Nařízení Komise (EU) 2017/1202 ze dne 5. července 2017 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1202/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 173/6
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1202
   ze dne 5. července 2017
   o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“) k vědeckému hodnocení a Komisi a členským státům pro informaci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Úřad vydá k danému zdravotnímu tvrzení své stanovisko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V návaznosti na žádost společnosti Granarolo S.p.A. předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se nízkotučného kysaného mléka s kombinací fruktooligosacharidů a živých bakterií Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Streptococcus thermophilus (Z57) a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LB2) a obrany proti reaktivaci viru Herpes simplex v orolabiálním epitelu (otázka č. EFSA-Q-2015-00488 (2)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Konzumace nízkotučného kysaného mléka s kombinací fruktooligosacharidů a živých bakterií Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Streptococcus thermophilus (Z57) a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LB2) pomáhá snížit pravděpodobnost reaktivace viru Herpes simplex, který způsobuje opary na rtech u zdravých náchylných jedinců.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dne 19. července 2016 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi konzumací nízkotučného kysaného mléka, které bylo předmětem zdravotního tvrzení, a obranou proti reaktivaci viru Herpes simplex v orolabiálním epitelu. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V návaznosti na žádost společnosti Food for Health Ireland předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se produktu FHI LFC24, kaseinového hydrolyzátu získaného z kravského mléka, a snížení postprandiální odezvy glukózy v krvi (otázka č. EFSA- Q-2015-00755 (3)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „FHI LFC24 pomáhá po konzumaci potravin regulovat hladinu glukózy v krvi“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Dne 22. července 2016 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, který poznamenal, že důkaz poskytnutý žadatelem neprokazuje, že snížení postprandiální odezvy glukózy v krvi dosažené zvýšeným vylučováním inzulinu má na cílovou skupinu tohoto tvrzení příznivý fyziologický účinek. Na základě předložených údajů proto dospěl úřad k závěru, že příčinný vztah mezi konzumací potravin, které byly předmětem tvrzení, a příznivým fyziologickým účinkem na cílovou skupinu zjištěn nebyl. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V návaznosti na žádost společnosti Pierre Fabre Medicament předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se produktu V0137, „rybího tuku s vyšším obsahem DHA“, a „schopnosti zpomalit úpadek kognitivních funkcí způsobených stárnutím v oblastech, jako jsou paměť a exekutivní funkce“ (otázka č. EFSA- Q- 2016-00071 (4)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „V0137 ve spojení s tělesným a duševním tréninkem pomáhá zpomalit úpadek kognitivních funkcí v oblastech, jako jsou paměť a exekutivní funkce“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Dne 5. srpna 2016 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi konzumací produktu V0137, který byl předmětem zdravotního tvrzení, a menším úpadkem kognitivních funkcí. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zdravotní tvrzení uvedená v seznamu v příloze tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.
   
      (2)  EFSA Journal 2016; 14(7):4538.
   
      (3)  EFSA Journal 2016; 14(7):4540.
   
      (4)  EFSA Journal 2016; 14(8):4539.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Zamítnutá zdravotní tvrzení
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006
               
               
                  Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin
               
               
                  Tvrzení
               
               
                  Referenční číslo stanoviska EFSA
               
            
            
               
                  Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví
               
               
                  Nízkotučné kysané mléko s kombinací fruktooligosacharidů a živých bakterií Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Streptococcus thermophilus (Z57) a Lactobacillus
                     delbrueckii subsp. bulgaricus (LB2).
               
               
                  Konzumace nízkotučného kysaného mléka s kombinací fruktooligosacharidů a živých bakterií Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Streptococcus thermophilus (Z57) a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LB2) pomáhá snížit pravděpodobnost reaktivace viru Herpes simplex, který způsobuje opary na rtech u zdravých náchylných jedinců.
               
               
                  Q-2015-00488
               
            
            
               
                  Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví
               
               
                  FHI LFC24, kaseinový hydrolyzát z kravského mléka.
               
               
                  Produkt FHI LFC24 pomáhá po konzumaci potravin regulovat hladinu glukózy v krvi.
               
               
                  Q-2015-00755
               
            
            
               
                  Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví
               
               
                  V0137, rybí tuk s vyšším obsahem DHA.
               
               
                  Produkt V0137 ve spojení s tělesným a duševním tréninkem pomáhá zpomalit úpadek kognitivních funkcí v oblastech, jako jsou paměť a exekutivní funkce.
               
               
                  Q-2016-00071
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.