Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1183/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 171/100
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1183
   ze dne 20. dubna 2017,
   kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 67 odst. 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (2), a zejména na čl. 223 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením (EU) č. 1307/2013 bylo zrušeno a nahrazeno nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (3) a nařízením (EU) č. 1308/2013 bylo zrušeno a nahrazeno nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (4). Nařízení (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013 a akty přijaté na základě těchto nařízení stanoví širokou škálu povinností členských států oznamovat Komisi informace a dokumenty. Uvedená nařízení rovněž svěřují Komisi pravomoc přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. S cílem zajistit bezproblémové oznamování informací a dokumentů Komisi musí být prostřednictvím těchto aktů přijata určitá pravidla. Tato pravidla by měla nahradit pravidla stanovená v nařízení Komise (ES) č. 792/2009 (5), které by tudíž mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise zintenzivnila úsilí s cílem vyvinout počítačové systémy, které umožňují elektronickou správu dokumentů a postupů, a to jak v rámci interních pracovních postupů, tak ve vztazích s orgány členských států odpovědnými za provádění společné zemědělské politiky. Členské státy na vnitrostátní úrovni rovněž vyvinuly počítačové systémy s cílem zajistit sdílené řízení společné zemědělské politiky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V této souvislosti by měl právní rámec zavést společná pravidla vztahující se na informační systémy zřízené za účelem oznamování informací a dokumentů členskými státy Komisi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Měla by být také stanovena povaha a druh informací, které mají být podle nařízení (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013 oznamovány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Pokud je z důvodu vývoje na trhu nutné získat dodatečné informace o trhu nad rámec toho, co je stanoveno v tomto nařízení a doprovodném prováděcím nařízení, Komise by měla být oprávněna tyto informace po omezenou dobu požadovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V zájmu zajištění řádného fungování systému oznamování by osoby, které jsou oprávněny podávat oznámení, měly být ve zřízených informačních systémech vždy identifikovány. Za postup identifikace by měl být odpovědný jeden kontaktní subjekt, který určí každý členský stát. Mimoto je nutné stanovit podmínky pro udělování přístupových práv k informačním systémům zřízeným Komisí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Oblast působnosti
   1.   Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž se doplňují nařízení (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o povahu a druh informací, které mají být oznamovány, a přístupová práva k informacím nebo informačním systémům poskytnutým za účelem splnění oznamovacích povinností stanovených v uvedených nařízeních a v aktech přijatých na základě uvedených nařízení.
   2.   Oznamovací povinnosti stanovené v tomto nařízení se vztahují na odvětví uvedená v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013.
   Článek 2
   Povaha a druh oznamovaných informací
   1.   Oznamovací povinnost zahrnuje veškeré informace nezbytné pro účely stanovené v článku 67 nařízení (EU) č. 1307/2013 a v článku 223 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo pro účely uplatňování aktů přijatých na základě uvedených nařízení nebo pro účely dosažení souladu s mezinárodními dohodami uzavřenými v souladu se Smlouvou o fungování EU.
   2.   Oznamovací povinnost zahrnuje kvantitativní údaje, jež tvoří převážně číselné údaje, a kvalitativní údaje, jež tvoří převážně dokumenty a zprávy.
   Článek 3
   Dodatečné informace pro řízení zemědělských trhů
   1.   Pokud jsou z důvodu vývoje na trhu naléhavě zapotřebí dodatečné informace v oblasti působnosti kapitoly II prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 (6), může Komise od členských států požadovat oznámení těchto dodatečných informací a poskytnout potřebné formuláře pro jejich oznamování.
   2.   Žádost podle odstavce 1 se použije nejdéle po dobu 12 měsíců od data této žádosti.
   Článek 4
   Jeden kontaktní subjekt a jeho odpovědnost
   1.   Členské státy určí jeden kontaktní subjekt a informují Komisi o všech jeho příslušných kontaktních údajích.
   2.   Jeden kontaktní subjekt odpovídá za následující úkoly týkající se informačního systému:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               udělování přístupových práv uživatelům;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               ověřování totožnosti uživatelů, jimž jsou udělena přístupová práva;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               oznamování uživatelů, jimž jsou udělena přístupová práva do informačního systému, Komisi.
            
         
      
   
   3.   Komise aktivuje přístupová práva uživatelů na základě oznámení, která obdrží od jednoho kontaktního subjektu v souladu s odst. 2 písm. c).
   Článek 5
   Zrušení
   Nařízení (ES) č. 792/2009 se zrušuje.
   Odkazy na nařízení (ES) č. 792/2009 se považují za odkazy na toto nařízení v přenesené pravomoci a na prováděcí nařízení (EU) 2017/1185.
   Článek 6
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.
   
      (2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16).
   
      (4)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (viz strana 113 v tomto čísle Úředního věstníku).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.