Nařízení Komise (EU) 2017/1200 ze dne 5. července 2017 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1200/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 173/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1200
   ze dne 5. července 2017
   o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin definovaná v uvedeném nařízení zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“) k vědeckému hodnocení a Komisi a členským státům pro informaci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Úřad vydá k danému zdravotnímu tvrzení své stanovisko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V návaznosti na žádost společnosti Ecopharma BVBA předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se produktu Fabenol® Max, standardizovaného vodného extraktu z fazolu obecného (Phaseolus vulgaris L.), a omezení vstřebávání sacharidů (otázka č. EFSA-Q-2015-00123 (2)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Fabenol® Max omezuje vstřebávání sacharidů.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dne 23. února 2016 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad prohlásil, že uváděný účinek nebyl dostatečně definován a že žadatel neposkytl dodatečné informace, o které jej úřad požádal. Na základě předložených údajů proto dospěl úřad k závěru, že nebyl zjištěn příčinný vztah mezi konzumací výrobku Fabenol® Max a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V návaznosti na žádost společnosti DSM Nutritional Products předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se kyseliny dokosahexaenové (DHA) a zlepšení paměti (otázka č. EFSA-Q-2015-00456 (3)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „DHA přispívá ke zlepšení paměti.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Dne 2. května 2016 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním DHA a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V návaznosti na žádost společnosti Tate & Lyle PLC předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se polydextrózy a normálního vyprazdňování (otázka č. EFSA-Q-2015-00550 (4)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Polydextróza přispívá ke zlepšení funkce střev prostřednictvím zvýšení objemu stolice.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Dne 25. května 2016 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním polydextrózy a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zdravotní tvrzení uvedená v seznamu v příloze tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.
   
      (2)  EFSA Journal 2016; 14(2):4401.
   
      (3)  EFSA Journal 2016; 14(5):4455.
   
      (4)  EFSA Journal 2016; 14(5):4480.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Zamítnutá zdravotní tvrzení
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006
               
               
                  Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin
               
               
                  Tvrzení
               
               
                  Referenční číslo stanoviska EFSA
               
            
            
               
                  Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví
               
               
                  Fabenol® Max
               
               
                  Fabenol® Max omezuje vstřebávání sacharidů.
               
               
                  Q-2015-00123
               
            
            
               
                  Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví
               
               
                  DHA
               
               
                  DHA přispívá ke zlepšení paměti.
               
               
                  Q-2015-00456
               
            
            
               
                  Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví
               
               
                  Polydextróza
               
               
                  Polydextróza přispívá ke zlepšení funkce střev prostřednictvím zvýšení objemu stolice.
               
               
                  Q-2015-00550
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.