Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1188 ze dne 3. července 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1188/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 171/168
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1188
   ze dne 3. července 2017
   o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   POSTUP
   
   1.1.   Platná opatření
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Na základě antidumpingového šetření (dále jen „původní šetření“) uložila Rada prováděcím nařízením (EU) č. 451/2011 (2) konečné antidumpingové clo na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“ nebo „dotčená země“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě antisubvenčního šetření uložila Rada prováděcím nařízením (EU) č. 452/2011 (3) rovněž konečné antisubvenční clo na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z ČLR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Antidumpingová opatření měla podobu valorického cla s výší sazby v rozmezí od 8 % do 35,1 % pro dovoz jednotlivě vyjmenovaných vývozců se zbytkovou celní sazbou 27,1 %.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 8. srpna 2011 podali čínští výrobci Gold East Paper Co. Ltd a Gold Huasheng Paper Co. Ltd (dále jen „skupina APP“) žádosti o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 451/2011 i (EU) č. 452/2011 v rozsahu, v němž se týkají žadatelů (4). Dne 11. září 2014 třetí senát Tribunálu obě žaloby zamítl.
            
         
      
   
   1.2.   Žádost o přezkum před pozbytím platnosti
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Po zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti (5) platných antidumpingových opatření uložených na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z ČLR obdržela Komise žádost o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Žádost podalo pět výrobců v Unii (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group a Sappi Europe SA) (společně dále jen „žadatel“), kteří představují více než 25 % celkové výroby bezdřevého natíraného papíru v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Žádost byla odůvodněna tím, že pozbytí platnosti opatření by mělo pravděpodobně za následek obnovení dumpingu a obnovení újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie.
            
         
      
   
   1.3.   Zahájení přezkumu před pozbytím platnosti
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Komise dospěla k závěru, že pro zahájení přezkumu před pozbytím platnosti existují dostatečné důkazy, a dne 13. května 2016 oznámila zveřejněním oznámení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (6) (dále jen „oznámení o zahájení přezkumu“) zahájení přezkumu před pozbytím platnosti v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      Souběžné šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie dne 13. května 2016 (7) oznámila Komise rovněž zahájení přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Rady (ES) č. 597/2009 (8), pokud jde o platná konečná vyrovnávací opatření v souvislosti s dovozem určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky do Unie.
            
         
      
   
   1.4.   Šetření
   
   
      Období přezkumného šetření a posuzované období
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Šetření pravděpodobnosti přetrvávání nebo obnovení dumpingu se týkalo období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 (dále jen „období přezkumného šetření“). Zkoumání trendů, které mají význam pro posouzení pravděpodobnosti přetrvávání nebo obnovení újmy, se týkalo období od 1. ledna 2012 do konce období přezkumného šetření (dále jen „posuzované období“).
            
         
      
   
   
      Zúčastněné strany
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               V oznámení o zahájení přezkumu Komise vyzvala zúčastněné strany, aby se jí přihlásily, a mohly se tak šetření zúčastnit. Kromě toho Komise o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti výslovně informovala žadatele, další známé výrobce v Unii, známé dotčené vyvážející výrobce, dovozce a uživatele v Unii i čínské orgány a vyzvala je k účasti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Komise rovněž uvedla, že zamýšlí použít Spojené státy americké (dále jen „USA“) jako třetí zemi s tržním hospodářstvím (dále jen „srovnatelná země“) ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení, tj. tutéž zemi, která byla použita jako srovnatelná země v původním šetření. Proto Komise o zahájení přezkumu informovala orgány a výrobce v USA a vyzvala je k účasti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Kromě toho Komise o zahájení šetření uvědomila orgány Brazílie, Indie, Indonésie, Japonska, Korey, Norska a Švýcarska a požádala je o informace o výrobě a prodeji bezdřevého natíraného papíru v uvedených zemích. Všem známým výrobcům bezdřevého natíraného papíru v těchto zemích byl následně zaslán dopis se žádostí o spolupráci na přezkumu a byl přiložen i dotazník týkající se srovnatelné země.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost písemně vyjádřit své stanovisko k situaci a požádat o slyšení ve lhůtě uvedené v oznámení o zahájení přezkumu. Všem zúčastněným stranám, které o to požádaly, byla poskytnuta možnost slyšení u Komise.
            
         
      
   
   
      Výběr vzorku
   
   a)   Výběr vzorku vyvážejících výrobců v ČLR
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               V oznámení o zahájení přezkumu Komise uvedla, že možná bude nutné vybrat vzorek zúčastněných stran v souladu s článkem 17 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, požádala všech 36 známých vyvážejících výrobců v ČLR, aby poskytli informace uvedené v oznámení o zahájení přezkumu. Komise kromě toho požádala zastoupení Čínské lidové republiky při Evropské unii, aby označilo a/nebo kontaktovalo případné další vyvážející výrobce, kteří by mohli mít zájem o účast na šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Jeden čínský vyvážející výrobce poskytl informace požadované v příloze I oznámení o zahájení přezkumu za účelem výběru vzorku (9). Avšak během slyšení, které se konalo dne 8. června 2016, informovala tatáž skupina vyvážejících výrobců Komisi o tom, že nemá v úmyslu poskytnout odpověď na dotazník. Vysvětlila to neexistencí prodeje na vývoz na trh Unie v průběhu období přezkumného šetření a komplexní strukturou skupiny. Všichni známí dotčení vyvážející výrobci a orgány ČLR byli informováni o důsledcích nedostatečné spolupráce a o tom, že v souladu s článkem 18 základního nařízení Komise může svá zjištění založit na nejspolehlivějších dostupných údajích.
            
         
      
   
   b)   Výběr vzorku výrobců v Unii
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               V oznámení o zahájení přezkumu Komise uvedla, že vybrala předběžný vzorek výrobců v Unii. V souladu s čl. 17 odst. 1 základního nařízení vybrala Komise vzorek na základě největšího reprezentativního objemu prodeje a výroby, přičemž přihlédla rovněž k zeměpisnému rozsahu. Předběžný vzorek sestával ze tří skupin výrobců v Unii. Komise vyzvala zúčastněné strany, aby se k předběžnému vzorku vyjádřily. Jeden z výrobců v Unii předběžně zařazených do vzorku informoval Komisi, že nebude schopen odpovědět na dotazník. Komise rovněž obdržela objasnění v tom smyslu, že ostatní dvě strany, jež byly zařazeny do vzorku, jsou skupiny sestávající z několika výrobců. V souladu s tím Komise vzorek revidovala tak, že nahradila nespolupracujícího výrobce dalším největším výrobcem, pokud jde o objem prodeje a výroby, a tím, že vybrala největší výrobce v rámci ostatních dvou skupin výrobců předběžně zařazených do vzorku. Jelikož Komise neobdržela ve stanovené lhůtě žádné připomínky týkající se revidovaného vzorku, potvrdila vzorek v revidované podobě. Konečný vzorek představoval více než 30 % celkové výroby v Unii během období přezkumného šetření, a proto se považoval za reprezentativní pro výrobní odvětví Unie.
            
         
      
   
   c)   Výběr vzorku dovozců, kteří nejsou ve spojení
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, požádala všechny známé dovozce, kteří nejsou ve spojení, aby poskytli informace uvedené v oznámení o zahájení přezkumu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Komise se obrátila na pět potenciálních dovozců, žádný z nich však na formulář pro výběr vzorku neodpověděl.
            
         
      
   
   
      Srovnatelná země
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               V oznámení o zahájení přezkumu Komise informovala zúčastněné strany, že jako o možné srovnatelné zemi uvažuje o USA, a vyzvala strany, aby se k tomu vyjádřily. USA byly jako vhodná srovnatelná země použity v původním šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Komise požádala výrobce obdobného výrobku v USA, Brazílii, Indii, Indonésii, Japonsku, Norsku, Jižní Koreji a Švýcarsku, aby poskytli informace. Jeden výrobce v USA při šetření spolupracoval a odpověděl na dotazník.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Šetření ukázalo, že USA mají konkurenční trh pro bezdřevý natíraný papír, který je asi z 50 % zásobován domácí produkcí a zbytek tvoří dovoz ze třetích zemí. Ačkoli platí antidumpingová cla vůči ČLR a Indonésii, jiné vyrábějící země mohou do USA volně vyvážet.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Byl proto učiněn závěr, že, stejně jako při původním šetření, USA představují vhodnou srovnatelnou zemi v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení.
            
         
      
   
   
      Dotazníky
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Komise nezaslala dotazník nespolupracujícímu čínskému vyvážejícímu výrobci uvedenému v 17. bodě odůvodnění, jelikož již uvedl, že neodpoví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Komise zaslala dotazníky třem výrobcům v Unii zařazeným do vzorku a všem známým výrobcům ve srovnatelné zemi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Komise obdržela odpovědi na dotazník od tří výrobců v Unii zařazených do vzorku a od jednoho výrobce ve srovnatelné zemi (USA).
            
         
      
   
   
      Inspekce na místě
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Komise si vyžádala a ověřila všechny informace, které považovala v souvislosti s přezkumem před pozbytím platnosti za nezbytné ke stanovení dumpingu, újmy a zájmu Unie. Inspekce na místě podle článku 16 základního nařízení se uskutečnily v prostorách těchto společností:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           Výrobci v Unii
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       Burgo Group S.p.A., Altavilla Vicentina, Itálie
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       Condat (Lecta Group), Barcelona, Španělsko
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       Sappi Europe SA, Brusel, Belgie pro Sappi Austria Produktions GmbH & Co KG, Gratkorn, Rakousko
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           Výrobce ve srovnatelné zemi
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       S.D. Warren Company d/b/a Sappi Fine Paper North America, Boston, Massachusetts, USA.
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   2.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
   
   2.1.   Dotčený výrobek
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Dotčeným výrobkem je určitý bezdřevý natíraný papír, což je papír, kartón nebo lepenka, natíraný na jedné nebo na obou stranách (nikoli papír, kartón nebo lepenka kraft), v listech (arších) nebo kotoučích, o plošné hmotnosti nejméně 70 g/m2, avšak nejvýše 400 g/m2, a bělosti vyšší než 84 (měřeno podle normy ISO 2470-1), pocházející z ČLR (dále jen „výrobek, který je předmětem přezkumu“), v současnosti kódů KN ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 a ex 4810 99 80 (kódy TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 a 4810998020).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               Dotčený výrobek nezahrnuje:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           kotouče vhodné pro použití v kotoučových strojích. Kotouče vhodné pro použití v kotoučových strojích jsou definovány jako kotouče, které při zkoušce ISO podle normy ISO 3783:2006 na určení pevnosti v tahu metodou vzrůstající rychlosti za použití zkušebního přístroje IGT (elektrického modelu) vykáží výsledek nižší než 30 N/m v příčném směru (cross-direction, CD) a výsledek nižší než 50 N/m v podélném směru výroby na stroji (machine direction, MD),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           vícevrstvý papír a vícevrstvý kartón a lepenku.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   2.2.   Obdobný výrobek
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Šetření ukázalo, že následující výrobky mají stejné základní fyzikální a technické vlastnosti i stejná základní použití:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           dotčený výrobek,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           výrobek vyráběný a prodávaný vyvážejícími výrobci na domácím trhu v ČLR,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           výrobek vyráběný a prodávaný vybranými výrobci v USA, které posloužily jako srovnatelná země,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           výrobek vyráběný a prodávaný v Unii výrobním odvětvím Unie.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Komise dospěla k závěru, že tyto výrobky jsou obdobnými výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.
            
         
      
   
   3.   PRAVDĚPODOBNOST PŘETRVÁVÁNÍ NEBO OBNOVENÍ DUMPINGU
   
   3.1.   Předběžné poznámky
   
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               V souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení Komise zkoumala, zda v současné době dochází k dumpingu, a pokud ano, zda by pozbytí platnosti stávajících opatření pravděpodobně vedlo k jeho přetrvávání nebo obnovení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (34)
            
            
               Jak je uvedeno v 17. a 25. bodě odůvodnění, žádný čínský vyvážející výrobce při šetření nespolupracoval. Komise tedy v souladu s článkem 18 základního nařízení použila dostupné údaje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (35)
            
            
               Čínské orgány a známý čínský vyvážející výrobce byli o použití čl. 18 odst. 1 základního nařízení vyrozuměni a byla jim poskytnuta příležitost vyjádřit své připomínky. Čínský vyvážející výrobce odpověděl, že má v úmyslu při šetření částečně spolupracovat tím, že předloží připomínky týkající se újmy a příčinné souvislosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (36)
            
            
               V souladu s čl. 18 odst. 1 základního nařízení byla proto níže uvedená zjištění týkající se pravděpodobnosti přetrvávání nebo obnovení dumpingu založena na dostupných údajích, zejména na informacích uvedených v žádosti o přezkum před pozbytím platnosti, podání zúčastněných stran a dostupných statistikách.
            
         
      
   
   3.2.   Dumpingový dovoz během období přezkumného šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (37)
            
            
               Za období přezkumného šetření statistické údaje ukazují, že do Unie byly z ČLR dovezeny pouze zanedbatelné objemy bezdřevého natíraného papíru (méně než 400 tun). Komise dospěla k závěru, že toto množství není reprezentativní, protože představovalo méně než 1 % celkového dovozu dotčeného výrobku do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (38)
            
            
               Proto nebylo možné provést smysluplnou analýzu dumpingu na základě dovozu z Číny do Unie během období přezkumného šetření. Šetření se proto zaměřilo na pravděpodobnost obnovení dumpingu.
            
         
      
   
   3.3.   Důkazy o pravděpodobnosti obnovení dumpingu
   
   
      
      
      
         
            
               (39)
            
            
               Komise analyzovala, zda je obnovení dumpingu pravděpodobné, kdyby opatření pozbyla platnosti. Byly zkoumány tyto prvky: čínské vývozní ceny do jiných míst, výrobní kapacita a volná kapacita v ČLR a atraktivita trhu Unie pro dovoz z ČLR.
            
         
      
   
   3.3.1.   Vývoz do třetích zemí
   
   
      
      
      
         
            
               (40)
            
            
               Vzhledem k nereprezentativnímu objemu dovozu bezdřevého natíraného papíru z ČLR do Unie (viz 37. bod odůvodnění) dospěla Komise k závěru, že údaje týkající se prodeje bezdřevého natíraného papíru z ČLR do třetích zemí by měly být použity za účelem posouzení pravděpodobné výše cen při vývozu do Unie, kdyby opatření pozbyla platnosti. Výpočty dumpingu byly provedeny za použití prodejních cen účtovaných zákazníkům ve třetích zemích, a to na základě faktur, které poskytl žadatel, jak je vysvětleno ve 45. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   a)   Běžná hodnota
   
      
      
      
         
            
               (41)
            
            
               Podle čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení byla běžná hodnota stanovena na základě ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve třetí zemi s tržním hospodářstvím. Za tímto účelem byly jako srovnatelná země použity USA, jak je vysvětleno v 21. až 24. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (42)
            
            
               Skupina APP tvrdila, že by Komise po 11. prosinci 2016 měla použít metodiku tržního hospodářství a vypočítat běžnou hodnotu na základě cen na čínském domácím trhu, a proto by neměla použít jako srovnatelnou zemi USA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (43)
            
            
               Komise v této souvislosti podotýká, že nemá rozhodovací pravomoc ohledně použití či nepoužití stávajících pravidel stanovených v základním nařízení. Toto tvrzení bylo proto zamítnuto.
            
         
      
   
   b)   Vývozní cena
   
      
      
      
         
            
               (44)
            
            
               Vzhledem k tomu, že čínští vyvážející výrobci nespolupracovali, musela vývozní cena vycházet v souladu s článkem 18 základního nařízení z dostupných údajů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (45)
            
            
               Za účelem stanovení vývozní ceny byly použity různé zdroje informací. Za účelem posouzení pravděpodobné výše cen při vývozu do Unie, kdyby opatření neexistovala, bylo shledáno, že nejvhodnějším základem jsou faktury od čínských vyvážejících výrobců do třetích zemí nacházejících se v blízkosti Unie, jako je Egypt, Rusko a Turecko, které poskytl žadatel, vypočteno na základě váženého průměru.
            
         
      
   
   c)   Srovnání a úpravy
   
      
      
      
         
            
               (46)
            
            
               Vážený průměr běžné hodnoty byl srovnán s váženým průměrem vývozní ceny bezdřevého natíraného papíru, obojí na úrovni ceny ze závodu, v souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (47)
            
            
               Tam, kde to bylo opodstatněné v zájmu spravedlivého srovnání, upravila Komise běžnou hodnotu a vývozní cenu s přihlédnutím k rozdílům, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení. Byly provedeny úpravy s ohledem na přepravní náklady a náklady na dopravu.
            
         
      
   
   d)   Dumpingové rozpětí
   
      
      
      
         
            
               (48)
            
            
               Komise srovnala vážený průměr běžné hodnoty s váženým průměrem vývozní ceny v souladu s čl. 2 odst. 11 a 12 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (49)
            
            
               Na tomto základě činí vážený průměr dumpingového rozpětí, vyjádřený jako procentní podíl z ceny CIF na hranici Unie, 58 %.
            
         
      
   
   3.3.2.   Výrobní kapacita a volná kapacita v ČLR
   
   
      
      
      
         
            
               (50)
            
            
               Vzhledem k absenci spolupráce byly výrobní kapacita a volná kapacita v ČLR stanoveny v souladu s článkem 18 základního nařízení na základě dostupných údajů, a zejména informací poskytnutých žadatelem, které zahrnovaly údaje od nezávislého poskytovatele zpravodajských informací z průmyslu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (51)
            
            
               Výrobní kapacita bezdřevého potahovaného papíru v ČLR činila v období přezkumného šetření 7 629 000 tun (10), a z toho 40 % činila výroba bezdřevého natíraného papíru (11). Celková výroba bezdřevého potahovaného papíru v ČLR měla během období přezkumného šetření využití kapacity ve výši 85 % (12), což mělo za následek volnou kapacitu ve výši 1 167 000 tun, tj. 32 % celkové spotřeby bezdřevého natíraného papíru v Unii. Za předpokladu, že by pouze 40 % této kapacity bylo využito pro bezdřevý natíraný papír, činila by čínská volná kapacita dotčeného výrobku přibližně 13 % celkové spotřeby v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (52)
            
            
               Komise dále zjistila, že pro výrobce je jednoduché přeměnit výrobu jiných bezdřevých natíraných výrobků na výrobu dotčeného výrobku (13). Kdyby čínští výrobci přešli na výrobu bezdřevého natíraného papíru, mělo by to za následek nárůst výrobní kapacity ve výši 3 877 000 tun, což představuje více než 100 % celkové spotřeby v Unii (jež byla stanovena na 3 589 694 tun).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (53)
            
            
               I když se očekává, že míra volné kapacity bezdřevého natíraného papíru se do roku 2021 mírně sníží (o 4 %), čínská domácí poptávka se podle očekávání sníží o více než 10 % (14).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (54)
            
            
               Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že čínští vyvážející výrobci disponují značnou volnou kapacitou, již by mohli využít pro výrobu bezdřevého natíraného papíru na vývoz na trh Unie, kdyby byla opatření zrušena. Komise rovněž zjistila, že tento vývozní potenciál by se mohl zvýšit v důsledku očekávaného poklesu domácí poptávky v ČLR.
            
         
      
   
   3.3.3.   Atraktivita trhu Unie
   
   
      
      
      
         
            
               (55)
            
            
               Šetření prokázalo, že poptávka Unie po bezdřevém natíraném papíru je i nadále značná. Ačkoliv se spotřeba v Unii v posuzovaném období snížila, trh Unie je i nadále největším trhem na světě a představuje 25–30 % celosvětové poptávky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (56)
            
            
               Na základě dostupných informací byly čínské vývozní ceny do třetích zemí v blízkosti Unie během období přezkumného šetření v průměru o 7 % nižší než ceny v Unii. Takový rozdíl v ceně je značný vzhledem ke skutečnosti, že trh pro bezdřevý natíraný papír je konkurenční a velmi citlivý na ceny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (57)
            
            
               Kromě toho se předvídá, že domácí poptávka v ČLR se bude snižovat, což je pro čínské výrobce silná motivace pro hledání alternativních trhů, které by absorbovaly nadměrnou čínskou kapacitu. Trh USA, což je další důležitý trh pro bezdřevý natíraný papír, zůstává pro ČLR neatraktivní, neboť USA zavedly vůči ČLR antidumpingová a antisubvenční opatření týkající se dotčeného výrobku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (58)
            
            
               V tomto ohledu vláda ČLR tvrdila, že nízký objem dovozu z ČLR prokazuje, že trh Unie nebyl pro čínské vyvážející výrobce vůbec atraktivní. Vláda ČLR dále namítala, že podle čínských vývozních statistik vyvezla ČLR v roce 2015 více bezdřevého natíraného papíru do tří jiných zemí (Indie, Japonsko, Thajsko) a do evropských zemí, které nejsou členy Unie, což má dokazovat, že tyto země, kde nejsou v platnosti žádná opatření na ochranu obchodu, byly atraktivnější. Vláda ČLR rovněž tvrdila, že ČLR je v současnosti smluvní stranou 14 dohod o volném obchodu s různými obchodními partnery a že vyjednává další takové dohody. To by vedlo ke zvýšení vývozu bezdřevého natíraného papíru do dotčených partnerských zemí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (59)
            
            
               Pokud jde o účinky dohod o volném obchodu, toto tvrzení se týkalo čínských výrobků obecně a neobsahovalo žádné důkazy, pokud jde o dotčený výrobek. Byl učiněn závěr, že toto tvrzení je příliš obecné a neobsahuje potvrzující důkazy. V každém případě, jak je uvedeno v 62. bodě odůvodnění, naznačují informace, které má Komise k dispozici, opačnou situaci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (60)
            
            
               Ve skutečnosti poklesl čínský vývoz bezdřevého natíraného papíru do Unie po uložení původních opatření v roce 2010 téměř na nulu, což nasvědčuje tomu, že právě tato opatření zabránila tomu, aby byl trh Unie pro čínský vývoz atraktivní. Zrušení opatření by trh Unie učinilo znovu atraktivním. Tato tvrzení se proto zamítají.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (61)
            
            
               Skupina APP uznala, že evropský trh je pro bezdřevý natíraný papír tradičně důležitým trhem, ale tvrdila, že jeho důležitost měla klesající tendenci v důsledku trvalého poklesu poptávky, zatímco poptávka v jiných zemích buď zůstala stabilní, nebo se v posledních několika letech zvýšila. Skupina APP rovněž uvedla, že nedostatečná atraktivita trhu Unie se projevila po uložení opatření poklesem dovozu z jiných zemí a vysokou úrovní vývozu bezdřevého natíraného papíru vyráběného výrobním odvětvím Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (62)
            
            
               Navzdory klesající spotřebě bezdřevého natíraného papíru v Unii je trh Unie pro tento výrobek stále největším trhem na světě. Z informací obsažených ve spisu vyplývá, že trh Unie zůstane přinejmenším v blízké budoucnosti i nadále největším světovým trhem pro bezdřevý natíraný papír (15). Na základě dostupných údajů obsažených ve spisu se předpokládá, že poptávka po bezdřevém natíraném papíru v ČLR se bude snižovat a případný potenciální nárůst poptávky na jiných trzích by nebyl dostatečný ke snížení atraktivity trhu Unie, jelikož tyto trhy jsou ve srovnání s trhem Unie malé. Během období šetření v rámci původního šetření byl objem a podíl dovozu do Unie na trhu z jiných zemí než ČLR skutečně větší než během posuzovaného období v rámci současného šetření. Dovoz bezdřevého natíraného papíru ze třetích zemí během období šetření v rámci původního šetření však představoval převážně dovoz bezdřevého natíraného papíru ze Švýcarska, kde jeden výrobce v Unii vlastnil společnost vyrábějící tento výrobek. Ve stávajícím šetření bylo zjištěno, že tento výrobce ukončil výrobu bezdřevého natíraného papíru v roce 2011, a tudíž dovoz ze Švýcarska téměř vymizel. Pokles dovozu ze třetích zemí tedy nijak nesouvisí s údajným nedostatkem atraktivity trhu Unie, a toto tvrzení se proto zamítá.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (63)
            
            
               Kromě toho relativně vysoká úroveň vývozu výrobního odvětví Unie nevyvrací závěr, že trh Unie je atraktivní, protože po většinu posuzovaného období byly průměrné ceny účtované mimo Unii, kde muselo výrobní odvětví Unie konkurovat dumpingovému vývozu bezdřevého natíraného papíru z ČLR, nižší než průměrné ceny účtované v Unii. Toto tvrzení se proto zamítá.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (64)
            
            
               Vzhledem k výše uvedeným úvahám dospěla Komise k závěru, že kdyby byla opatření zrušena, je pravděpodobné, že vývoz z ČLR by mohl být přesměrován na trh Unie.
            
         
      
   
   3.3.4.   Závěr o pravděpodobnosti obnovení dumpingu
   
   
      
      
      
         
            
               (65)
            
            
               Jak je uvedeno v 48. a 49. bodě odůvodnění, srovnání čínských vývozních cen do třetích zemí nacházejících se v blízkosti Unie s cenou na trhu srovnatelné země rozhodně podporuje zjištění o pravděpodobnosti obnovení dumpingu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (66)
            
            
               Kromě toho vzhledem ke značné výrobní kapacitě, která je v ČLR k dispozici, jakož i k volné kapacitě a atraktivitě trhu Unie pro vývoz dospěla Komise k závěru, že zrušení opatření by pravděpodobně vedlo k nárůstu vývozu bezdřevého natíraného papíru z ČLR do Unie za dumpingové ceny.
            
         
      
   
   4.   PRAVDĚPODOBNOST OBNOVENÍ ÚJMY
   
   4.1.   Definice výrobního odvětví Unie a výroby v Unii
   
   
      
      
      
         
            
               (67)
            
            
               Během období přezkumného šetření vyrábělo obdobný výrobek 10 známých výrobců, přičemž někteří z nich jsou skupiny, které vlastní několik papíren. Tito výrobci představují „výrobní odvětví Unie“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (68)
            
            
               Celková výroba v Unii byla během období přezkumného šetření stanovena na přibližně 4 606 000 tun. Společnosti, které podpořily žádost o přezkum, představovaly během období přezkumného šetření více než 70 % celkové výroby v Unii. Jak je uvedeno v 18. bodě odůvodnění, výrobci v Unii zařazení do vzorku představovali více než 30 % celkové výroby obdobného výrobku v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (69)
            
            
               Makroekonomické údaje poskytnuté žadatelem byly dodány sdružením Euro-Graph (16) a byly řádně ověřeny.
            
         
      
   
   4.2.   Spotřeba v Unii
   
   
      
      
      
         
            
               (70)
            
            
               Spotřebu v Unii Komise stanovila tak, že sečetla objem prodeje výrobního odvětví Unie na trhu Unie a dovoz ze třetích zemí na základě databáze podle čl. 14 odst. 6.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (71)
            
            
               Spotřeba v Unii se vyvíjela takto:
               
                  Tabulka 1
               
               
                  Spotřeba v Unii
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Celková spotřeba v Unii (v tunách)
                        
                        
                           3 972 818
                        
                        
                           3 643 010
                        
                        
                           3 626 277
                        
                        
                           3 589 694
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              92
                           
                        
                        
                           
                              91
                           
                        
                        
                           
                              90
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Euro-Graph a databáze podle čl. 14 odst. 6.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (72)
            
            
               V průběhu posuzovaného období poklesla spotřeba v Unii o 10 %. V roce 2013 klesla o 8 % ve srovnání s rokem 2012 a dále se snižovala pomalejším tempem. Odhadovaná spotřeba v Unii během období přezkumného šetření byla o 21 % nižší než spotřeba zjištěná během období šetření v rámci původního šetření (4 572 057 tun). Tento pokles spotřeby odráží klesající poptávku po grafickém papíru obecně, což je způsobeno hlavně rychlým nárůstem digitálních médií, která nahrazují tradiční tištěná média.
            
         
      
   
   4.3.   Dovoz z dotčené země
   
   4.3.1.   Objem dovozu z dotčené země a jeho podíl na trhu
   
   
      
      
      
         
            
               (73)
            
            
               Dovoz z ČLR do Unie se vyvíjel takto:
               
                  Tabulka 2
               
               
                  Objem dovozu a podíl na trhu
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Objem dovozu z dotčené země (v tunách)
                        
                        
                           701
                        
                        
                           905
                        
                        
                           452
                        
                        
                           389
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              129
                           
                        
                        
                           
                              64
                           
                        
                        
                           
                              55
                           
                        
                     
                     
                        
                           Podíl na trhu (v %)
                        
                        
                           0,02
                        
                        
                           0,02
                        
                        
                           0,01
                        
                        
                           0,01
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              141
                           
                        
                        
                           
                              71
                           
                        
                        
                           
                              61
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Databáze podle čl. 14 odst. 6.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (74)
            
            
               Během posuzovaného období byl objem dovozu z ČLR do Unie zanedbatelný.
            
         
      
   
   4.3.2.   Dovozní ceny z dotčené země a cenové podbízení
   
   
      
      
      
         
            
               (75)
            
            
               Vzhledem k zanedbatelnému objemu dovozu bezdřevého natíraného papíru z ČLR do Unie a nedostatečné spolehlivosti cen u těchto několika málo prodejů (viz 37. bod odůvodnění) nebylo možné použít statistiky dovozu do Unie, aby bylo možné vyvodit jakékoli závěry ohledně cen dovozu z ČLR. Komise dospěla k závěru, že by místo toho měly být použity údaje týkající se prodeje bezdřevého natíraného papíru z ČLR do jiných zemí, aby se zjistilo, jaké by bylo cenové podbízení, kdyby čínské společnosti prodávaly za tyto ceny do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (76)
            
            
               Komise určila teoretickou úroveň cenového podbízení během období přezkumného šetření na základě porovnání vážené průměrné prodejní ceny výrobního odvětví Unie účtované nezávislým odběratelům na trhu Unie, upravené na úroveň cen ze závodu, a vážené průměrné ceny čínského vývozu do zemí nacházejících se v blízkosti Unie, upravené na úroveň ceny CIF do Unie a se zohledněním nákladů na dovoz. Vzhledem k tomu, že čínští vyvážející výrobci nespolupracovali, byly čínské vývozní ceny do jiných zemí založeny v souladu s článkem 18 základního nařízení na dostupných údajích, jak je vysvětleno výše (viz 40., 44. a 45. bod odůvodnění). Srovnání cen ukázalo, že kdyby čínští vývozci prodávali během období přezkumného šetření za tyto ceny do Unie, čínské dovozní ceny by se podbízely cenám výrobního odvětví Unie o 5,4 %.
            
         
      
   
   4.4.   Dovoz z jiných třetích zemí
   
   
      
      
      
         
            
               (77)
            
            
               V následující tabulce je znázorněn vývoj dovozu z třetích zemí jiných než ČLR během posuzovaného období do Unie, a to z hlediska objemu a podílu na trhu, jakož i z hlediska průměrné ceny tohoto dovozu. Tabulka vychází z údajů z databáze podle čl. 14 odst. 6.
               
                  Tabulka 3
               
               
                  Dovoz ze třetích zemí
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Objem (v tunách)
                        
                        
                           35 864
                        
                        
                           29 264
                        
                        
                           50 958
                        
                        
                           45 282
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              82
                           
                        
                        
                           
                              142
                           
                        
                        
                           
                              126
                           
                        
                     
                     
                        
                           Podíl na trhu (v %)
                        
                        
                           0,9
                        
                        
                           0,8
                        
                        
                           1,4
                        
                        
                           1,3
                        
                     
                     
                        
                           Průměrná cena (v EUR za tunu)
                        
                        
                           952
                        
                        
                           964
                        
                        
                           827
                        
                        
                           889
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              101
                           
                        
                        
                           
                              87
                           
                        
                        
                           
                              93
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Databáze podle čl. 14 odst. 6.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (78)
            
            
               Celkový objem dovozu do Unie ze zemí jiných než ČLR byl během celého posuzovaného období malý a jeho celkový podíl na trhu se pohyboval okolo 1 %. Průměrné ceny tohoto dovozu byly vyšší než průměrné ceny výrobního odvětví Unie. Během období přezkumného šetření neměla žádná ze třetích zemí jednotlivě podíl na trhu vyšší než 0,4 %.
            
         
      
   
   4.5.   Hospodářská situace výrobního odvětví Unie
   
   4.5.1.   Obecné poznámky
   
   
      
      
      
         
            
               (79)
            
            
               V souladu s čl. 3 odst. 5 základního nařízení posoudila Komise všechny hospodářské ukazatele, které měly během posuzovaného období vliv na stav výrobního odvětví Unie. Jak je uvedeno v 18. bodě odůvodnění, byl pro výrobní odvětví Unie proveden výběr vzorku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (80)
            
            
               Pro účely stanovení újmy rozlišovala Komise mezi makroekonomickými a mikroekonomickými ukazateli újmy. Komise vyhodnotila makroekonomické ukazatele týkající se celého výrobního odvětví Unie na základě informací, které uvedl žadatel v žádosti o přezkum. Mikroekonomické ukazatele posuzovala Komise pouze ve vztahu ke společnostem zařazeným do vzorku na základě ověřených údajů, které byly uvedeny v odpovědích na dotazník. Oba soubory údajů byly shledány jako reprezentativní pro hospodářskou situaci výrobního odvětví Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (81)
            
            
               Makroekonomické ukazatele jsou: výroba, výrobní kapacita, využití kapacity, objem prodeje, podíl na trhu, růst, zaměstnanost, produktivita, rozsah dumpingového rozpětí a překonání účinků dřívějšího dumpingu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (82)
            
            
               Mikroekonomické ukazatele jsou: průměrné jednotkové ceny, jednotkové náklady, náklady práce, stav zásob, ziskovost, peněžní tok, investice, návratnost investic a schopnost opatřit si kapitál.
            
         
      
   
   4.5.2.   Makroekonomické ukazatele
   
   4.5.2.1.   Výroba, výrobní kapacita a využití kapacity
   
      
      
      
         
            
               (83)
            
            
               Celková výroba, výrobní kapacita a využití kapacity v Unii se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:
               
                  Tabulka 4
               
               
                  Výroba, výrobní kapacita a využití kapacity
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Objem výroby (v tunách)
                        
                        
                           5 211 487
                        
                        
                           4 833 511
                        
                        
                           4 737 310
                        
                        
                           4 606 000
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              93
                           
                        
                        
                           
                              91
                           
                        
                        
                           
                              88
                           
                        
                     
                     
                        
                           Výrobní kapacita (v tunách)
                        
                        
                           5 889 216
                        
                        
                           5 636 892
                        
                        
                           5 380 258
                        
                        
                           4 988 000
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              96
                           
                        
                        
                           
                              91
                           
                        
                        
                           
                              85
                           
                        
                     
                     
                        
                           Využití kapacity (v %)
                        
                        
                           88,5
                        
                        
                           85,7
                        
                        
                           88,0
                        
                        
                           92,3
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              97
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              104
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Euro-Graph.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (84)
            
            
               V průběhu posuzovaného období poklesla výroba o 12 %. V roce 2013 klesla o 7 % ve srovnání s rokem 2012 a dále se snižovala pomalejším tempem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (85)
            
            
               Již před začátkem posuzovaného období vynaložili výrobci v Unii zásadní úsilí o restrukturalizaci zaměřené na řešení nadměrné strukturální kapacity a v tomto úsilí pokračovali i během posuzovaného období. V důsledku uzavření některých papíren a také přeměny některých jiných papíren pro účely výroby výrobků z papíru jiných, než je bezdřevý natíraný papír, snížilo výrobní odvětví Unie svou kapacitu výroby bezdřevého natíraného papíru od roku 2012 do období přezkumného šetření přibližně o 901 216 tun, tj. o 15 %.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (86)
            
            
               Průběžné snižování výrobní kapacity umožnilo výrobnímu odvětví Unie udržet využití kapacity během posuzovaného období na poměrně stabilní úrovni a dosáhnout v období přezkumného šetření dokonce 92,3 %, což je téměř o čtyři procentní body více než v roce 2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (87)
            
            
               Šetřením bylo zjištěno, že vysoké využití kapacity je důležitým faktorem pro dlouhodobou životaschopnost odvětví výroby papíru v důsledku vysokých investic do stálých aktiv a z toho vyplývajícího dopadu na průměrné výrobní náklady.
            
         
      
   
   4.5.2.2.   Objem prodeje a podíl na trhu
   
      
      
      
         
            
               (88)
            
            
               Objem prodeje výrobního odvětví Unie a jeho podíl na trhu se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:
               
                  Tabulka 5
               
               
                  Objem prodeje a podíl na trhu
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Celkový objem prodeje na trhu Unie (v tunách)
                        
                        
                           3 936 253
                        
                        
                           3 612 841
                        
                        
                           3 574 868
                        
                        
                           3 544 023
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              92
                           
                        
                        
                           
                              91
                           
                        
                        
                           
                              90
                           
                        
                     
                     
                        
                           Podíl na trhu (v %)
                        
                        
                           99,1
                        
                        
                           99,2
                        
                        
                           98,6
                        
                        
                           98,7
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              99
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Euro-Graph.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (89)
            
            
               Během posuzovaného období objem prodeje na trhu Unie klesl o 10 %. V roce 2013 klesl o 8 % ve srovnání s rokem 2012 a dále se snižoval pomalejším tempem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (90)
            
            
               Vzhledem k tomu, že během posuzovaného období nedošlo k téměř žádnému dovozu bezdřevého natíraného papíru, podíl výrobního odvětví Unie na trhu zůstal stabilní (kolem 99 %).
            
         
      
   
   4.5.2.3.   Růst
   
      
      
      
         
            
               (91)
            
            
               Během posuzovaného období nezaznamenalo výrobní odvětví Unie žádný růst výroby a prodeje. Naopak, tyto hospodářské ukazatele věrně kopírovaly sestupný trend spotřeby v Unii.
            
         
      
   
   4.5.2.4.   Zaměstnanost a produktivita
   
      
      
      
         
            
               (92)
            
            
               Zaměstnanost a produktivita se v posuzovaném období vyvíjely takto:
               
                  Tabulka 6
               
               
                  Zaměstnanost a produktivita
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Počet zaměstnanců (plný pracovní úvazek – FTE)
                        
                        
                           9 808
                        
                        
                           8 896
                        
                        
                           7 782
                        
                        
                           7 418
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              91
                           
                        
                        
                           
                              79
                           
                        
                        
                           
                              76
                           
                        
                     
                     
                        
                           Produktivita (v tunách na zaměstnance)
                        
                        
                           531
                        
                        
                           543
                        
                        
                           609
                        
                        
                           621
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              102
                           
                        
                        
                           
                              115
                           
                        
                        
                           
                              117
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Euro-Graph.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (93)
            
            
               V průběhu posuzovaného období se počet zaměstnanců snížil o 24 %, přičemž k tomuto snižování docházelo každý rok. To odráží část dlouhodobějších snah o restrukturalizaci ze strany výrobního odvětví Unie za účelem řešení problému nadměrné strukturální kapacity, jak je vysvětleno v 85. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (94)
            
            
               Tato významná snížení pracovní síly způsobila značný nárůst produktivity, měřené jako objem výroby (v tunách) na zaměstnanou osobu a rok, která v posuzovaném období vzrostla o 17 %.
            
         
      
   
   4.5.2.5.   Rozsah dumpingového rozpětí a překonání účinků dřívějšího dumpingu
   
      
      
      
         
            
               (95)
            
            
               Během posuzovaného období nebyl zaznamenán prakticky žádný dovoz bezdřevého natíraného papíru z ČLR, a proto lze učinit závěr, že neexistoval žádný dopad rozsahu dumpingového rozpětí na výrobní odvětví Unie, které se zotavovalo z účinků dřívějšího dumpingu.
            
         
      
   
   4.5.3.   Mikroekonomické ukazatele
   
   4.5.3.1.   Ceny a faktory ovlivňující ceny
   
      
      
      
         
            
               (96)
            
            
               Průměrné prodejní ceny výrobního odvětví Unie účtované odběratelům v Unii, kteří nejsou ve spojení, se v posuzovaném období vyvíjely takto:
               
                  Tabulka 7
               
               
                  Prodejní ceny v Unii a jednotkové výrobní náklady
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Průměrná jednotková prodejní cena v Unii (v EUR za tunu)
                        
                        
                           723
                        
                        
                           709
                        
                        
                           688
                        
                        
                           680
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              98
                           
                        
                        
                           
                              95
                           
                        
                        
                           
                              94
                           
                        
                     
                     
                        
                           Jednotkové výrobní náklady (v EUR za tunu)
                        
                        
                           672
                        
                        
                           664
                        
                        
                           609
                        
                        
                           631
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              99
                           
                        
                        
                           
                              91
                           
                        
                        
                           
                              94
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Ověřené odpovědi na dotazník od výrobců v Unii zařazených do vzorku.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (97)
            
            
               Jednotková prodejní cena výrobního odvětví Unie pro odběratele v Unii, kteří nejsou ve spojení, klesla během posuzovaného období o 6 %. S určitým časovým odstupem vývoj cen kopíroval vývoj výrobních nákladů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (98)
            
            
               Jednotkové výrobní náklady výrobního odvětví Unie se během posuzovaného období snížily rovněž o 6 %, přičemž největší snížení bylo pozorováno v období 2013–2014 (minus 8 %).
            
         
      
   
   4.5.3.2.   Náklady práce
   
      
      
      
         
            
               (99)
            
            
               Průměrné náklady práce se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:
               
                  Tabulka 8
               
               
                  Průměrné náklady práce na zaměstnance
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Průměrné náklady práce na zaměstnance (v EUR na zaměstnance)
                        
                        
                           68 405
                        
                        
                           65 812
                        
                        
                           67 716
                        
                        
                           70 973
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              96
                           
                        
                        
                           
                              99
                           
                        
                        
                           
                              104
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Ověřené odpovědi na dotazník od výrobců v Unii zařazených do vzorku.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (100)
            
            
               V roce 2013 klesly průměrné náklady práce na zaměstnance o 4 % ve srovnání s rokem 2012, poté se stabilizovaly a během období přezkumného šetření dosáhly úrovně, která byla o 4 % vyšší než v roce 2012.
            
         
      
   
   4.5.3.3.   Zásoby
   
      
      
      
         
            
               (101)
            
            
               Stav zásob se v průběhu posuzovaného období vyvíjel takto:
               
                  Tabulka 9
               
               
                  Zásoby
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Konečný stav zásob (v tunách)
                        
                        
                           112 957
                        
                        
                           122 545
                        
                        
                           119 642
                        
                        
                           122 264
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              108
                           
                        
                        
                           
                              106
                           
                        
                        
                           
                              108
                           
                        
                     
                     
                        
                           Konečný stav zásob vyjádřený jako procento výroby (v %)
                        
                        
                           7
                        
                        
                           8
                        
                        
                           8
                        
                        
                           8
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              114
                           
                        
                        
                           
                              115
                           
                        
                        
                           
                              114
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Ověřené odpovědi na dotazník od výrobců v Unii zařazených do vzorku.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (102)
            
            
               Konečný stav zásob výrobního odvětví Unie se v období 2012–2013 zvýšil o 8 % a následně během zbývající části posuzovaného období zůstal poměrně stabilní. Klesající objem výroby vedl během posuzovaného období k celkovému zvýšení konečného stavu zásob vyjádřeného jako procento výroby o 14 %.
            
         
      
   
   4.5.3.4.   Ziskovost, peněžní tok, investice, návratnost investic a schopnost získat kapitál
   
      
      
      
         
            
               (103)
            
            
               Ziskovost, peněžní tok, investice a návratnost investic se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:
               
                  Tabulka 10
               
               
                  Ziskovost, peněžní tok, investice a návratnost investic
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           OPŠ
                        
                     
                     
                        
                           Ziskovost prodeje pro odběratele v Unii, kteří nejsou ve spojení (v % obratu z prodeje)
                        
                        
                           0,7
                        
                        
                           – 0,4
                        
                        
                           5,0
                        
                        
                           2,3
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              – 58
                           
                        
                        
                           
                              693
                           
                        
                        
                           
                              319
                           
                        
                     
                     
                        
                           Peněžní tok (v EUR)
                        
                        
                           58 381 268
                        
                        
                           51 220 769
                        
                        
                           102 223 699
                        
                        
                           75 644 423
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              88
                           
                        
                        
                           
                              175
                           
                        
                        
                           
                              130
                           
                        
                     
                     
                        
                           Investice (v EUR)
                        
                        
                           20 414 097
                        
                        
                           23 120 553
                        
                        
                           18 603 022
                        
                        
                           17 369 221
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              113
                           
                        
                        
                           
                              91
                           
                        
                        
                           
                              85
                           
                        
                     
                     
                        
                           Návratnost investic (v %)
                        
                        
                           1,8
                        
                        
                           – 6,7
                        
                        
                           9,6
                        
                        
                           9,1
                        
                     
                     
                        
                           
                              Index (2012 = 100)
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                        
                        
                           
                              – 380
                           
                        
                        
                           
                              546
                           
                        
                        
                           
                              518
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Ověřené odpovědi na dotazník od výrobců v Unii zařazených do vzorku.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (104)
            
            
               Ziskovost výrobního odvětví Unie stanovila Komise tak, že čistý zisk před zdaněním z prodeje bezdřevého natíraného papíru odběratelům v Unii, kteří nejsou ve spojení, vyjádřila jako procentní podíl z obratu tohoto prodeje. Během posuzovaného období výrobní odvětví Unie zvýšilo svou ziskovost přibližně z 0,7 % na 2,3 %. Je třeba uvést, že při původním šetření byl cílový zisk pro výrobní odvětví stanoven na 8 % (17). Rok 2014 představoval nejlepší rok, kdy ziskovost výrobního odvětví Unie dosáhla 5 %, převážně z důvodu nižších nákladů na suroviny, zejména buničinu, ale také díky pozitivním dopadům úsilí o restrukturalizaci a zvýšení účinnosti. Během období přezkumného šetření byla ziskovost negativně ovlivněna poklesem směnného kurzu britské libry vůči euru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (105)
            
            
               Čistým peněžním tokem se rozumí schopnost výrobního odvětví Unie samofinancovat svou činnost. Během posuzovaného období byl peněžní tok pozitivní a jeho trend do značné míry odrážel vývoj ziskovosti, přičemž nejlepším rokem byl rok 2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (106)
            
            
               S ohledem na klesající poptávku po bezdřevém natíraném papíru jak v Unii, tak i v zahraničí během posuzovaného období neinvestovalo výrobní odvětví Unie do nových kapacit a celková úroveň investic klesla o 15 %. Investice byly zaměřeny na údržbu, náhradní kapitál, zlepšení energetické účinnosti a na opatření, jejichž cílem bylo dosáhnout souladu se standardy ochrany životního prostředí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (107)
            
            
               Návratnost investic je zisk vyjádřený jako procentní podíl čisté účetní hodnoty stálých aktiv. Její vývoj byl v průběhu posuzovaného období ovlivněn klesající čistou hodnotou aktiv a rovněž vývojem ziskovosti, což vysvětluje negativní výsledky v roce 2013 a mnohem lepší výsledky v roce 2014 a v období přezkumného šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (108)
            
            
               Vzhledem k nákladům na stávající dluh, relativně nízkou ziskovost výrobního odvětví Unie a trvale klesající poptávku po bezdřevém natíraném papíru se schopnost výrobního odvětví Unie získat kapitál ve srovnání s původním šetřením zlepšila, ale zůstává i nadále omezená.
            
         
      
   
   4.5.4.   Závěr k situaci výrobního odvětví Unie
   
   
      
      
      
         
            
               (109)
            
            
               V průběhu posuzovaného období vykazovaly ukazatele újmy smíšený obraz. Zatímco ukazatele finanční výkonnosti, jako je ziskovost, peněžní tok a návratnost investic, se zlepšily, objemové ukazatele, jako je výroba a prodej, se i nadále snižovaly.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (110)
            
            
               Zlepšení ukazatelů finanční výkonnosti bylo výsledkem poklesu cen surovin v roce 2014 a rovněž úsilí výrobců v Unii o restrukturalizaci zaměřeného na omezení výrobních kapacit a zlepšení účinnosti. Negativní vývoj objemu výroby a prodeje byl výsledkem trvale klesající poptávky po bezdřevém natíraném papíru jak v Unii, tak i v zahraničí, která vyžadovala, aby výrobní odvětví Unie pokračovalo s restrukturalizací, včetně uzavření některých papíren a transformace některých jiných papíren na výrobu jiných druhů papíru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (111)
            
            
               Předpokládaný další pokles poptávky po bezdřevém natíraném papíru v nadcházejících 5–10 letech podporuje závěr, že situace výrobního odvětví Unie bude nadále obtížná a že bude muset dojít k dalšímu omezení výroby a výrobní kapacity.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (112)
            
            
               Šetření potvrdilo, že opatření uložená na základě původního šetření měla pozitivní dopad na výrobní odvětví Unie, které znovu získalo svůj podíl na trhu a bylo schopné zvýšit své ceny bezdřevého natíraného papíru nad úroveň pokrývající náklady a rovněž financovat své restrukturalizační činnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (113)
            
            
               Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že výrobní odvětví Unie neutrpělo podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 5 základního nařízení. Nicméně s ohledem na trvale klesající poptávku po bezdřevém natíraném papíru a s tím související vysoké náklady na restrukturalizaci, které měly podstatný vliv na jeho ziskovost, se výrobní odvětví Unie nachází ve zranitelné situaci.
            
         
      
   
   4.6.   Pravděpodobnost obnovení újmy
   
   
      
      
      
         
            
               (114)
            
            
               V 65. a 66. bodě odůvodnění dospěla Komise k závěru, že zrušení opatření by vedlo k obnovení dumpingu a zvýšenému dovozu bezdřevého natíraného papíru z ČLR za dumpingové ceny do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (115)
            
            
               V 76. bodě odůvodnění Komise konstatovala, že během období přezkumného šetření byly ceny čínského vývozu bezdřevého natíraného papíru na trhy nacházející se v blízkosti Unie nižší než ceny účtované výrobním odvětvím Unie v Unii. V důsledku toho dospěla Komise k závěru, že kdyby opatření pozbyla platnosti, čínští vyvážející výrobci by pravděpodobně podbízeli ceny výrobního odvětví Unie na trhu Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (116)
            
            
               Kromě toho, jak je uvedeno v 62. bodě odůvodnění, je trh Unie největším trhem s bezdřevým natíraným papírem na světě. Jeho celková velikost a existence velkých zákazníků nakupujících bezdřevý natíraný papír je pro čínské výrobce tohoto výrobku velmi atraktivní, protože tak velké dodávky by jim umožnily využívat více (nyní volné) výrobní kapacity, což by opět snížilo jednotkové výrobní náklady. Obdobně platí, že kdyby byla opatření zrušena, je vzhledem k ekonomickým přínosům využití volné výrobní kapacity v ČLR (viz 50. až 54. bod odůvodnění) pravděpodobné, že čínští vyvážející výrobci by bezdřevý natíraný papír nabízeli na trhu Unie za dumpingové ceny, a tím by vyvíjeli tlak na ceny a ziskovost výrobního odvětví Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (117)
            
            
               Šetření prokázalo (viz 113. bod odůvodnění), že výrobní odvětví Unie je v současnosti zranitelné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (118)
            
            
               Šetření rovněž potvrdilo zjištění původního šetření v tom smyslu, že vysoké využití kapacity je důležitým faktorem pro dlouhodobou životaschopnost výrobců papíru, protože tento výrobní proces je kapitálově náročný. Neexistence dumpingového dovozu během posuzovaného období umožnila výrobnímu odvětví Unie zvýšit ceny bezdřevého natíraného papíru nad úroveň pokrývající náklady, financovat restrukturalizaci a zvýšit míru využití výrobní kapacity. Jakékoli obnovení dumpingového dovozu a následný tlak na ceny by tento pozitivní vývoj zvrátil, jelikož by výrobní odvětví Unie připravil o peněžní tok, který je zapotřebí k financování restrukturalizace nutné pro to, aby se přizpůsobili poklesu celosvětové poptávky po bezdřevém natíraném papíru. Rovněž by se oslabily pozitivní účinky úsilí o restrukturalizaci vynaloženého v minulosti a důsledkem by bylo zhoršení všech ukazatelů újmy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (119)
            
            
               Komise proto vyvozuje závěr, že zrušení antidumpingových opatření uložených na dovoz bezdřevého natíraného papíru z ČLR by se vší pravděpodobností vedlo k obnovení újmy.
            
         
      
   
   5.   ZÁJEM UNIE
   
   
      
      
      
         
            
               (120)
            
            
               V souladu s článkem 21 základního nařízení Komise zkoumala, zda by zachování stávajících opatření vůči ČLR nebylo v rozporu se zájmem celé Unie. Zájem Unie byl stanoven na základě posouzení všech různých relevantních zájmů, včetně zájmu výrobního odvětví Unie, dovozců a uživatelů.
            
         
      
   
   5.1.   Zájem výrobního odvětví Unie
   
   
      
      
      
         
            
               (121)
            
            
               Šetření ukázalo, že stávající opatření umožnila výrobnímu odvětví Unie zotavit se z účinků předchozího dumpingu, udržet ceny bezdřevého natíraného papíru nad úrovní pokrývající náklady a zlepšit svou finanční výkonnost. Tento pozitivní vývoj pak umožnil výrobnímu odvětví Unie vyrovnat se s problémy, které způsobila trvale klesající poptávka po bezdřevém natíraném papíru, tak, že provádělo dlouhodobé plány restrukturalizace, včetně uzavření některých papíren a přeměny některých jiných papíren pro účely výroby jiných typů papíru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (122)
            
            
               Bez tlaku na ceny ze strany dumpingového dovozu z ČLR bude výrobní odvětví Unie schopno udržovat ceny bezdřevého natíraného papíru nad úrovní pokrývající náklady, generovat nezbytné příjmy k financování svého úsilí o restrukturalizaci a přizpůsobit se problémům vznikajícím v souvislosti s neustále se snižující poptávkou po bezdřevém natíraném papíru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (123)
            
            
               Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že zachování platných antidumpingových opatření by bylo v zájmu výrobního odvětví Unie.
            
         
      
   
   5.2.   Zájem dovozců/obchodníků, kteří nejsou ve spojení
   
   
      
      
      
         
            
               (124)
            
            
               Ze strany dovozců/obchodníků nebyla navázána žádná spolupráce. Na základě skutečnosti, že v průběhu posuzovaného období nedocházelo téměř k žádnému dovozu bezdřevého natíraného papíru z ČLR, dospěla Komise k závěru, že dovoz dotčeného výrobku nepředstavuje významný podíl obchodních činností dovozců/obchodníků a že neexistují žádné faktory naznačující, že by dovozci/obchodníci byli neúměrně postiženi, kdyby opatření zůstala zachována.
            
         
      
   
   5.3.   Zájem uživatelů
   
   
      
      
      
         
            
               (125)
            
            
               Ze strany jednotlivých uživatelů nebyla navázána žádná spolupráce. Komise obdržela písemné podání od sdružení tiskařského průmyslu (Intergraf), podpořené třemi dalšími sdruženími (BPIF, Gratkom a Bundesverband Druck und Medien).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (126)
            
            
               V tomto podání se vysvětluje, že tiskařský průmysl Unie trpí nahrazením tištěných médií digitálními médii, jakož i masivním dovozem tištěných výrobků, zejména z ČLR. Cílem tohoto tvrzení bylo naznačit, že antidumpingová opatření narušují konkurenceschopnost tiskařů v Unii, která vyžaduje bezcelní přístup k papíru. Jediným předloženým důkazem vztahujícím se k tomuto tvrzení o masivním dovozu byl odhad celkového dovozu tištěných výrobků pocházejících z ČLR, které zahrnují širokou škálu tištěných výrobků, které nejsou vytištěny na bezdřevém natíraném papíru. Na základě dostupných informací nebyla Komise schopna posoudit, jak velká část výrobků dovážených z ČLR je tištěna na bezdřevém natíraném papíru a jak velká část je tištěna na jiných typech papíru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (127)
            
            
               Původní šetření ukázalo, že většina výrobků, které jsou tištěny na bezdřevém natíraném papíru, jsou „časově citlivé“ výrobky, jako jsou časopisy, brožury, adresné reklamní zásilky a reklamní letáky, které jsou vzhledem k době potřebné pro přepravu méně náchylné k dovozu z ČLR. Informace předložené žadatelem v rámci tohoto přezkumu potvrdily, že zjištění původního šetření jsou stále platná.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (128)
            
            
               Komise proto dospěla k závěru, že je sice pravděpodobné, že některé tištěné materiály se tisknou na bezdřevém natíraném papíru mimo Unii v důsledku antidumpingových a vyrovnávacích cel, ale jejich dopad na hospodářskou situaci tiskařského průmyslu Unie je pouze omezený.
            
         
      
   
   5.4.   Závěr ohledně zájmu Unie
   
   
      
      
      
         
            
               (129)
            
            
               Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že neexistuje žádný přesvědčivý důvod, vyplývající ze zájmu Unie, proti prodloužení platnosti stávajících antidumpingových opatření uložených na dovoz z ČLR.
            
         
      
   
   6.   ZÁVĚR A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (130)
            
            
               Všem zúčastněným stranám byly sděleny základní skutečnosti a úvahy, na jejichž základě se zamýšlelo antidumpingová opatření zachovat v platnosti. Byla jim rovněž poskytnuta lhůta 11 dnů, během níž mohly k těmto poskytnutým informacím předložit připomínky. Pouze žadatel zaslal připomínky, které podporují závěry Komise, a návrh zachovat antidumpingová opatření v platnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (131)
            
            
               Z výše uvedených důvodů by antidumpingová opatření vztahující se na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z ČLR uložená prováděcím nařízením (EU) č. 451/2011 měla být v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení zachována.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (132)
            
            
               Výbor zřízený podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036 nevydal stanovisko,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo na bezdřevý natíraný papír, což je papír, kartón nebo lepenka, natíraný na jedné nebo na obou stranách (nikoli papír, kartón nebo lepenka kraft), v listech (arších) nebo kotoučích, o plošné hmotnosti nejméně 70 g/m2, avšak nejvýše 400 g/m2, a bělosti vyšší než 84 (měřeno podle normy ISO 2470-1), v současnosti kódů KN ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 a ex 4810 99 80 (kódy TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 a 4810998020), který pochází z Čínské lidové republiky.
   Konečné antidumpingové clo se nevztahuje na kotouče vhodné pro použití v kotoučových tiskařských strojích. Kotouče vhodné pro použití v kotoučových strojích jsou definovány jako kotouče, které při zkoušce ISO podle normy ISO 3783:2006 na určení pevnosti v tahu metodou vzrůstající rychlosti za použití zkušebního přístroje IGT (elektrického modelu) vykáží výsledek nižší než 30 N/m v příčném směru (cross-direction, CD) a výsledek nižší než 50 N/m v podélném směru výroby na stroji (machine direction, MD). Toto konečné antidumpingové clo se nevztahuje ani na vícevrstvý papír a vícevrstvý kartón a lepenku.
   2.   Sazba cla, která se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením, je pro výrobky popsané v odstavci 1 a vyrobené níže uvedenými společnostmi stanovena takto:
   
      
      
      
      
         
            
               Společnost
            
            
               Sazba cla (v %)
            
            
               Doplňkový kód TARIC
            
         
         
            
               Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincie Jiangsu, ČLR; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincie Jiangsu, ČLR
            
            
               8
            
            
               B001
            
         
         
            
               Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincie Shandong, ČLR; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincie Shandong, ČLR
            
            
               35,1
            
            
               B013
            
         
         
            
               Všechny ostatní společnosti
            
            
               27,1
            
            
               B999
            
         
      
   
   3.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 3. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 451/2011 ze dne 6. května 2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 128, 14.5.2011, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 452/2011 ze dne 6. května 2011 o uložení konečného antisubvenčního cla na dovoz bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 128, 14.5.2011, s. 18).
   
      (4)  Věc T-443/11 a věc T-444/11.
   
      (5)  Úř. věst. C 280, 25.8.2015, s. 7.
   
      (6)  Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. C 172, 13.5.2016, s. 9).
   
      (7)  Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz některého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. C 172, 13.5.2016, s. 19).
   
      (8)  Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93). Toto nařízení bylo kodifikováno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55).
   
      (9)  Skupina Sinar Mas zahrnující: Gold East Paper Co., Ltd, Gold Huasheng Paper Co., Ltd a Hainan Jinhai Pulp and Paper Co., Ltd.
   
      (10)  Na základě údajů z RISI (http://www.risiinfo.com), které poskytl žadatel.
   
      (11)  Na základě žádosti.
   
      (12)  Na základě údajů z RISI.
   
      (13)  Na základě žádosti.
   
      (14)  Na základě údajů z RISI.
   
      (15)  Na základě údajů z RISI, které poskytl žadatel.
   
      (16)  Evropské sdružení výrobců grafického papíru (Euro-Graph) vzniklo v roce 2012 fúzí sdružení CEPIPRINT (Sdružení evropských výrobců tiskařského papíru) a sdružení CEPIFINE (Evropské sdružení výrobců bezdřevého papíru) a mezi jeho členy patří všichni výrobci bezdřevého natíraného papíru v Unii.
   
      (17)  158. bod odůvodnění prováděcího nařízení (EU) č. 451/2011.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.