Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1199 ze dne 4. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1199/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 176/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1199
      ze dne 4. července 2017,
      kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami
      EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
      s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
      po konzultaci s Výborem regionů,
      v souladu s řádným legislativním postupem (2),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (3) stanoví společná a obecná pravidla vztahující se na evropské strukturální a investiční fondy, včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). S cílem poskytnout dodatečnou podporu členským státům zasaženým přírodními katastrofami by mělo být možné zavést samostatnou prioritní osu v rámci operačního programu s mírou spolufinancování až 95 %, která by se vztahovala na investiční priority EFRR stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Operace, které mají být spolufinancované v rámci této samostatné prioritní osy pro přírodní katastrofy, by měly být operace zaměřené na obnovu v reakci na závažné nebo regionální přírodní katastrofy definované v nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 (5).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  U operací v rámci samostatné prioritní osy pro přírodní katastrofy je nezbytné zavést odchylku od obecných pravidel týkajících se počátečního dne způsobilosti výdajů v souvislosti s výdaji, které se stanou způsobilými v důsledku změny programu, aby se zajistila možnost spolufinancování opatření přijatých orgány členských států bezprostředně poté, co se katastrofa odehrála, avšak před změnou operačního programu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Aby byla umožněna způsobilost výdajů vzniklých a zaplacených ode dne, kdy došlo k přírodní katastrofě, i kdyby se jednalo o období před vstupem tohoto nařízení v platnost, mělo by mít odpovídající ustanovení o počátečním dni způsobilosti výdajů příjemců zpětnou účinnost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
            
         
      
      PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Změna nařízení (EU) č. 1303/2013
      V článku 120 nařízení (EU) č. 1303/2013 se doplňuje nový odstavec, který zní:
      
         „8.   V rámci operačního programu lze zavést samostatnou prioritní osu s mírou spolufinancování až 95 % na podporu operací, jež splňují všechny tyto podmínky:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     operace jsou vybrané řídicími orgány v reakci na závažné nebo regionální přírodní katastrofy ve smyslu článku 2 odst. 2 a odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 (*1);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     operace jsou zaměřené na obnovu v reakci na přírodní katastrofu; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     operace jsou podporované v rámci investiční priority EFRR.
                  
               
            
         
         Částka přidělená na operace uvedené v prvním pododstavci nesmí překročit 5 % z celkového přídělu EFRR v členském státě na programové období 2014–2020.
         Odchylně od čl. 65 odst. 9 jsou výdaje na operace v rámci této prioritní osy způsobilé ode dne, kdy došlo k přírodní katastrofě.
         Pokud byly výdaje v souvislosti s operacemi uvedenými v prvním pododstavci zahrnuty do žádosti o platby předložené Komisi před zřízením samostatné prioritní osy, provede členský stát nezbytné úpravy následující žádosti o platby a případně následujících účtů předložených po přijetí změny programu.
      
      Článek 2
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Článek 1 se použije ode dne 1. ledna 2014.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         Ve Štrasburku dne 4. července 2017.
         
            
               Za Evropský parlament
            
            
               předseda
            
            A. TAJANI
         
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            M. MAASIKAS
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. C 173, 31.5.2017, s. 38.
      
         (2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. června 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2017.
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289).
      
         (5)  Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.