Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1223 ze dne 5. července 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Tomme de Savoie (CHZO))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1223/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 174/14
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1223
   ze dne 5. července 2017,
   kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Tomme de Savoie (CHZO))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 Komise přezkoumala žádost Francie o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Tomme de Savoie“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dopisem ze dne 23. listopadu 2015 sdělily francouzské orgány Komisi, že na základě čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 bylo dvěma hospodářským subjektům se sídlem na území Francie, které splňují podmínky uvedeného článku, poskytnuta do 31. prosince 2017 a do 31. října 2025 přechodná období v souladu s vyhláškou ze dne 29. října 2015 o chráněném zeměpisném označení „Tomme de Savoie“ zveřejněnou dne 7. listopadu 2015 v Úředním věstníku Francouzské republiky. Během vnitrostátního řízení o námitce podal jeden hospodářský subjekt námitku týkající se minimálního 50 % podílu základní krmné dávky pro dojnice, jež musí nejméně 150 dní v roce pocházet ze zelených objemných krmiv, a čtyři hospodářské subjekty podaly námitku týkající se minimálního 75 % podílu dojnic plemen Abondance, Montbéliarde nebo Tarentaise na zemědělský podnik v případě statků, přičemž uvedly, že potřebují určitou lhůtu, aby své zemědělské podniky náležitě přizpůsobily. Hospodářské subjekty v souladu se zákonem uváděly na trh produkt „Tomme de Savoie“ nepřetržitě po dobu nejméně pěti let před podáním žádosti. Hospodářským subjektem, na nějž se vztahuje přechodné období končící dne 31. prosince 2017, je GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 SEYSSEL, a hospodářskými subjekty, na které se vztahuje přechodné období končící dne 31. října 2025, jsou EARL la Ferme de Combette, GAEC Les Airelles, EARL La Ferme des 3 Quartiers a GAEC La Ferme de la Ville.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Tomme de Savoie“ (CHZO) se schvaluje.
   Článek 2
   Ochrana udělená podle článku 1 podléhá přechodnému období poskytnutému Francií na základě vyhlášky ze dne 29. října 2015 o chráněném zeměpisném označení „Tomme de Savoie“ zveřejněné dne 7. listopadu 2015 v Úředním věstníku Francouzské republiky podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 hospodářským subjektům splňujícím podmínky uvedeného článku.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. července 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Phil HOGAN
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1).
   
      (3)  Úř. věst. C 58, 23.2.2017, s. 30.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.