Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1204 ze dne 5. července 2017, kterým se opravuje slovenské znění prováděcího nařízení (EU) 2015/2403, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1204/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 173/12
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1204
   ze dne 5. července 2017,
   kterým se opravuje slovenské znění prováděcího nařízení (EU) 2015/2403, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (1), a zejména na druhý pododstavec části III přílohy I uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Slovenské znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2403 (2) obsahuje chybu v čl. 1 odst. 2, kde je výraz „ledaže“ chybně přeložen jako „pokud“, což je opak zamýšleného významu. Proto je nutné opravit slovenské znění daného nařízení. Ostatních jazykových znění se tato oprava netýká.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) 2015/2403 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného směrnicí 91/477/EHS,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   
      (netýká se českého znění)
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby (Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 62).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.