Nařízení Komise (EU) 2017/1203 ze dne 5. července 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o organický křemík (monomethylsilantriol) a vápenatou sůl fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) přidávané do potravin a používané při výrobě doplňků stravy (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1203/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 173/9
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1203
   ze dne 5. července 2017,
   kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o organický křemík (monomethylsilantriol) a vápenatou sůl fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) přidávané do potravin a používané při výrobě doplňků stravy
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (1), a zejména na čl. 4 odst. 5 uvedené směrnice,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (2), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha II směrnice 2002/46/ES stanoví seznam vitaminů a minerálních látek, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle článku 14 směrnice 2002/46/ES se předpisy týkající se vitaminů a minerálních látek v doplňcích stravy, které mohou mít vliv na veřejné zdraví, přijímají po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 1925/2006 stanoví seznam vitaminů a minerálních látek, jakož i jejich formy, které mohou být přidávány do potravin.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1925/2006 se změny seznamu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení přijímají s přihlédnutím ke stanovisku úřadu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V návaznosti na žádost o zařazení organického křemíku jako zdroje křemíku do seznamu v příloze II směrnice 2002/46/ES přijal úřad dne 9. března 2016 vědecké stanovisko o bezpečnosti organického křemíku (monomethylsilantriol; MMST) jako nové složky potravin pro použití jako zdroj křemíku v doplňcích stravy a o biologické dostupnosti kyseliny orthokřemičité z tohoto zdroje (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Ze stanoviska plyne, že použití organického křemíku (monomethylsilantriolu) v doplňcích stravy nepředstavuje jako zdroj křemíku bezpečnostní riziko, jsou-li dodrženy určité podmínky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               S přihlédnutím ke kladnému stanovisku úřadu by organický křemík (monomethylsilantriol) měl být zařazen do seznamu v příloze II směrnice 2002/46/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V návaznosti na žádost o zařazení vápenaté soli fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) jako zdroje vápníku na seznam v příloze II směrnice 2002/46/ES a na seznam v příloze II nařízení (ES) č. 1925/2006 přijal úřad dne 26. dubna 2016 vědecké stanovisko o bezpečnosti vápenaté soli fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) jako zdroje vápníku přidávaného z výživových důvodů do potravin, doplňků stravy a potravin pro zvláštní lékařské účely (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Ze stanoviska plyne, že přidávání vápenaté soli fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) do potravin a její použití v doplňcích stravy nepředstavuje jako zdroj vápníku bezpečnostní riziko, jsou-li dodrženy určité podmínky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               S přihlédnutím ke kladnému stanovisku úřadu by vápenatá sůl fosforylovaných oligosacharidů (POs-Ca®) měla být zařazena do seznamu v příloze II směrnice 2002/46/ES a do seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 1925/2006.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Zúčastněné strany byly konzultovány prostřednictvím poradní skupiny pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin a předložené připomínky byly vzaty v úvahu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Směrnice 2002/46/ES a nařízení (ES) č. 1925/2006 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II směrnice 2002/46/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Příloha II nařízení (ES) č. 1925/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.
   
      (2)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.
   
      (3)  EFSA Journal 2016;14(4):4436.
   
      (4)  EFSA Journal 2016;14(6):4488.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Část B přílohy II směrnice 2002/46/ES se mění takto:
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  za položku „kyselina křemičitá“ se doplňuje nová položka, která zní:
                  „organický křemík (monomethylsilantriol)“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  za položku „síran vápenatý“ se vkládá nová položka, která zní:
                  „vápenatá sůl fosforylovaných oligosacharidů“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  V bodě 2 přílohy II nařízení (ES) č. 1925/2006 se za položku „síran vápenatý“ vkládá nová položka, která zní:
                  „vápenatá sůl fosforylovaných oligosacharidů“.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.