Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1186 ze dne 3. července 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1186/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 171/131
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1186
   ze dne 3. července 2017,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 druhou možnost a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnicí Komise 2008/127/ES (2) byly pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej zařazeny jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3). Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 637/2012 (4) vyžaduje, aby dotčené členské státy zajistily, že oznamovatel, na jehož žádost byly pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej zařazeny, předloží další potvrzující informace o rovnocennosti specifikací komerčně vyráběného technického materiálu se specifikacemi zkušebního materiálu použitého pro toxikologickou dokumentaci a o toxikologickém profilu látky do dne 1. května 2013 a do dne 31. května 2014 v uvedeném pořadí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V dubnu roku 2013 předložil oznamovatel informace zpravodajskému členskému státu, Řecku, a to za účelem splnění povinnosti předložit další informace uvedené v 1. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Řecko posoudilo informace předložené oznamovatelem včetně některých dalších informací souvisejících s prvně předloženými informacemi, které byly předloženy během hodnotícího procesu. Své posouzení předložilo ve formě dodatků k návrhu zprávy o posouzení ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) v listopadu roku 2014 a listopadu roku 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               S členskými státy, žadatelem a úřadem byly provedeny konzultace, a poté byli vyzváni k předložení připomínek k posouzení zpravodajského členského státu. Dne 27. března 2015 úřad zveřejnil technickou zprávu shrnující výsledky této konzultace týkající se surového tálového oleje (6).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Ve světle informací předložených oznamovatelem, posouzení těchto informací zpravodajským členským státem a připomínek předložených k posouzení členskými státy a EFSA má Komise za to, že potvrzující informace nestačí k učinění závěru o rovnocennosti specifikací komerčně vyráběného technického materiálu se specifikacemi zkušebního materiálu použitého pro toxikologickou dokumentaci a o toxikologickém profilu látky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Komise vyzvala oznamovatele, aby se ke stanovisku Komise vyjádřil.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Navzdory argumentům, které oznamovatel předložil, však Komise dospěla k závěru, že předložené informace jsou neúplné a neumožňují dospět k závěru o rovnocennosti specifikací komerčně vyráběného technického materiálu se specifikacemi zkušebního materiálu použitého pro toxikologickou dokumentaci a o toxikologickém profilu látky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Proto je vhodné schválení uvedené účinné látky odejmout.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Členským státům by na odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedenou účinnou látku měl být poskytnut určitý čas.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               U přípravků na ochranu rostlin obsahujících uvedenou účinnou látku, v jejichž případě členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělí odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději dne 24. října 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Odnětí schválení
   Povolení týkající se účinné látky pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej se odnímá.
   Článek 2
   Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
   V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se zrušuje řádek 250, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej.
   Článek 3
   Přechodná opatření
   Členské státy odejmou povolení pro přípravky na ochranu rostlin, které obsahují pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej jako účinnou látku nejpozději do 24. října 2017.
   Článek 4
   Odkladná lhůta
   Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dne 24. října 2018.
   Článek 5
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 3. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Komise 2008/127/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých účinných látek (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 89).
   
      (3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 637/2012 ze dne 13. července 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek síran železnatý, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej a pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola (Úř. věst. L 186, 14.7.2012, s. 20).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   
      (6)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2015. Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for tall oil crude. EFSA supporting publication 2015:EN-781. 14 s.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.