Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1187 ze dne 3. července 2017 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1187/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 171/134
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1187
   ze dne 3. července 2017
   o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 18 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   POSTUP
   
   1.1.   Platná opatření
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Na základě antisubvenčního šetření (dále jen „původní šetření“) uložila Rada prováděcím nařízením (EU) č. 452/2011 (2) konečné vyrovnávací clo na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“ nebo „dotčená země“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě antidumpingového šetření uložila Rada prováděcím nařízením (EU) č. 451/2011 (3) rovněž konečné antidumpingové clo na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z ČLR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Vyrovnávací opatření měla podobu valorického cla s výší sazby v rozmezí od 4 % do 12 % pro dovoz jednotlivě vyjmenovaných vývozců se zbytkovou celní sazbou 12 %.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 8. srpna 2011 podali čínští výrobci Gold East Paper Co. Ltd. a Gold Huasheng Paper Co. Ltd. (dále jen „skupina APP“) žádosti o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 451/2011 i prováděcího nařízení (EU) č. 452/2011 v rozsahu, v němž se týkají žadatelů (4). Dne 11. září 2014 třetí senát Tribunálu obě žaloby zamítl.
            
         
      
   
   1.2.   Žádost o přezkum před pozbytím platnosti
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Po zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti (5) platných vyrovnávacích opatření uložených na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z ČLR obdržela Komise žádost o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Žádost podalo pět výrobců v Unii (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group a Sappi Europe SA) (společně dále jen „žadatel“), kteří představují více než 25 % celkové výroby bezdřevého natíraného papíru v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Žádost byla odůvodněna tím, že pokud by opatření pozbyla platnosti, vedlo by to pravděpodobně k přetrvávání subvencování a obnovení újmy pro výrobní odvětví Unie.
            
         
      
   
   1.3.   Zahájení přezkumu před pozbytím platnosti
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Komise dospěla k závěru, že pro zahájení přezkumu před pozbytím platnosti existují dostatečné důkazy, a dne 13. května 2016 oznámila zveřejněním oznámení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (6) (dále jen „oznámení o zahájení přezkumu“) zahájení přezkumu před pozbytím platnosti v souladu s článkem 18 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
         Souběžné šetření
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie dne 13. května 2016 (7) oznámila Komise rovněž zahájení přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (8), pokud jde o platná konečná antidumpingová opatření v souvislosti s dovozem určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Před zahájením přezkumu před pozbytím platnosti a v souladu s čl. 10 odst. 7 a čl. 33 písm. a) základního nařízení oznámila Komise vládě ČLR (dále jen „čínská vláda“), že obdržela řádně doloženou žádost o přezkum, a vyzvala ji ke konzultacím s cílem vyjasnit situaci, pokud jde o obsah žádosti o přezkum, a dospět k oboustranně přijatelnému řešení. Čínská vláda nabídku konzultací přijala a ty se následně uskutečnily dne 11. května 2016. Během konzultací byly náležitě zohledněny připomínky předložené orgány ČLR. Nebylo však dosaženo žádného vzájemně přijatelného řešení.
            
         
      
   
   1.4.   Šetření
   
   
      
         Období přezkumného šetření a posuzované období
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Šetření pravděpodobnosti přetrvávání nebo obnovení subvencování se týkalo období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 (dále jen „období přezkumného šetření“). Zkoumání trendů, které mají význam pro posouzení pravděpodobnosti přetrvávání nebo obnovení újmy, se týkalo období od 1. ledna 2012 do konce období přezkumného šetření (dále jen „posuzované období“).
            
         
      
   
   
      
         Zúčastněné strany
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               V oznámení o zahájení přezkumu Komise vyzvala zúčastněné strany, aby se jí přihlásily, a mohly se tak šetření zúčastnit. Kromě toho Komise o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti výslovně informovala žadatele, další známé výrobce v Unii, známé dotčené vyvážející výrobce, dovozce a uživatele v Unii i čínské orgány a vyzvala je k účasti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost písemně vyjádřit své stanovisko k situaci a požádat o slyšení ve lhůtě uvedené v oznámení o zahájení přezkumu. Všem zúčastněným stranám, které o to požádaly, byla poskytnuta možnost slyšení u Komise.
            
         
      
   
   
      
         Výběr vzorku
      
   
   a)   Výběr vzorku vyvážejících výrobců v ČLR
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               V oznámení o zahájení přezkumu Komise uvedla, že možná bude nutné vybrat vzorek zúčastněných stran v souladu s článkem 27 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, požádala všech 36 známých vyvážejících výrobců v ČLR, aby poskytli informace uvedené v oznámení o zahájení přezkumu. Komise kromě toho požádala zastoupení Čínské lidové republiky při Evropské unii, aby označilo a/nebo kontaktovalo případné další vyvážející výrobce, kteří by mohli mít zájem o účast na šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Informace požadované v příloze I oznámení o zahájení přezkumu za účelem výběru vzorku poskytla pouze jedna skupina vyvážejících výrobců v ČLR (9). Na jednání, které se konalo dne 8. června 2016, informovala tatáž skupina vyvážejících výrobců Komisi o tom, že nemá v úmyslu poskytnout odpověď na dotazník. Vysvětlila to absencí prodeje na vývoz na trh Unie v průběhu období přezkumného šetření a komplexní strukturou skupiny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Všichni známí dotčení vyvážející výrobci a orgány ČLR byli informováni o důsledcích nedostatečné spolupráce a o tom, že v souladu s článkem 28 základního nařízení může Komise svá zjištění založit na nejspolehlivějších dostupných údajích.
            
         
      
   
   b)   Výběr vzorku výrobců v Unii
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               V oznámení o zahájení přezkumu Komise uvedla, že vybrala předběžný vzorek výrobců v Unii. V souladu s čl. 27 odst. 1 základního nařízení vybrala Komise vzorek na základě největšího reprezentativního objemu prodeje a výroby, přičemž přihlédla rovněž k zeměpisnému rozsahu. Předběžný vzorek sestával ze tří skupin výrobců v Unii. Komise vyzvala zúčastněné strany, aby se k předběžnému vzorku vyjádřily. Jeden z výrobců v Unii předběžně zařazených do vzorku informoval Komisi, že nebude schopen odpovědět na dotazník. Komise rovněž obdržela objasnění v tom smyslu, že ostatní dvě strany, jež byly zařazeny do vzorku, jsou skupiny sestávající z několika výrobců. V souladu s tím Komise vzorek revidovala tak, že nahradila nespolupracujícího výrobce dalším největším výrobcem, pokud jde o objem prodeje a výroby, a tím, že vybrala největší výrobce v rámci ostatních dvou skupin výrobců předběžně zařazených do vzorku. Jelikož Komise neobdržela ve stanovené lhůtě žádné připomínky týkající se revidovaného vzorku, potvrdila vzorek v revidované podobě. Konečný vzorek představoval více než 30 % celkové výroby v Unii během období přezkumného šetření, a proto se považoval za reprezentativní pro výrobní odvětví Unie.
            
         
      
   
   c)   Výběr vzorku dovozců, kteří nejsou ve spojení
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, požádala všechny známé dovozce, kteří nejsou ve spojení, aby poskytli informace uvedené v oznámení o zahájení přezkumu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Komise se obrátila na pět potenciálních dovozců, žádný z nich však na formulář pro výběr vzorku neodpověděl.
            
         
      
   
   
      
         Dotazníky
      
   
   a)   Dotazník – čínská vláda
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Dne 13. května 2016 zaslala Komise čínské vládě dotazník včetně zvláštních dotazníků pro China Development Bank, Export Import Bank of China (dále jen „EXIM“), Agricultural Bank of China a China Export & Credit Insurance Corporation (dále jen „Sinosure“) na základě skutečnosti, že tyto banky podle údajů uvedených v podnětu a/nebo v původním šetření poskytly půjčky a finanční služby pro odvětví bezdřevého natíraného papíru. Kromě toho byla čínská vláda požádána, aby předala dotazník pro banky veškerým dalším finančním institucím, o kterých čínská vláda ví, že poskytly úvěry dotčenému odvětví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Dne 24. června 2016 obdržela Komise odpověď na dotazník od čínské vlády. Komise neobdržela odpověď od žádné z výše uvedených finančních institucí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Dne 2. září 2016 zaslala Komise čínské vládě písemné upozornění na nedostatky. Čínská vláda požádala o prodloužení lhůty pro odpověď na toto písemné upozornění na nedostatky. Dne 23. září 2016 informovala čínská vláda Komisi, že se rozhodla nezaslat svoji odpověď na písemné upozornění na nedostatky, a potvrdila, že již nebude v rámci šetření spolupracovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Verbální nótou ze dne 7. října 2016 informovala Komise orgány ČLR, že v důsledku nedostatečné spolupráce ze strany čínské vlády má Komise v souladu s článkem 28 základního nařízení v úmyslu založit svá zjištění na nejspolehlivějších dostupných údajích. Uvedla rovněž, že zjištění založená na dostupných údajích mohou být méně příznivá, než kdyby čínská vláda při šetření spolupracovala.
            
         
      
   
   b)   Dotazník – vyvážející výrobci
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Žádný dotazník nebyl zaslán vyvážejícím výrobcům, kteří neodpověděli na žádost Komise v oznámení o zahájení přezkumu. Komise nezaslala dotazník ani čínskému vyvážejícímu výrobci uvedenému v 16. bodě odůvodnění, jelikož již uvedl, že neodpoví.
            
         
      
   
   c)   Dotazník – výrobci v Unii
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Komise zaslala dotazníky třem výrobcům v Unii zařazeným do vzorku a odpovědi na dotazník obdržela od všech tří.
            
         
      
   
   
      
         Inspekce na místě
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Komise si vyžádala a ověřila všechny informace, které považovala v souvislosti s přezkumem před pozbytím platnosti za nezbytné ke stanovení subvencování, újmy a zájmu Unie. Inspekce na místě podle článku 26 základního nařízení se uskutečnily v prostorách těchto společností v Unii:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Burgo Group S.p.A., Altavilla Vicentina, Itálie,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Condat (Lecta Group), Barcelona, Španělsko,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Sappi Europe SA, Brusel, Belgie pro Sappi Austria Produktions GmbH&Co KG, Gratkorn, Rakousko.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   2.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
   
   2.1.   Dotčený výrobek
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Dotčeným výrobkem je určitý bezdřevý natíraný papír, což je papír, kartón nebo lepenka, natíraný na jedné nebo na obou stranách (nikoli papír, kartón nebo lepenka kraft), v listech (arších) nebo kotoučích, o plošné hmotnosti nejméně 70 g/m2, avšak nejvýše 400 g/m2, a bělosti vyšší než 84 (měřeno podle normy ISO 2470-1), pocházející z ČLR (dále jen „výrobek, který je předmětem přezkumu“), v současnosti kódů KN ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 a ex 4810 99 80 (kódy TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 a 4810998020).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Dotčený výrobek nezahrnuje:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           kotouče vhodné pro použití v kotoučových strojích. Kotouče vhodné pro použití v kotoučových strojích jsou definovány jako kotouče, které při zkoušce ISO podle normy ISO 3783:2006 na určení pevnosti v tahu metodou vzrůstající rychlosti za použití zkušebního přístroje IGT (elektrického modelu) vykáží výsledek nižší než 30 N/m v příčném směru (cross-direction, CD) a výsledek nižší než 50 N/m v podélném směru výroby na stroji (machine direction, MD),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           vícevrstvý papír a vícevrstvý kartón a lepenku.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   2.2.   Obdobný výrobek
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               Šetření ukázalo, že následující výrobky mají stejné základní fyzikální a technické vlastnosti i stejná základní použití:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           dotčený výrobek,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           výrobek vyráběný a prodávaný vyvážejícími výrobci na domácím trhu v ČLR,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           výrobek vyráběný a prodávaný v Unii výrobním odvětvím Unie.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Komise dospěla k závěru, že tyto výrobky jsou obdobnými výrobky ve smyslu čl. 2 písm. c) základního nařízení.
            
         
      
   
   3.   PRAVDĚPODOBNOST PŘETRVÁVÁNÍ SUBVENCOVÁNÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               V souladu s článkem 18 základního nařízení a jak bylo uvedeno v oznámení o zahájení přezkumu, Komise zkoumala, zda by pozbytí platnosti stávajících cel pravděpodobně vedlo k přetrvávání subvencování.
            
         
      
   
   3.1.   Nedostatečná spolupráce a využití nejspolehlivějších dostupných údajů v souladu s čl. 28 odst. 1 základního nařízení
   
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               Jak je vysvětleno výše, čínská vláda nejprve s Komisí spolupracovala a odpověděla na dotazník. Nicméně vzhledem k tomu, že tato odpověď byla velmi nedostačující, bylo jí dne 2. září 2016 zasláno písemné upozornění na nedostatky. Po obdržení zmíněného písemného upozornění na nedostatky čínská vláda dne 23. září 2016 informovala Komisi o svém rozhodnutí ukončit spolupráci. Komise tak od čínské vlády obdržela pouze omezené množství neověřených informací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (34)
            
            
               Komise neobdržela žádné odpovědi na zvláštní dotazníky určené pro China Development Bank, EXIM, Agricultural Bank of China, Sinosure nebo jakoukoliv jinou finanční nebo pojišťovací instituci, o které čínská vláda ví, že poskytla úvěry odvětví bezdřevého natíraného papíru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (35)
            
            
               Komise všechny zúčastněné strany informovala o důsledcích nedostatečné spolupráce a poskytla jim možnost vyjádřit se. V tomto ohledu nebyly předloženy žádné připomínky. Ke zkoumání přetrvávání subvenčních praktik ČLR v papírenském průmyslu považovala Komise v souladu s článkem 28 základního nařízení za nutné použít nejspolehlivější dostupné údaje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (36)
            
            
               Ohledně použití dostupných údajů odvolací orgán připomněl, že článek 12.7 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních umožňuje používat věcné prvky případu pouze za účelem nahrazení informací, jež mohou chybět, aby bylo možné přesně určit subvencování nebo újmu. Odvolací orgán v tomto směru vysvětlil, že „musí existovat souvislost mezi „nezbytnými informacemi“, které chybějí, a konkrétními „dostupnými údaji“, na nichž je založeno stanovení podle článku 12.7.“ Proto „musí orgán provádějící šetření použít uvedené „dostupné údaje“, které „rozumně nahradí informace, jež zúčastněná strana neposkytla,“ s cílem provést přesné stanovení.“ Odvolací orgán dále vysvětlil, že „dostupné údaje“ odkazují na ty údaje, jež má orgán provádějící šetření k dispozici a má je písemně zaznamenány. Jelikož stanovení podle článku 12.7 musí být provedena na základě „dostupných údajů“, „nelze je provést na základě nepodložených domněnek nebo spekulací.“ Kromě toho při zdůvodňování a hodnocení toho, které dostupné údaje mohou rozumně nahradit chybějící informace, orgán provádějící šetření „musí zohlednit veškeré zaznamenané podložené údaje“. Odvolací orgán vysvětlil, že určení „přiměřeného nahrazení chybějících „nezbytných informací“ zahrnuje proces zdůvodnění a hodnocení“ ze strany orgánu provádějícího šetření. Pokud má orgán provádějící šetření k dispozici několik dostupných údajů, z nichž si musí vybrat, „z toho přirozeně vyplývá, že proces zdůvodnění a hodnocení vyžaduje určitou míru srovnání,“ s cílem provést přesné stanovení. Hodnocení „dostupných údajů“, které je požadováno, a podoba, jakou může toto hodnocení mít, závisí na konkrétních okolnostech daného případu, včetně povahy, kvality a množství důkazů ve spisu a konkrétních stanoveních, jež mají být provedena. Povaha a rozsah požadovaných vysvětlení a analýz se bude nutně lišit v závislosti na jednotlivých stanoveních (10).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (37)
            
            
               Komise proto použila pro svou analýzu všechny jí dostupné údaje, konkrétně:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           žádost o přezkum před pozbytím platnosti podle článku 18 základního nařízení, která se týkala antisubvenčních cel uložených na dovoz bezdřevého natíraného papíru z Číny, ze dne 11. února 2016;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           odpověď na antisubvenční dotazník poskytnutou čínskou vládou dne 24. června 2016. Informace v této odpovědi nebyly vzhledem ke skutečnosti, že čínská vláda přestala spolupracovat, ani ověřeny, ani doplněny po písemném upozornění na nedostatky;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           podání předložené jménem ministerstva obchodu Čínské lidové republiky v rámci tohoto šetření;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           informace poskytnuté čínskou vládou a vyvážejícími výrobci zařazenými do vzorku, jakož i zjištění původního šetření; a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           e)
                        
                        
                           předchozí antisubvenční šetření provedená Komisí proti jiným podporovaným odvětvím v ČLR, jako jsou krystalické křemíkové fotovoltaické moduly, a to jak původní šetření (dále jen „původní šetření týkající se solárních panelů“) (11), tak přezkum před pozbytím platnosti (dále jen „přezkum před pozbytím platnosti týkající se solárních panelů“) (12), výrobky ze skleněných vláken (13), solární sklo (14) a ocel s organickým povlakem (15).
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   3.2.   Subvence a programy subvencí zkoumané ve stávajícím šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (38)
            
            
               Vzhledem k nedostatečné spolupráci ze strany čínské vlády a vyvážejících výrobců uvedených výše se Komise rozhodla zkoumat, zda dochází k přetrvávání subvencování, níže uvedeným způsobem. Zaprvé Komise zkoumala, zda subvence napadené v původním šetření i nadále poskytovaly výhodu odvětví bezdřevého natíraného papíru. Poté Komise zkoumala, zda odvětví bezdřevého natíraného papíru čerpalo výhody z nových subvencí, jak se uvádí v podnětu, (tj. subvencí, které nebyly napadeny v původním šetření). Komise rozhodla, že s ohledem na zjištění existence přetrvávajícího subvencování, pokud jde o většinu subvencí napadených v původním šetření, jakož i nové subvence, nebylo nutné zkoumat všechny ostatní subvence, o nichž žadatel tvrdil, že existují. V souladu s článkem 18 základního nařízení by Komise ve skutečnosti měla zkoumat, zda existují důkazy o přetrvávání subvencování, bez ohledu na jeho výši.
            
         
      
   
   3.3.   Subvence napadené v původním šetření
   
   I.   Preferenční úvěry
   
   
      
      
      
         
            
               (39)
            
            
               V původním šetření Komise stanovila valorickou výši subvence s ohledem na toto opatření na 5,37 % pro skupinu APP (16) a 1,26 % pro skupinu Chenming (17).
            
         
      
   
   a)   Vládní zásahy ve prospěch odvětví bezdřevého natíraného papíru
   
      
      
      
         
            
               (40)
            
            
               Komise nejprve zkoumala, zda je poskytování preferenčních úvěrů součástí provádění centrálního plánování čínské vlády, jehož cílem je podporovat rozvoj papírenského průmyslu, stejně jako tomu bylo v případě původního šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (41)
            
            
               Odvětví bezdřevého natíraného papíru, které bylo předmětem šetření Komise, je součástí širší kategorie papírenského průmyslu. Žadatel tvrdil, že čínská vláda i nadále subvencuje svůj papírenský průmysl, a poukázal na řadu politických a plánovacích dokumentů a na právní předpisy, na nichž je pokračující státní podpora pro toto odvětví založena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (42)
            
            
               Při původním šetření Komise zjistila, že jsou papírenskému průmyslu věnovány konkrétní strategické plány. Podle nich mají výkonnost tohoto odvětví pozorně sledovat vládní orgány, jež mají za úkol realizovat zvláštní politiku (např. provádět dekrety), aby byly cíle těchto strategických plánů naplněny. Šetřením se dále zjistilo, že tyto specifické strategické plány stanoví i poskytování preferenčních úvěrů pro papírenský průmysl.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (43)
            
            
               Komise ve stávajícím šetření zjistila, že finanční trh v ČLR je nadále narušován zásahy čínské vlády. Zjištění původního šetření založená na vládních plánech, které byly v té době platné, jsou použita i v tomto přezkumném šetření před pozbytím platnosti. Jak 12. pětiletý plán (18) platný během období přezkumného šetření, tak předchozí 11. pětiletý plán nadále zmiňují papírenský průmysl jako „podporované odvětví“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (44)
            
            
               13. pětiletý plán (2016–2020) se týká období následujícího po období přezkumného šetření, ale potvrzuje přetrvávání subvencování i v budoucnosti. 13. pětiletý plán totiž zdůrazňuje, že papírenský průmysl je „podporovaným odvětvím“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (45)
            
            
               V původním šetření Komise s odkazem na „rozhodnutí č. 40 Státní rady“ (19) (dále jen „rozhodnutí č. 40“) dospěla k závěru, že tento akt je příkazem Státní rady jakožto nejvyššího správního orgánu v ČLR, a je tedy právně závazný pro další veřejnoprávní a hospodářské subjekty. Toto rozhodnutí člení průmyslová odvětví na „podporované, omezované a eliminované projekty“. Tento akt představoval závazný průmyslově politický dokument, který ozřejmuje způsob, jakým čínská vláda realizuje svou politiku podpory pro určité skupiny podniků či odvětví, jako je papírenské odvětví, které směrný index řadí do kategorie „podporovaných odvětví“. Na základě připomínek čínské vlády v tomto šetření Komise potvrdila, že rozhodnutí č. 40 je stále v platnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (46)
            
            
               Pokud jde o počet odvětví klasifikovaných jako „podporovaná“, je jich celkem 26, a představují tedy jen zlomek čínského hospodářství. Navíc v rámci těchto 26 odvětví mají status „podporovaných“ jen určité činnosti. Článek 17 rozhodnutí č. 40 rovněž stanoví, že pro „podporované investiční projekty“ platí zvláštní výhody a pobídky (finanční podpora, osvobození od dovozního cla, osvobození od DPH či osvobození od daně). S odkazem na „omezované a eliminované projekty“ zmocňuje rozhodnutí č. 40 státní orgány, aby přímo zasahovaly za účelem regulace trhu. Články 18 a 19 ve skutečnosti požadují, aby příslušný orgán finančním institucím zakázal poskytovat úvěry, a útvaru státní cenové správy ukládají, aby zvýšil ceny elektřiny, a dodavatelům elektřiny nařízují, aby své dodávky „omezovaným a eliminovaným projektům“ ukončily. Z výše uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí č. 40 stanoví pravidla a pokyny závazné pro všechny hospodářské instituce a subjekty, a to v podobě směrnic o pomoci podporovaným odvětvím, k nimž patří rovněž papírenský průmysl.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (47)
            
            
               Komise v současném šetření zjistila, že celá řada politických dokumentů uvádí papírenský průmysl výslovně jako „podporované odvětví“. To se týká zejména 12. pětiletého plánu pro papírenský průmysl. Tento plán se provádí 12. pětiletým programem průmyslových technologických inovací vydaným ministerstvem průmyslu a informačních technologií. Tento program rovněž odkazuje na „průmyslovou restrukturalizaci a modernizaci (…) v papírenském průmyslu a příbuzných odvětvích“. I výše uvedené rozhodnutí č. 40 stanoví podporu pro rozvoj a modernizaci papírenského odvětví. Tyto politické plány tedy místo obecných prohlášení o podpoře přímo nařizují subjektům, aby naplňovaly cíle veřejné politiky spočívající v podpoře rozvoje odvětví bezdřevého natíraného papíru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (48)
            
            
               Kromě toho koncepce rozvoje papírenského průmyslu na rok 2007 (dále jen „strategie papírenství na rok 2007“) stanoví konkrétní podmínky, směry a cíle pro papírenský průmysl. Jak bylo zjištěno při původním šetření, strategie papírenství na rok 2007 popisuje stav papírenského průmyslu v Číně (tj. počet podniků, výrobu, spotřebu a vývoz a rovněž statistiky ohledně typu používaných surovin). Stanoví strategie a cíle pro papírenský průmysl, pokud jde o plánování v tomto odvětví, využívání surovin, technologií a zařízení, strukturu výrobků a organizační strukturu výrobců papíru. Tato strategie dále upravuje „vstupní kritéria“ tohoto odvětví, neboť určuje konkrétní požadavky na poměr mezi majetkem a závazky a stanoví, jaký konkrétní úvěrový rating a konkrétní cílové úspory z rozsahu, podíly na trhu a spotřebu energie a vody mají společnosti v tomto odvětví dosáhnout. Podniky mají na základě strategie papírenství na rok 2007 zpracovat vlastní plány rozvoje. Místním provinciím a regionům dále strategie ukládá, aby se podílely na její realizaci, a celou kapitolu věnuje „investicím a financování“ v papírenském průmyslu. V této souvislosti je třeba poznamenat, že podle této strategie finanční instituce výslovně nesmějí poskytnout úvěr žádnému projektu, který neodpovídá jejím ustanovením. Úhrnem řečeno je strategie papírenství na rok 2007 specifickým nástrojem státu, jehož cílem je regulovat papírenský průmysl v Číně a jejž je nutno pokládat za povinný nástroj průmyslové politiky, který jsou příslušné zúčastněné strany v Číně (státní orgány, finanční instituce a výrobci) povinny konkrétním způsobem realizovat. Vzhledem k tomu, že papírenské odvětví nadále zůstává na seznamu ve 12. a 13. pětiletém plánu jako „podporované“ odvětví a že nebyl dán k dispozici nebo nemohl být nalezen žádný z navazujících dokumentů nebo dokumentů revidujících strategii papírenství na rok 2007, dospěla Komise k závěru, že strategie papírenství na rok 2007 je stále v platnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (49)
            
            
               Kromě toho článek 34 zákona o komerčním bankovnictví [2015] č. 34 obecně stanoví, že „komerční banky musí vykonávat svou činnost v oblasti poskytování úvěrů v souladu s potřebami národního hospodářského a sociálního rozvoje a pod vedením průmyslové politiky státu“. To naznačuje, že půjčky, které získali výrobci bezdřevého natíraného papíru od bank ve vlastnictví státu a rovněž od jiných finančních institucí, jsou poskytovány v souladu s vládními směrnicemi a cíli veřejné politiky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (50)
            
            
               Komise taktéž připomenula svá zjištění v rámci původního šetření, pokud jde o úlohu Národní komise pro rozvoj a reformy (dále jen „NDRC“). NDRC je agenturou Státní rady, která koordinuje makroekonomickou politiku a řídí vládní investice. Státní rada, která je nejvyšším orgánem státní správy, vydala mimo jiné strategii papírenství na rok 2007, kterou musí NDRC dodržovat. V původním šetření bylo rovněž zjištěno, že NDRC systematicky shromažďuje od společností podrobné údaje. Ze skutečnosti, že jsou v rámci zvláštního mechanismu systematicky shromažďovány údaje o společnostech určené pro zapracování do vládních plánů a projektů, vyplývá, že tyto plány a projekty se pokládají za významnou součást státní průmyslové politiky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (51)
            
            
               Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodnutí, jež finanční instituce přijímají s ohledem na papírenský průmysl (a tedy i s ohledem na odvětví bezdřevého natíraného papíru, které je jeho součástí), musí i nadále brát v úvahu nutnost plnit stanovené cíle příslušných strategických plánů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (52)
            
            
               Na základě výše uvedených skutečností Komise zjistila, že souvislost mezi specifickými cíli politiky zakotvenými v těchto plánech a dokumentech a podporou odvětví bezdřevého natíraného papíru nadále existovala během období přezkumného šetření. Odvětví bezdřevého natíraného papíru je považováno za klíčové/strategické odvětví, jehož rozvoj je aktivně podporován státem jakožto cíl veřejné politiky, mimo jiné prostřednictvím preferenčních úvěrů.
            
         
      
   
   b)   Banky ve vlastnictví státu, které jednají jako veřejnoprávní subjekty
   
      
      
      
         
            
               (53)
            
            
               Komise v původním šetření dospěla k závěru (20), že finanční trh v Číně byl narušen vládními zásahy a úrokové sazby účtované nevládními bankami a dalšími finančními institucemi byly pravděpodobně sladěny s vládními sazbami. Šetření nedospělo ani k žádným poznatkům, které by výše uvedená zjištění vyvracely, a čínská vláda během stávajícího šetření nepředložila žádné důkazy o tom, že by se tato situace změnila.
               Žádost obsahovala tvrzení, že čínská vláda pokračovala v subvencování odvětví bezdřevého natíraného papíru prostřednictvím úvěrů v rámci politiky preferenčních úvěrů. Komise připomíná, že podle odvolacího orgánu WTO se s cílem prokázat, že podnik ve vlastnictví státu je veřejnoprávním subjektem, použije tato zkouška: „Rozhodující je, zda byla subjektu svěřena pravomoc vykonávat veřejné funkce, nikoli, jak toho bylo dosaženo. Existuje mnoho různých způsobů, jimiž by vláda v úzkém smyslu slova mohla subjektům poskytnout pravomoc. Proto k prokázání, že tato pravomoc byla svěřena konkrétnímu subjektu, mohou být relevantní různé typy důkazů. Důkaz o tom, že určitý subjekt ve skutečnosti vykonává vládní funkce, může sloužit jako důkaz, že má nebo mu byla svěřena vládní pravomoc, zejména pokud takový důkaz naznačuje trvalou a systematickou praxi. Z toho podle našeho názoru vyplývá, že důkaz o tom, že vláda vykonává účinnou kontrolu nad subjektem a jeho chováním, může za určitých okolností sloužit jako důkaz, že daný subjekt má vládní pravomoc a tuto pravomoc uplatňuje při výkonu vládních funkcí. Zdůrazňujeme však, že – kromě výslovného přenesení pravomoci v právním nástroji – existence pouze formálních vazeb mezi subjektem a vládou v úzkém smyslu slova pravděpodobně nepostačuje k určení, že subjekt má nezbytnou vládní pravomoc. Tak například pouhá skutečnost, že vláda je většinovým akcionářem subjektu neprokazuje, že vláda vykonává účinnou kontrolu nad chováním tohoto subjektu, a tím méně, že mu vláda svěřila vládní pravomoc. V některých případech však lze – jestliže z důkazů vyplývá, že existuje celá řada formálních indicií vládní kontroly a rovněž existují důkazy, že takováto kontrola je vykonávána účinným způsobem – na základě těchto důkazů dojít k závěru, že dotčený subjekt vykonává vládní pravomoc.“ (21) V tomto případě, jak je vysvětleno níže, je závěr o tom, že bankám ve vlastnictví státu, které poskytovaly preferenční úvěry, byla svěřena pravomoc vykonávat veřejné funkce, založen na nejspolehlivějších dostupných údajích souvisejících s vlastnictvím státu, formálních indiciích vládní kontroly a rovněž důkazech o tom, že čínská vláda nadále vykonává účinným způsobem kontrolu nad činností uvedených bank.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (54)
            
            
               Komise na základě dostupných informací zjistila, že většina významných bank je nadále ve vlastnictví státu. Čínská vláda poskytla informace, ze kterých vyplývá, že čínská vláda je většinovým akcionářem ve čtyřech největších bankách v ČLR: Industrial and Commercial Bank of China (dále jen „ICBC“), Bank of China (dále jen „BOC“), China Construction Bank (dále jen „CCB“) a Agricultural Bank of China (dále jen „ABC“). Čínská vláda tvrdila, že vlastní méně než 50 % akcií Bank of Communications. Komise v nedávných šetřeních, např. v přezkumu před pozbytím platnosti týkajícím se solárních panelů, zjistila, že Bank of Communications je kontrolována státem díky nepřímému podílu (22).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (55)
            
            
               Komise dále na stejném základě dospěla k závěru, že existují důkazy o formálních indiciích vládní kontroly v bankách ve vlastnictví státu. Například pokud jde o banku EXIM, její veřejný politický mandát je stanoven v „Oznámení o založení Export-Import Bank of China“ vydaném Státní radou a stanovami EXIM. Stát jako 100 % akcionář EXIM kontroluje EXIM jmenováním členů její dozorčí rady. Uvedení členové zastupují zájmy státu, včetně politických jednání na zasedáních EXIM. Neexistuje žádná správní rada. Stát přímo jmenuje vedení EXIM (23). Podle internetových stránek této banky (24) má EXIM „podporovat čínský zahraniční obchod, investice a mezinárodní hospodářskou spolupráci“ a má „posilovat finanční podporu pro klíčová odvětví a slabá místa v čínském hospodářství, aby se zajistil udržitelný a zdravý hospodářský a sociální rozvoj“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (56)
            
            
               Přestože čínská vláda tvrdí, že banky ve vlastnictví státu nejsou veřejnoprávními subjekty a že trh s úrokovými sazbami z úvěrů a vkladů byl liberalizován, neexistují žádné důkazy o významné reformě bankovního sektoru v ČLR, která by vytvořila více tržní systém pro poskytování úvěrů. Ve skutečnosti dospěla nejnovější šetření Komise k opačnému závěru (25).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (57)
            
            
               Ani čínská vláda ve své neověřené odpovědi, ani banky ve vlastnictví státu a jiné finanční instituce, kterým měl být doručen dotazník, neposkytly dostatečné důkazy prokazující, že společnostem jsou poskytovány úvěry na základě řádného ratingového hodnocení. Komise tedy nemá k dispozici informace, které by byly v rozporu s předchozím zjištěním, že banky ve vlastnictví státu poskytují pomoc podporovaným odvětvím a/nebo provádějí národní politiky, jak je uvedeno ve 40. a 52. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (58)
            
            
               Na základě výše uvedených skutečností Komise dospěla k závěru, že specifické cíle veřejné politiky stanovené v právním rámci uvedeném výše provádí banky ve vlastnictví státu při výkonu vládních funkcí, pokud jde o papírenské odvětví, a tím jednají jako veřejnoprávní subjekty ve smyslu čl. 2 písm. b) základního nařízení ve spojení s čl. 3 odst. 1 písm. a) bodem i) základního nařízení a v souladu s judikaturou WTO.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (59)
            
            
               Kromě toho, i kdyby tyto banky ve vlastnictví státu nebyly považovány za veřejnoprávní subjekty, Komise zjistila, že by byly rovněž považovány za pověřené a řízené čínskou vládou, aby vykonávaly funkce obvykle svěřené vládě ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu iv) základního nařízení vzhledem k normativnímu rámci popsanému ve 40. a 52. bodě odůvodnění. Z tohoto důvodu by se jejich chování v každém případě přičetlo čínské vládě. Ze stejných důvodů by se úvěry poskytnuté jinými finančními institucemi společnostem v papírenském odvětví přičetly čínské vládě.
            
         
      
   
   c)   Výhoda
   
      
      
      
         
            
               (60)
            
            
               V původním šetření Komise zjistila, že papírenský průmysl čerpal výhody z preferenčních úvěrů. Komise stanovila výši výhody jako rozdíl mezi částkou, kterou platí daná společnost za poskytnutí vládní půjčky, a částkou, kterou by tato společnost zaplatila za srovnatelnou obchodní půjčku, kterou by mohla získat na trhu. Tato částka byla poté rozpočítána na celkový obrat spolupracujících vyvážejících výrobců. Valorická výše subvence stanovená podle tohoto opatření činí 5,37 % pro skupinu APP a 1,26 % pro skupinu Chenming.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (61)
            
            
               V rámci současného šetření Komise na základě dostupných informací nezjistila žádné náznaky toho, že by poskytování preferenčních úvěrů pro výrobce bezdřevého natíraného papíru v ČLR skončilo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (62)
            
            
               Komise poznamenává, že žadatel ve své žádosti a následných podáních uvedl příklady dalších úvěrů, které získali vyvážející výrobci mimo jiné během období přezkumného šetření, zejména:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           skupina APP obdržela od China Development Bank úvěry ve výši 1,8 miliardy USD v říjnu 2013 a 1,5 miliardy USD v březnu 2015, a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           na základě svých výročních zpráv měla skupina Chenming na konci roku 2014 otevřené půjčky v celkové výši 1,5 miliardy CNY (z nichž většina pocházela od bank ve vlastnictví státu). Kromě toho získala skupina Chenming v roce 2015 velké krátkodobé úvěry (ve výši více než 6 miliard RMB) a věčné dluhopisy (přibližně 2,5 miliardy RMB) a že tato společnost uzavřela dohodu o strategické spolupráci s Bank of China v hodnotě 20 miliard RMB.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (63)
            
            
               Vzhledem k nedostatečné spolupráci ze strany čínské vlády a čínských vyvážejících výrobců neměla Komise k dispozici žádné údaje o konkrétních společnostech, na jejichž základě by mohla určit, že úvěry, na něž poukázal žadatel, byly poskytnuty za běžných tržních podmínek. Avšak na základě dostupných informací Komise zjistila, že čínští vyvážející výrobci nadále čerpali výhody z preferenčních úvěrů. Papírenský průmysl je tedy i nadále „podporovaným odvětvím“. Kromě toho Komise v nedávných šetřeních zjistila, že preferenční úvěry pro podporovaná odvětví byly poskytovány za úrokové sazby značně nižší než sazby, které by byly účtovány, kdyby nedocházelo k narušení finančního trhu, včetně absence efektivního úvěrového ratingu (26).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (64)
            
            
               Proto, aniž by bylo nutné vyčíslit výši subvencování poskytnutého prostřednictvím preferenčních úvěrů, dospěla Komise k závěru, že čínská vláda nadále poskytovala preferenční úvěry za výhodné úrokové sazby v souladu s politikou stanovenou v konkrétních plánech a směrnicích vztahujících se k papírenskému průmyslu. Společnosti v papírenském průmyslu měly během období přezkumného šetření i nadále k dispozici přímý převod peněžních prostředků ve formě zvýhodněných úvěrů.
            
         
      
   
   d)   Specifičnost
   
      
      
      
         
            
               (65)
            
            
               Jak je uvedeno ve 40. a 52. bodě odůvodnění, několik právních dokumentů, které jsou konkrétně zaměřeny na společnosti v papírenském odvětví, řídí finanční instituce. Na základě těchto dokumentů je prokázáno, že finanční instituce poskytují preferenční úvěry pouze omezenému počtu odvětví/společností, které jsou v souladu s příslušnými politikami čínské vlády.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (66)
            
            
               Komise proto dospěla k závěru, že subvence v podobě preferenčních úvěrů nejsou poskytovány obecně, ale že jsou specifické ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. a) základního nařízení. Kromě toho žádná ze zúčastněných stran nepředložila důkazy, které by naznačovaly, že preferenční úvěry vychází z objektivních kritérií nebo podmínek podle čl. 4 odst. 2 písm. b) základního nařízení.
            
         
      
   
   e)   Závěr
   
      
      
      
         
            
               (67)
            
            
               S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěla Komise k závěru, že odvětví bezdřevého natíraného papíru nadále získávalo výhody ze subvencí ve formě preferenčních úvěrů. Vzhledem k existenci finančního příspěvku, výhodě vzniklé vyvážejícím výrobcům a specifičnosti se tato subvence i nadále pokládá za napadnutelnou.
            
         
      
   
   II.   Programy týkající se daně z příjmu
   
   II.A.   Preferenční daňové politiky pro podniky působící v oblasti špičkových nebo nových technologií
   
      
      
      
         
            
               (68)
            
            
               V původním šetření Komise stanovila valorickou výši subvence s ohledem na tuto subvenci na 1,22 % pro skupinu APP a 0,58 % pro skupinu Chenming.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (69)
            
            
               Společnostem, jež si úspěšně požádají o vydání osvědčení podniku, který využívá nejnovější a špičkové technologie, tato subvence umožňuje využít snížené sazby daně z příjmu ve výši 15 % oproti běžné sazbě, jež činí 25 %.
            
         
      
   
   a)   Právní základ
   
      
      
      
         
            
               (70)
            
            
               Tato subvence je jakožto zvýhodněný daňový režim upravena jednak v článku 28 zákona ČLR o dani z příjmu podniků (Enterprise Income Tax Law of the PRC) (zákon č. 63 vyhlášený dne 16. března 2007), jednak ve správních opatřeních k určování podniků, které využívají nejnovější a špičkové technologie. Tohoto režimu se týká i oznámení státní daňové správy o otázkách úhrady daně z příjmu podniků, které využívají nejnovější a špičkové technologie (Guo Shui Han [2008] č. 985), jež podrobněji upravuje realizaci tohoto režimu.
            
         
      
   
   b)   Vznik nároku
   
      
      
      
         
            
               (71)
            
            
               Článek 10 správních opatření k určování podniků, které využívají nejnovější a špičkové technologie, uvádí seznam kritérií, jejichž splněním vzniká společnostem nárok na tuto sníženou sazbu daně z příjmu. Splňuje-li společnost veškeré podmínky článku 10, musí podat příslušným orgánům žádost postupem podle článku 11 zmíněného aktu.
            
         
      
   
   c)   Provádění v praxi
   
      
      
      
         
            
               (72)
            
            
               Společnost, jež zamýšlí o sníženou sazbu daně z příjmu požádat, musí podat elektronickou cestou žádost u místního odboru pro vědu a technologie, který tuto žádost předběžně posoudí. Tento odbor následně společnost doporučí u útvaru pro vědu a technologie příslušné provincie. Před vydáním rozhodnutí o tom, zda bude žadateli uděleno osvědčení podniku, který využívá nejnovější a špičkové technologie, je uvedený útvar oprávněn provést přímo v prostorách žadatele šetření.
            
         
      
   
   d)   Zjištění, jež přineslo stávající šetření
   
      
      
      
         
            
               (73)
            
            
               Jak bylo zjištěno v původním šetření, sníženou sazbu daně z příjmu je nutno pokládat za subvenci ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu ii) a čl. 3 odst. 2 základního nařízení v podobě prominutí příjmů vládou, kterým získávají společnosti z řad příjemců výhodu. Tato subvence zůstává specifickou ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. a) základního nařízení, neboť přístup k snížené sazbě daně z příjmu je podle právních předpisů, jimiž se řídí orgán poskytující subvenci, omezen na určité podniky a odvětví zařazené do kategorie podporovaných, např. na odvětví bezdřevého natíraného papíru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (74)
            
            
               Ani čínská vláda, ani vyvážející výrobci neposkytli důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že odvětví bezdřevého natíraného papíru přestalo využívat této snížené sazby daně z příjmu. Komise na základě informací, které poskytl žadatel v podnětu, jakož i na základě nedávných šetření (27) a veřejně dostupných informací (28) zjistila, že odvětví bezdřevého natíraného papíru nadále využívalo preferenční daňové politiky pro společnosti působící v oblasti špičkových nebo nových technologií (tedy včetně odvětví bezdřevého natíraného papíru).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (75)
            
            
               Vzhledem k nedostatečné spolupráci ze strany čínské vlády a čínských vyvážejících výrobců neměla Komise k dispozici žádné údaje o konkrétních společnostech, na jejichž základě by mohla vypočítat výši subvence poskytnuté během období přezkumného šetření. Avšak s ohledem na konečné výsledky, kterých bylo dosaženo během stávajícího přezkumného šetření před pozbytím platnosti, Komise nepovažovala za nutné tuto výši vypočítat.
            
         
      
   
   e)   Závěr
   
      
      
      
         
            
               (76)
            
            
               Komise proto dospěla k závěru, že tato subvence se nadále pokládá za napadnutelnou.
            
         
      
   
   II.B.   referenční daňové schéma pro výzkum a vývoj
   
      
      
      
         
            
               (77)
            
            
               V původním šetření Komise stanovila valorickou výši subvence s ohledem na tento zvýhodněný daňový režim na 0,02 % pro skupinu APP a 0,05 % pro skupinu Chenming.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (78)
            
            
               Čínská vláda poskytuje preferenční daňový režim, který přináší výhody všem společnostem, jež jsou uznávanými realizátory výzkumných a vývojových projektů. Toto zařazení umožňuje, že společnosti, kterým vznikají výdaje na výzkum a vývoj pro účely vývoje nových technologií, nových produktů a nových dovedností, si mohou odečíst dalších 50 % svých výdajů na výzkum a vývoj oproti povinnosti vyplývající z daně z příjmu. Rovněž náklady z dlouhodobých aktiv výzkumu a vývoje opravňují způsobilé společnosti ke 150 % odpočtu skutečných nákladů těchto společností.
            
         
      
   
   a)   Právní základ
   
      
      
      
         
            
               (79)
            
            
               Tento preferenční daňový režim je upraven v čl. 30 odst. 1 zákona ČLR o dani z příjmu podniků (zákon č. 63 vyhlášený dne 16. března 2007), dále v článku 95 prováděcího nařízení k zákonu ČLR o dani z příjmu podniků, výnosu Státní rady ČLR č. 512 vyhlášeném dne 6. prosince 2007, a v Průvodci hlavními odvětvími (oznámení č. 6 z roku 2007).
            
         
      
   
   b)   Vznik nároku
   
      
      
      
         
            
               (80)
            
            
               Tento preferenční daňový režim poskytuje výhodu společnostem, jež byly uznány za realizátory výzkumných a vývojových projektů. Podmínky pro účast na tomto režimu splňují pouze výzkumné a vývojové projekty společností, jež využívají nejnovější a špičkové technologie a jimž se dostává primární podpory od státu, a projekty vyjmenované v Průvodci hlavními odvětvími industrializace za pomoci špičkových technologií v rámci stávající rozvojové priority, který vydala Národní komise pro rozvoj a reformy.
            
         
      
   
   c)   Provádění v praxi
   
      
      
      
         
            
               (81)
            
            
               Společnosti, jež zamýšlí o tento preferenční daňový režim požádat, musí místnímu odboru pro vědu a technologie poskytnout podrobné údaje o daných výzkumných a vývojových projektech. Projekty schvaluje na základě posouzení žádosti daňový odbor. Částka, jež podléhá dani z příjmů právnických osob, se snižuje o 50 % skutečných výdajů na schválené projekty.
            
         
      
   
   d)   Zjištění, jež přineslo stávající šetření
   
      
      
      
         
            
               (82)
            
            
               Jak bylo zjištěno v původním šetření, preferenční daňový režim je nutno pokládat za subvenci ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu ii) a čl. 3 odst. 2 základního nařízení v podobě prominutí příjmů vládou, kterým získávají společnosti z řad příjemců výhodu. Tato subvence zůstává specifickou ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. a) základního nařízení, neboť přístup k tomuto režimu je podle právních předpisů, jimiž se řídí orgán poskytující subvenci, omezen na určité podniky a odvětví zařazené do kategorie podporovaných, např. na odvětví bezdřevého natíraného papíru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (83)
            
            
               Ani čínská vláda, ani vyvážející výrobci neposkytli důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že odvětví bezdřevého natíraného papíru přestalo využívat tohoto preferenčního daňového režimu. Komise na základě informací, které poskytl žadatel v podnětu, zjistila, že odvětví bezdřevého natíraného papíru během období přezkumného šetření nadále využívalo preferenčních daňových politik pro výzkum a vývoj. Preferenční daňový režim totiž nadále poskytuje výhodu společnostem, které mají úřední status společností působících v oblasti špičkových a nových technologií.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (84)
            
            
               Vzhledem k nedostatečné spolupráci ze strany čínské vlády a čínských vyvážejících výrobců neměla Komise k dispozici žádné údaje o konkrétních společnostech, na jejichž základě by mohla vypočítat výši subvence poskytnuté během období přezkumného šetření. Avšak s ohledem na konečné výsledky, kterých bylo dosaženo během stávajícího přezkumného šetření před pozbytím platnosti, Komise nepovažovala za nutné tuto výši vypočítat.
            
         
      
   
   e)   Závěr
   
      
      
      
         
            
               (85)
            
            
               Komise proto dospěla k závěru, že tato subvence se nadále pokládá za napadnutelnou.
            
         
      
   
   II.C.   Osvobození od daně z dividend mezi způsobilými tuzemskými podniky
   
      
      
      
         
            
               (86)
            
            
               V původním šetření Komise stanovila valorickou výši subvence s ohledem na tento režim na 1,34 % pro skupinu APP a 0,21 % pro skupinu Chenming.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (87)
            
            
               Osvobození od daně z dividend je určeno podnikům se sídlem v ČLR, které drží podíly v jiných podnicích se sídlem v ČLR. V případě příjmů, jež jim plynou z určitých dividend vyplácených těmito tuzemskými podniky, mají tito podílníci nárok na osvobození od daně.
            
         
      
   
   a)   Právní základ
   
      
      
      
         
            
               (88)
            
            
               Toto osvobození od daně z dividend je jakožto zvýhodněný daňový režim upraveno v článku 26 zákona ČLR o dani z příjmu podniků a je blíže rozvedeno v článku 83 prováděcího předpisu k zákonu ČLR o dani z příjmů podniků, výnosu Státní rady ČLR č. 512 vyhlášeném dne 6. prosince 2007.
            
         
      
   
   b)   Vznik nároku
   
      
      
      
         
            
               (89)
            
            
               Toto osvobození od daně z dividend poskytuje výhody všem společnostem se sídlem v Číně, které mají podíly v jiných podnicích se sídlem v Číně.
            
         
      
   
   c)   Provádění v praxi
   
      
      
      
         
            
               (90)
            
            
               Společnosti mohou osvobození od daně z dividend využít přímo při vyplňování daňového přiznání.
            
         
      
   
   d)   Zjištění, jež přineslo stávající šetření
   
      
      
      
         
            
               (91)
            
            
               V původním šetření Komise zjistila, že toto osvobození od daně z dividend je nutno pokládat za subvenci ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu ii) a čl. 3 odst. 2 základního nařízení v podobě prominutí příjmů vládou, kterým získávají společnosti z řad příjemců výhodu. Tato subvence zůstává specifickou ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. a) základního nařízení, neboť přístup k tomuto režimu je podle právních předpisů, jimiž se řídí orgán poskytující subvenci, omezen na podniky se sídlem v ČLR, jimž plynou od jiných podniků se sídlem v ČLR příjmy z dividend – na rozdíl od podniků, které investují do podniků zahraničních.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (92)
            
            
               Ani čínská vláda, ani vyvážející výrobci neposkytli důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že odvětví bezdřevého natíraného papíru přestalo využívat tohoto osvobození od daně z dividend. Komise na základě informací, které poskytl žadatel v podnětu, jakož i na základě nedávných šetření (29) zjistila, že odvětví bezdřevého natíraného papíru i nadále využívá osvobození od daně z dividend.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (93)
            
            
               Vzhledem k nedostatečné spolupráci ze strany čínské vlády a čínských vyvážejících výrobců neměla Komise k dispozici žádné údaje o konkrétních společnostech, na jejichž základě by mohla vypočítat výši subvence poskytnuté během období přezkumného šetření. Avšak s ohledem na konečné výsledky, kterých bylo dosaženo během stávajícího přezkumného šetření před pozbytím platnosti, Komise nepovažovala za nutné tuto výši vypočítat.
            
         
      
   
   e)   Závěr
   
      
      
      
         
            
               (94)
            
            
               Komise proto dospěla k závěru, že tato subvence se nadále pokládá za napadnutelnou.
            
         
      
   
   III.   Programy týkající se nepřímých daní a dovozního cla
   
   III.A.   Osvobození dováženého zařízení od daně z přidané hodnoty (DPH) a cla
   
      
      
      
         
            
               (95)
            
            
               V původním šetření Komise stanovila valorickou výši subvence s ohledem na toto opatření na 1,17 % pro skupinu APP a 0,61 % pro skupinu Chenming.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (96)
            
            
               Toto opatření poskytuje výhody v podobě osvobození kapitálového zboží od DPH a jeho bezcelního dovozu, jichž mohou využít podniky se zahraničními investicemi nebo domácí podniky, které si u čínských orgánů opatří osvědčení o státem podporovaných projektech v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti investic, daní a cel.
            
         
      
   
   a)   Právní základ
   
      
      
      
         
            
               (97)
            
            
               Osvobození od DPH a cla se opírá o soubor právních předpisů, jmenovitě o Oběžník Státní rady č. 37/1997 o úpravě daňových schémat pro dovážené zařízení, sdělení ministerstva financí, všeobecné celní správy a státní daňové správy [2008] č. 43, oznámení NDRC č. 316/2006 ze dne 22. února 2006 o důležitých otázkách k vyřizování potvrzení o státem podporovaných projektech financovaných z domácích a zahraničních zdrojů a o Katalog zboží dováženého pro podniky se zahraničními investicemi a podniky domácí, jež nelze vyjmout z celní povinnosti, pro rok 2008.
            
         
      
   
   b)   Vznik nároku
   
      
      
      
         
            
               (98)
            
            
               Nárok na tuto subvenci mají pouze žadatelé z řad podniků se zahraničními investicemi nebo domácích podniků, jež si opatří osvědčení o státem podporovaných projektech.
            
         
      
   
   c)   Provádění v praxi
   
      
      
      
         
            
               (99)
            
            
               Podle článku I.1 oznámení NDRC o důležitých otázkách k vyřizování potvrzení o státem podporovaných projektech financovaných z domácích a zahraničních zdrojů č. 316/2006 ze dne 22. února 2006 projekty zahraničních investic, které jsou v souladu s „podporovanými projekty zahraničních investic s převodem techniky uvedené ve „Směrném katalogu odvětví vhodných pro zahraniční investice“ a „Průmyslovém katalogu pro zahraniční investice ve středních a západních regionech“, jsou osvobozeny od cla, jakož i od daní z přidané hodnoty z dováženého zboží, s výjimkou projektů, které jsou uvedeny v „Katalogu komodit dovážených v rámci projektů zahraničních investic, jež nejsou osvobozeny od daně““. Potvrzení vystavované podporovaným projektům zahraničních investic, v jejichž případě dosahuje celková investice alespoň 30 milionů USD, vydává NDRC. V případech, kdy je celková investice nižší než 30 milionů USD, vystavují potvrzení téhož druhu komise či odbory pro ekonomiku na úrovni provincie. Poté, co společnosti obdrží uvedené potvrzení o podporovaném projektu, předloží místním celním orgánům uvedená osvědčení a další doklady k žádosti, aby získaly nárok na osvobození dovezeného zařízení od cla a DPH.
            
         
      
   
   d)   Zjištění, jež přineslo stávající šetření
   
      
      
      
         
            
               (100)
            
            
               V původním šetření Komise zjistila, že osvobození od DPH a cla je nutno pokládat za subvenci ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu ii) a čl. 3 odst. 2 základního nařízení v podobě prominutí příjmů vládou, kterým získávají společnosti z řad příjemců výhodu. Tato subvence zůstává specifickou ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. a) základního nařízení, neboť přístup k tomuto režimu je podle právních předpisů, jimiž se řídí orgán poskytující subvenci, omezen na podniky, které svou investiční činnost uskutečňují v rámci specifických kategorií podnikání, jejichž taxativní výčet podávají právní předpisy (tj. katalog výrobních odvětví pro účely směrování zahraničních investic a katalog prioritních výrobních odvětví, výrobků a technologií, jejichž rozvoj stát v současnosti podporuje).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (101)
            
            
               Ani čínská vláda, ani vyvážející výrobci neposkytli důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že odvětví bezdřevého natíraného papíru přestalo využívat těchto osvobození od DPH a cla. Komise na základě nejspolehlivějších dostupných údajů, a zejména závěrů učiněných Komisí ohledně této subvence v nedávných šetřeních (30), zjistila, že odvětví bezdřevého natíraného papíru i nadále využívá osvobození od DPH a cla u dováženého zařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (102)
            
            
               Vzhledem k nedostatečné spolupráci ze strany čínské vlády a čínských vyvážejících výrobců neměla Komise k dispozici žádné údaje o konkrétních společnostech, na jejichž základě by mohla vypočítat výši subvence poskytnuté během období přezkumného šetření. Avšak s ohledem na konečné výsledky, kterých bylo dosaženo během stávajícího přezkumného šetření před pozbytím platnosti, Komise nepovažovala za nutné tuto výši vypočítat.
            
         
      
   
   e)   Závěr
   
      
      
      
         
            
               (103)
            
            
               Komise proto dospěla k závěru, že tato subvence se nadále pokládá za napadnutelnou.
            
         
      
   
   III.B.   Odpočty DPH v případě zařízení vyrobeného v tuzemsku
   
      
      
      
         
            
               (104)
            
            
               V původním šetření Komise stanovila valorickou výši subvence s ohledem na tuto subvenci na 0,03 % pro skupinu APP a 0,05 % pro skupinu Chenming.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (105)
            
            
               Toto opatření poskytuje výhody v podobě odpočtů DPH, již podniky se zahraničními investicemi hradí při nákupu zařízení vyrobeného v tuzemsku.
            
         
      
   
   a)   Právní základ
   
      
      
      
         
            
               (106)
            
            
               Odpočty DPH jsou založeny na souboru právních předpisů:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           prozatímní správní opatření týkající se vrácení daně při nákupu zařízení vyrobeného v tuzemsku podniky se zahraničními investicemi,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           zkušební správní opatření týkající se snížení daně pro projekty se zahraničními investicemi při nákupu zařízení vyrobeného v Číně, a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           oznámení ministerstva financí a státní daňové správy o zrušení rabatové politiky pro zařízení vyrobené v tuzemsku a nakupované podniky se zahraničními investicemi.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   b)   Vznik nároku
   
      
      
      
         
            
               (107)
            
            
               Nárok na subvenci vzniká jen podnikům se zahraničními investicemi, jež nakupují zařízení vyrobené v tuzemsku a spadají do podporované kategorie.
            
         
      
   
   c)   Provádění v praxi
   
      
      
      
         
            
               (108)
            
            
               Cílem programu je vracet podnikům se zahraničními investicemi DPH zaplacenou při nákupu zařízení vyrobeného v tuzemsku, pokud toto zařízení není klasifikováno jako zboží bez možnosti osvobození a jeho hodnota nepřekračuje celkový investiční limit pro podniky se zahraničními investicemi podle „Zkušebních správních opatření o nákupu zařízení vyrobeného v tuzemsku“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (109)
            
            
               V původním šetření čerpali výhodu z tohoto opatření všichni spolupracující výrobci.
            
         
      
   
   d)   Zjištění, jež přineslo stávající šetření
   
      
      
      
         
            
               (110)
            
            
               V původním šetření Komise zjistila, že odpočty DPH je nutno pokládat za subvenci ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu ii) a čl. 3 odst. 2 základního nařízení v podobě prominutí příjmů vládou, kterým získávají společnosti z řad příjemců výhodu. Tato subvence zůstává specifickou i ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. b) základního nařízení, neboť tato subvence je poskytována v závislosti na přednostním použití domácího výrobku před dováženým.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (111)
            
            
               Ani čínská vláda, ani vyvážející výrobci neposkytli důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že odvětví bezdřevého natíraného papíru přestalo využívat těchto úlev z DPH a osvobození od cla. Komise na základě nedávných šetření (31) zjistila, že odvětví bezdřevého natíraného papíru využívá odpočtů DPH na nákup zařízení vyrobeného v tuzemsku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (112)
            
            
               Vzhledem k nedostatečné spolupráci ze strany čínské vlády a čínských vyvážejících výrobců neměla Komise k dispozici žádné údaje o konkrétních společnostech, na jejichž základě by mohla vypočítat výši subvence poskytnuté během období přezkumného šetření. Avšak s ohledem na konečné výsledky, kterých bylo dosaženo během stávajícího přezkumného šetření před pozbytím platnosti, Komise nepovažovala za nutné tuto výši vypočítat.
            
         
      
   
   e)   Závěr
   
      
      
      
         
            
               (113)
            
            
               Komise proto dospěla k závěru, že tato subvence se nadále pokládá za napadnutelnou.
            
         
      
   
   IV.   Grantové programy
   
   a)   Úvod
   
      
      
      
         
            
               (114)
            
            
               V původním šetření Komise zjistila, že odvětví bezdřevého natíraného papíru čerpalo výhody z různých grantových programů. Komise v původním šetření posoudila zejména pět programů, jež uvedli spolupracující vyvážející výrobci, a zjistila, že všechny tyto programy jsou napadnutelné. Komise rovněž vzala na vědomí dalších šest programů, jež uvedli spolupracující vyvážející výrobci, avšak neposuzovala je, jelikož s uvedenými programy je spojeno jen málo výhod.
            
         
      
   
   b)   Zjištění, jež přineslo stávající šetření
   
      
      
      
         
            
               (115)
            
            
               V původním šetření Komise zjistila, že výrobci bezdřevého natíraného papíru čerpali výhody z různých grantů v rámci plánů čínské vlády na podporu papírenského průmyslu, které je nutno pokládat za subvenci ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu i) a čl. 3 odst. 2 základního nařízení v podobě poskytnutí peněžních prostředků, kterým získávají společnosti z řad příjemců výhodu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (116)
            
            
               Ani čínská vláda, ani vyvážející výrobci neposkytli důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že odvětví bezdřevého natíraného papíru přestalo využívat těchto grantů. Komise na základě informací, které poskytl žadatel v podnětu, jakož i na základě nedávných šetření (32) zjistila, že odvětví bezdřevého natíraného papíru i nadále využívá grantů jakožto podporované odvětví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (117)
            
            
               Komise například mohla na základě výroční zprávy skupiny Chenming za rok 2015 prokázat, že tato skupina v roce 2015 obdržela vládní granty ve výši 245 milionů CNY, jak je uvedeno ve výkazu zisků a ztrát. Další částka ve výši 150 milionů CNY byla vykázána jako „zvláštní fondy China Development Bank“, což je banka, která je ve vlastnictví státu. Žádné další členění, pokud jde o povahu získaných grantů nebo konkrétních částek, nebylo poskytnuto. Tyto granty dohromady představují více než 1 % obratu skupiny Chenming v roce 2015. Žadatel v podnětu rovněž poskytl důkazy o tom, že skupina Chenming získala v roce 2014 od finančního úřadu města Šou-kuang subvence na úhradu služeb souvisejících s odpadními vodami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (118)
            
            
               Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že čínská vláda nadále poskytuje různé granty pro odvětví bezdřevého natíraného papíru a že výrobci bezdřevého natíraného papíru v ČLR těchto grantů i nadále využívají, aniž by bylo nutné určit přesnou výši získané výhody. Uvedené granty jsou specifické ve smyslu čl. 4 odst. 2 základního nařízení a rovněž se zdá, že byly udělovány ad hoc.
            
         
      
   
   c)   Závěr
   
      
      
      
         
            
               (119)
            
            
               Komise proto dospěla k závěru, že tato subvence se nadále pokládá za napadnutelnou.
            
         
      
   
   V.   Dodání zboží a poskytnutí služeb vládou za cenu nižší než přiměřenou
   
   —   Poskytování pozemků za cenu nižší než přiměřenou
   
      
      
      
         
            
               (120)
            
            
               V původním šetření Komise s využitím ceny pozemků v Tchaj-wanu jakožto referenční hodnoty stanovila valorickou výši subvence s ohledem na toto opatření na 2,81 % pro skupinu APP a 0,69 % pro skupinu Chenming.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (121)
            
            
               V původním šetření Komise zjistila, že odvětví bezdřevého natíraného papíru v ČLR těžilo z poskytování pozemků a konkrétně práva k užívání pozemků za cenu nižší než přiměřenou.
            
         
      
   
   a)   Právní základ a vznik nároku
   
      
      
      
         
            
               (122)
            
            
               Žadatel poskytl v podnětu důkazy o tom, že čínská vláda i nadále poskytovala práva k užívání pozemků pro odvětví bezdřevého natíraného papíru za cenu nižší než přiměřenou. Právní základ pro toto tvrzení tvoří následující dokumenty, které poskytla čínská vláda:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           zákon o majetku,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           zákon o správě pozemků,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           zákon o městských nemovitostech,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           prozatímní nařízení o postoupení a převodu práva k užívání pozemků ve vlastnictví státu v městských oblastech,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízení o provádění zákona o správě půdy,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           předpis č. 39 ze dne 28. září 2007 o přidělování práv k užívání stavebních pozemků ve státním vlastnictví na základě výzev k podávání nabídek, aukcí a cenových odhadů.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (123)
            
            
               Čínská vláda odmítla poskytnout jakékoli údaje ke skutečným cenám za práva k užívání pozemků, o řádně konkurenčním trhu s pozemky, o němž tvrdí, že v Číně funguje, ani k metodice, kterou se stát řídí při vyvlastňování půdy.
            
         
      
   
   b)   Provádění v praxi
   
      
      
      
         
            
               (124)
            
            
               Podle článku 2 zákona o správě pozemků je vlastníkem veškerých pozemků vláda, neboť podle čínské ústavy a příslušných právních předpisů je půda v kolektivním vlastnictví čínského lidu. Podle tohoto zákona nelze pozemky prodávat, lze však přidělovat práva k jejich užívání: státní orgány tak činí na základě veřejné výzvy k podávání nabídek, cenových odhadů či aukcí.
            
         
      
   
   c)   Zjištění, jež šetření přineslo
   
      
      
      
         
            
               (125)
            
            
               V původním šetření Komise zjistila, že poskytování práv k užívání pozemků čínskou vládou by se mělo považovat za subvenci ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu iii) a čl. 3 odst. 2 základního nařízení v podobě dodání zboží, kterým získávají společnosti z řad příjemců výhodu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (126)
            
            
               Ani čínská vláda, ani vyvážející výrobci neposkytli důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že odvětví bezdřevého natíraného papíru přestalo využívat tohoto poskytování práv k užívání pozemků. Komise na základě informací, které poskytl žadatel v podnětu, jakož i na základě nedávných šetření (33) a neověřených informací, které poskytla čínská vláda ve své odpovědi na dotazník, zjistila, že odvětví bezdřevého natíraného papíru v období přezkumného šetření i nadále čerpalo výhody z poskytování pozemků za cenu nižší než přiměřenou. Na základě dostupných informací dospěla Komise k závěru, že nájemné placené za užívání pozemků bylo i nadále subvencováno, protože systém zavedený čínskou vládou není v souladu s tržními zásadami. Vzhledem k tomu, že papírenský průmysl byl v období přezkumného šetření podle 12. pětiletého plánu i nadále „podporovaným odvětvím“ a podle 13. pětiletého plánu je „podporovaným odvětvím“ i nadále, Komise na základě dostupných informací zjistila, že preferenční přidělování pozemků pokračuje. Z poskytování práv k užívání pozemků čínskou vládou papírenskému průmyslu jako jednomu z podporovaných odvětví vyplývá, že subvence je specifická ve smyslu čl. 4 odst. 2 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (127)
            
            
               Vzhledem k nedostatečné spolupráci ze strany čínské vlády a čínských vyvážejících výrobců neměla Komise k dispozici žádné údaje o konkrétních společnostech, na jejichž základě by mohla vypočítat výši subvence poskytnuté během období přezkumného šetření. Avšak s ohledem na konečné výsledky, kterých bylo dosaženo během stávajícího přezkumného šetření před pozbytím platnosti, Komise nepovažovala za nutné tuto výši vypočítat.
            
         
      
   
   d)   Závěr
   
      
      
      
         
            
               (128)
            
            
               Komise proto dospěla k závěru, že tato subvence se nadále pokládá za napadnutelnou.
            
         
      
   
   3.4.   Nové subvence, které nebyly napadeny v původním šetření
   
   I.   Vývozní programy pojištění pro odvětví bezdřevého natíraného papíru
   
   a)   Právní základ
   
      
      
      
         
            
               (129)
            
            
               Právním základem pro tento program jsou tyto dokumenty:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           oznámení o provádění strategie podpory obchodu prostřednictvím vědy a technologie s využitím pojištění vývozních úvěrů (Shang Ji Fa [2004] č. 368), vydáno společně ministerstvem obchodu a Sinosure,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           vývozní seznam čínských výrobků nových a špičkových technologií pro rok 2006,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           tzv. „plán 840“ obsažený v oznámení Státní rady ze dne 27. května 2009,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           tzv. „plán 421“ obsažený v oznámení o otázkách k provádění zvláštních opatření pro financování pojištění vývozu velkých kompletních sad zařízení, které společně vydalo ministerstvo obchodu a ministerstvo financí dne 22. června 2009.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   b)   Sinosure je veřejnoprávním subjektem
   
      
      
      
         
            
               (130)
            
            
               Na základě informací, které má Komise k dispozici, a vzhledem k nedostatečné spolupráci čínské vlády a společnosti Sinosure dospěla Komise k závěru, že Sinosure je veřejnoprávním subjektem ve smyslu čl. 2 písm. b) základního nařízení. Konkrétně, stejně jako v souvislosti s poskytováním preferenčních úvěrů uvedeným výše, je závěr o tom, že společnosti Sinosure byla svěřena pravomoc vykonávat veřejné funkce, založen na nejspolehlivějších dostupných údajích souvisejících s vlastnictvím státu, formálních indiciích vládní kontroly a rovněž důkazech o tom, že čínská vláda nadále vykonává účinným způsobem kontrolu nad činností společnosti Sinosure.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (131)
            
            
               Jak bylo potvrzeno ve stávajícím šetření na základě dostupných informací, je vláda úplným vlastníkem společnosti Sinosure a vykonává nad ní finanční kontrolu. Stoprocentním vlastníkem Sinosure je Státní rada, tedy stát. Základní kapitál ve výši 4 miliardy RMB pochází z fondu rizikového pojištění vývozních úvěrů v souladu s rozpočtem státních financí. Navíc v roce 2011 investoval stát 20 miliard RMB prostřednictvím čínského státního investičního fondu China Investment Corporation (34). Stanovy společnosti uvádějí, že příslušným obchodním oddělením je ministerstvo financí, jemuž je společnost Sinosure povinna předkládat k posouzení a ke schválení finanční a účetní zprávy a fiskální rozpočtovou zprávu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (132)
            
            
               Pokud jde o vládní kontrolu, nemá společnost Sinosure, jejímž jediným vlastníkem je stát, správní radu. Stejně jako v případě dozorčí rady jsou všichni její členové jmenováni Státní radou a plní své úkoly v souladu s „prozatímními předpisy týkajícími se dozorčích orgánů v klíčových finančních institucích ve státním vlastnictví.“ Vrcholné vedení společnosti Sinosure rovněž jmenuje vláda. Internetové stránky společnosti Sinosure (35) uvádějí, že prezident společnosti Sinosure je tajemníkem stranického výboru a že většina vrcholného vedení je rovněž jeho členem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (133)
            
            
               Společnost Sinosure již řadu let nezveřejnila svou výroční zprávu (36), včetně výroční zprávy během období přezkumného šetření. Avšak z její výroční zprávy za rok 2011 (dále jen „výroční zpráva 2011“) vyplývá, že společnost Sinosure vykonává veřejné funkce a politiky, a proto lze vyvodit závěr, že tento subjekt je vlastním vykonavatelem vládní moci. Výroční zpráva společnosti Sinosure za rok 2011 obsahuje v tomto ohledu několik prohlášení, konkrétně: společnost Sinosure „aktivně prováděla politické funkce vývozní úvěrové agentury (ECA) … a v prvním roce období 12. pětiletého plánu dosáhla dobrých výsledků“ (s. 4, výroční zpráva 2011); „reforma společnosti posílila politickou funkci Sinosure jakožto vývozní úvěrové agentury. Konference Ústředního výboru Komunistické strany Číny věnovaná oblasti ekonomiky zdůraznila důležitost této funkce a vyslovila jasné požadavky na pojištění úvěrů, což nasměrovalo vývoj naší společnosti“ (s. 5, výroční zpráva 2011); „v roce 2011 společnost Sinosure provedla strategie, rozhodnutí a opatření Ústředního výboru Komunistické strany Číny a Státní rady, vládní politiky v oblasti diplomacie, zahraničního obchodu, průmyslu a financí, plně využila své politické funkce a dosáhla rychlého růstu“ (s. 11, výroční zpráva 2011); „společnost Sinosure plně provedla státní politiku „zvláštního režimu pro financování pojištění vývozu velkých kompletních sad zařízení“ a splnila své povinnosti stanovené státem“ (s. 11, výroční zpráva 2011).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (134)
            
            
               Během přezkumu před pozbytím platnosti týkajícího se solárních panelů bylo zjištěno, že výroční zpráva společnosti Sinosure za rok 2014 potvrdila situaci popsanou ve výroční zprávě 2011, jelikož „společnost Sinosure vynaložila maximální úsilí, aby podpořila národní politiky Číny tím, že prozkoumávala nové myšlenky a koncepty, zlepšovala pracovní postupy, zdokonalovala produkty a služby a zvyšovala efektivitu při plnění svých politických funkcí“ nebo že měla roli „orgánu na podporu státní politiky“ (37).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (135)
            
            
               Institucionální rámec a další dokumenty vydané čínskou vládou, které definují činnost společnosti Sinosure, dále naznačují, že společnosti Sinosure byla svěřena pravomoc vykonávat vládní politiky. Oznámení o provádění strategie podpory obchodu prostřednictvím vědy a technologie s využitím pojištění vývozních úvěrů (Shang Ji Fa [2004] č. 368 ze dne 26. července 2004) bylo společně vydáno v roce 2004 ministerstvem obchodu a Sinosure a stále řídí činnost této společnosti. Jedním z cílů tohoto oznámení je podpora vývozu nových a špičkových technologií a produktů s vysokou přidanou hodnotou, a to prostřednictvím pojištění vývozních úvěrů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (136)
            
            
               Jak je uvedeno ve 40. až 52. bodě odůvodnění, Komise zjistila, že odvětví bezdřevého natíraného papíru považuje čínská vláda za klíčové/strategické odvětví, jehož rozvoj je státem aktivně podporován jakožto cíl veřejné politiky. Je třeba připomenout, že papírenský průmysl je jedním z 26 odvětví klasifikovaných jako „podporovaná“ odvětví, jak je uvedeno ve 46. bodě odůvodnění. Komise konstatovala, že činnost společnosti Sinosure spojená s pojištěním vývozních úvěrů je nedílnou součástí širšího finančního sektoru, kde vládní zásahy přímo ovlivňují a narušují normální fungování finančního trhu v ČLR (viz 53. bod odůvodnění).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (137)
            
            
               Komisi je známo, že existují další dokumenty, jež dokazují, že společnost Sinosure přímo provádí vládní politiku, která mimo jiné zvýhodňuje vyvážející výrobce. Tzv. plán 840 je podrobně popsán v oznámení Státní rady ze dne 27. května 2009 (38). Název odkazuje na 84 miliard USD poskytnutých na vývozní pojištění a je jedním ze šesti opatření zavedených v roce 2009 Státní radou v zájmu stabilizace vývozní poptávky v návaznosti na světovou krizi a z ní vyplývající zvýšenou poptávku po pojištění vývozních úvěrů. Těchto šest opatření zahrnuje především lepší pokrytí pojištění vývozních úvěrů, poskytování pojištění krátkodobých vývozních úvěrů ve výši 84 miliard USD v roce 2009 a snížení sazby pojistného. Jakožto jediná politická instituce zaručující pojištění vývozních úvěrů je společnost Sinosure uvedena jako vykonavatel plánu. Pokud jde o snížení pojistné sazby, byla společnost Sinosure vyzvána, aby zajistila snížení průměrné sazby pojištění krátkodobých vývozních úvěrů o 30 %, a to na základě celkové průměrné sazby v roce 2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (138)
            
            
               Tzv. plán 421 byl zahrnut do oznámení o otázkách k provádění zvláštních opatření pro financování pojištění vývozu velkých kompletních sad zařízení, které společně vydalo ministerstvo obchodu a ministerstvo financí dne 22. června 2009. Je rovněž významným politickým opatřením na podporu čínské politiky „going out“ v reakci na světovou finanční krizi v roce 2009, přičemž v jeho rámci bylo poskytnuto 42,1 miliardy USD na financování pojištění na podporu vývozu velkých kompletních sad zařízení. Financování řídila a poskytovala společnost Sinosure a některé jiné finanční instituce. Podniky, jimiž se tento dokument zabývá, mohly využívat preferenční finanční opatření, včetně pojištění vývozních úvěrů. Vzhledem k nedostatečné spolupráci čínské vlády nebyla Komise schopna získat dodatečné informace o uplatňování tohoto oznámení. Vzhledem k tomu, že neexistuje důkaz o opaku, dospěla Komise k závěru, že tento dokument se vztahuje i na papírenský průmysl.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (139)
            
            
               Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že společnost Sinosure je veřejnoprávním subjektem, neboť jí byla svěřena pravomoc vykonávat veřejné funkce. K témuž závěru se dospělo v předchozích antisubvenčních šetřeních týkajících se podporovaných odvětví v ČLR (39).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (140)
            
            
               Vzhledem k tomu, že společnost Sinosure je veřejnoprávním subjektem, který je pověřen vládní pravomocí a provádí vládní předpisy a plány, představuje poskytování pojištění vývozních úvěrů výrobcům bezdřevého natíraného papíru finanční příspěvek ve formě potenciálního přímého převodu peněžních prostředků od vlády ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu i) základního nařízení.
            
         
      
   
   c)   Výhoda
   
      
      
      
         
            
               (141)
            
            
               Vzhledem k nedostatečné spolupráci ze strany čínské vlády a čínských vyvážejících výrobců neměla Komise k dispozici žádné údaje o konkrétních společnostech, na jejichž základě by mohla vypočítat výši subvence poskytnuté během období přezkumného šetření. Avšak s ohledem na konečné výsledky, kterých bylo dosaženo během stávajícího přezkumného šetření před pozbytím platnosti, Komise nepovažovala za nutné tuto výši vypočítat. V každém případě Komise na základě informací poskytnutých v podnětu a na základě nedávných šetření (40) dospěla k závěru, že se jedná o výhodu ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 6 písm. c) základního nařízení, neboť společnost Sinosure poskytuje pojištění vývozních úvěrů za výhodnějších podmínek, než jaké jsou na trhu obvykle nabízeny, nebo poskytuje pojištění, které by jinak na trhu vůbec neexistovalo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (142)
            
            
               Článek 11 stanov společnosti, který byl uveden v odpovědi čínské vlády na dotazník, stanoví, že společnost musí fungovat na hranici rentability. Jinými slovy, cílem společnosti Sinosure ze zákona není dosahovat rozumných zisků, ale musí usilovat o nulový zisk ve prospěch svého hlavního poslání, kterým je výlučné oficiální pojištění vývozních úvěrů v ČLR. Jak bylo vysvětleno výše, ze záznamů vyplývá, že právní a politické podmínky, v nichž společnost Sinosure působí, vyžadují, aby tato společnost ve vlastnictví státu prováděla vládní politiky a plány v rámci naplnění svého veřejného poslání. Mezi „podporovanými odvětvími“ se zvláštní pomocí od státu mají výrobci bezdřevého natíraného papíru zajištěn plný přístup k pojištění vývozního úvěru, jež je poskytováno společností Sinosure za preferenční sazby. Společnost Sinosure tudíž poskytuje neomezené pojistné krytí pro papírenské odvětví a nízké pojistné, jež nabízí, neodráží skutečná rizika v oblasti pojištění vývozu v rámci tohoto odvětví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (143)
            
            
               Kromě toho bylo v přezkumu před pozbytím platnosti týkajícím se solárních panelů zjištěno, že společnost Sinosure vykázala ztráty v roce 2015, tj. během období přezkumného šetření v rámci stávajícího šetření (41), a ve ztrátě by byla i v letech 2013 a 2014, kdyby nebyly zaznamenány určité neprovozní příjmy (42). Na základě všech těchto zaznamenaných skutečností je možné již v tomto okamžiku dospět k závěru, že sazby pojistného účtované společností Sinosure jsou stále nepřiměřené k pokrytí jejího dlouhodobého fungování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (144)
            
            
               Na základě výše uvedených skutečností Komise stanovila existenci výhody, která by jinak nebyla pro odvětví bezdřevého natíraného papíru dostupná.
            
         
      
   
   d)   Specifičnost
   
      
      
      
         
            
               (145)
            
            
               Subvence závisí na vývozní výkonnosti ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. a) základního nařízení, a tudíž jsou specifické.
            
         
      
   
   e)   Závěr
   
      
      
      
         
            
               (146)
            
            
               Komise na základě dostupných informací dospěla k závěru, že výrobci bezdřevého natíraného papíru v ČLR těžili v období přezkumného šetření z pojištění vývozních úvěrů poskytovaného společností Sinosure.
            
         
      
   
   II.   Odpočty DPH u výrobků, které obsahují alespoň 70 % recyklovaného vlákna a zemědělských zbytků
   
   a)   Právní základ
   
      
      
      
         
            
               (147)
            
            
               Ode dne 1. července 2015 je režim vracení DPH nebo osvobození od DPH pro výrobu a služby v oblasti práce, které komplexně využívají zdroje, konsolidován podle „oznámení ministerstva financí a státní daňové správy pro tisk a vydání katalogu výrobků a služeb v oblasti práce s komplexním využíváním zdrojů (CaiShui [2015] č. 78)“. Domácí prodeje bezdřevého natíraného papíru podléhají DPH ve výši 17 %. Podle uvedeného oznámení získávají podniky 50 % slevu na DPH v případě výrobků, které obsahují alespoň 70 % recyklovaného vlákna a zemědělských zbytků, jako je bagasa, papírový odpad a sláma.
            
         
      
   
   b)   Vznik nároku
   
      
      
      
         
            
               (148)
            
            
               Podle neověřených informací poskytnutých čínskou vládou se na základě výše uvedeného oznámení politiky vracení DPH použijí na prodej výrobků, při jejichž výrobě byly použity recyklované, opětovně použité nebo přebytečné materiály nebo energie z jiné výroby.
            
         
      
   
   c)   Provádění v praxi
   
      
      
      
         
            
               (149)
            
            
               Podle neověřených informací poskytnutých čínskou vládou je tento program řízen státní daňovou správou Čínské lidové republiky ve spolupráci s jinými příslušnými orgány a provádí jej místní daňové úřady v rámci svých jurisdikcí. Podniky, které žádají o vrácení DPH, musí podat svou žádost spolu s dalšími příslušnými dokumenty daňovému úřadu k posouzení. Poté, co je žádost schválena, může žadatel získat tuto výhodu.
            
         
      
   
   d)   Zjištění, jež šetření přineslo
   
      
      
      
         
            
               (150)
            
            
               Komise zjistila, že slevy na DPH v případě výrobků, které obsahují alespoň 70 % recyklovaného vlákna a zemědělských zbytků, poskytované čínskou vládou je nutno pokládat za subvenci ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu ii) a čl. 3 odst. 2 základního nařízení v podobě prominutí příjmů vládou, kterým získávají společnosti z řad příjemců výhodu. Na základě dostupných informací Komise dále dospěla k závěru, že subvence je specifická v souladu s čl. 4 odst. 2 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (151)
            
            
               Ani čínská vláda, ani vyvážející výrobci neposkytli důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že odvětví bezdřevého natíraného papíru nevyužívalo těchto slev na DPH, které uvedl žadatel. V oznámení uvedeném ve 147. bodě odůvodnění se výslovně uvádí papír jako výrobek vyráběný s použitím zdrojů, jako je bagasa, odpadní papír a sláma, a rovněž to, že výrobci musí splňovat technické předpisy týkající se odvětví celulózy a papíru. Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že čínská vláda poskytuje subvence ve formě slev na DPH pro výrobky, které obsahují alespoň 70 % recyklovaného vlákna a zemědělských zbytků, pro odvětví bezdřevého natíraného papíru a že výrobci bezdřevého natíraného papíru v ČLR využili těchto slev v průběhu období přezkumného šetření.
            
         
      
   
   e)   Závěr
   
      
      
      
         
            
               (152)
            
            
               Komise na základě dostupných informací dospěla k závěru, že výrobci bezdřevého natíraného papíru v ČLR těžili v období přezkumného šetření z této subvence.
            
         
      
   
   3.5.   Celkový závěr ohledně přetrvávání subvencování
   
   
      
      
      
         
            
               (153)
            
            
               Na základě výše uvedených informací dospěla Komise k závěru, že výrobci bezdřevého natíraného papíru v ČLR v období přezkumného šetření nadále čerpali výhody z napadnutelných subvencí.
            
         
      
   
   3.6.   Vývoj dovozu v případě zrušení opatření
   
   —   Výrobní kapacita a volná kapacita v ČLR
   
      
      
      
         
            
               (154)
            
            
               Vzhledem k absenci spolupráce byly výrobní kapacita a volná kapacita v ČLR stanoveny v souladu s článkem 28 základního nařízení na základě dostupných údajů, a zejména informací poskytnutých žadatelem, které zahrnovaly údaje od nezávislého poskytovatele zpravodajských informací z průmyslu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (155)
            
            
               Výrobní kapacita bezdřevého potahovaného papíru v ČLR činila v období přezkumného šetření 7 629 000 tun (43), a z toho 40 % činila výroba bezdřevého natíraného papíru (44). Celková výroba bezdřevého potahovaného papíru v ČLR měla během období přezkumného šetření využití kapacity ve výši 85 % (45), což mělo za následek volnou kapacitu ve výši 1 167 000 tun, tj. 32 % celkové spotřeby bezdřevého natíraného papíru v Unii. Za předpokladu, že pouze 40 % této kapacity by bylo využito pro bezdřevý natíraný papír, činila by čínská volná kapacita dotčeného výrobku přibližně 13 % celkové spotřeby v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (156)
            
            
               Komise dále zjistila, že pro výrobce je jednoduché přeměnit výrobu jiných bezdřevých natíraných výrobků na výrobu dotčeného výrobku (46). Kdyby čínští výrobci přešli na výrobu bezdřevého natíraného papíru, mělo by to za následek nárůst výrobní kapacity ve výši 3 877 000 tun, což představuje více než 100 % celkové spotřeby v Unii (jež byla stanovena na 3 589 694 tun).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (157)
            
            
               I když se očekává, že míra volné kapacity bezdřevého natíraného papíru se do roku 2021 mírně sníží (o 4 %), čínská domácí poptávka se podle očekávání sníží o více než 10 % (47).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (158)
            
            
               Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že čínští vyvážející výrobci disponují značnou volnou kapacitou, již by mohli využít pro výrobu bezdřevého natíraného papíru na vývoz na trh Unie, kdyby byla opatření zrušena. Komise rovněž zjistila, že tento vývozní potenciál by se mohl zvýšit v důsledku očekávaného poklesu domácí poptávky v ČLR.
            
         
      
   
   3.7.   Atraktivita trhu Unie
   
   
      
      
      
         
            
               (159)
            
            
               Šetření prokázalo, že poptávka Unie po bezdřevém natíraném papíru je i nadále značná. Ačkoliv se spotřeba v Unii v posuzovaném období snížila, trh Unie je i nadále největším trhem na světě a představuje 25–30 % celosvětové poptávky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (160)
            
            
               Na základě dostupných informací byly čínské vývozní ceny do třetích zemí v blízkosti Unie během období přezkumného šetření v průměru o 7 % nižší než ceny v Unii. Takový rozdíl v ceně je značný vzhledem ke skutečnosti, že trh pro bezdřevý natíraný papír je konkurenční a velmi citlivý na ceny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (161)
            
            
               Kromě toho se předvídá, že se domácí poptávka v ČLR bude snižovat, což je pro čínské výrobce silná motivace pro hledání alternativních trhů, které by nadměrnou čínskou kapacitu absorbovaly. Trh USA, což je další důležitý trh pro bezdřevý natíraný papír, zůstává pro ČLR neatraktivní, neboť USA zavedly vůči ČLR antidumpingová a antisubvenční opatření týkající se dotčeného výrobku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (162)
            
            
               V tomto ohledu vláda ČLR tvrdila, že nízký objem dovozu z ČLR prokazuje, že trh Unie nebyl pro čínské vyvážející výrobce vůbec atraktivní. Vláda ČLR dále namítala, že podle čínských vývozních statistik vyvezla ČLR v roce 2015 více bezdřevého natíraného papíru do tří jiných zemí (Indie, Japonsko, Thajsko) a do evropských zemí, které nejsou členy Unie, což má dokazovat, že tyto země, kde nejsou v platnosti žádná opatření na ochranu obchodu, byly atraktivnější. Vláda ČLR rovněž tvrdila, že ČLR je v současnosti smluvní stranou 14 dohod o volném obchodu s různými obchodními partnery a že vyjednává další takové dohody. To by vedlo ke zvýšení vývozu bezdřevého natíraného papíru do dotčených partnerských zemí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (163)
            
            
               Pokud jde o účinky dohod o volném obchodu, toto tvrzení se týkalo čínských výrobků obecně a neobsahovalo žádné důkazy, pokud jde o dotčený výrobek. Byl učiněn závěr, že toto tvrzení je příliš obecné a neobsahuje potvrzující důkazy. V každém případě, jak je uvedeno ve 166. bodě odůvodnění, naznačují informace, které má Komise k dispozici, opačnou situaci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (164)
            
            
               Ve skutečnosti poklesl čínský vývoz bezdřevého natíraného papíru do Unie téměř na nulu po uložení původních opatření v roce 2010, což nasvědčuje tomu, že právě tato opatření zabránila tomu, aby byl trh Unie pro čínský vývoz atraktivní. Zrušení opatření by trh Unie učinilo znovu atraktivním. Tato tvrzení se proto zamítají.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (165)
            
            
               Skupina APP uznala, že evropský trh je pro bezdřevý natíraný papír tradičně důležitým trhem, ale tvrdila, že jeho důležitost měla klesající tendenci v důsledku trvalého poklesu poptávky, zatímco poptávka v jiných zemích buď zůstala stabilní, nebo se v posledních několika letech zvýšila. Skupina APP rovněž uvedla, že nedostatečná atraktivita trhu Unie se projevila po uložení opatření poklesem dovozu z jiných zemí a vysokou úrovní vývozu bezdřevého natíraného papíru vyráběného výrobním odvětvím Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (166)
            
            
               Navzdory klesající spotřebě bezdřevého natíraného papíru v Unii je trh Unie pro tento výrobek stále největším trhem na světě. Z informací obsažených ve spisu vyplývá, že trh Unie zůstane přinejmenším v blízké budoucnosti i nadále největším světovým trhem pro bezdřevý natíraný papír (48). Na základě dostupných údajů obsažených ve spisu se předpokládá, že poptávka po bezdřevém natíraném papíru v ČLR se bude snižovat a případný potenciální nárůst poptávky na jiných trzích by nebyl dostatečný ke snížení atraktivity trhu Unie, jelikož tyto trhy jsou ve srovnání s trhem Unie malé. Během období šetření v rámci původního šetření byl objem a podíl dovozu do Unie na trhu z jiných zemí než ČLR skutečně větší než během posuzovaného období v rámci současného šetření. Dovoz bezdřevého natíraného papíru ze třetích zemí během období šetření v rámci původního šetření však představoval převážně dovoz bezdřevého natíraného papíru ze Švýcarska, kde jeden výrobce v Unii vlastnil společnost vyrábějící tento výrobek. Ve stávajícím šetření bylo zjištěno, že tento výrobce ukončil výrobu bezdřevého natíraného papíru v roce 2011, a tudíž dovoz ze Švýcarska téměř vymizel. Pokles dovozu ze třetích zemí tedy nijak nesouvisí s údajným nedostatkem atraktivity trhu Unie, a toto tvrzení se proto zamítá.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (167)
            
            
               Kromě toho relativně vysoká úroveň vývozu výrobního odvětví Unie nevyvrací závěr, že trh Unie je atraktivní, protože po většinu posuzovaného období byly průměrné ceny účtované mimo Unii, kde muselo výrobní odvětví Unie konkurovat vývozu subvencovaného bezdřevého natíraného papíru z ČLR, nižší než průměrné ceny účtované v Unii. Toto tvrzení se proto zamítá.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (168)
            
            
               Vzhledem k výše uvedeným úvahám dospěla Komise k závěru, že kdyby byla opatření zrušena, je pravděpodobné, že vývoz z ČLR by mohl být přesměrován na trh Unie.
            
         
      
   
   3.8.   Závěr o pravděpodobnosti přetrvávání subvencování
   
   
      
      
      
         
            
               (169)
            
            
               Na základě nejspolehlivějších dostupných údajů dospěla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy o tom, že subvencování odvětví bezdřevého natíraného papíru v ČLR přetrvávalo v průběhu posuzovaného období a bude pravděpodobně přetrvávat i v budoucnu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (170)
            
            
               Subvencování odvětví bezdřevého natíraného papíru umožnilo čínským výrobcům udržet svou výrobní kapacitu na úrovni výrazně přesahující domácí poptávku, a to navzdory zmenšujícím se trhům, v Číně a po celém světě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (171)
            
            
               Komise proto dospěla k závěru, že zrušení vyrovnávacích opatření pravděpodobně povede k obnovení subvencovaného dovozu významného objemu dotčeného výrobku na trh Unie. Čínská vláda poskytovala odvětví bezdřevého natíraného papíru i nadále různé programy subvencí a Komise má dostatečné důkazy o tom, že odvětví bezdřevého natíraného papíru využilo během období přezkumného šetření řady z nich.
            
         
      
   
   4.   PRAVDĚPODOBNOST OBNOVENÍ ÚJMY
   
   4.1.   Definice výrobního odvětví Unie a výroby v Unii
   
   
      
      
      
         
            
               (172)
            
            
               Během období přezkumného šetření vyrábělo obdobný výrobek 10 známých výrobců, přičemž někteří z nich jsou skupiny, které vlastní několik papíren. Tito výrobci představují „výrobní odvětví Unie“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (173)
            
            
               Celková výroba v Unii byla během období přezkumného šetření stanovena na přibližně 4 606 000 tun. Společnosti, které podpořily žádost o přezkum, představovaly během období přezkumného šetření více než 70 % celkové výroby v Unii. Jak je uvedeno v 18. bodě odůvodnění, výrobci v Unii zařazení do vzorku představovali více než 30 % celkové výroby obdobného výrobku v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (174)
            
            
               Makroekonomické údaje poskytnuté žadatelem byly dodány sdružením Euro-Graph (49) a byly řádně ověřeny.
            
         
      
   
   4.2.   Spotřeba v Unii
   
   
      
      
      
         
            
               (175)
            
            
               Spotřebu v Unii Komise stanovila tak, že sečetla objem prodeje výrobního odvětví Unie na trhu Unie a dovoz ze třetích zemí na základě databáze podle čl. 14 odst. 6.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (176)
            
            
               Spotřeba v Unii se vyvíjela takto:
               
                  Tabulka 1
               
               
                  Spotřeba v Unii
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Celková spotřeba v Unii (v tunách)
                        
                        
                           3 972 818
                        
                        
                           3 643 010
                        
                        
                           3 626 277
                        
                        
                           3 589 694
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              92
                           
                        
                        
                           
                              91
                           
                        
                        
                           
                              90
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Euro-Graph a databáze podle čl. 14 odst. 6.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (177)
            
            
               V průběhu posuzovaného období poklesla spotřeba v Unii o 10 %. V roce 2013 klesla o 8 % ve srovnání s rokem 2012 a dále se snižovala pomalejším tempem. Odhadovaná spotřeba v Unii během období přezkumného šetření byla o 21 % nižší než spotřeba zjištěná během období šetření v rámci původního šetření (4 572 057 tun). Tento pokles spotřeby odráží klesající poptávku po grafickém papíru obecně, což je způsobeno hlavně rychlým nárůstem digitálních médií, která nahrazují tradiční tištěná média.
            
         
      
   
   4.3.   Dovoz z dotčené země
   
   4.3.1.   Objem dovozu z dotčené země a jeho podíl na trhu
   
   
      
      
      
         
            
               (178)
            
            
               Dovoz z ČLR do Unie se vyvíjel takto:
               
                  Tabulka 2
               
               
                  Objem dovozu a podíl na trhu
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Objem dovozu z dotčené země (v tunách)
                        
                        
                           701
                        
                        
                           905
                        
                        
                           452
                        
                        
                           389
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              129
                           
                        
                        
                           
                              64
                           
                        
                        
                           
                              55
                           
                        
                     
                     
                        
                           Podíl na trhu (v %)
                        
                        
                           0,02
                        
                        
                           0,02
                        
                        
                           0,01
                        
                        
                           0,01
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              141
                           
                        
                        
                           
                              71
                           
                        
                        
                           
                              61
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: databáze podle čl. 14 odst. 6.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (179)
            
            
               Během posuzovaného období byl objem dovozu z ČLR do Unie zanedbatelný.
            
         
      
   
   4.3.2.   Dovozní ceny z dotčené země a cenové podbízení
   
   
      
      
      
         
            
               (180)
            
            
               Vzhledem k zanedbatelnému objemu dovozu bezdřevého natíraného papíru z ČLR do Unie, skutečnosti, že tento dovoz představoval méně než 0,5 % celkového dovozu pod příslušnými kódy KN jak podle Eurostatu, tak podle oficiálních statistických údajů o vývozu z ČLR a nedostatečné spolehlivosti cen u těchto několika málo prodejů nebylo možné použít statistiky dovozu do Unie, aby bylo možné vyvodit jakékoli závěry ohledně cen dovozu z ČLR. Komise dospěla k závěru, že by místo toho měly být použity údaje týkající se prodeje bezdřevého natíraného papíru z ČLR do jiných zemí, aby se zjistilo, jaké by bylo cenové podbízení, kdyby čínské společnosti prodávaly za tyto ceny do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (181)
            
            
               Komise určila teoretickou úroveň cenového podbízení během období přezkumného šetření na základě porovnání vážené průměrné prodejní ceny výrobního odvětví Unie účtované nezávislým odběratelům na trhu Unie, upravené na úroveň cen ze závodu, a vážené průměrné ceny čínského vývozu do zemí nacházejících se v blízkosti Unie, upravené na úroveň ceny CIF do Unie a se zohledněním nákladů na dovoz. Vzhledem k tomu, že čínští vyvážející výrobci nespolupracovali, byly čínské vývozní ceny do jiných zemí založeny na nejlepších dostupných údajích v souladu s článkem 28 základního nařízení. Za účelem stanovení vývozní ceny byly použity různé zdroje informací. Bylo shledáno, že nejvhodnějším základem jsou faktury od čínských vyvážejících výrobců do třetích zemí nacházejících se v blízkosti Unie, jako je Egypt, Rusko a Turecko, které poskytl žadatel, vypočteno na základě váženého průměru. Toto cenové srovnání ukázalo, že kdyby čínští výrobci během období přezkumného šetření prodávali za tyto ceny do Unie, jejich ceny by se podbízely cenám výrobního odvětví Unie o 5,4 %.
            
         
      
   
   4.4.   Dovoz z jiných třetích zemí
   
   
      
      
      
         
            
               (182)
            
            
               V následující tabulce je znázorněn vývoj dovozu z třetích zemí jiných než ČLR během posuzovaného období do Unie, a to z hlediska objemu a podílu na trhu, jakož i z hlediska průměrné ceny tohoto dovozu. Tabulka vychází z údajů z databáze podle čl. 14 odst. 6.
               
                  Tabulka 3
               
               
                  Dovoz ze třetích zemí
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Objem (v tunách)
                        
                        
                           35 864
                        
                        
                           29 264
                        
                        
                           50 958
                        
                        
                           45 282
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              82
                           
                        
                        
                           
                              142
                           
                        
                        
                           
                              126
                           
                        
                     
                     
                        
                           Podíl na trhu (v %)
                        
                        
                           0,9
                        
                        
                           0,8
                        
                        
                           1,4
                        
                        
                           1,3
                        
                     
                     
                        
                           Průměrná cena (v EUR za tunu)
                        
                        
                           952
                        
                        
                           964
                        
                        
                           827
                        
                        
                           889
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              101
                           
                        
                        
                           
                              87
                           
                        
                        
                           
                              93
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: databáze podle čl. 14 odst. 6.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (183)
            
            
               Celkový objem dovozu do Unie ze zemí jiných než ČLR byl během celého posuzovaného období malý a jeho celkový podíl na trhu se pohyboval okolo 1 %. Průměrné ceny tohoto dovozu byly vyšší než průměrné ceny výrobního odvětví Unie. Během období přezkumného šetření neměla žádná ze třetích zemí jednotlivě podíl na trhu vyšší než 0,4 %.
            
         
      
   
   4.5.   Hospodářská situace výrobního odvětví Unie
   
   4.5.1.   Obecné poznámky
   
   
      
      
      
         
            
               (184)
            
            
               V souladu s čl. 8 odst. 4 základního nařízení posoudila Komise všechny hospodářské ukazatele, které měly během posuzovaného období vliv na stav výrobního odvětví Unie. Jak je uvedeno v 18. bodě odůvodnění, byl pro výrobní odvětví Unie proveden výběr vzorku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (185)
            
            
               Pro účely stanovení újmy rozlišovala Komise mezi makroekonomickými a mikroekonomickými ukazateli újmy. Komise vyhodnotila makroekonomické ukazatele týkající se celého výrobního odvětví Unie na základě informací, které uvedl žadatel v žádosti o přezkum. Mikroekonomické ukazatele posuzovala Komise pouze ve vztahu ke společnostem zařazeným do vzorku na základě ověřených údajů, které byly uvedeny v odpovědích na dotazník. Oba soubory údajů byly shledány jako reprezentativní pro hospodářskou situaci výrobního odvětví Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (186)
            
            
               Makroekonomické ukazatele jsou: výroba, výrobní kapacita, využití kapacity, objem prodeje, podíl na trhu, růst, zaměstnanost, produktivita, rozsah výše subvencí a překonání účinků dřívějšího subvencování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (187)
            
            
               Mikroekonomické ukazatele jsou: průměrné jednotkové ceny, jednotkové náklady, náklady práce, stav zásob, ziskovost, peněžní tok, investice, návratnost investic a schopnost opatřit si kapitál.
            
         
      
   
   4.5.2.   Makroekonomické ukazatele
   
   4.5.2.1.   Výroba, výrobní kapacita a využití kapacity
   
      
      
      
         
            
               (188)
            
            
               Celková výroba, výrobní kapacita a využití kapacity v Unii se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:
               
                  Tabulka 4
               
               
                  Výroba, výrobní kapacita a využití kapacity
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Objem výroby (v tunách)
                        
                        
                           5 211 487
                        
                        
                           4 833 511
                        
                        
                           4 737 310
                        
                        
                           4 606 000
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              93
                           
                        
                        
                           
                              91
                           
                        
                        
                           
                              88
                           
                        
                     
                     
                        
                           Výrobní kapacita (v tunách)
                        
                        
                           5 889 216
                        
                        
                           5 636 892
                        
                        
                           5 380 258
                        
                        
                           4 988 000
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              96
                           
                        
                        
                           
                              91
                           
                        
                        
                           
                              85
                           
                        
                     
                     
                        
                           Využití kapacity (v %)
                        
                        
                           88,5
                        
                        
                           85,7
                        
                        
                           88
                        
                        
                           92,3
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              97
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              104
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Euro-Graph.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (189)
            
            
               V průběhu posuzovaného období poklesla výroba o 12 %. V roce 2013 klesla o 7 % ve srovnání s rokem 2012 a dále se snižovala pomalejším tempem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (190)
            
            
               Již před začátkem posuzovaného období vynaložili výrobci v Unii zásadní úsilí o restrukturalizaci zaměřené na řešení nadměrné strukturální kapacity a v tomto úsilí pokračovali i během posuzovaného období. V důsledku uzavření některých papíren a také přeměny některých jiných papíren pro účely výroby výrobků z papíru jiných, než je bezdřevý natíraný papír, snížilo výrobní odvětví Unie svou kapacitu výroby bezdřevého natíraného papíru od roku 2012 do období přezkumného šetření přibližně o 901 216 tun, tj. o 15 %.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (191)
            
            
               Průběžné snižování výrobní kapacity umožnilo výrobnímu odvětví Unie udržet využití kapacity během posuzovaného období na poměrně stabilní úrovni a dosáhnout v období přezkumného šetření dokonce 92,3 %, což je téměř o čtyři procentní body více než v roce 2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (192)
            
            
               Šetřením bylo zjištěno, že vysoké využití kapacity je důležitým faktorem pro dlouhodobou životaschopnost odvětví výroby papíru v důsledku vysokých investic do stálých aktiv a z toho vyplývajícího dopadu na průměrné výrobní náklady.
            
         
      
   
   4.5.2.2.   Objem prodeje a podíl na trhu
   
      
      
      
         
            
               (193)
            
            
               Objem prodeje výrobního odvětví Unie a jeho podíl na trhu se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:
               
                  Tabulka 5
               
               
                  Objem prodeje a podíl na trhu
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Celkový objem prodeje na trhu Unie (v tunách)
                        
                        
                           3 936 253
                        
                        
                           3 612 841
                        
                        
                           3 574 868
                        
                        
                           3 544 023
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              92
                           
                        
                        
                           
                              91
                           
                        
                        
                           
                              90
                           
                        
                     
                     
                        
                           Podíl na trhu (v %)
                        
                        
                           99,1
                        
                        
                           99,2
                        
                        
                           98,6
                        
                        
                           98,7
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              99
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Euro-Graph.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (194)
            
            
               Během posuzovaného období objem prodeje na trhu Unie klesl o 10 %. V roce 2013 klesla o 8 % ve srovnání s rokem 2012 a dále se snižovala pomalejším tempem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (195)
            
            
               Vzhledem k tomu, že během posuzovaného období nedošlo k téměř žádnému dovozu bezdřevého natíraného papíru, podíl výrobního odvětví Unie na trhu zůstal stabilní (kolem 99 %).
            
         
      
   
   4.5.2.3.   Růst
   
      
      
      
         
            
               (196)
            
            
               Během posuzovaného období nezaznamenalo výrobní odvětví Unie žádný růst výroby a prodeje. Naopak, tyto hospodářské ukazatele věrně kopírovaly sestupný trend spotřeby v Unii.
            
         
      
   
   4.5.2.4.   Zaměstnanost a produktivita
   
      
      
      
         
            
               (197)
            
            
               Zaměstnanost a produktivita se v posuzovaném období vyvíjely takto:
               
                  Tabulka 6
               
               
                  Zaměstnanost a produktivita
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Počet zaměstnanců (plný pracovní úvazek – FTE)
                        
                        
                           9 808
                        
                        
                           8 896
                        
                        
                           7 782
                        
                        
                           7 418
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              91
                           
                        
                        
                           
                              79
                           
                        
                        
                           
                              76
                           
                        
                     
                     
                        
                           Produktivita (v tunách na zaměstnance)
                        
                        
                           531
                        
                        
                           543
                        
                        
                           609
                        
                        
                           621
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              102
                           
                        
                        
                           
                              115
                           
                        
                        
                           
                              117
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Euro-Graph.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (198)
            
            
               V průběhu posuzovaného období se počet zaměstnanců snížil o 24 %, přičemž k tomuto snižování docházelo každý rok. To odráží část dlouhodobějších snah o restrukturalizaci ze strany výrobního odvětví Unie za účelem řešení problému nadměrné strukturální kapacity, jak je vysvětleno ve 190. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (199)
            
            
               Tato významná snížení pracovní síly způsobila značný nárůst produktivity, měřené jako objem výroby (v tunách) na zaměstnanou osobu a rok, která v posuzovaném období vzrostla o 17 %.
            
         
      
   
   4.5.2.5.   Rozsah výše subvencí a překonání účinků dřívějšího subvencování
   
      
      
      
         
            
               (200)
            
            
               Během posuzovaného období nebyl zaznamenán prakticky žádný dovoz bezdřevého natíraného papíru z ČLR, a proto lze učinit závěr, že neexistoval žádný dopad rozsahu výše subvencí na výrobní odvětví Unie, které se zotavovalo z účinků dřívějšího subvencování.
            
         
      
   
   4.5.3.   Mikroekonomické ukazatele
   
   4.5.3.1.   Ceny a faktory ovlivňující ceny
   
      
      
      
         
            
               (201)
            
            
               Průměrné prodejní ceny výrobního odvětví Unie účtované odběratelům v Unii, kteří nejsou ve spojení, se v posuzovaném období vyvíjely takto:
               
                  Tabulka 7
               
               
                  Prodejní ceny v Unii a jednotkové výrobní náklady
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Průměrná jednotková prodejní cena v Unii (v EUR za tunu)
                        
                        
                           723
                        
                        
                           709
                        
                        
                           688
                        
                        
                           680
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              98
                           
                        
                        
                           
                              95
                           
                        
                        
                           
                              94
                           
                        
                     
                     
                        
                           Jednotkové výrobní náklady (v EUR za tunu)
                        
                        
                           672
                        
                        
                           664
                        
                        
                           609
                        
                        
                           631
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              99
                           
                        
                        
                           
                              91
                           
                        
                        
                           
                              94
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: ověřené odpovědi na dotazník od výrobců v Unii zařazených do vzorku.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (202)
            
            
               Jednotková prodejní cena výrobního odvětví Unie pro odběratele v Unii, kteří nejsou ve spojení, klesla během posuzovaného období o 6 %. S určitým časovým odstupem vývoj cen kopíroval vývoj výrobních nákladů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (203)
            
            
               Jednotkové výrobní náklady výrobního odvětví Unie se během posuzovaného období snížily rovněž o 6 %, přičemž největší snížení bylo pozorováno v období 2013–2014 (minus 8 %).
            
         
      
   
   4.5.3.2.   Náklady práce
   
      
      
      
         
            
               (204)
            
            
               Průměrné náklady práce se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:
               
                  Tabulka 8
               
               
                  Průměrné náklady práce na zaměstnance
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Průměrné náklady práce na zaměstnance (v EUR na zaměstnance)
                        
                        
                           68 405
                        
                        
                           65 812
                        
                        
                           67 716
                        
                        
                           70 973
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              96
                           
                        
                        
                           
                              99
                           
                        
                        
                           
                              104
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: ověřené odpovědi na dotazník od výrobců v Unii zařazených do vzorku.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (205)
            
            
               V roce 2013 klesly průměrné náklady práce na zaměstnance o 4 % ve srovnání s rokem 2012, poté se stabilizovaly a během období přezkumného šetření dosáhly úrovně, která byla o 4 % vyšší než v roce 2012.
            
         
      
   
   4.5.3.3.   Zásoby
   
      
      
      
         
            
               (206)
            
            
               Stav zásob se v průběhu posuzovaného období vyvíjel takto:
               
                  Tabulka 9
               
               
                  Zásoby
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Konečný stav zásob (v tunách)
                        
                        
                           112 957
                        
                        
                           122 545
                        
                        
                           119 642
                        
                        
                           122 264
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              108
                           
                        
                        
                           
                              106
                           
                        
                        
                           
                              108
                           
                        
                     
                     
                        
                           Konečný stav zásob vyjádřený jako procento výroby
                        
                        
                           7
                        
                        
                           8
                        
                        
                           8
                        
                        
                           8
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              114
                           
                        
                        
                           
                              115
                           
                        
                        
                           
                              114
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: ověřené odpovědi na dotazník od výrobců v Unii zařazených do vzorku.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (207)
            
            
               Konečný stav zásob výrobního odvětví Unie se v období 2012–2013 zvýšil o 8 % a následně během zbývající části posuzovaného období zůstal poměrně stabilní. Klesající objem výroby vedl během posuzovaného období k celkovému zvýšení konečného stavu zásob vyjádřeného jako procento výroby o 14 %.
            
         
      
   
   4.5.3.4.   Ziskovost, peněžní tok, investice, návratnost investic a schopnost získat kapitál
   
      
      
      
         
            
               (208)
            
            
               Ziskovost, peněžní tok, investice a návratnost investic se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:
               
                  Tabulka 10
               
               
                  Ziskovost, peněžní tok, investice a návratnost investic
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Ziskovost prodeje pro odběratele v Unii, kteří nejsou ve spojení (v % obratu z prodeje)
                        
                        
                           0,7
                        
                        
                           – 0,4
                        
                        
                           5
                        
                        
                           2,3
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              – 58
                           
                        
                        
                           
                              693
                           
                        
                        
                           
                              319
                           
                        
                     
                     
                        
                           Peněžní tok (v EUR)
                        
                        
                           58 381 268
                        
                        
                           51 220 769
                        
                        
                           102 223 699
                        
                        
                           75 644 423
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              88
                           
                        
                        
                           
                              175
                           
                        
                        
                           
                              130
                           
                        
                     
                     
                        
                           Investice (v EUR)
                        
                        
                           20 414 097
                        
                        
                           23 120 553
                        
                        
                           18 603 022
                        
                        
                           17 369 221
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              113
                           
                        
                        
                           
                              91
                           
                        
                        
                           
                              85
                           
                        
                     
                     
                        
                           Návratnost investic (v %)
                        
                        
                           1,8
                        
                        
                           – 6,7
                        
                        
                           9,6
                        
                        
                           9,1
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              – 380
                           
                        
                        
                           
                              546
                           
                        
                        
                           
                              518
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: ověřené odpovědi na dotazník od výrobců v Unii zařazených do vzorku.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (209)
            
            
               Ziskovost výrobního odvětví Unie stanovila Komise tak, že čistý zisk před zdaněním z prodeje bezdřevého natíraného papíru odběratelům v Unii, kteří nejsou ve spojení, vyjádřila jako procentní podíl z obratu tohoto prodeje. Během posuzovaného období výrobní odvětví Unie zvýšilo svou ziskovost přibližně z 0,7 % na 2,3 %. Je třeba uvést, že při původním šetření byl cílový zisk pro výrobní odvětví stanoven na 8 % (50). Rok 2014 představoval nejlepší rok, kdy ziskovost výrobního odvětví Unie dosáhla 5 %, převážně z důvodu nižších nákladů na suroviny, zejména buničinu, ale také díky pozitivním dopadům úsilí o restrukturalizaci a zvýšení účinnosti. Během období přezkumného šetření byla ziskovost negativně ovlivněna poklesem směnného kurzu britské libry vůči euru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (210)
            
            
               Čistým peněžním tokem se rozumí schopnost výrobního odvětví Unie samofinancovat svou činnost. Během posuzovaného období byl peněžní tok pozitivní a jeho trend do značné míry odrážel vývoj ziskovosti, přičemž nejlepším rokem byl rok 2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (211)
            
            
               S ohledem na klesající poptávku po bezdřevém natíraném papíru jak v Unii, tak i v zahraničí během posuzovaného období neinvestovalo výrobní odvětví Unie do nových kapacit a celková úroveň investic klesla o 15 %. Investice byly zaměřeny na údržbu, náhradní kapitál, zlepšení energetické účinnosti a na opatření, jejichž cílem bylo dosáhnout souladu se standardy ochrany životního prostředí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (212)
            
            
               Návratnost investic je zisk vyjádřený jako procentní podíl čisté účetní hodnoty stálých aktiv. Její vývoj byl v průběhu posuzovaného období ovlivněn klesající čistou hodnotou aktiv a rovněž vývojem ziskovosti, což vysvětluje negativní výsledky v roce 2013 a mnohem lepší výsledky v roce 2014 a v období přezkumného šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (213)
            
            
               Vzhledem k nákladům na stávající dluh, relativně nízkou ziskovost výrobního odvětví Unie a trvale klesající poptávku po bezdřevém natíraném papíru se schopnost výrobního odvětví Unie získat kapitál ve srovnání s původním šetřením zlepšila, ale zůstává i nadále omezená.
            
         
      
   
   4.5.4.   Závěr k situaci výrobního odvětví Unie
   
   
      
      
      
         
            
               (214)
            
            
               V průběhu posuzovaného období vykazovaly ukazatele újmy smíšený obraz. Zatímco ukazatele finanční výkonnosti, jako je ziskovost, peněžní tok a návratnost investic, se zlepšily, objemové ukazatele, jako je výroba a prodej, se i nadále snižovaly.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (215)
            
            
               Zlepšení ukazatelů finanční výkonnosti bylo výsledkem poklesu cen surovin v roce 2014 a rovněž úsilí výrobců v Unii o restrukturalizaci zaměřeného na omezení výrobních kapacit a zlepšení účinnosti. Negativní vývoj objemu výroby a prodeje byl výsledkem trvale klesající poptávky po bezdřevém natíraném papíru jak v Unii, tak i v zahraničí, která vyžadovala, aby výrobní odvětví Unie pokračovalo s restrukturalizací, včetně uzavření některých papíren a transformace některých jiných papíren na výrobu jiných druhů papíru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (216)
            
            
               Předpokládaný další pokles poptávky po bezdřevém natíraném papíru v nadcházejících 5–10 letech podporuje závěr, že situace výrobního odvětví Unie bude nadále obtížná a že bude muset dojít k dalšímu omezení výroby a výrobní kapacity.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (217)
            
            
               Šetření potvrdilo, že opatření uložená na základě původního šetření měla pozitivní dopad na výrobní odvětví Unie, které znovu získalo svůj podíl na trhu a bylo schopné zvýšit své ceny bezdřevého natíraného papíru nad úroveň pokrývající náklady a rovněž financovat své restrukturalizační činnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (218)
            
            
               Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že výrobní odvětví Unie neutrpělo podstatnou újmu ve smyslu čl. 8 odst. 4 základního nařízení. Nicméně s ohledem na trvale klesající poptávku po bezdřevém natíraném papíru a s tím související vysoké náklady na restrukturalizaci, které měly podstatný vliv na jeho ziskovost, se výrobní odvětví Unie nachází ve zranitelné situaci.
            
         
      
   
   4.6.   Pravděpodobnost obnovení újmy
   
   
      
      
      
         
            
               (219)
            
            
               Ve 171. bodě odůvodnění dospěla Komise k závěru, že zrušení opatření by vedlo k obnovení dovozu subvencovaného bezdřevého natíraného papíru z ČLR do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (220)
            
            
               Ve 181. bodě odůvodnění Komise konstatovala, že během období přezkumného šetření byly ceny čínského vývozu bezdřevého natíraného papíru na trhy nacházející se v blízkosti Unie nižší než ceny účtované výrobním odvětvím Unie v Unii. V důsledku toho dospěla Komise k závěru, že kdyby opatření pozbyla platnosti, čínští vyvážející výrobci by pravděpodobně podbízeli ceny výrobního odvětví Unie na trhu Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (221)
            
            
               Kromě toho, jak je uvedeno ve 166. bodě odůvodnění, je trh Unie největším trhem s bezdřevým natíraným papírem na světě. Jeho celková velikost a existence velkých zákazníků nakupujících bezdřevý natíraný papír je pro čínské výrobce tohoto výrobku velmi atraktivní, protože tak velké dodávky by jim umožnily využívat více (nyní volné) výrobní kapacity, což by opět snížilo jednotkové výrobní náklady. Obdobně platí, že kdyby byla opatření zrušena, je vzhledem k ekonomickým přínosům využití volné výrobní kapacity v ČLR (viz 154. až 158. bod odůvodnění) pravděpodobné, že čínští vyvážející výrobci by bezdřevý natíraný papír nabízeli na trhu Unie za subvencované ceny, a tím by vyvíjeli tlak na ceny a ziskovost výrobního odvětví Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (222)
            
            
               Šetření prokázalo (viz 218. bod odůvodnění), že výrobní odvětví Unie je v současnosti zranitelné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (223)
            
            
               Šetření rovněž potvrdilo zjištění původního šetření v tom smyslu, že vysoké využití kapacity je důležitým faktorem pro dlouhodobou životaschopnost výrobců papíru, protože tento výrobní proces je kapitálově náročný. Neexistence dovozu subvencovaných výrobků během posuzovaného období umožnila výrobnímu odvětví Unie zvýšit ceny bezdřevého natíraného papíru nad úroveň pokrývající náklady, financovat restrukturalizaci a zvýšit míru využití výrobní kapacity. Jakékoli obnovení dovozu subvencovaných výrobků a následný tlak na ceny by tento pozitivní vývoj zvrátil, jelikož by výrobní odvětví Unie připravil o peněžní tok, který je zapotřebí k financování restrukturalizace nutné pro to, aby se přizpůsobili poklesu celosvětové poptávky po bezdřevém natíraném papíru. Rovněž by se oslabily pozitivní účinky úsilí o restrukturalizaci vynaloženého v minulosti a důsledkem by bylo zhoršení všech ukazatelů újmy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (224)
            
            
               Komise proto vyvozuje závěr, že zrušení vyrovnávacích opatření uložených na dovoz bezdřevého natíraného papíru z ČLR by se vší pravděpodobností vedlo k obnovení újmy.
            
         
      
   
   5.   ZÁJEM UNIE
   
   
      
      
      
         
            
               (225)
            
            
               V souladu s článkem 31 základního nařízení Komise zkoumala, zda by zachování stávajících opatření vůči ČLR nebylo v rozporu se zájmem celé Unie. Zájem Unie byl stanoven na základě posouzení všech různých relevantních zájmů, včetně zájmu výrobního odvětví Unie, dovozců a uživatelů.
            
         
      
   
   5.1.   Zájem výrobního odvětví Unie
   
   
      
      
      
         
            
               (226)
            
            
               Šetření ukázalo, že stávající opatření umožnila výrobnímu odvětví Unie zotavit se z účinků předchozího subvencování, udržet ceny bezdřevého natíraného papíru nad úrovní pokrývající náklady a zlepšit svou finanční výkonnost. Tento pozitivní vývoj pak umožnil výrobnímu odvětví Unie vyrovnat se s problémy, které způsobila trvale klesající poptávka po bezdřevém natíraném papíru, tak, že provádělo dlouhodobé plány restrukturalizace, včetně uzavření některých papíren a přeměny některých jiných papíren pro účely výroby jiných typů papíru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (227)
            
            
               Bez tlaku na ceny ze strany dovozu subvencovaných výrobků z ČLR bude výrobní odvětví Unie schopno udržovat ceny bezdřevého natíraného papíru nad úrovní pokrývající náklady, generovat nezbytné příjmy k financování svého úsilí o restrukturalizaci a přizpůsobit se problémům vznikajícím v souvislosti s neustále se snižující poptávkou po bezdřevém natíraném papíru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (228)
            
            
               Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že zachování platných vyrovnávacích opatření by bylo v zájmu výrobního odvětví Unie.
            
         
      
   
   5.2.   Zájem dovozců/obchodníků, kteří nejsou ve spojení
   
   
      
      
      
         
            
               (229)
            
            
               Ze strany dovozců/obchodníků nebyla navázána žádná spolupráce. Na základě skutečnosti, že v průběhu posuzovaného období nedocházelo téměř k žádnému dovozu bezdřevého natíraného papíru z ČLR, dospěla Komise k závěru, že dovoz dotčeného výrobku nepředstavuje významný podíl obchodních činností dovozců/obchodníků a že neexistují žádné faktory naznačující, že by dovozci/obchodníci byli neúměrně postiženi, kdyby opatření zůstala zachována.
            
         
      
   
   5.3.   Zájem uživatelů
   
   
      
      
      
         
            
               (230)
            
            
               Ze strany jednotlivých uživatelů nebyla navázána žádná spolupráce. Komise obdržela písemné podání od sdružení tiskařského průmyslu (Intergraf), podpořené třemi dalšími sdruženími (BPIF, Gratkom a Bundesverband Druck und Medien).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (231)
            
            
               V tomto podání se vysvětluje, že tiskařský průmysl Unie trpí nahrazením tištěných médií digitálními médii, jakož i masivním dovozem tištěných výrobků, zejména z ČLR. Cílem tohoto tvrzení bylo naznačit, že antidumpingová opatření narušují konkurenceschopnost tiskařů v Unii, která vyžaduje bezcelní přístup k papíru. Jediným předloženým důkazem vztahujícím se k tomuto tvrzení o masivním dovozu byl odhad celkového dovozu tištěných výrobků pocházejících z ČLR, které zahrnují širokou škálu tištěných výrobků, které nejsou vytištěny na bezdřevém natíraném papíru. Na základě dostupných informací nebyla Komise schopna posoudit, jak velká část výrobků dovážených z ČLR je tištěna na bezdřevém natíraném papíru a jak velká část je tištěna na jiných typech papíru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (232)
            
            
               Původní šetření ukázalo, že většina výrobků, které jsou tištěny na bezdřevém natíraném papíru, jsou „časově citlivé“ výrobky, jako jsou časopisy, brožury, adresné reklamní zásilky a reklamní letáky, které jsou vzhledem k době potřebné pro přepravu méně náchylné k dovozu z ČLR. Informace předložené žadatelem v rámci tohoto přezkumu potvrdily, že zjištění původního šetření jsou stále platná.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (233)
            
            
               Komise proto dospěla k závěru, že je sice pravděpodobné, že některé tištěné materiály se tisknou na bezdřevém natíraném papíru mimo Unii v důsledku antidumpingových a vyrovnávacích cel, ale jejich dopad na hospodářskou situaci tiskařského průmyslu Unie je pouze omezený.
            
         
      
   
   5.4.   Závěr ohledně zájmu Unie
   
   
      
      
      
         
            
               (234)
            
            
               Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že neexistuje žádný přesvědčivý důvod, vyplývající ze zájmu Unie, proti prodloužení platnosti stávajících vyrovnávacích opatření uložených na dovoz z ČLR.
            
         
      
   
   6.   ZÁVĚR A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (235)
            
            
               Všem zúčastněným stranám byly sděleny základní skutečnosti a úvahy, na jejichž základě se zamýšlelo vyrovnávací opatření zachovat v platnosti. Byla jim rovněž poskytnuta lhůta 11 dnů, během níž mohly k těmto poskytnutým informacím předložit připomínky. Pouze žadatel zaslal připomínky, které podporují závěry Komise, a návrh zachovat vyrovnávací opatření v platnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (236)
            
            
               Z výše uvedených důvodů by vyrovnávací opatření vztahující se na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z ČLR uložená prováděcím nařízením (EU) č. 452/2011 měla být v souladu s článkem 18 základního nařízení zachována.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (237)
            
            
               Toto nařízení je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (51),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Ukládá se konečné vyrovnávací clo na bezdřevý natíraný papír, což je papír, kartón nebo lepenka, natíraný na jedné nebo na obou stranách (nikoli papír, kartón nebo lepenka kraft), v listech (arších) nebo kotoučích, o plošné hmotnosti nejméně 70 g/m2, avšak nejvýše 400 g/m2, a bělosti vyšší než 84 (měřeno podle normy ISO 2470-1), v současnosti kódů KN ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 a ex 4810 99 80 (kódy TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 a 4810998020), který pochází z Čínské lidové republiky.
   Konečné vyrovnávací clo se nevztahuje na kotouče vhodné pro použití v kotoučových tiskařských strojích. Kotouče vhodné pro použití v kotoučových strojích jsou definovány jako kotouče, které při zkoušce ISO podle normy ISO 3783:2006 na určení pevnosti v tahu metodou vzrůstající rychlosti za použití zkušebního přístroje IGT (elektrického modelu) vykáží výsledek nižší než 30 N/m v příčném směru (cross-direction, CD) a výsledek nižší než 50 N/m v podélném směru výroby na stroji (machine direction, MD), Konečné vyrovnávací clo se nevztahuje ani na vícevrstvý papír a vícevrstvý kartón a lepenku.
   2.   Sazba cla, která se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením, je pro výrobky popsané v odstavci 1 a vyrobené níže uvedenými společnostmi stanovena takto:
   
      
      
      
      
         
            
               Společnost
            
            
               Sazba cla
            
            
               Doplňkový kód TARIC
            
         
         
            
               Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincie Jiangsu, ČLR; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincie Jiangsu, ČLR
            
            
               12 %
            
            
               B001
            
         
         
            
               Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincie Shandong, ČLR; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincie Shandong, ČLR
            
            
               4 %
            
            
               B013
            
         
         
            
               Všechny ostatní společnosti
            
            
               12 %
            
            
               B999
            
         
      
   
   3.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 3. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 452/2011 ze dne 6. května 2011 o uložení konečného antisubvenčního cla na dovoz bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 128, 14.5.2011, s. 18).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 451/2011 ze dne 6. května 2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 128, 14.5.2011, s. 1).
   
      (4)  Věc T-443/11 a věc T-444/11.
   
      (5)  Úř. věst. C 280, 25.8.2015, s. 8.
   
      (6)  Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz některého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. C 172, 13.5.2016, s. 19).
   
      (7)  Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. C 172, 13.5.2016, s. 9).
   
      (8)  Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).
   
      (9)  Skupina Sinar Mas zahrnující: Gold East Paper Co., Ltd; Gold Huasheng Paper co., Ltd. a Hainan Jinhai Pulp and Paper Co., Ltd.
   
      (10)  WT/DS437/AB/R, United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China, zpráva odvolacího orgánu ze dne 18. prosince 2014, body 4.178 – 4.179. V této zprávě odvolacího orgánu se cituje WT/DS295/AB/R, Mexico – Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice, zpráva odvolacího orgánu ze dne 29. listopadu 2005, bod 293 a WT/DS436/AB/R, United States – Countervailing Measures on Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products from India, zpráva odvolacího orgánu ze dne 8. prosince 2014, body 4.416–4.421.
   
      (11)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66).
   
      (12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/366 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 a kterým se ukončuje šetření částečného prozatímního přezkumu podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1037 (Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 1).
   
      (13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1379/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých výrobků ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 248/2011, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 367, 23.12.2014, s. 22).
   
      (14)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 471/2014 ze dne 13. května 2014 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz solárního skla pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 142, 14.5.2014, s. 23).
   
      (15)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 215/2013 ze dne 11. března 2013 o uložení vyrovnávacího cla na dovoz určitých výrobků z oceli s organickým povlakem pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 73, 15.3.2013, s. 16).
   
      (16)  Skupina APP: Sinar Mas Paper (China) Investment Co., Ltd., Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd., Gold Huasheng Paper (SuZhou Industrial Park) Co., Ltd., Ningbo Zhonghua Paper Industry Co., Ltd., Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd.
   
      (17)  Skupina Chenming: Shandong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang Chenming Art Paper Co. Ltd.
   
      (18)  Čínský 12. pětiletý plán (2011–2015) přijatý dne 14. března 2011.
   
      (19)  Rozhodnutí Státní rady č. 40 o vyhlášení a provedení dočasných pravidel o podpoře průmyslové restrukturalizace.
   
      (20)  Viz 82. až 89. bod odůvodnění prováděcího nařízení (EU) č. 452/2011.
   
      (21)  WT/DS379/AB/R (US – Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), zpráva odvolacího orgánu ze dne 11. března 2011, DS 379, bod 318. Viz také WT/DS436/AB/R (US – Carbon Steel (India)), zpráva odvolacího orgánu ze dne 8. prosince 2014, body 4.9–4.10, 4.17–4.20, a WT/DS437/AB/R (United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China), zpráva odvolacího orgánu ze dne 18. prosince 2014, bod 4.92.
   
      (22)  Viz přezkum před pozbytím platnosti týkající se solárních panelů, 106. bod odůvodnění.
   
      (23)  Viz přezkum před pozbytím platnosti týkající se solárních panelů, 112. až 136. bod odůvodnění.
   
      (24)  http://english.eximbank.gov.cn/tm/en-TCN/index_617.html, poslední přístup dne 31. května 2017.
   
      (25)  Viz např. přezkum před pozbytím platnosti týkající se solárních panelů, 458. a 459. bod odůvodnění.
   
      (26)  Viz přezkum před pozbytím platnosti týkající se solárních panelů, 87. a 245. až 260. bod odůvodnění, nekonečná skleněná vlákna, 67. až 76. a 140. až 143. bod odůvodnění.
   
      (27)  Viz nekonečná skleněná vlákna, 158. bod odůvodnění a následující; solární sklo, 143. bod odůvodnění a následující; původní šetření týkající se solárních panelů, 321. bod odůvodnění.
   
      (28)  Výroční zpráva skupiny Chenming za rok 2015, s. 14.
   
      (29)  Viz solární panely, 153. až 160. bod odůvodnění, a ocel s organickým povlakem, 284. až 289. bod odůvodnění.
   
      (30)  Původní šetření týkající se solárních panelů, 336. až 342. bod odůvodnění; ocel s organickým povlakem, 293. až 298. bod odůvodnění.
   
      (31)  Přezkum před pozbytím platnosti týkající se solárních panelů, 384. až 392. bod odůvodnění; ocel s organickým povlakem, 247. až 252. bod odůvodnění.
   
      (32)  Viz ocel s organickým povlakem, 349. až 389. bod odůvodnění; přezkum před pozbytím platnosti týkající se solárních panelů, 460. až 488. bod odůvodnění.
   
      (33)  Viz nekonečná skleněná vlákna, 188. až 205. bod odůvodnění; přezkum před pozbytím platnosti týkající se solárních panelů, 417. až 444. bod odůvodnění; solární sklo, 172. až 195. bod odůvodnění; ocel s organickým povlakem, 107. až 126. a 432. až 437. bod odůvodnění.
   
      (34)  Zdroje: http://uk.reuters.com/article/2011/05/26/china-cic-sinosure-idUKL3E7GQ10720110526 a http://en.wikipedia.org/wiki/China_Export_%26_Credit_Insurance_Corporation, poslední přístup u obou internetových stránek dne 31. května 2017.
   
      (35)  http://www.sinosure.com.cn/sinosure/english/Top%20Management.htm, poslední přístup dne 31. května 2017.
   
      (36)  http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en, poslední přístup dne 31. května 2017.
   
      (37)  Přezkum před pozbytím platnosti týkající se solárních panelů, 284. bod odůvodnění.
   
      (38)  http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm, poslední přístup dne 31. května 2017.
   
      (39)  Viz přezkum před pozbytím platnosti týkající se solárních panelů, 284. bod odůvodnění, a původní šetření týkající se solárních panelů, 225. až 235. bod odůvodnění.
   
      (40)  Viz přezkum před pozbytím platnosti týkající se solárních panelů, 276. až 305. bod odůvodnění.
   
      (41)  Přezkum před pozbytím platnosti týkající se solárních panelů, 289. bod odůvodnění.
   
      (42)  Přezkum před pozbytím platnosti týkající se solárních panelů, 291. bod odůvodnění.
   
      (43)  Na základě údajů z RISI (http://www.risiinfo.com), které poskytl žadatel.
   
      (44)  Na základě podnětu.
   
      (45)  Na základě údajů z RISI.
   
      (46)  Na základě podnětu.
   
      (47)  Na základě údajů z RISI.
   
      (48)  Na základě údajů z RISI, které poskytl žadatel.
   
      (49)  Evropské sdružení výrobců grafického papíru (Euro-Graph) vzniklo v roce 2012 fúzí sdružení CEPIPRINT (Sdružení evropských výrobců tiskařského papíru) a sdružení CEPIFINE (Evropské sdružení výrobců bezdřevého papíru) a mezi jeho členy patří všichni výrobci bezdřevého natíraného papíru v Unii.
   
      (50)  158. bod odůvodnění prováděcího nařízení (EU) č. 451/2011.
   
      (51)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.