                     
                        22S
                     
                     
                        55°11.582′
                     
                     
                        11°0.251′
                     
                  
                  
                     
                        23S
                     
                     
                        55°11.603′
                     
                     
                        11°0.254′
                     
                  
                  
                     
                        24S
                     
                     
                        55°11.841′
                     
                     
                        11°0.033′
                     
                  
                  
                     
                        25S
                     
                     
                        55°11.953′
                     
                     
                        11°0.089′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 5: Stanoviště č. 210, síť Natura 2000 – lokalita č. 189, (kód EU: DK007X079) Ertholmene
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1S
                     
                     
                        55°19.496′
                     
                     
                        15°9.290′
                     
                  
                  
                     
                        2S
                     
                     
                        55°20.441′
                     
                     
                        15°9.931′
                     
                  
                  
                     
                        3S
                     
                     
                        55°20.490′
                     
                     
                        15°10.135′
                     
                  
                  
                     
                        4S
                     
                     
                        55°20.284′
                     
                     
                        15°10.690′
                     
                  
                  
                     
                        5S
                     
                     
                        55°20.216′
                     
                     
                        15°10.690′
                     
                  
                  
                     
                        6S
                     
                     
                        55°20.004′
                     
                     
                        15°11.187′
                     
                  
                  
                     
                        7S
                     
                     
                        55°19.866′
                     
                     
                        15°11.185′
                     
                  
                  
                     
                        8S
                     
                     
                        55°19.596′
                     
                     
                        15°11.730′
                     
                  
                  
                     
                        9S
                     
                     
                        55°19.820′
                     
                     
                        15°12.157′
                     
                  
                  
                     
                        10S
                     
                     
                        55°19.638′
                     
                     
                        15°12.539′
                     
                  
                  
                     
                        11S
                     
                     
                        55°19.131′
                     
                     
                        15°12.678′
                     
                  
                  
                     
                        12S
                     
                     
                        55°18.804′
                     
                     
                        15°11.892′
                     
                  
                  
                     
                        13S
                     
                     
                        55°18.847′
                     
                     
                        15°10.967′
                     
                  
                  
                     
                        14S
                     
                     
                        55°19.445′
                     
                     
                        15°9.885′
                     
                  
                  
                     
                        15S
                     
                     
                        55°19.387′
                     
                     
                        15°9.717′
                     
                  
                  
                     
                        16S
                     
                     
                        55°19.496′
                     
                     
                        15°9.290′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 6: Stanoviště č. 209, síť Natura 2000 – lokalita č. 209, (kód EU: DK00VA308) Davids Banke
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1S
                     
                     
                        55°20.167′
                     
                     
                        14°41.386′
                     
                  
                  
                     
                        2S
                     
                     
                        55°20.354′
                     
                     
                        14°40.754′
                     
                  
                  
                     
                        3S
                     
                     
                        55°21.180′
                     
                     
                        14°39.936′
                     
                  
                  
                     
                        4S
                     
                     
                        55°22.000′
                     
                     
                        14°39.864′
                     
                  
                  
                     
                        5S
                     
                     
                        55°22.331′
                     
                     
                        14°39.741′
                     
                  
                  
                     
                        6S
                     
                     
                        55°22.449′
                     
                     
                        14°39.579′
                     
                  
                  
                     
                        7S
                     
                     
                        55°23.150′
                     
                     
                        14°39.572′
                     
                  
                  
                     
                        8S
                     
                     
                        55°23.299′
                     
                     
                        14°39.890′
                     
                  
                  
                     
                        9S
                     
                     
                        55°23.287′
                     
                     
                        14°40.793′
                     
                  
                  
                     
                        10S
                     
                     
                        55°23.011′
                     
                     
                        14°41.201′
                     
                  
                  
                     
                        11S
                     
                     
                        55°22.744′
                     
                     
                        14°41.206′
                     
                  
                  
                     
                        12S
                     
                     
                        55°22.738′
                     
                     
                        14°41.775′
                     
                  
                  
                     
                        13S
                     
                     
                        55°22.628′
                     
                     
                        14°42.111′
                     
                  
                  
                     
                        14S
                     
                     
                        55°22.203′
                     
                     
                        14°42.439′
                     
                  
                  
                     
                        15S
                     
                     
                        55°22.050′
                     
                     
                        14°42.316′
                     
                  
                  
                     
                        16S
                     
                     
                        55°21.981′
                     
                     
                        14°41.605′
                     
                  
                  
                     
                        17S
                     
                     
                        55°21.050′
                     
                     
                        14°41.818′
                     
                  
                  
                     
                        18S
                     
                     
                        55°20.301′
                     
                     
                        14°41.676′
                     
                  
                  
                     
                        19S
                     
                     
                        55°20.167′
                     
                     
                        14°41.386′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 7: Stanoviště č. 212, síť Natura 2000 – lokalita č. 212, (kód EU: DK00VA310) Bakkebrædt & Bakkegrund
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1S
                     
                     
                        54°57.955′
                     
                     
                        14°44.869′
                     
                  
                  
                     
                        2S
                     
                     
                        54°58.651′
                     
                     
                        14°41.755′
                     
                  
                  
                     
                        3S
                     
                     
                        54°59.234′
                     
                     
                        14°41.844′
                     
                  
                  
                     
                        4S
                     
                     
                        54°59.458′
                     
                     
                        14°43.025′
                     
                  
                  
                     
                        5S
                     
                     
                        54°59.124′
                     
                     
                        14°44.441′
                     
                  
                  
                     
                        6S
                     
                     
                        54°59.034′
                     
                     
                        14°44.429′
                     
                  
                  
                     
                        7S
                     
                     
                        54°58.781′
                     
                     
                        14°45.240′
                     
                  
                  
                     
                        8S
                     
                     
                        54°58.298′
                     
                     
                        14°45.479′
                     
                  
                  
                     
                        9S
                     
                     
                        54°58.134′
                     
                     
                        14°45.406′
                     
                  
                  
                     
                        10S
                     
                     
                        54°57.955′
                     
                     
                        14°44.869′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 8: Stanoviště č. 261, síť Natura 2000 – lokalita č. 252, (kód EU: DK00VA261) Adler Grund og Rønne Banke
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.2′
                     
                     
                        14°22.77′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°49.91′
                     
                     
                        14°22.5′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°49.461′
                     
                     
                        14°21.831′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°49.673′
                     
                     
                        14°21.203′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°49.637′
                     
                     
                        14°21.172′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°49.229′
                     
                     
                        14°21.434′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°49.075′
                     
                     
                        14°21.385′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°48.736′
                     
                     
                        14°21.821′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°48.324′
                     
                     
                        14°21.197′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°48.321′
                     
                     
                        14°19.268′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°48.368′
                     
                     
                        14°17.09′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°48.233′
                     
                     
                        14°16.306′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°48.262′
                     
                     
                        14°14.382′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°47.997′
                     
                     
                        14°12.93′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°48.802′
                     
                     
                        14°9.888′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°58.281′
                     
                     
                        14°36.49′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°56.959′
                     
                     
                        14°34.793′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°56.816′
                     
                     
                        14°35.056′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.283′
                     
                     
                        14°26.605′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.368′
                     
                     
                        14°25.991′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.479′
                     
                     
                        14°25.724′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.586′
                     
                     
                        14°25.711′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.655′
                     
                     
                        14°25.222′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.573′
                     
                     
                        14°25.081′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.599′
                     
                     
                        14°24.788′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.704′
                     
                     
                        14°24.373′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.553′
                     
                     
                        14°24.025′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.576′
                     
                     
                        14°23.71′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.735′
                     
                     
                        14°23.591′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.778′
                     
                     
                        14°23.43′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.898′
                     
                     
                        14°23.263′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°51.248′
                     
                     
                        14°22.848′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°51.607′
                     
                     
                        14°23.248′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°51.733′
                     
                     
                        14°22.857′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°51.174′
                     
                     
                        14°22.625′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.784′
                     
                     
                        14°22.19′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.561′
                     
                     
                        14°22.625′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°51.407′
                     
                     
                        14°22.412′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°54°.127′
                     
                     
                        14°21.359′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°48.802′
                     
                     
                        14°9.888′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.52′
                     
                     
                        14°12.125′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°49.028′
                     
                     
                        14°13.925′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°50.832′
                     
                     
                        14°16.266′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°0.608′
                     
                     
                        14°16.808′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°59.354°′
                     
                     
                        14°31.369′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°54°.3′
                     
                     
                        14°22.661′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°53.976′
                     
                     
                        14°23.554′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°55.143′
                     
                     
                        14°25.105′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°55.013′
                     
                     
                        14°26.378′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°55.131′
                     
                     
                        14°26.576′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°55.316′
                     
                     
                        14°28.098′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°48.623′
                     
                     
                        14°10.252′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°56.264′
                     
                     
                        14°28.778′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°57.603′
                     
                     
                        14°30.03′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°58.146′
                     
                     
                        14°28.954′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°59.569′
                     
                     
                        14°30.82′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°59.918′
                     
                     
                        14°32.115′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°0.553′
                     
                     
                        14°30.644′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°59.771′
                     
                     
                        14°29.605′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°0.053′
                     
                     
                        14°29.042′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°0.334′
                     
                     
                        14°29.386′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°0.578′
                     
                     
                        14°28.837′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°0.968′
                     
                     
                        14°29.355′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°0.734′
                     
                     
                        14°29.839′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°1.266′
                     
                     
                        14°30.639′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°1.34′
                     
                     
                        14°31.374′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°0.065′
                     
                     
                        14°33.739′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°59.72′
                     
                     
                        14°33.79′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°59.485′
                     
                     
                        14°34.193′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°59.594′
                     
                     
                        14°35.129′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        54°58.875′
                     
                     
                        14°36.417′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        54°56.989′
                     
                     
                        14°20.483′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        54°56.775′
                     
                     
                        14°21.031′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        54°55.97′
                     
                     
                        14°20.005′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        54°55.208′
                     
                     
                        14°19.918′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        54°54.614′
                     
                     
                        14°19.139′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        54°54.842′
                     
                     
                        14°18.629′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        54°55.423′
                     
                     
                        14°19.358′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        54°56.232′
                     
                     
                        14°19.534′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        54°56.989′
                     
                     
                        14°20.483′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°59.065′
                     
                     
                        14°26.817′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°57.764′
                     
                     
                        14°25.132′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°57.984′
                     
                     
                        14°24.458′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°57.971′
                     
                     
                        14°23.479′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°57.233′
                     
                     
                        14°22.515′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°57.285′
                     
                     
                        14°22.001′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°57.922′
                     
                     
                        14°21.922′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°58.045′
                     
                     
                        14°21.993′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°58.098′
                     
                     
                        14°22.314′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°57.983′
                     
                     
                        14°22.684′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°58.736′
                     
                     
                        14°23.659′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°58.606′
                     
                     
                        14°24.422′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°58.706′
                     
                     
                        14°24.611′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°58.485′
                     
                     
                        14°25.145′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°59.305′
                     
                     
                        14°26.211′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        54°59.065′
                     
                     
                        14°26.817′
                     
                  
               
            
            
               Oblast 9: Stanoviště č. 100, síť Natura 2000 – lokalita č. 116, (kód EU: DK008X190) Centrale Storebælt og Vresen
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Bod
                     
                     
                        Severní šířka
                     
                     
                        Východní délka
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°25.438′
                     
                     
                        11°1.989′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°25.601′
                     
                     
                        11°3.28′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°24.903′
                     
                     
                        11°3.559′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°24.649′
                     
                     
                        11°2.88′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°24.439′
                     
                     
                        11°2.217′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°25.119′
                     
                     
                        11°1.706′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°25.438′
                     
                     
                        11°1.989′
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        55°24.619′
                     
                     
                        11°1.854′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        55°25.419′
                     
                     
                        11°5.434′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        55°25.184′
                     
                     
                        11°5.534′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        55°24.902′
                     
                     
                        11°5.54′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        55°24.783′
                     
                     
                        11°5.26′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        55°24.819′
                     
                     
                        11°5.086′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        55°24.67′
                     
                     
                        11°4.593′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        55°24.659′
                     
                     
                        11°4.042′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        55°24.939′
                     
                     
                        11°3.703′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        55°25.256′
                     
                     
                        11°4.045′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        55°25.252′
                     
                     
                        11°4.428′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        55°25.625′
                     
                     
                        11°4.901′
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                     
                        55°25.625′
                     
                     
                        11°4.901′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        55°23.089′
                     
                     
                        11°0.437′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        55°23.314′
                     
                     
                        11°0.64′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        55°23.276′
                     
                     
                        11°1.024′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        55°22.98′
                     
                     
                        11°1.046′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        55°22.965′
                     
                     
                        11°0.658′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        55°23.257′
                     
                     
                        11°0.451′
                     
                  
                  
                     
                        3
                     
                     
                        55°23.314′
                     
                     
                        11°0.64′
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        55°22.624′
                     
                     
                        11°0.355′
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        55°22.359′
                     
                     
                        11°0.259′
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        55°22.176′
                     
                     
                        10°59.661′
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        55°22.279′
                     
                     
                        10°59.321′
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        55°22.479′
                     
                     
                        10°59.184′
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        55°22.78′
                     
                     
                        10°59.978′
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                     
                        55°22.479′
                     
                     
                        10°59.184′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°22.187′
                     
                     
                        11°6.828′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°23.241′
                     
                     
                        11°5.892′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°23.232′
                     
                     
                        11°6.815′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°22.211′
                     
                     
                        11°6.834′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°22.792′
                     
                     
                        11°6.766′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°22.499′
                     
                     
                        11°7.033′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°22.154′
                     
                     
                        11°6.932′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°22.139′
                     
                     
                        11°6.882′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°22.162′
                     
                     
                        11°6.84′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°22.232′
                     
                     
                        11°6.814′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°22.227′
                     
                     
                        11°6.789′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°22.195′
                     
                     
                        11°6.762′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°22.107′
                     
                     
                        11°6.651′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°22.049′
                     
                     
                        11°6.583′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°21.901′
                     
                     
                        11°6.091′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°21.759′
                     
                     
                        11°5.742′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°21.822′
                     
                     
                        11°4.958′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°21.98′
                     
                     
                        11°4.822′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°22.383′
                     
                     
                        11°5.326′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°22.671′
                     
                     
                        11°5.463′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°22.87′
                     
                     
                        11°5.831′
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                     
                        55°23.241′
                     
                     
                        11°5.892′
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        55°23.116′
                     
                     
                        11°4.313′
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        55°23.116′
                     
                     
                        11°5.023′
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        55°22.97′
                     
                     
                        11°5.376′
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        55°22.783′
                     
                     
                        11°5.465′
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        55°22.4′
                     
                     
                        11°5.251′
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        55°22.211′
                     
                     
                        11°4.987′
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        55°22.085′
                     
                     
                        11°4.631′
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        55°21.815′
                     
                     
                        11°3.811′
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        55°21.865′
                     
                     
                        11°3.393′
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        55°21.955′
                     
                     
                        11°3.286′
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        55°22.125′
                     
                     
                        11°3.286′
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        55°22.426′
                     
                     
                        11°3.522′
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        55°22.771′
                     
                     
                        11°3.846′
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        55°23.116′
                     
                     
                        11°4.313′
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        55°22.56′
                     
                     
                        11°5.372′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.632′
                     
                     
                        11°6.389′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.646′
                     
                     
                        11°6.342′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.638′
                     
                     
                        11°6.342′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.616′
                     
                     
                        11°6.469′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.514′
                     
                     
                        11°6.85′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.61′
                     
                     
                        11°6.83′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.627′
                     
                     
                        11°6.794′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.613′
                     
                     
                        11°6.506′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.682′
                     
                     
                        11°6.403′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.525′
                     
                     
                        11°6.027′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.225′
                     
                     
                        11°5.564′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.103′
                     
                     
                        11°5.659′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.028′
                     
                     
                        11°5.906′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.223′
                     
                     
                        11°6.516′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.682′
                     
                     
                        11°6.403′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.68′
                     
                     
                        11°6.641′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.651′
                     
                     
                        11°6.771′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.633′
                     
                     
                        11°6.767′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.62′
                     
                     
                        11°6.51′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.336′
                     
                     
                        11°5.695′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.635′
                     
                     
                        11°6.49′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.639′
                     
                     
                        11°6.446′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.63′
                     
                     
                        11°6.436′
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                     
                        55°20.647′
                     
                     
                        11°6.362′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°21.056′
                     
                     
                        10°56.562′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°21.92′
                     
                     
                        10°59.68′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°22.028′
                     
                     
                        10°59.909′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°22.219′
                     
                     
                        11°0.087′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°20.379′
                     
                     
                        10°58.507′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°20.421′
                     
                     
                        10°58.837′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°20.49′
                     
                     
                        10°59.106′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°20.537′
                     
                     
                        10°59.268′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°20.506′
                     
                     
                        10°59.374′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°20.444′
                     
                     
                        10°59.385′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°20.72′
                     
                     
                        11°0.843′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°20.951′
                     
                     
                        11°1.385′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°21.374′
                     
                     
                        11°1.777′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°22.182′
                     
                     
                        11°2.048′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°22.637′
                     
                     
                        11°1.948′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°22.807′
                     
                     
                        11°1.442′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°22.535′
                     
                     
                        11°0.65′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°22.219′
                     
                     
                        11°0.087′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°19.712′
                     
                     
                        10°59.605′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°20.707′
                     
                     
                        10°55.772′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°20.044′
                     
                     
                        10°55.351′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°19.074′
                     
                     
                        10°55.587′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°19.01′
                     
                     
                        10°55.724′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°18.926′
                     
                     
                        10°57.284′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°18.978′
                     
                     
                        10°59.081′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°20.044′
                     
                     
                        10°59.317′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°19.963′
                     
                     
                        10°59.031′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°19.878′
                     
                     
                        10°58.604′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°19.765′
                     
                     
                        10°58.204′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°19.669′
                     
                     
                        10°57.572′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°19.673′
                     
                     
                        10°57.297′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°19.475′
                     
                     
                        10°56.801′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°19.53′
                     
                     
                        10°56.681′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°19.683′
                     
                     
                        10°57.012′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°19.784′
                     
                     
                        10°57.181′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°19.882′
                     
                     
                        10°57.508′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°20.129′
                     
                     
                        10°57.805′
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                     
                        55°20.382′
                     
                     
                        10°58.341′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°19.539′
                     
                     
                        11°7.846′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°19.464′
                     
                     
                        11°8.143′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°19.348′
                     
                     
                        11°8.54′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°19.237′
                     
                     
                        11°8.9′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°19.249′
                     
                     
                        11°8.982′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°19.134′
                     
                     
                        11°9.283′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°19.063′
                     
                     
                        11°9.396′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.886′
                     
                     
                        11°9.591′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.843′
                     
                     
                        11°9.67′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.724′
                     
                     
                        11°9.841′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.958′
                     
                     
                        11°8.211′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.881′
                     
                     
                        11°8.862′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.714′
                     
                     
                        11°9.281′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.648′
                     
                     
                        11°9.861′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.477′
                     
                     
                        11°10.315′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.239′
                     
                     
                        11°10.827′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.114′
                     
                     
                        11°11.133′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°16.854′
                     
                     
                        11°11.197′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°16.766′
                     
                     
                        11°11.324′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°16.53′
                     
                     
                        11°11.452′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°16.095′
                     
                     
                        11°12.308′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°16.08′
                     
                     
                        11°12.453′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°16.169′
                     
                     
                        11°12.654′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°16.161′
                     
                     
                        11°12.723′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°16.033′
                     
                     
                        11°12.904′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°16.007′
                     
                     
                        11°13.144′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°16.543′
                     
                     
                        11°13.644′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°16.902′
                     
                     
                        11°13.73′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.096′
                     
                     
                        11°13.51′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.076′
                     
                     
                        11°13.064′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.545′
                     
                     
                        11°13.235′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.587′
                     
                     
                        11°13.017′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.673′
                     
                     
                        11°12.6′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.845′
                     
                     
                        11°12.322′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.929′
                     
                     
                        11°12.155′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.036′
                     
                     
                        11°11.762′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.08′
                     
                     
                        11°11.607′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.129′
                     
                     
                        11°11.477′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.265′
                     
                     
                        11°11.005′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.326′
                     
                     
                        11°10.851′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.315′
                     
                     
                        11°10.591′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.361′
                     
                     
                        11°10.416′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.527′
                     
                     
                        11°10.156′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.616′
                     
                     
                        11°10.002′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.988′
                     
                     
                        11°11.987′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°19.539′
                     
                     
                        11°7.846′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°19.847′
                     
                     
                        11°6.941′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°19.653′
                     
                     
                        11°5.987′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°19.486′
                     
                     
                        11°5.827′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°19.338′
                     
                     
                        11°5.889′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°19.032′
                     
                     
                        11°6.271′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.7′
                     
                     
                        11°6.298′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.633′
                     
                     
                        11°6.171′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.155′
                     
                     
                        11°6.263′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°18.056′
                     
                     
                        11°6.409′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.965′
                     
                     
                        11°6.661′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.843′
                     
                     
                        11°6.743′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.755′
                     
                     
                        11°6.86′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.682′
                     
                     
                        11°7.066′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.682′
                     
                     
                        11°7.356′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.736′
                     
                     
                        11°7.553′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.835′
                     
                     
                        11°7.591′
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                     
                        55°17.937′
                     
                     
                        11°7.587′
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        55°13.037′
                     
                     
                        10°54.564′
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        55°13.099′
                     
                     
                        10°54.201′
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        55°12.975′
                     
                     
                        10°53.846′
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        55°12.738′
                     
                     
                        10°53.308′
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        55°12.528′
                     
                     
                        10°54.474′
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        55°12.431′
                     
                     
                        10°52.92′
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        55°12.291′
                     
                     
                        10°52.964′
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        55°12.204′
                     
                     
                        10°53.563′
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        55°13.099′
                     
                     
                        10°54.201′
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        55°12.27′
                     
                     
                        10°54.034′
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                        55°12.934′
                     
                     
                        10°54.608′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°12.001′
                     
                     
                        10°52.671′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°11.988′
                     
                     
                        10°54.097′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°11.946′
                     
                     
                        10°54.239′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°11.675′
                     
                     
                        10°54.439′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°11.172′
                     
                     
                        10°54.336′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°11.088′
                     
                     
                        10°54.182′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°11.241′
                     
                     
                        10°53.372′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°11.541′
                     
                     
                        10°53.384′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°11.584′
                     
                     
                        10°52.825′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°11.107′
                     
                     
                        10°52.819′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°10.944′
                     
                     
                        10°53.173′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°10.431′
                     
                     
                        10°53.477′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°10.324′
                     
                     
                        10°53.338′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°10.304′
                     
                     
                        10°52.808′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°10.069′
                     
                     
                        10°52.688′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°9.994′
                     
                     
                        10°52.053′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°10.484′
                     
                     
                        10°51.781′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°10.689′
                     
                     
                        10°51.872′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°11.711′
                     
                     
                        10°51.901′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°12.001′
                     
                     
                        10°52.671′
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                     
                        55°9.919′
                     
                     
                        10°52.511′
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        55°8.442′
                     
                     
                        10°53.135′
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        55°7.312′
                     
                     
                        10°53.026′
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        55°7.339′
                     
                     
                        10°52.24′
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        55°6.665′
                     
                     
                        10°52.011′
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        55°6.458′
                     
                     
                        10°51.873′
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        55°6.425′
                     
                     
                        10°51.644′
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        55°6.49′
                     
                     
                        10°51.431′
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        55°7.913′
                     
                     
                        10°51.552′
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        55°8.542′
                     
                     
                        10°51.629′
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        55°8.762′
                     
                     
                        10°51.987′
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        55°8.754′
                     
                     
                        10°52.343′
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                     
                        55°8.442′
                     
                     
                        10°53.135′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°23.281′
                     
                     
                        10°45.868′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°23.438′
                     
                     
                        10°46.899′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°22.436′
                     
                     
                        10°48.264′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°21.686′
                     
                     
                        10°48.96′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°21.508′
                     
                     
                        10°50.307′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°20.441′
                     
                     
                        10°51.066′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°20.104′
                     
                     
                        10°51.73′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°19.095′
                     
                     
                        10°52.473′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°18.718′
                     
                     
                        10°52.328′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°18.642′
                     
                     
                        10°51.7′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°18.91′
                     
                     
                        10°51.124′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°19.513′
                     
                     
                        10°50.867′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°19.65′
                     
                     
                        10°49.615′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°19.861′
                     
                     
                        10°48.606′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°20.471′
                     
                     
                        10°48.321′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°21.046′
                     
                     
                        10°47.795′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°21.568′
                     
                     
                        10°47.536′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°22.25′
                     
                     
                        10°46.695′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°22.534′
                     
                     
                        10°46.353′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°22.816′
                     
                     
                        10°46.344′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°22.948′
                     
                     
                        10°46.253′
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                     
                        55°23.281′
                     
                     
                        10°45.868′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°17.047′
                     
                     
                        10°49.155′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°16.79′
                     
                     
                        10°48.307′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°15.961′
                     
                     
                        10°50.277′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°15.729′
                     
                     
                        10°50.6′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°15.396′
                     
                     
                        10°50.281′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°15.076′
                     
                     
                        10°49.59′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°14.69′
                     
                     
                        10°49.923′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°14.26′
                     
                     
                        10°49.912′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°13.484′
                     
                     
                        10°49.512′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°13.171′
                     
                     
                        10°49.238′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°13.008′
                     
                     
                        10°48.759′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°13.052′
                     
                     
                        10°48.589′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°13.187′
                     
                     
                        10°48.565′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°13.412′
                     
                     
                        10°48.691′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°13.514′
                     
                     
                        10°48.719′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°13.598′
                     
                     
                        10°48.78′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°13.696′
                     
                     
                        10°48.876′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°13.756′
                     
                     
                        10°48.89′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°13.844′
                     
                     
                        10°48.866′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°13.876′
                     
                     
                        10°48.941′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°14.054′
                     
                     
                        10°48.763′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°14.243′
                     
                     
                        10°48.657′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°14.308′
                     
                     
                        10°48.555′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°14.365′
                     
                     
                        10°48.506′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°14.61′
                     
                     
                        10°48.945′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°15.371′
                     
                     
                        10°49.001′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°15.408′
                     
                     
                        10°48.532′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°15.772′
                     
                     
                        10°47.882′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°16.2′
                     
                     
                        10°47.656′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°16.614′
                     
                     
                        10°47.216′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°16.75′
                     
                     
                        10°47.263′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°17.035′
                     
                     
                        10°47.428′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°17.137′
                     
                     
                        10°47.465′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°17.217′
                     
                     
                        10°47.533′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°17.277′
                     
                     
                        10°47.53′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°17.317′
                     
                     
                        10°47.474′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°17.563′
                     
                     
                        10°47.673′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°17.654′
                     
                     
                        10°48.554′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°17.615′
                     
                     
                        10°49.147′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°17.27′
                     
                     
                        10°49.375′
                     
                  
                  
                     
                        16
                     
                     
                        55°17.047′
                     
                     
                        10°49.155′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°15.901′
                     
                     
                        10°53.294′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°15.897′
                     
                     
                        10°53.739′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°16.516′
                     
                     
                        10°54.748′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°17.165′
                     
                     
                        10°55.712′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°17.195′
                     
                     
                        10°56.657′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°17.043′
                     
                     
                        10°57.42′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°16.717′
                     
                     
                        10°57.427′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°16.223′
                     
                     
                        10°56.627′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°15.216′
                     
                     
                        10°55.738′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°14.488′
                     
                     
                        10°55.598′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°14.255′
                     
                     
                        10°55.435′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°13.955′
                     
                     
                        10°54.872′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°14.014′
                     
                     
                        10°54.435′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°14.277′
                     
                     
                        10°54.294′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°14.315′
                     
                     
                        10°53.183′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°14.404′
                     
                     
                        10°52.716′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°15.081′
                     
                     
                        10°52.435′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°15.504′
                     
                     
                        10°52.472′
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                     
                        55°15.901′
                     
                     
                        10°53.294′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°19.153′
                     
                     
                        11°1.41′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°19.153′
                     
                     
                        11°1.405′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.706′
                     
                     
                        11°1.361′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.556′
                     
                     
                        11°1.38′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.54′
                     
                     
                        11°1.382′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.407′
                     
                     
                        10°59.519′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.083′
                     
                     
                        10°58.811′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°17.231′
                     
                     
                        10°57.913′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°17.31′
                     
                     
                        10°56.894′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°17.792′
                     
                     
                        10°55.498′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°17.345′
                     
                     
                        10°55.539′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°17.204′
                     
                     
                        10°55.094′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°16.45′
                     
                     
                        10°54.649′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°16.272′
                     
                     
                        10°54.307′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°16.034′
                     
                     
                        10°53.54′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°16.043′
                     
                     
                        10°53.107′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°16.312′
                     
                     
                        10°52.573′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°16.321′
                     
                     
                        10°51.505′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°16.48′
                     
                     
                        10°50.971′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°16.719′
                     
                     
                        10°50.963′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°17.598′
                     
                     
                        10°51.706′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°17.712′
                     
                     
                        10°51.637′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°17.756′
                     
                     
                        10°51.339′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.016′
                     
                     
                        10°51.184′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°17.996′
                     
                     
                        10°50.625′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.057′
                     
                     
                        10°50.283′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.209′
                     
                     
                        10°49.881′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.337′
                     
                     
                        10°49.638′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.446′
                     
                     
                        10°49.432′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.71′
                     
                     
                        10°49.284′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°19.429′
                     
                     
                        10°49.555′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°19.456′
                     
                     
                        10°49.88′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.953′
                     
                     
                        10°50.561′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.626′
                     
                     
                        10°50.886′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.339′
                     
                     
                        10°53.146′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.587′
                     
                     
                        10°53.85′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°19.2′
                     
                     
                        10°54.345′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°19.368′
                     
                     
                        10°54.926′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°19.129′
                     
                     
                        10°55.437′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.633′
                     
                     
                        10°55.848′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.749′
                     
                     
                        10°58.729′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°18.67′
                     
                     
                        10°59.198′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°19.262′
                     
                     
                        11°0.072′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°20.109′
                     
                     
                        11°0.134′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°20.163′
                     
                     
                        11°0.469′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°19.793′
                     
                     
                        11°1.058′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°19.185′
                     
                     
                        11°1.404′
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                     
                        55°19.153′
                     
                     
                        11°1.41′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        55°12.521′
                     
                     
                        10°48.713′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        55°12.66′
                     
                     
                        10°48.627′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        55°12.612′
                     
                     
                        10°49.461′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        55°12.028′
                     
                     
                        10°49.661′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        55°11.588′
                     
                     
                        10°49.552′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        55°11.513′
                     
                     
                        10°49.361′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        55°11.598′
                     
                     
                        10°49.005′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        55°11.744′
                     
                     
                        10°48.931′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        55°12.172′
                     
                     
                        10°48.956′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        55°12.25′
                     
                     
                        10°48.747′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        55°12.322′
                     
                     
                        10°48.752′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        55°12.398′
                     
                     
                        10°48.755′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        55°12.464′
                     
                     
                        10°48.707′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        55°12.509′
                     
                     
                        10°48.678′
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                     
                        55°12.521′
                     
                     
                        10°48.713′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°11.213′
                     
                     
                        10°49.51′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°11.138′
                     
                     
                        10°50.719′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°10.916′
                     
                     
                        10°51.079′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°10.626′
                     
                     
                        10°51.187′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°9.675′
                     
                     
                        10°50.936′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°9.479′
                     
                     
                        10°50.754′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°9.476′
                     
                     
                        10°49.829′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°10.234′
                     
                     
                        10°48.014′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°10.256′
                     
                     
                        10°48.051′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°11.213′
                     
                     
                        10°49.51′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°11.177′
                     
                     
                        10°49.151′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°10.847′
                     
                     
                        10°48.427′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°10.816′
                     
                     
                        10°48.379′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°10.719′
                     
                     
                        10°48.362′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°10.669′
                     
                     
                        10°48.285′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°10.475′
                     
                     
                        10°48.162′
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                     
                        55°10.339′
                     
                     
                        10°48.111′
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        55°14.799′
                     
                     
                        11°10.2′
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        55°15.844′
                     
                     
                        11°10.527′
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        55°15.044′
                     
                     
                        11°10.252′
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        55°16.2′
                     
                     
                        11°8.367′
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        55°16.768′
                     
                     
                        11°8.485′
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        55°15.204′
                     
                     
                        11°10.346′
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        55°14.917′
                     
                     
                        11°10.106′
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        55°14.446′
                     
                     
                        11°8.476′
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        55°16.484′
                     
                     
                        11°8.142′
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        55°15.684′
                     
                     
                        11°8.295′
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        55°13.227′
                     
                     
                        11°9.632′
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        55°13.149′
                     
                     
                        11°9.334′
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                     
                        55°13.702′
                     
                     
                        11°8.196′
                     
    &nbs